Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 325 - 350 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Öz:
Ailelerin turistik ürün satın almasürecinde, çocukların önemli bir etkisibulunmaktadır. Çocuklar, bir işletme veyadestinasyonun tercih edilmesinde önemli birfaktör olabilmektedir. Dolayısıyla, turizmeğitimi alan öğrencilerin çocuklar ile ilgilialgıları da önem arz etmektedir. Öğrencilerinsektörde çalışmaları ile birlikte, çocuklar ileetkileşim kurmaları gerekecek ve bu süreçhizmet kalitesini etkileyebilecektir. Buçerçevede araştırmanın temel amacı, rekreasyonbölümü öğrencilerinin “çocuk” kavramınailişkin a lgıla rının met a forl a r yoluylaincelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu,rekreasyon bölümünde öğrenim gören vegönüllü olarak katılım sağlayan 150 öğrencioluşturmaktadır. Nitel verilerin elde edilmesiiçin bir veri toplama aracı oluşturulmuştur.Oluşturulan veri toplama aracında ''çocuk............ gibidir. Çünkü .........'' ifadesinindoldurulması istenilmiştir. Toplanan veriler,içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir.Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerindenolgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır.Elde edilen metaforlar, ortak özellikleribakımından incelenerek 20 kategori altındatoplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre ençok metaforun üretildiği kategoriler sırasıyla“eğitimden etkilenebilir olma, muhtaç olma,yönlendirilebilir ve işlenebilir olma”kategorileridir. En çok üretilen metaforlar iseçiçek, ağaç/yaş ağaç ve fidan olmuştur.
Anahtar Kelime: metafor Rekreasyon rekreasyon yönetimi çocuk

Metaphoric Perceptions of Recration Department Students About Child Concept

Öz:
Children have an important influence in the process of purchasing touristic products for families. Children can be an important factor in choosing a business or a destination. Therefore, perceptions of students receiving tourism education about children are also important. Students will have to interact with children with their work in the industry, and this process may affect service quality. In this context, the main purpose of the research is to examine the perceptions of the students of the recreation department about the concept of “child” through metaphors. The study group of the research consists of 150 students studying in the recreation department and voluntarily participating. A data collection tool has been created to obtain qualitative data. In data collection tool created, ‘‘child is like ........, because............’’statement has been request. The collected data were analyzed using content analysis. A phenomenology pattern was used as a qualitative research method in the research. The metaphors obtained were analyzed in terms of their common characteristics and collected under 20 categories. According to the findings of the research, the categories where the most metaphors are created are “being influenced by education, being in need, being able to be directed and processed”. The most created metaphors were flowers, trees/wet trees and saplings.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgül, B. M., Kaya, S., Ayyıldız, T. ve Karaküçük, S. (2017). Rekreasyon Uzman Adaylarının Mesleklerine İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma. 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Tam Metini İçinde (s. 18-26).
 • Akgün, E. (2016). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” ve “Okul Öncesi Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4), 1652-1672.
 • Akıncı-Demirbaş, E. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü Üniversite Öğrencilerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 295- 303.
 • Aran, S. (2014). A Case Study on Defining Leisure Time Motivation of Recreation Students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 152, 734-739.
 • Aymankuy, Y. ve Ceylan, U. (2013). Ailelerin Turistik Ürün Satın Alma Karar Sürecinde Çocukların Rolü (Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 105-122.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canosa, A. and Graham, A. (2016). Ethical Tourism Research Involving Children. Annals of Tourism Research, 61, 219-221.
 • Carr, N. (2018). Çocuk Hakları ve Turizm. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 17-28.
 • Dalkılıç, G. ve Mil, B. (2017). Otel İşletmelerinde Rekreasyon ve Boş Zaman Yönetimi: Sahil Otelleri Örneği. Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 5 (1), 29-42.
 • Gözen, E. (2019). Rekreasyon Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin “Rekreasyon” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 397- 416.
 • Hazar, A. (2009). Rekreasyon ve Animasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hızıroğlu, Ö. S. ve Uslu, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin “Rekreatif Faaliyet” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Ramazan Arı, Mustafa Uslu ve Hamdi Pepe (Ed.), Sağlık ve Spor Bilimleri Araştırmaları içinde (s. 80-97). Konya: Çizgi Kitabevi.
 • İçöz, O. (2018). Turizmin Çocukları: Turizmin Arz ve Talep Taraflarındaki Çocuklar. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 1, 33-46.
 • Karadağ, L. (2010). Çocuk Pazarları, Çocukların Aile Kararlarına Etkisi: Marmaris Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3 (10), 73-92.
 • Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon (Boş Zamanları Değerlendirme) Kavram, Kapsam ve Bir Araştırma. Ankara: Seren Ofset.
 • Kıldan, A. O., Ahi, B. and Uluman, B. (2012). Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış Açıları (Boylamsal Bir Çalışma). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 149-165.
 • Kızanlıklı, M. (2014). Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Rekreasyon Eğitiminin Yapısı. International Journal of Science Culture and Sport, (Special Issue 1), 46-60.
 • Koçer, H., Ünal, F. ve Eskidemir-Meral, S. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Çocuk” Kavramına ve “Öğretmen” Kavramına İlişkin Metaforlarının Öğretmenlik Uygulama Planlamalarına Yansıması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 171-185.
 • Kuyucu, Y., Şahin, M. ve Kapıcıoğlu, O. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Çocuk” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 43- 53.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. CA: Sage Publications.
 • Orel, F. D. ve Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (11), 61-76.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 77-96.
 • Öztürk, İ., Atasoy, F. ve Arıkan, V. (2018). Antalya’daki Çocuk Dostu Niteliğindeki Otellerin Çocuklu Ailelere Sunduğu Rekreasyon Faaliyetleri ve İmkânlarına Yönelik Bir Değerlendirme. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 7-13.
 • Pesen, A. (2015). Ebeveynlerin “Çocuk” Kavramına Yüklediği Metaforlar. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (15), 731- 748.
 • Poria, Y. and Timothy, D. J. (2014). Where Are The Children in Tourism Research?. Annals of Tourism Research, 47, 93-95.
 • Sezer-Soydemir, Ş. (2011). Okul Öncesi Öğretmen ve Ebeveynlerinin Birbirlerini ve Okul Öncesi Çocuklarını Nasıl Algıladıklarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • TDK (Türk Dil Kurumu). (2019). İnternet: https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 02.05.2020).
 • Tuna, M., Özyurt, B. ve Kurt, A. (2019). Çocuk Dostu Oteller: Kavramsal Bir İnceleme. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, 63-76.
 • UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) (2020). World Tourism Barometer. [Online] https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.1, [Erişim Tarihi: 02.04.2020].
 • Wu, M., Wall, G., Zu, Y. and Ying, T. (2019). Chinese Children’s Family Tourism Experiences. Tourism Management Perspectives, 29, 166-175.
 • Yaşartürk, F., Akyüz, H. ve Karataş, İ. (2018). Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 233-243.
 • Yayla, Ö., Silik, C. E. ve Dülger, A. S. (2017). Turizm Lisans ve Önlisans Eğitiminde 2017 Yılı Sayısal Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (4), 47-58.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Zagonari, F. (2009). Balancing Tourism Education And Training. International Journal of Hospitality Management, 28, 2-9.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
APA SİLİK D, SİLİK C, ÇETİNKAYA F (2021). Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. , 325 - 350.
Chicago SİLİK Duygu Diğdem,SİLİK Cemal Ersin,ÇETİNKAYA FİLİZ ÖZLEM Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. (2021): 325 - 350.
MLA SİLİK Duygu Diğdem,SİLİK Cemal Ersin,ÇETİNKAYA FİLİZ ÖZLEM Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. , 2021, ss.325 - 350.
AMA SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. . 2021; 325 - 350.
Vancouver SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. . 2021; 325 - 350.
IEEE SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları." , ss.325 - 350, 2021.
ISNAD SİLİK, Duygu Diğdem vd. "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". (2021), 325-350.
APA SİLİK D, SİLİK C, ÇETİNKAYA F (2021). Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(51), 325 - 350.
Chicago SİLİK Duygu Diğdem,SİLİK Cemal Ersin,ÇETİNKAYA FİLİZ ÖZLEM Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.51 (2021): 325 - 350.
MLA SİLİK Duygu Diğdem,SİLİK Cemal Ersin,ÇETİNKAYA FİLİZ ÖZLEM Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.51, 2021, ss.325 - 350.
AMA SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 325 - 350.
Vancouver SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(51): 325 - 350.
IEEE SİLİK D,SİLİK C,ÇETİNKAYA F "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.325 - 350, 2021.
ISNAD SİLİK, Duygu Diğdem vd. "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Çocuk Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 51 (2021), 325-350.