Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 305 - 326 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32572/guntad.931013 İndeks Tarihi: 29-07-2022

50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği

Öz:
Bu çalışmanın amacı 50 yaş ve üzeri yerli turistlerin seyahat motivasyonu ve karakteristiğinin ortayaçıkarılmasıdır. Pandemi sonrası turizmin ivme kazanması için pazar bölümlerine özel planlaroluşturulması yerinde olacaktır. Bu çalışmada, turizm pazarında önemli bir yere sahip olan ileri yaşgrubunun motivasyon unsurları ve seyahat karakteristiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadanicel veri toplama ve analiz tekniklerinden faydalanılmıştır. Veri toplamada anket tekniğindenyararlanılmış olup, anketler pandemi dolayısıyla hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak 01.03.2021-31.03.2021 tarihleri arasında kolayda örneklem yoluyla toplanmıştır. Toplanan 522 anketin 130’ugeçersiz kabul edilerek 392 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcıistatistikler, t testi ve ANOVA uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 50 yaş ve üstünün seyahatmotivasyonu boyutları nostalji ve değer paylaşımı, öğrenme, özbenlik arayışı, rahatlama, fizikselaktivite, bağlılık arayışı, bağlanma arayışı ve maneviyat arayışı olarak sıralanmıştır. 50 yaş ve üstününseyahat yeri seçiminde en önemli bilgi kaynağının sosyal medya olduğu, yalnız seyahat etmeyi tercihettikleri, otel yerine aile ve arkadaş yanında konakladıkları ve seyahatlerinde fiziksel aktivite baştaolmak üzere pek çok etkinliğe katıldıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: İleri Yaş Seyahat Motivasyonu Seyahat Karakteristiği 50 Yaş ve Üstü Yerli Turist

Travel Motives and Characteristics of Domestic Tourists over the Age of 50

Öz:
The aim of this study is to reveal the travel motivation and characteristics of domestic tourists over the age of 50. In order for tourism industry to gain momentum after the pandemic, it would be appropriate to plan the future for the market segments. In this study, the motivational elements and travel characteristics of the older age group, which has an important capacity in tourism market will be determined Quantitative data collection and analysis techniques were used in the research. Questionnaire technique was used in data collection, and the surveys were collected face to face and online by convenience sampling, between 01.03.2021-31.03.2021, due to the pandemic. Of the 522 collected questionnaires, 130 were considered invalid and 392 data were evaluated. Descriptive statistics, t test and ANOVA were applied to the obtained data. As a result of the research, the travel motivation dimensions of over 50 year olds are listed as nostalgia and value sharing, learning, selfseeking, relaxation, physical activity, attachment seeking, connection seeking and spirituality seeking. It has been determined that social media is the most important source of information in the selection of travel destinations for 50 year olds and over, they prefer to travel alone, stay with family and friends instead of hotels, and participate in many activities, especially physical activity during their travels.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aebli, A., Volgger, M., ve Taplin, R. (2021). A two-dimensional approach to travel motivation in the context of the COVID-19 pandemic, Current Issues in Tourism, 1-16. DOI: 10.1080/13683500.2021.1906631
 • Alen, E., Losada, N. ve Dominguez, T. (2016). The impact of ageing on the tourism industry: An approach to the senior tourist profile. Social Indicators Research, 127(1): 303-322.
 • Anderson, B. B. ve Langmeyer, L (1982). The under-50 and over-50 travelers: A profile of similarities and differences. Journal of Travel Research, 20(Spring), 20-24.
 • Avcıkurt, C. (2003). Avrupa'da olgun yaş pazarı ve turizme etkileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9), 141-157.
 • Ashworth, G. J., ve Tunbridge, J. E. (2005). Moving from blue to grey tourism: Reinventing Malta. Tourism Recreation Research, 30(1), 45-54.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Card, J. A. (2003). Aging and disability population trends: Their impact on tourism in the future, e-Review of Tourism Research (eRTR), 1(1), 1-4.
 • Kreiner, N. C., ve Ram, Y. (2020). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of Tourism Research, Article in Press, https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dann, G. M. (2002). Senior tourism and quality of life. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 9(1-2), 5-19.
 • Diekmann, A., Vincent, M. ve Bauthier, I. (2020). The holiday practices of seniors and their implications for social tourism: A Wallonian perspective. Annals of Tourism Research, 85 (2020) 103096, https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103096.
 • George, D., ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 Update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Gürsoy, Y. (2016). 50+(Plus) Oteller. Içinde Turizm Pradigmaları, Ed: Erkan Akgöz, (ss:141-166), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Hung, K., ve Lu, J. (2016). Active living in later life: An overview of aging studies in hospitality and tourism journals. International Journal of Hospitality Management, 53, 133-144, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.10.008.
 • Jang, S., Bai, B., Hu, C., & Wu, C. M. E. (2009). Affect, travel motivation, and travel intention: A senior market. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(1), 51-73.
 • Kılıçlar, A. Aysen, E. ve Küçükergin, F. (2017). Demografik Değişimlerin Turizm Türleri Üzerindeki Belirleyici Etkisi: Üçüncü Yaş Turizmi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2017(2), 80-100.
 • Kozak, M., Acar, D. ve Zencir Çiftçi. E. (2019). Üçüncü yaş turizminin geliştirilmesinde yaşlı dostu şehir (YDŞ) teması. Turizm Akademik Dergisi, 6 (2), 99-114
 • Moutinho, L. (2000). Trends in tourism. Içinde Strategic management in tourism, Ed: Moutinho, (ss:3-16), CABI Publishing.
 • Nimrod, G., ve Rotem, A. (2012). An exploration of the innovation theory of successful ageing among older tourists. Ageing and Society, 32(3), 379.
 • Samancı Tekin, Ç. ve Kara F. (2016). Dünyada ve Türkiye’de yaşlılık, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(1), 219-229.
 • Sellick, M. K. (2004). Discovery, connection, nostalgia: Key travel motives within the senior market. Journal of Travel & Tourism Marjeting, 17(1), 55-71.
 • Sert, A. N. (2019). Üçüncü yaş yerli turistlerin seyahat kısıtları ve motivasyonları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019(42), 200-211.
 • Şencan, H. (2005). Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tabachnick, B. ve Fidel, L.S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Vigolo, V. ve Confente, I. (2013). Older tourists: an exploratory study on online behaviour. In Information and Communication Technologies in Tourism 2014 (pp. 439-452). Springer, Cham.
 • Wijaya, S., Wahyudi, W., Kusuma, C. B., ve Sugianto, E. (2018). Travel motivation of Indonesian seniors in choosing destination overseas. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(2),185-197.
 • www.turob.org (Erişim Tarihi: 25 Şubat 2021).
 • https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25 Mart 2021).
 • www.etstur.com (Erişim Tarihi: 15 Mart 2021).
 • www.tatilsepeti.com (Erişim Tarihi: 15 Mart 2021).
 • www.jollytur.com (Erişim Tarihi: 15 Mart 2021).
 • https://www.icisleri.gov.tr/haziran-ayi-normallesme-tedbirleri-genelgesi (Erişim Tarihi: 28 Temmuz 2021).
 • https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/asi-yaptirmayan-turke-vize-yok-6207898/ (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2021).
 • https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/corona-virus-asisi-olanlar-hangi-ab-ulkelerine-seyahat-edebiliyor,V3qycgEVfESCMNJ52LJELQ (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2021).
 • https://www.tga.gov.tr/guvenli-turizm-programi-belgelendirme-kriterleri/ (Erişim Tarihi: 29 Temmuz 2021).
APA ZENCİR E (2021). 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. , 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
Chicago ZENCİR EBRU 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. (2021): 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
MLA ZENCİR EBRU 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. , 2021, ss.305 - 326. 10.32572/guntad.931013
AMA ZENCİR E 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. . 2021; 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
Vancouver ZENCİR E 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. . 2021; 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
IEEE ZENCİR E "50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği." , ss.305 - 326, 2021. 10.32572/guntad.931013
ISNAD ZENCİR, EBRU. "50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği". (2021), 305-326. https://doi.org/10.32572/guntad.931013
APA ZENCİR E (2021). 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 5(2), 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
Chicago ZENCİR EBRU 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online) 5, no.2 (2021): 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
MLA ZENCİR EBRU 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), vol.5, no.2, 2021, ss.305 - 326. 10.32572/guntad.931013
AMA ZENCİR E 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online). 2021; 5(2): 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
Vancouver ZENCİR E 50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği. Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online). 2021; 5(2): 305 - 326. 10.32572/guntad.931013
IEEE ZENCİR E "50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği." Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 5, ss.305 - 326, 2021. 10.32572/guntad.931013
ISNAD ZENCİR, EBRU. "50 Yaş ve Üstü Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Karakteristiği". Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online) 5/2 (2021), 305-326. https://doi.org/10.32572/guntad.931013