Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.44416 İndeks Tarihi: 20-12-2021

Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler

Öz:
: Covid-19 salgını ile birlikte çocuklar; sokağa çıkma yasağı, ebeveynlerle geçirilen sürenin değişmesi,okulların tatil ilan edilmesi, sınavların ertelenmesi, online eğitime geçiş, arkadaş ilişkilerinin kesintiyeuğraması gibi pek çok yeni durumla karşı karşıya kalmışlardır. Yeni ve olağanüstü bu durumlar, çocukları pekçok açıdan farklı boyutlarda ve düzeylerde etkilemiştir. Bu çalışmada çocuk, 18 yaş altındaki bireyleri ifadeetmektedir. Ancak 18 yaş altını kapsayan çocukluk çağının, tek bir dönem olarak ele alınması, genellemeci birbakış açısına ve dolayısıyla çocukların bu salgın sürecindeki sorunlarının ve gereksinimlerinin indirgemeci biryaklaşımla açıklanmasına neden olabilir. Çocukların bu süreçten nasıl ve hangi düzeyde etkilendikleri, gelişimdönemleri ile yakından ilişkilidir. Buradan hareketle mevcut derleme çalışmada çocukların içinde bulunduklarıgelişim dönemlerinin, Covid-19 salgınından etkilenme sürecinde önemli bir belirleyici olduğuvarsayılmaktadır. Böylece çalışmanın temel amacı; Covid-19 salgını sürecinde çocukların yaşayabileceklerisorunları, Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı ve Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı’nda yer alangelişimsel dönemlere göre inceleyerek sosyal hizmet gereksinimlerini açıklamaktır. Bu çalışma sonucundaçocukların yaşadığı sorunlar ve gereksinimler ışığında sosyal hizmet müdahalelerinin önemi vurgulanmaktadır.Covid-19 salgınında çocukların sosyal hizmet gereksinimlerinin gelişim dönemleri odağında değerlendirilmesive bu gereksinimler temelindeki sosyal hizmet müdahaleleri, özellikle çocuk refahı alanındaki sosyal hizmetuzmanlarına rehberlik edebilir. Ayrıca hala yaşanan Covid-19 salgını sürecinde çocukların yaşayabilecekleri sorunlara yönelik alınabilecek önlemlere ve politikalara da rehberlik etme potansiyeli taşıması açısından buçalışma önemlidir.
Anahtar Kelime:

Being a Child in Covid-19 Pandemic: Social Work Needs and Suggestions According to Developmental Stages

Öz:
With the Covid-19 pandemic, children have faced with many new situations such as curfews,changing time spent with the parents, the schools being on holiday, postponing exams, transition to onlineeducation, interruption in friend relationships. These new and extraordinary situations have affected childrenin different dimensions and levels. In this study, the child refers to individuals under the age of 18. However,considering the childhood under the age of 18 as a single period may lead to a generalist perspective andtherefore to explain the problems and needs of children in this pandemic process with a reductionist approach.How and at what level children are affected by this process is closely related to their developmental stages.Based on this, in this review study, it is assumed that the developmental stages of children are an importantdeterminant in the process of being affected by the Covid-19 pandemic. Thus, the main purpose of the studyis; to explain the social work needs by examining the problems that children may experience during the Covid 19 pandemic process according to the developmental periods included in Erikson's Psychosocial DevelopmentTheory and Piaget's Cognitive Development Theory. As a result of this study, the importance of social workinterventions is emphasized in the light of the problems and needs experienced by children. In the Covid-19pandemic, the evaluation of children's social work needs in the focus of their developmental stages and socialwork interventions based on these needs can guide social workers, especially in the field of child welfare. Inaddition, this study is important because it has the potential to guide the measures and policies that can be takenagainst the problems that children may experience during the ongoing Covid-19 pandemic.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkan, B. (2020, 10 Haziran). Kovid-19'un çocuklar üzerinde etkisi ve çocuk odaklı sosyal politikalar. https://www.tesev.org.tr/tr/research/kovid-19-ve-cocuk-odakli-politikalar
 • Alakara-Özcan, G. (2020, 1 Nisan). Afetlerde psikososyal çalışmalar. https://drive.google.com/file/d/117qBCeLtZ-q9uMTBkh9vPWtKgPjgCsjM/view
 • Arslan-Tomas, S., & Şavur, E. (2018). Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri saha çalışanları için el kitabı. Ankara, UNICEF Türkiye Temsilciliği.
 • Baltes, P. B. (2003). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. In U. M. Staudinger & U. Lindenberger (Eds.), Understanding human development. Boston: Kluwer.
 • Blake, H., Bermingham, F., Johnson, G., & Tabner, A. (2020). Mitigating the psychological impact of COVID-19 on healthcare workers: a digital learning package. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 2997. https://doi.org/10.3390/ijerph17092997
 • BM (Birleşmiş Milletler). (2020, 15 Nisan). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on children. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_children_16_ april_2020.pdf
 • Bookwalter, G. (2020, 10 Nisan). Evanston school social worker turns to Facebook Live to connect with students during coronavirus closures. https://www.chicagotribune.com/suburbs/evanston/ct-evr-facebook-story-time-tl-0416- 20200410-lo4cuypl3vgcxlkpfxz74j45mi-story.html
 • Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
 • Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 100089. https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089
 • Çiçek, B. & Almalı, V. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde kaygı öz-yeterlilik ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Özel sektör ve kamu çalışanları karşılaştırması. Turkish Studies, 15(4), 241-260. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43492
 • Dalton, L., Rapa, E., & Stein, A. (2020). Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 346-347. https://doi.org/10.1016/s2352-4642(20)30097-3
 • Deniz, M., Tezer, H., & Tapisiz, A. (2020). Yenidoğan ve gebelerde yeni coronavirüs hastalığı 2019 (COVID 19). Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14(3), 274-278. https://doi.org/10.12956/tchd.717611
 • Ehmke, R. (2020). Talking to kids about the coronavirus crisis. https://childmind.org/article/talkingto-kids-about-the-coronavirus/
 • Erbay, E. (2008). Çocuk işçi olmak: Çocuk işçiliğine retrospektif bir bakış. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği. No: 14.
 • Ercan vd. (2020). Türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği covid-19 (korona) virüs salgını sırasında aile, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal ve ruhsal destek rehberi. https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid19rehberi30mart2020.pdf.pdf
 • Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. New York: Norton.
 • Gürer, D. (2009). Olağandışı durumlarda yaşamı sürdürme, AFAD Yayınları 2. https://www.ipkb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Olagandisi-Durumlarda-YasamiSurdurme-1.pdf
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. (2020, 26 Nisan). COVID-19’un çocuklar üzerindeki en ağır etkisi: ihmal ve istismar. https://korona.hasuder.org.tr/covid-19un-cocuklar-uzerindeki-en-agiretkisi-ihmal-ve-istismar/
 • Hacettepe Üniversitesi (2020). Korona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili aile, çocuk ve ergenlere yönelik öneriler. http://www.tip.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/cdestek.pdf
 • Hui, D. S., I Azhar, E., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., Ippolito, G., Mchugh, T. D., Memish, Z. A., Drosten, C., Zumla, A., & Petersen, E. (2020). The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International Journal of Infectious Diseases, 91, 264-266. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009
 • Jacobson, R. (2020). Supporting kids during the coronavirus crisis. https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/
 • Kara, E. (2020). KOVİD-19 pandemisindeki dezavantajlı gruplar ve sosyal hizmet işgücünün işlevi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 28-34.
 • Katz, B. (2020). How to avoid passing anxiety on to your kids. https://childmind.org/article/how-toavoid-passing-anxiety-on-to-your-kids/
 • Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 347-349. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30096-1
 • NASP (National Association of School Psychologists). (2020). Helping children cope with changes resulting from COVID-19. https://www.nasponline.org/resources-and- www.turkishstudies.net/turkishstudies publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisisresources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
 • NASW (National Association of Social Workers). (2020a). Helping People in Special Populations During the Coronavirus Pandemic. https://www.socialworkers.org/Practice/InfectiousDiseases/Coronavirus/Helping-People-in-Special-Populations
 • NASW (National Association of Social Workers). (2020b). Practice alert COVID-19 resources for school social workers. https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=n4pFJVJ3nkQ%3d&portalid=0
 • Piaget, J. (1966). The psychology of intelligence and education. Childhood Education, 42(9), 528- 528.
 • Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: Gelişim psikolojisi: Life-span development. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Limited Şti.
 • Saurabh, K., & Ranjan, S. (2020). Compliance and psychological impact of quarantine in children and adolescents due to COVID-19 pandemic. Indian Journal of Pediatrics, 29, 1-5. https://dx.doi.org/10.1007%2Fs12098-020-03347-3
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı yayınevi.
 • Talevi, D., Socci, V., Carai, M., Carnaghi, G., Faleri, S., Trebbi, E., ... & Pacitti, F. (2020). Mental health outcomes of the COVID-19 pandemic. Rivista di Psichiatria, 55(3), 137-144. http://dx.doi.org/10.1708/3382.33569
 • Taylor, A.J.W. & Frazer, A.G. (1981). Psychological sequeale of operation overdue following the DC10 aircrash in Antarctica, Victoria University Press, Wellington Publications of Psychology, No.27.
 • The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, End Violence Against Children, UNICEF, WHO. (2020, 1 Mayıs). COVID-19 Protecting children from violence abuse and neglect in home. https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Protecting-children-fromviolence-abuse-and-neglect-in-home-2020.pdf
 • Tuncay, T. (2004). Afetlerde sosyal hizmet: 1999 yılı marmara ve bolu düzce depremleri sonrasında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları. Ankara: Özbay Ofset Matbaacılık.
 • UNDP (United Nations Development Programs). (2020, 23 Nisan). COVID-19 pandemic humanity needs leadership and solidarity to defeat the coronavirus. https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/coronavirus.html.
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (1989). Convention on the Rights of the Child. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (2020a, 20 Mart). COVID-19: Getirilen kısıtlamalar giderek artarken çocuklara yönelik istismar, ihmal, sömürü ve şiddet riski de yükseliyor– UNICEF https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/covid-19-getirilenk%C4%B1s%C4%B1tlamalar-giderek-artarken-%C3%A7ocuklara-y%C3%B6nelikistismar-ihmal
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (2020b, 9 Nisan). UNICEF: Çocukların COVID-19 salgınının gizli mağdurları olmasına izin vermeyelim. https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef- %C3%A7ocuklar%C4%B1n-covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-gizlima%C4%9Fdurlar%C4%B1-olmas%C4%B1na-izin-vermeyelim
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (2020c, 15 Nisan). Covıd-19 salgınının çocuklar üzerindeki etkileri. https://www.unicef.org/turkey/media/9881/file/COVID19%20D%C3%B6neminin%20%C3%87ocuklar%20%C3%9Czerindeki%20Etkilerine%20 %C4%B0li%C5%9Fkin%20Politika%20Notu.pdf
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (2020d, 1 Mayıs). Social service workforce safety and wellbeing during the COVID-19 response. https://www.unicef.org/media/68501/file/Social-Service-Workforce-Safety-and-Wellbeingduring-COVID19-Response.pdf.
 • UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). (2020e, 13 Mart). Çocuğunuza koronavirüs 2019’dan (COVID-19) nasıl söz etmelisiniz?. https://www.unicef.org/turkey/hikayeler/%C3%A7ocu%C4%9Funuzakoronavir%C3%BCs-2019dan-covid-19-nas%C4%B1l-s%C3%B6z-etmelisiniz
 • Van Lancker, W., & Parolin, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in the making. The Lancet Public Health, 5(5), e243-e244. https://doi.org/10.1016/S2468- 2667(20)30084-0
 • Yavuzer, H. (2013). Çocuk psikolojisi, 36. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yoshikawa, H., Wuermli, A. J., Britto, P. R., Dreyer, B., Leckman, J. F., Lye, S. J & Stein, A. (2020). Effects of the global COVID-19 pandemic on early childhood development: short-and longterm risks and mitigating program and policy actions. The Journal of Pediatrics. S0022- 3476(20)30606-5. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.05.020
APA ABUKAN B, YILDIRIM F, Öztürk H (2020). Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. , 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
Chicago ABUKAN Bilge,YILDIRIM FILIZ,Öztürk Hatice Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. (2020): 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
MLA ABUKAN Bilge,YILDIRIM FILIZ,Öztürk Hatice Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. , 2020, ss.1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
AMA ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. . 2020; 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
Vancouver ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. . 2020; 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
IEEE ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H "Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler." , ss.1 - 14, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44416
ISNAD ABUKAN, Bilge vd. "Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler". (2020), 1-14. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44416
APA ABUKAN B, YILDIRIM F, Öztürk H (2020). Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. Turkish Studies (Elektronik), 15(6), 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
Chicago ABUKAN Bilge,YILDIRIM FILIZ,Öztürk Hatice Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.6 (2020): 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
MLA ABUKAN Bilge,YILDIRIM FILIZ,Öztürk Hatice Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.6, 2020, ss.1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
AMA ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(6): 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
Vancouver ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(6): 1 - 14. 10.7827/TurkishStudies.44416
IEEE ABUKAN B,YILDIRIM F,Öztürk H "Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.1 - 14, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44416
ISNAD ABUKAN, Bilge vd. "Covid-19 Salgınında Çocuk Olmak:Gelişim Dönemlerine Göre Sosyal Hizmet Gereksinimleri ve Öneriler". Turkish Studies (Elektronik) 15/6 (2020), 1-14. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44416