Yıl: 2020 Cilt: 26 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 511 - 520 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.32547/ataunigsed.733422 İndeks Tarihi: 22-11-2021

Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri

Öz:
Şehbâl Mecmuası, sosyal hayatın büyük oranda değişime uğradığıve birçok alanda yenilik hareketlerinin görüldüğü Osmanlıİmparatorluğu’nun son döneminde büyük ilgi uyandırmış önemlibir yayın organı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kadınlarile ilgili konulara oldukça geniş yer ayıran mecmuanın birçoksayısında, dönemin giysi modası hakkında bilgi veren kadınlaraait giysi önerilerinin yer aldığı içeriklere sıklıkla rastlanılmıştır.Bu içeriklerde dönemin Batı modasını yansıtan giysi örnekleri yeralmış ve özellikle eğitimli olarak nitelendirilebilecek mondenMüslüman Türk kadınları, mecmuanın mevcut içeriklerini takipederek dönemin Batı tarzını yansıtan giysi modası hakkında bilgisahibi olmuşlardır. Mevcut çalışmada, II. Meşrutiyet Dönemisonrası yayımlanmış olan Şehbâl Mecmuası’nda giysi modasıhakkındaki içeriklerde yer alan kadınlara ait giysi önerilerinintespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, BonnÜniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan mecmuanın 1914 (1330)yılında Osmanlıca olarak yayımlanmış sayılarında, kadınlara aitgiysi önerilerinin bulunduğu içerikler belirlenmiş ve belirlenen buiçeriklerde yer alan kadın giysi önerileri yorumlanarak ortayakonulmuştur. Ortaya konulan bu içerikler incelendiğinde, mevcutdönemdeki kadınların dönemin Batı modasını yansıtan giyimkuşam özellerini takip ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Women’s Clothing Recommendations in the Şehbâl Magazine

Öz:
Şehbâl Magazine is an important publication which has aroused interest in the last period of the Ottoman Empire, where social life changed greatly and reformist movements was seen in many areas. The magazine gave wide range of issues related to women, especially in many editions of the magazine, the contents that gave information about the fashion of the period were frequently found in the content of women's clothing recommendations. These contents included examples of clothing reflecting the Western fashion of the period. Especially, Turkish Muslim women who can be described as well educated, followed the current contents of the magazine and were informed about the Western fashion of the period. The aim of this study is to determine women's clothing recommendations in the contents related to fashion in Şehbâl Magazine published after the Second Constitutional Era. In line with the stated purpose, the contents published in the Ottoman language in 1914 (1330), containing the recommendations of women's clothing were determined in the University of Bonn Library. Additionally, recommendations of women’s clothing in these contents were interpreted. When these contents were examined, it was concluded that the women in the current period followed the dress codes reflecting the Western fashion of the period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
1
 • Ahmetoğlu, S. (2010). İttihatçı aktüaliteden kitlesel popülariteye: Şehbâl Mecmuası (1909-1914). İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
 • Avangart. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Barbarosoğlu, F. K. (2012). Modernleşme sürecinde moda ve zihniyet. İstanbul: İz Yayıncılık. Çakır, S. (2011). Osmanlı kadın hareketi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Demir, M. (2016). Osmanlı kadınları arasında modanın yaygınlaşmasında bir araç olarak biçki‐dikiş. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 71-90.
 • Demir, M. (2018). Biçki dikiş. E. Gürsoy Naskali (Ed.), Osmanlı'dan Cumhuriyet'e faaliyet gösteren ilk dikiş kursu: Türk kadınları biçki yurdu (s. 57-124) içinde. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
 • Demirdirek, A. (2011). Osmanlı kadınlarının hayat hakkı arayışının bir hikayesi. Ankara: Ayizi Kitap. Denman, F. K. (2009). İkinci Meşrutiyet döneminde bir Jön Türk dergisi: Kadın. İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.
 • Develioğlu, F., & Kılıçkını, N. (1975). Osmanlıca-Türkçe okul sözlüğü (1. Baskı). İstanbul: Rafet Zaimler Kitabevi.
 • Eşkâl. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Himam, F. D., & Tekcan, E. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi terzilik kültürü ve ulusal maddi kültürün inşası. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Güz 2014 (20), 221-254.
 • İktibas. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Kocabaşoğlu, U. (2010). Hürriyeti beklerken İkinci Meşrutiyet basını. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Libas. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Matris. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Melabis. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Monden. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Muhtâsâr. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Musavver. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Nazar. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Nisa. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Özer, İ. (2009). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e yaşam ve moda. İstanbul: Truva Yayınları.
 • Risale. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Silsile. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Şahin, Y. (2015). Tarihin tekerini geriye döndürmek: Moda tasarımında geleneği yorumlama sorunsalı. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Kış 2015 (13), 25-32.
 • Tefrika. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Toprak, Z. (2017). Türkiye’de yeni hayat inkılap ve travma 1908-1928. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Tuvalet. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Ufk. (t.y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Uymaz, B. (2005). Şehbâl’de mûsikî yazıları (transkripsiyon ve yorum) (1.-50. sayılar) (Yüksek Lisans Tezi).
 • YÖK tez veri tabanından erişildi (Tez No. 162322).
 • Uymaz, T. (2005). Şehbâl’de mûsikî yazıları (transkripsiyon ve yorum) (51.-100. sayılar) (Yüksek Lisans Tezi).
 • YÖK tez veri tabanından erişildi (Tez No. 162571).
 • Yılmaz, S. (2020). Giysiler ne anlatır?. İstanbul: Mundi Kitap.
 • Resim 1. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1910), Şehbâl Mecmuası kapak sayfasından bir örnek [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3192015
 • Resim 2. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Sokak ve ev tuvaletleri mevsim eşkâl-i libası [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3177223
 • Resim 3. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Kadın libaslarının yeni eşkâlinden sade bir kıyafet [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3177185
 • Resim 4. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Yeni libaslar karşısında bir mevsim kıyafeti [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3177161
 • Resim 5. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Silsile-i melabis içinden muhtâsâr bir iktibas iki zarif bluz [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3177119
 • Resim 6. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Ufk-ı nisadan eşkâl-i melabise nazar rahat bir ev libası [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3211334
 • Resim 7. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Melabisin seyr-i serî’inden bir sayfa bu misafirlik libası [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3183337
 • Resim 8. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Karadan denize moda ile bu senenin ilk deniz kostümü [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3183315
 • Resim 9. Bonn Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi, (1914), Melâhat libasiye eşkâlinden bir kıyafet-i kâbul [İllustrasyon]. Erişim adresi: https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/3183303
APA Saatçıoğlu K (2020). Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. , 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
Chicago Saatçıoğlu Kenan Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. (2020): 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
MLA Saatçıoğlu Kenan Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. , 2020, ss.511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
AMA Saatçıoğlu K Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. . 2020; 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
Vancouver Saatçıoğlu K Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. . 2020; 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
IEEE Saatçıoğlu K "Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri." , ss.511 - 520, 2020. 10.32547/ataunigsed.733422
ISNAD Saatçıoğlu, Kenan. "Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri". (2020), 511-520. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.733422
APA Saatçıoğlu K (2020). Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(45), 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
Chicago Saatçıoğlu Kenan Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 26, no.45 (2020): 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
MLA Saatçıoğlu Kenan Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.45, 2020, ss.511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
AMA Saatçıoğlu K Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 2020; 26(45): 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
Vancouver Saatçıoğlu K Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 2020; 26(45): 511 - 520. 10.32547/ataunigsed.733422
IEEE Saatçıoğlu K "Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri." Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26, ss.511 - 520, 2020. 10.32547/ataunigsed.733422
ISNAD Saatçıoğlu, Kenan. "Şehbâl Mecmuasında Yer Alan Kadınlara Ait Giysi Önerileri". Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 26/45 (2020), 511-520. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.733422