Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 852 - 880 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.923938 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?

Öz:
Öğrencilerin muhakeme becerilerinin gelişiminin desteklemesi için küçük yaşlardan itibaren matematiksel kanıtla tanışmaları ve bu süreçteki eylemleri gerçekleştirmeleri oldukça gerekli ve önemli olmakla birlikte bu durum “küçük yaştaki öğrenciler kanıt yapabilir mi?” sorusunu akla getirmektedir. Bu soru doğrultusunda bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin verilen problem ve önermeleri kanıtlama sürecindeki muhakemelerini incelemektir. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında, bir devlet ortaokulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri katılımcı olarak seçilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada veriler açık uçlu görevler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma bulguları görevleri anlamayan öğrencilerin görevi yanıtsız bıraktıklarını, tekrar yazdıklarını, görevdeki verileri eksik, hatalı kullandıklarını ya da verilerin dışına çıktıklarını, bazen de görevdeki önermenin öncülünü anlamadıklarını ortaya koymuştur. Görevleri anlayan öğrencilerin muhakemeleri incelendiğinde, doğrudan kanıt yapmayı gerektiren sayı görevlerinde genel olarak deneysel doğrulama yaptıkları belirlenmiştir. Doğrudan kanıt yapmayı gerektiren geometri görevlerinde ise çoğunlukla bir dörtgenin kapsadığı dörtgeni aksine örnek vererek hatalı gerekçelendirme, prototip çizim üzerinde sembolle gerekçelendirme ya da hatalı çizime dayalı gerekçelendirme yaptıkları, bazı öğrencilerin ise tümdengelimsel muhakeme yaptığı belirlenmiştir. Aksine örnek vererek kanıt yapmaları gereken görevlerde bazı öğrencilerin ön bilgi eksikliğinden kaynaklı mantıksal olmayan gerekçelendirmeler yaptıkları, bununla birlikte pek çok öğrencinin tümdengelimsel muhakeme yaptığı görülmüştür. Bu çalışmada genel olarak öğrencilerin kanıtlama sürecinde argüman üretmede zorlandıkları, çoğunlukla özel durumlar kullanarak genelleme yapma eğiliminde oldukları ve önceki öğrenmelerini dönüşüm yapmadan kullandıkları söylenebilir.
Anahtar Kelime: deneysel doğrulama matematik eğitimi tümdengelimsel muhakeme matematiksel kanıt

Can Middle School Students Make Proof?

Öz:
In order to support the development of reasoning skills, it is very necessary and important for students to meet mathematical proof from an early age and to carry out actions in this process, and this is why "can young students make proof?" brings to mind the question. In line with this question, the purpose of this study is to examine the reasoning of middle school students in the process of proving the given problems and propositions. For this purpose, in the 2019-2020 academic year, seventh-grade students studying at a state middle school were selected as participants. In this study, in which qualitative research approach was adopted, the data were collected through open-ended tasks. The study findings revealed that students who did not understand the tasks left the task unanswered, rewrote it, used the data in task incompletely, incorrectly or went outside the data and sometimes did not understand the premise of the proposition in the task. When the reasoning of the students who understood the tasks was examined, it was determined that they generally made empirical verification in number tasks that require direct proof. In geometry tasks that require direct proof, it was determined that they mostly made incorrect justification by giving an example as opposed to another quadrilateral covered by a quadrilateral, justification with symbols on the prototype drawing, or justification based on incorrect drawing, and some students make deductive reasoning. In tasks in which they need to give counterexamples, was observed that some students made non-logical justifications caused by a lack of prior knowledge in the tasks, while many students made deductive reasoning. In this study, it can be said that students in general have difficulty making arguments in the proving process, often tend to generalize using special situations and use their previous learnings without transformation.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslan, Ç. (2007). İlköğretim öğrencilerinde muhakeme etme ve ispatlama düşüncesinin gelişimi. [Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi.] YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.09.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aylar, E. ve Şahiner, Y. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin ispat becerileri ve tercihlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 559-579. https://www.researchgate.net/publication/311953562 adresinden 01.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Balacheff, N. (1988). Aspects of proof in pupils’ practice of school mathematics. In. D. Pimm (Ed.), Mathematics, teachers and children (pp. 216–235). Hodder and Stoughton.
 • Balacheff, N. (1991). The benefits and limits of social interaction: The case of mathematical proof. In A. Bishop, S. Mellin-Olsen & J. Van Dormolen (Eds.), Mathematical knowledge: Its growth through teaching (1nd ed., pp. 175–192). Kluwer.
 • Ball, D.L., Hoyles, C., Jahnke, H.N. & Movshovitz-Hadar, N. (2002). The teaching of proof. In L.I. Tatsien (Ed.), Proceedings of the International Congress of Mathematicians (pp. 907-922). Beijing: Higher Education Press. Retrieved June 15, 2019, from http://www.lettredelapreuve.org/OldPreuve/Newsletter/03Printemps/teaching_proof.pdf
 • Bayazit, N. (2009). Prospective mathematics teacher’s use of mathematical definitions in doing proof. Unpublished doctoral dissertation. Florida State University. Retrieved November 7, 2018, from https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A253932
 • Blanton, M., Stylianou, D. & David, M. (2009). Understanding instructional scaffolding in classroom discourse on proof. In D. Stylianou, M. Blanton & E. Knuth (Eds.), Teaching and learning proof across the grades: A K-16 perspective (1nd ed., pp. 290-306). Routledge.
 • Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: Introduction and methods. (2nd ed.). Allyn and Bacon.
 • Brodie, K. (2010). Teaching mathematical reasoning in secondary school classrooms. Springer Science and Business Media.
 • Csíkos, C.A. (1999). Measuring students’ proving ability by means of Harel and Sowder’s proof- categorization. In O. Zaslavsky (Ed.), Proceedings of the 23rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 233–240). PME Retrieved June 10, 2020, from, http://www.igpme.org/wp-content/uploads/2019/05/PME23-1999-Haifa.pdf
 • Dawson, J. (2006). Why do mathematicians re-prove theorems? Philosophia Mathematica, 14(3), 269-286. Retrieved November 10, 2019, from https://doi.org/10.1093/philmat/nkl009
 • Derek, M. (2011). Teaching and learning of proof in the college curriculum. [Master’s thesis, San Jose State University]. Retrieved November 5, 2018, from https://doi.org/10.31979/etd.ytyx-fs6x
 • De Villiers, M. (2003). Rethinking proof with the geometer’s sketchpad. (1nd ed.). Key Curriculum Press.
 • De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classification of quadrilaterals. For the learning of mathematics, 14(1), 11-18. Retrieved September 05, 2020, from https://flm-journal.org/Articles/58360C6934555B2AC78983AE5FE21.pdf
 • De Villiers, M. (1990). The role and function of proof in mathematics. Pythagoras, 24(24), 17–24. Retrieved June 6, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/264784642_The_Role_and_Function_of_Proof_in_Mathematics
 • Epp, S. (1998). A unified framework for proof and disproof. Mathematics Teacher, 91(8), 708-713. Retrieved April 28, 2018, from https://condor.depaul.edu/~sepp/MathTeacher.Nov98.pdf
 • Flores, A. (2006). How do students know what they learn in middle school mathematics is true?, School Science and Mathematics, 106(3), 124-132. Retrieved April 12, 2019, from https://dx.doi.org/10.1111/j.1949-8594.2006.tb18169.x
 • Flores, A. (2002). How do children know that what they learn in mathematics is true? Teaching Children Mathematics, 8(5), 269-274. Retrieved April 20, 2018, from https://dx.doi.org/10.5951/TCM.8.5.0269
 • Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy ve P. YALÇINOĞLU, Çev.; 2. Baskı). Anı Yayıncılık
 • Hanna, G. (1990). Some Pedagogical Aspects of Proof. Interchange, 21(1), 6-13. Retrieved May 8, 2018, from https://dx.doi.org/10.1007/BF01809605
 • Hanna, G. (2000). Proof, explanation and exploration: An overview. Educational Studies in Mathematics, 44 (1-2), 5–23. Retrieved May 8, 2018, from https://dx.doi.org/10.1023/A:1012737223465
 • Hersh, R (2009). What ı would like my students to already know about proof. In D. Stylianou, M. Blanton & E. Knuth (Eds.), Teaching and learning proof across the grades: A K-16 perspective (1nd ed.,pp. 17-21). Routledge.
 • Jeannotte, D. & Kieran, C. (2017). A conceptual model of mathematical reasoning for school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 96(1), 1-16. Retrieved April 8, 2020, from https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-017-9761-8
 • Knuth, E.J. & Elliott, R.L. (1998). Characterizing students’ understanding of mathematical proof. The Mathematics Teacher, 91(8), 714-731. Retrieved July 1, 2019, from https://dx.doi.org/10.5951/MT.91.8.0714
 • Laborde, C. (2000). Dynamic geometry environments as a source of rich learning contexts for the complex activity of proving. Educational Studies in Mathematics, 44(1), 151-161. Retrieved January 5, 2019, from https://dx.doi.org/10.1023/A:1012793121648
 • Liu, P. (2003). Do teachers need to incorporate the history of mathematics in their teaching?. Mathematics Teacher, 96(6), 416–421. Retrieved June 19, 2018, from https://www.researchgate.net/publication/281223989
 • Mason, J., Burton, L. & Stacey, K. (2010). Thinking mathematically. (2nd ed.). Pearson Education Limited.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). PISA 2018 Türkiye ön raporu. http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf. adresinden 01.09.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Mubark, M.M. (2011). Mathematical thinking: Teachers perceptions and students performance. Canadian Social Science, 7(5), 176-181. Retrieved March 18, 2018,from https://dx.doi.org/10.3968/J.css.1923669720110705.502
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and Standards for school mathematics. NCTM
 • Perry, P., Camargo, L., Samper, C. & Echeverry, O.M. (2009). Assigning mathematics tasks versus providing pre-fabricated mathematics in order to support learning to prove. In F.L., Lin, F.J., Hsieh, G., Hanna, M. & De Villiers (Eds.) ICMI Study 19-Proof and Proving in Mathematics Education. Retrieved August 15, 2018,from https://www.researchgate.net/publication/282571052_Proceedings_of_the_ICMI_Study_19_Conference_Proof_and_Proving_in_Mathematics_Education_Volume_2.
 • Rossi, R. J. (2006). Theorems, corollaries, lemmas and methods of proof. (1nd ed.). Wiley Interscience.
 • Sowder, L. & Harel, G., (1998). Types of students' justifications. The mathematics teacher, 91(8), 670-675. Retrieved January 20, 2019, from https://doi.org/10.5951/MT.91.8.0670.
 • Staples, M.E., Bartlo, J.& Thanheiser, E. (2012). Justification as a teaching and learning practice: Its (potential) multifaceted role in middle grades mathematics classrooms. The Journal of Mathematical Behavior, 31(4), 447–462. Retrieved January 15, 2018, from http://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2012.07.001
 • Stefanowicz, A. (2014). Proofs and mathematical reasoning. University of Birmingham Mathematics Support Center. Retrieved March 5, 2018,from https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-eps/college/stem/Student-Summer-Education-Internships/Proof-and-Reasoning.pdf
 • Stylianides, A.J. (2007a). Proof and proving in school mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 38(3), 289-321. Retrieved February 15, 2018,from https://psycnet.apa.org/record/2007-06531-004
 • Stylianides, A.J. (2007b). The notion of proof in the context of elementary school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 65(1), 1-20. Retrieved February 15, 2018,from https://dx.doi.org/10.1007/s10649-006-9038-0
 • Stylianides, G.J. & Stylianides, A.J. (2009). Facilitating the transition from empirical arguments to proof. Journal for Research in Mathematics Education, 40(3), 314-352. Retrieved April 18, 2018,from https://doi.org/10.5951/jresematheduc.40.3.0314
 • Şen, C. & Güler, G. (2015). Examination of middle school seventh graders’ proof skills and proof schemes. Universal Journal of Educational Research, 3(9), 617-631. Retrieved March 25, 2019,from https://dx.doi.org/10.13189/ujer.2015.030906
 • Tanisli, D. (2016). How do students prove their learning and teachers their teaching? Do teachers make a difference?. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 47-70. Retrieved February 12 2019, from http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.3.
 • Tanışlı, D. ve Yavuzsoy Köse, N. (2020). Etkinlikler yoluyla matematiksel muhakemenin desteklenmesi, Y. Dede, M. F. Doğan, F. Aslan Tutak (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları içinde (363-393). Pegem Akademi.
 • Yang, K.L. & Lin, F.L. (2008). A model of reading comprehension of geometry proof. Educational Studies in Mathematics, 67(1), 59 –76. Retrieved February 12, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/226110047_A_model_of_reading_comprehension_of_geometry_proof
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6.baskı.). Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, C. (1996). Matematiksel düşünme. (1.baskı.). Remzi Kitapevi
 • Yılmaz, T.Y. (2021). 7. sınıf öğrencilerinin kanıtlama süreçlerinin ve bu süreçte ortaya çıkan kanıt işlevlerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Waring, S. (2001). Proof is back! (A proof-orientated approach to school mathematics). Mathematics in school, 30(1), 4-8. Retrieved August 17, 2018, from https://www.jstor.org/stable/i30212116
 • Weber, K. (2005). Problem solving, proving and learning: The relationship between problem solving processes and learning opportunities in the activity of proof contruction. Journal of Mathematical Behaviour, 24(3), 351-360. Retrieved February 15, 2021, from https://dx.doi.org/10.1016/j.jmathb.2005.09.005
 • Zaimoğlu, Ş. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin geometrik ispat süreci ve eğilimleri. [Yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi.] YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 1.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Zaslavsky, O., Nickerson, S., Styliandes, A., Kidron, I., & Winicki, G. (2012). The need for proof and proving: Mathematical and pedagogical perspectives. In G. Hanna, & M. de Villiers (Eds.), Proof and proving in mathematics education (Vol. 15, pp. 215-229). Springer.
 • Zeybek, Z. ve Üstün, A (2019). 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenler konusundaki ispat seviyelerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 196-216. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.541576 adresinden 1.7.2020 tarihinde erişilmiştir.
APA YILMAZ T, Köse N (2021). Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. , 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
Chicago YILMAZ Tuğba Yulet,Köse Nilüfer Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. (2021): 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
MLA YILMAZ Tuğba Yulet,Köse Nilüfer Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. , 2021, ss.852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
AMA YILMAZ T,Köse N Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. . 2021; 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
Vancouver YILMAZ T,Köse N Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. . 2021; 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
IEEE YILMAZ T,Köse N "Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?." , ss.852 - 880, 2021. 10.18039/ajesi.923938
ISNAD YILMAZ, Tuğba Yulet - Köse, Nilüfer. "Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?". (2021), 852-880. https://doi.org/10.18039/ajesi.923938
APA YILMAZ T, Köse N (2021). Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11(2), 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
Chicago YILMAZ Tuğba Yulet,Köse Nilüfer Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. Anadolu Journal of Educational Sciences International 11, no.2 (2021): 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
MLA YILMAZ Tuğba Yulet,Köse Nilüfer Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.11, no.2, 2021, ss.852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
AMA YILMAZ T,Köse N Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2021; 11(2): 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
Vancouver YILMAZ T,Köse N Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2021; 11(2): 852 - 880. 10.18039/ajesi.923938
IEEE YILMAZ T,Köse N "Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11, ss.852 - 880, 2021. 10.18039/ajesi.923938
ISNAD YILMAZ, Tuğba Yulet - Köse, Nilüfer. "Ortaokul Öğrencileri Kanıt Yapabilir mi?". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11/2 (2021), 852-880. https://doi.org/10.18039/ajesi.923938