Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 1 - 15 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.752236 İndeks Tarihi: 13-10-2021

KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

Öz:
Krizler tüm kurumlar üzerinde önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu araştırmada kamu sosyal tesisleri ve özel sektör konaklamatesisi yöneticilerinin kriz yönetimi yaklaşımları ele alınarak, bu kurum yöneticilerinin kriz yönetimi yaklaşımları arasındakibenzerlik ve farklılıklar incelenmiştir. Araştırma evreni Kırıkkale ilinde bulunan konaklama tesisleri olarak belirlenmiş ve amacauygun örnekleme seçilmiştir. Özel sektörden dokuz yönetici, kamu sektöründen üç yönetici olmak üzere toplam on ikikonaklama tesisi yöneticisi ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmaya ilişkin ampirik verilerin elde edilmesinde nitel araştırmayöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ve nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. İçerikanalizi ve çoklu uyum analizi yöntemleri ile bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda eğitim durumu, yöneticipozisyonu, personel sayısı, işletme faaliyet yılı ve yatak sayısı anlamında farklı niteliklere sahip gerek kamu gerek özel sektörkonaklama tesislerinin krizlerle yüzleştiği ve bu sürece ilişkin farklı yönetim yaklaşımları benimsediği görülmektedir. Özelliklekamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin kriz dönemlerinde dahi hizmet kalitesini standart bir seviyede tutmaya çalıştığı,özel sektör konaklama tesisi yöneticilerinin ise genel cironun sabit bir noktada tutulması anlamında çaba gösterdiği tespitedilmiştir.
Anahtar Kelime:

COMPARISON OF CRISIS MANAGEMENT APPROACHES OF ACCOMMODATION FACILITY MANAGERS: KIRIKKALE EXAMPLE

Öz:
Crises have important effects on all institutions. In this research, the similarities and differences were examined by considering the crisis management approaches of public social facilities and private sector accommodation facility managers. The research universe is composed of accommodation facilities in Kırıkkale province and sampling fit for the purpose has been chosen. The work was carried out with a total of twelve accommodation facility managers, nine from the private sector and three from the public sector. In order to obtain empirical data related to the research, a semi-structured interview technique, which is one of the qualitative research methods, and the survey technique, which is one of the quantitative research methods, were used. Findings have been reached with content analysis and multiple compliance analysis methods. In accordance with the obtained results, it is seen that both public and private sector accommodation facilities, which have different qualifications in terms of educational status, executive position, number of personnel, year of operation and number of beds, face crisis and adopt different management approaches regarding this process. It has been confirmed that the managers working in public institutions try to keep the service quality at a standard level even in times of crisis, while the managers of the private sector accommodation facilities make efforts to keep the general turnover at a fixed point.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akıncı, Z., Kayalar, M. ve Demirel, O. N. (2012). Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi: Yöneticilerin Kriz Yönetimi Yaklaşımına Yönelik Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(572), 79-100.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamaları, 4. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Asunakutlu, T., Safran, B. ve Tosun, E. (2003). Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 141-163.
 • Aydemir, M. ve Demirci, M. K. (2005). Son Dönemlerde Yaşanan Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Olumlu Etkilerinin Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 65-81.
 • Aymankuy, Ş. Y. (2001). Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 105- 118.
 • Brownell, J. (1990). The Symbolic/Culture Approach: Managing Transition in the Service Industry. International Journal of Hospitality Management, 9(3), 191-205.
 • Budak, G. ve Budak, G. (2004). Halkla İlişkiler Davranışsal Bir Yaklaşım, 4 Baskı, Barış Yayınları, İzmir.
 • Bulgan, G. ve Aktel, M. (2017). Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Yönetimine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2) , 205-232.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. ve D., F. (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Cavlek, N. (2002). Tour Operators And Destination Safety. Annals of tourism research, 29(2), 478-496.
 • Çiftci, G. (2015). Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Öğrenme ve İşletme Performansı Açısından Ampirik Olarak Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çolak, O. ve Batman, O. (2019). Turizmde Kriz Yönetimi: İstanbul Örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(3), 351-371.
 • Faulkner, B. (2001). Towards A Framework For Tourism Disaster Management. Tourism Management, 22(2), 135–147.
 • Glaesser, D. (2005). Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi, (Çev: A.Bahadır Ahıska), Set-Systems Yayıncılık, İstanbul.
 • Gün, Ö., R. (2000). Uluslararası Terörizm: Dünya Savaşının Yeni Boyutu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4). 79–93.
 • Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C. ve Köroğlu, A. (2004). Turizmde Kriz Yönetimi ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Amforth Dünya Turizm Forumu, 42-50.
 • Henderson, J. C. (2003). Communicating in A Crisis: Flight SQ 006. Tourism Management, 24(3), 279-287.
 • Israeli, A. and Reichel, A. (2003). Hospitality Crisis Management Practices: The Israeli Case. Hospitality Management, 22(4) 353-371.
 • İslamoğlu, A. H. (2002), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Yayınları.
 • Keskin, E. (2020). Relationships Among Self Efficacy, Job Resourcefulness and Job Performance of Hotel Cooks in Cappadocia, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 5(1), 17-27.
 • Keskin, E. ve Perçin, N.Ş. (2019). Yöneticilerin Özyeterlilik İnançları, Yönetsel Güçlülük Düzeyleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11(2), 775-786.
 • Kırıkkale Valiliği, (23.04.2020) http://www.kirikkale.gov.tr/idari-yapisi
 • Köroğlu, A. (2004). Turizm işletmelerinin Muhtemel Krizlere Yönelik Hazırlık Çalışmaları ve Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 69–87.
 • Mitroff, I. I. and Anagnos, G. (2000). Managing Crises Before They Happen: What Every Executive And Manager Needs To Know About Crisis Management. New York: Amacom, American Management Association, Google Books.
 • Özdemir, L. (2014). 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Çev. S. Çelik-FÖ Karataş), Pegem Akademi, Ankara.
 • Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: A Strategic Approach To Crisis Management in The Tourism Industry. Tourism Management, 25(6), 669–683.
 • Ritchie, B. W., Crotts, J. C., Zehrer, A. and Volsky, G. T. (2014). Understanding The Effects Of A Tourism Crisis: The İmpact Of The BP Oil Spill On Regional Lodging Demand. Journal of Travel Research, 53(1), 12-25.
 • Santana, G. (2004) Crisis Management And Tourism, Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4), 299-321.
 • Seçilmiş, C. ve Sarı, Y. (2010). Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 501-520.
 • Seyidoğlu, H. (1995). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 6. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.
 • Simon, L. and Pauchant, T. C. (2000). Developing the three levels of learning in crisis management: A case study of the Hagersville tire fire. Revıew Of Busıness Saınt Johns Unıversıty, 21(3), 6–11.
 • Sönmez, S., F. and Tarlow, P. (1997). Managing Tourism Crises Resulting from Terrorism and Crime. Paper presented at the International Conference on “War, Terrorism, Tourism: Times of Crisis and Recovery,” Dubrovinik, Croatia (September 25-27, 1997).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 6(4), 543-559.
 • UNWTO, (05.05.2020). ‘‘World Tourısm Barometer Nº18 January 2020’’. www.unwto.org/world-tourismbarometer-n18-january-2020 Vergiliel, M. T. (2001). Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları.
 • Wang, J. (2008). Developing Organizational Learning Capacity İn Crisis Management. Advances in Developing Human Resources, 10(3), 425–445.
 • Yayla, Ö. ve Ergün, G. S. (2020). Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1624-1639.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ö. D. (2004). Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi Ve Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Krizlere İlişkin Yaklaşımlarına Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Beyan ve Açıklamalar (Disclosure Statements)
 • 1. Bu çalışmanın yazarları, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyduklarını kabul etmektedirler (The authors of this article confirm that their work complies with the principles of research and publication ethics).
 • 2. Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir (No potential conflict of interest was reported by the authors).
 • 3. Bu çalışma, intihal tarama programı kullanılarak intihal taramasından geçirilmiştir (This article was screened for potential plagiarism using a plagiarism screening program).
APA SOLUNOĞLU S, YAVUZ E, Solunoğlu A (2021). KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. , 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
Chicago SOLUNOĞLU Sevcan,YAVUZ ERCAN,Solunoğlu Ali KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. (2021): 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
MLA SOLUNOĞLU Sevcan,YAVUZ ERCAN,Solunoğlu Ali KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. , 2021, ss.1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
AMA SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. . 2021; 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
Vancouver SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. . 2021; 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
IEEE SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A "KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ." , ss.1 - 15, 2021. 10.30794/pausbed.752236
ISNAD SOLUNOĞLU, Sevcan vd. "KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ". (2021), 1-15. https://doi.org/10.30794/pausbed.752236
APA SOLUNOĞLU S, YAVUZ E, Solunoğlu A (2021). KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(42), 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
Chicago SOLUNOĞLU Sevcan,YAVUZ ERCAN,Solunoğlu Ali KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.42 (2021): 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
MLA SOLUNOĞLU Sevcan,YAVUZ ERCAN,Solunoğlu Ali KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.42, 2021, ss.1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
AMA SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(42): 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
Vancouver SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(42): 1 - 15. 10.30794/pausbed.752236
IEEE SOLUNOĞLU S,YAVUZ E,Solunoğlu A "KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.1 - 15, 2021. 10.30794/pausbed.752236
ISNAD SOLUNOĞLU, Sevcan vd. "KONAKLAMA TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KIRIKKALE ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 (2021), 1-15. https://doi.org/10.30794/pausbed.752236