Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 40 Sayfa Aralığı: 149 - 167 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.676236 İndeks Tarihi: 19-10-2021

KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ

Öz:
Kentli hakları, kişilerin kentsel düzeyde insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmek için talep ettikleri haklardır. Kentli haklarınınkorunması başta yerel yönetimler olmakla birlikte, özel ve kamusal kuruluşlar ile bireyler tarafından gerçekleştirilmelidir.Ancak burada varoluş felsefesi itibariyle temel işlevlerinden biri kentli haklarının korunması olan kent konseylerinin deunutulmaması gerekmektedir. Kent konseyleri, kentin hak ve hukukunun korunması işlevine sahip yerel düzeyde katılımı vehemşehrilik bilincini güçlendiren yerel yönetişim mekanizmalarıdır.Çalışma ile kentli hakları ve kent konseyleri ilişkisine Türkiye Kent Konseyleri Platformu üyesi olan konsey temsilcilerininanket yöntemi ile erişilen görüşlerine de yer verilerek dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi vebetimsel metot kullanılmıştır. Gerçekleştirilen alan araştırması ile kent konseylerinin kentli haklarının korunmasında önemlimekanizmalar olduğu ancak konseylerin katılımcı süreçler içinde karşılaştıkları sorunların bu mekanizmayı zayıflattığısonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

URBAN RIGHTS AND CITY COUNCILS

Öz:
Urban rights are the rights that urban inhabitants demand to live with human dignity on the urban space. Local governments, private and public institutions and individuals have responsibility to protect urban rights. Also, some local governance mechanisms protect and promote rights at local level. One these mechanisms is the city councils. As stated in the “City Councils Regulation”, city councils have responsibility for protecting the rights and laws of the city. In this context, the study aims to call attention to the relationship between urban rights and city councils. A survey was conducted with the members of the “City Councils Platform of Turkey”. Quantitative research methods and descriptive methods were used in the study. The study concluded that city councils are important mechanisms for the protection of urban rights, but the problems faced by the councils in participatory processes weaken this mechanism.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adanalı, Y. A. (2011). “Dünya’dan Kent Hakkı için Kentsel Mücadele Örnekleri: Hindistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Venezüella ve ABD”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9/36, 14-31.
 • Baysal Uzunçarşılı, C. (2011). “Kent Hakkı-Erişim Hakkından Değişim Hakkına”, Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri-Sorunlar ve Çözüm Arayışları, (Ed: Ö. Gökmen), Odak Ofset, Ankara, 363-382
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Kent Konseyleri Ve Gençlik Meclislerine Yönelik Algı Düzeyi Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş ve Hatay Örneği”, II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10- 11 Nisan 2015 Bildiri Kitabı, (Ed: E. Tosun Karakurt ve E. Keskin), yayın evi yok, Bursa, 351-368.
 • Coşkun, V. (2014). “İnsan Haklarının Kategorileri”, İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci, (Ed: İ. Dağı ve E. Gökalp), Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 32-62.
 • Çüçen, A.K. (2013). İnsan Hakları, 2. Baskı, Sentez, Ankara.
 • De Souza, M. L. (2011). “Hangi Kentte Hangi Hak: Politik Stratejik Niteliğin Müdafaası” (Çev: A. Demirci / Düzelti: E. Çavuşoğlu), Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9/36, 183-208.
 • Demir, O. ve Cengiz, E. (2015). “Kent Konseylerinin Bilinirliği ve Etkinliği: Gümüşhane Üniversite Öğrencileri ve Çalışanları Örneği”, II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2015 Bildiri Kitabı, (Ed: E. Tosun Karakurt ve E. Keskin), yayın evi yok, Bursa, 180-191.
 • Doğan, K. C ve Kalkışım, H. M. (2015). “Türkiye’de Yerel Siyasete Katılım Açısından Kent Konseyleri: Gümüşhane Kent Konseyi Örneği”, II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2015 Bildiri Kitabı, (Ed: E. Tosun Karakurt ve E. Keskin), yayın evi yok, Bursa, 111-127
 • Dolu, T. (2014). “Katılımcı Yerel Yönetimler ve Kent Konseyleri”, Katılımcı Yerel Yönetim, (Der: İ. İzci), Kalkedon, İstanbul, 93-113.
 • Domaradzka, A. (2018). “Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization”, Voluntas:International Journal of Voluntary and Non Profit Organizations, 29, 607- 620.
 • Emrealp, S. (2015). Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler Elkitabı. (28.12.2019) https://kentkonseyi.umraniye.bel.tr/userfiles/files/kentkonseyi/YG21-el-kitabi.pdf
 • Ertan A. K. (2008). “Kent Hakkı Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, 41/4, 125-141.
 • Ertan, A. K. (2014). Kent ve Kentli Hakları, TODAİE, Ankara.
 • Eryılmaz, B. (2016). Kamu Yönetimi, 9. Baskı, Umuttepe, Kocaeli.
 • Fernandes, E. (2007). “Constructing the “Right to the City” in Brazil”, Social&Legal Studies, 16/2, 201-219.
 • Goldberg, H. (2008). “Building Power in the City: Reflections on the Emergence of the Right to the City Alliance and the National Domestic Workers Alliance”. (12.04.2020) https://www.scribd.com/fullscreen/3108719?access_key=key-26je7nurg7qahjutplk
 • Göktürk, A. (2002). “Kentsel Haklar Kent Yoksullarını Kapsar ise”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, (Ed: Y. Özdek), TODAİE, Ankara, 217-233.
 • Göymen, K. (2014). “Önsöz”, Katılımcı Yerel Yönetim, (Der: İnan İzci), Kalkedon, İstanbul, 11-19
 • Güngor, T. Ve Negiz N. (2017). “Kentli Hakları Farkındalığının Üniversite Öğrencileri Üzerinden İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22/4, 1103-1121.
 • Gürses, F. (2015). “Yerel Demokrasi ve Siyasal Katılım: Kent Konseyleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, II. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2015 Bildiri Kitabı, (Ed: E. Tosun Karakurt ve E. Keskin), yayın evi yok, Bursa, 240-256.
 • Harvey, D. (2003). “The Right to the City”, International Journal of Urban and Regional Research, 27/4, 939-941. Harvey, D. (2013 (2012)). Asi Şehirler, (Çev: A. D. Temiz), Metis, İstanbul.
 • Karasu, M. A. (2008). “Kentli Haklarının Gelişimi ve Hukuki Boyutları”, TBB Dergisi, 78, 37-52.
 • Karasu, M. A., Çelik, M. L. ve Altıparmak, C. (2018). 100 Soruda Kent Konseyi, 1. Baskı, Seçkin, Ankara.
 • Keleş, R. (2002). “Kent ve Çevre Hakkının Korunması Üzerine Gözlemler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 3/49, 275-282.
 • Keleş, R. ve Mengi, A. (2017). Kent Hukuku,1. Baskı, İmge, Ankara.
 • Kepenekçi, K. Y. (2014). İnsan Hakları ve Vatandaşlık, 2. Baskı, Siyasal, Ankara.
 • Kumru, İ. (2019). Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı.
 • Türkiye Kent Konseyleri Birliği, 2016. “Kent Konseyleri Sorunlar ve Beklentiler”, Bilgi ve Deneyim Dizisi 3. (17.12.2019)
 • https://kentkonseyleribirligi.org.tr/raporlar/bilgi-ve-deneyim-dizisi-3/ Kent Konseyi Yönetmeliği, 2006.
 • https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10687&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ke nt%20kons
 • Lefebvre, H. (2011). “Kent Hakkı”, (Çev: G. Aksümer, J. Strutz / Düzelti: E. Çavuşoğlu), Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9/36, 140-153.
 • Lefebvre, H. (2015 (1967)). Şehir Hakkı, (Çev: I. Ergüden), Sel, İstanbul.
 • Mayer,M. (2011). “Kentsel Toplumsal Hareketlerde Kent Hakkı” (Çev: A. Demirci / Düzelti: E. Çavuşoğlu), Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9/36, 153-183.
 • Marcuse, P. (2009). “From critical urban theory to the right to the city”, City, 13/2-3, 185-197. http://dx.doi.org/10.1080/13604810902982177
 • Mathivet, C. (2011). “The Right to the City: Keys to Understanding the Proposal for Another City is Possible”, Cities for All: Proposals and Experiences Towards The Right To The City (Ed: A. Sugranyes, C. Mathivet), Habitat International Coalition Publications, Santiago, Chile, 23-29.
 • Mutlu, A. (2010). Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi, Konya.
 • Ortiz, E. (2011). “The Construction Process Towards the Right to the City: Progress Mode and Challenges Pending”, Cities For All: Proposals and Experiences Towards The Right to the City (Ed: A. Sugranyes, C.Mathivet), Habitat International Coalition Publicatons, Santiago, Chile, 115-133.
 • Ömürgönülşen U. ve Sumbas Yavaşoğlu A. (2017). “Bir Katılım Mekanizması Olarak Kadın Meclislerinin Yasal Düzenlemeler Kaynaklı Sorunları”, Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I (Ed: U. Ömürgönülşen, M. K. Öktem ve U. Sadioğlu), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 127-137.
 • Özbey, M. ve Özel, M. (2015). “Kentsel Haklar ve Kolluğun İşlevleri”, AKÜ İİBF Dergisi, 17/1, 35-49.
 • Özcan, L. ve Yurttaş, F. (2010). “Kent Konseyleri Müzakereci Demokrasinin Uygulama Alanı Olarak Düşünülebilir mi?”, Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar, (Ed: B. Parlak), Dora, Bursa, 157-173.
 • Parlak, B. (2018). “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentli Hakları Perspektifinden Kent Kültürü Ve Kent Kimliğinin Dönüşümü: Bir Proje Örneği”, TESAM Akademi Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı, 11-48.
 • Pektaş, E. K. ve Akın, F. (2010).” Avrupa Kentsel Şartları Perspektifinde Bir Kentli Hakkı Olarak “Katılım Hakkı” ve Türkiye”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12/2, 23-50.
 • Sadioğlu, U., Dede, K. ve Ömürgönülşen, U. (2014). “Is City Council As Really a Grassroots Governance Practice in Turkey?”, Local Governance Today: European and Turkish Experience in Local Politics, Democracy and Governance and Reciprocal Lessons (Ed: U. Ömürgönülşen ve U. Sadioğlu), Union of Municipalities of Turkey, Ankara.
 • Sadioğlı, U. (2018). Türkiye ve Almanya’da Yaşanan Yerel Yönetimler Reformunun Karşılaştırılması: Yeni Bir Model Önerisi, Seçkin, Ankara.
 • Şahin, Z. S. (2013). “Kentsel Mücadelede Kentteki Hakların Kentli Haklarına ve Kent Hakkına Dönüşümü”, Kentli Hakları Bağlamında Kenti Yeniden Düşünmek (Ed: H. Reyhan ve Ö. Leblebici), Alter, Ankara, 41-61.
 • Şahin, Z. S. (2015). “Kent Konseylerinin Katılımcılık Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Ankara Örneğinden Bazı Çıkarımlar”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11/ Özel Sayı 2, 194-216.
 • Şahyar Akdemir, D. (2019). “Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Kent Konseyi Algısı”, Anemon Dergi, 7/3, 41-49.
 • Tekeli, İ. (2014). Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm, 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Tosun Karakurt, E., Keskin, B. E. ve Selimoğlu, E. (2016a). “Bursa Kent Konseyi’nin Bilinirliğinin Araştırılması”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23/1, 97-113.
 • Tosun Karakurt, E., Keskin, B. E. ve Selimoğlu, E. (2016b). “Yerel Düzeyde Katılımcı Mekanizmalar Olarak Kent Konseylerinin Bilinirlik ve Etkinlik Düzeylerinin Analizi: Bursa Örneği”, Sosyoekonomi Dergisi, 24/28, 85-107.
 • Uygun, O. (2015). Devlet Teorisi, 2. Baskı, On İki Levha, İstanbul.
 • Vasak, Karel (1977). “A 30-year struggle; the sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights” ,The UNESCO Courier: a window open on the world, XXX, 11, 28-29, 32, illus. (15.11.2019)
 • https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048063
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005.
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
 • URL 1: European Urban Charter
 • https://rm.coe.int/168071923d
 • URL 2: Sıfır Atık Yönetmeliği
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm
 • URL 3: Agenda 21
 • https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
 • Beyan ve Açıklamalar (Disclosure Statements)
 • 1. Bu çalışmanın yazarları, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyduklarını kabul etmektedirler (The authors of this article confirm that their work complies with the principles of research and publication ethics).
 • 2. Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir (No potential conflict of interest was reported by the authors).
 • 3. Bu çalışma, intihal tarama programı kullanılarak intihal taramasından geçirilmiştir (This article was screened for potential plagiarism using a plagiarism screening program).
APA Şahyar Akdemir D (2020). KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. , 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
Chicago Şahyar Akdemir Duru KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. (2020): 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
MLA Şahyar Akdemir Duru KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. , 2020, ss.149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
AMA Şahyar Akdemir D KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. . 2020; 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
Vancouver Şahyar Akdemir D KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. . 2020; 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
IEEE Şahyar Akdemir D "KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ." , ss.149 - 167, 2020. 10.30794/pausbed.676236
ISNAD Şahyar Akdemir, Duru. "KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ". (2020), 149-167. https://doi.org/10.30794/pausbed.676236
APA Şahyar Akdemir D (2020). KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(40), 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
Chicago Şahyar Akdemir Duru KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.40 (2020): 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
MLA Şahyar Akdemir Duru KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.40, 2020, ss.149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
AMA Şahyar Akdemir D KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(40): 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
Vancouver Şahyar Akdemir D KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 0(40): 149 - 167. 10.30794/pausbed.676236
IEEE Şahyar Akdemir D "KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.149 - 167, 2020. 10.30794/pausbed.676236
ISNAD Şahyar Akdemir, Duru. "KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 40 (2020), 149-167. https://doi.org/10.30794/pausbed.676236