Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 52 Sayfa Aralığı: 335 - 358 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24155/tdk.2021.187 İndeks Tarihi: 19-02-2022

UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Halk destanları, ulusların bireysel ve toplumsal varoluşlarında yaşa dıkları acı ve tatlı tecrübelerini yansıtan bir aynadır. Geleceğe yöneliközentilerinin de en etkin tasvirleridir. Destanların, bu yönüyle insanlıktarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğu, bilenen bir gerçektir. Ayrıcakonularının çeşitliliği, üslubunun akıcılığı ve taşıdıkları mesajların işlev selliği, bu tür eserlerin toplumun her katmanına yayılmasını kolaylaştıranhususlardır. Bu bağlamda Türk boyları zengin bir miras hazinesini elindebulundurmaktadır. Bu çalışmada diğer Müslüman halklarda olduğu gibiUygur Türkleri içerisinde de önemli bir yeri olan Yusuf-Züleyha destanıinceleme konusu yapılmıştır. Hz. Yusuf kıssası, bütün ilahî dinlerin ortak değeri niteliğindedir. Do layısıyla ilahî kitap temelli inanca bağlı her toplumda Hz. Yusuf kıssasınarastlamak mümkündür. İslam’ın ilk dönemlerinden beri Müslüman ca mianın bir parçası olan Uygur toplumunda da bu konu ile ilgili geniş birmüktesebat oluştuğu görülür. Hatta bu kıssanın dinî bir konu olmaktanziyade halk edebiyatını ilgilendiren bir destan niteliği kazandığı gözler den kaçmaz. Bu noktadan hareketle önemine binaen öncelikle Hz. Yusufkıssasının Uygur halk edebiyatında oluşturduğu literatür bilgisine yer ve rilecektir. Bu çalışmada örnek olarak Erşidin Tatlık tarafından derlenen ve Uygur halk edebiyatı ile ilgili edebî eserler koleksiyonunda yer alan birnüsha incelenecektir. Zira aynı ulus içerisinde eserin birçok varyantı mev cuttur. Sonraki aşamada önemine binaen Kur’an kıssalarının karakteristiközellikleri hakkında özet düzeyde bilgi verilecektir. Çalışmanın son bölü münde ise tercih edilen nüsha ile ilgili olduğu düşünülen ayetler, Kur’an kıssalarının amaçları doğrultusunda karşılaştırmalı olarak tahlil edilecek tir. Bunu yaparken temel rivayet tefsir kaynaklarına müracaat edilecektir.
Anahtar Kelime:

The Epic Yusuf-Zulaikha in Uighur Folk-Literature and the Evolution of It in the Context of Qur’an Narratives

Öz:
Folk epics are a mirror reflecting the bittersweet experiences ofnations in their individual and social existence. These are also the mosteffective depictions of nations’ aspirations for the future. It is a well known fact that epics have a past as old as human history in this respect.In addition, the diversity of their subjects, the fluency of their wording andthe functionality of the messages they carry are the factors that facilitatethe spread of such works to every class of society. In this context, Turkishtribes hold a rich heritage. In this study, has been studied the epic Yusuf Zulaikha, which has an important place among Uighur Turks as well asother Muslim peoples. The story of Yusuf is the common value of all Abrahamic religions.Therefore, in every society that has holy book-based believes, it ispossible to come across the story of Yusuf. It is seen that a broad acquishas been formed on this issue in the Uighur society, which has been apart of the Muslim community since the early periods of Islam. In fact,it does not go unnoticed that this story becomes an epic that concernsfolk-literature rather than being a religious issue. Starting from this point,first of all, information about the literature formed on the story of Yusufin Uighur folk-literature will be included. In this study, as an example, acopy compiled by Ershidin Tatlıq and included at the collection of literaryworks about Uighur folk-literature will be analysed. Because there aremany variants of the work within the same nation. In the next step,brief information will be given about the characteristics of the Qur’annarratives due to its importance. In the last part of the study, the versesthought to be related to the preferred copy will be analysed comparativelyfor the purposes of the Quran narratives. In doing so, basic sources oftafsir bi-al-ma’thur will be consulted.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ebey, A. (2005). Uygur Helk Eğiz Edebiyatı Kâmûsi. Ürümçi: Şincang Helk Neşriyatı.
 • Ekber, K. (1985). “Yüsüf-Züleyha”. Bulak dergisi 15, 1-71.
 • Gufur, V. ve Esker, H. (1988). Uygur Klasik Edebiyatı Tızisliri. Beijing: Milletler Neşriyatı.
 • Hafız, A. (1991). Yusuf-Zileyha. Yayına haz: Eli Eziz. Ürümçi: Şincang Helk Neşriyatı,
 • Hatiboğlu, İ. (2001). “İsrâiliyat”. İslâm Ansiklopedisi. C 23. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 199-202.
 • Hoca, Ab. (1995). Garbi Yurt ve Kedimki Medeniyet. Ürümçi: Şincang Helk Neşriyatı.
 • İbn Kesîr, İ. (2004). Tefsiru’l-Kur’anı’l-azîm. Tahk: Mustafa es-Seyyid Muhamed, Muhammed Seyyid Reşad vd. Suudi Arabistan: Daru’l-alemi’l-kütub.
 • İbn Teymiye, T. (1972). Mukaddimetün fi’t-tefsir. Tahk: Adnan Zazur. 2. Baskı. Yayın yeri ve tarihi yok.
 • İnayet, A. (2004), Uygur Halk Destanları-I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Kara, M. (2014). “Kur’ân Kıssalarında Konu ve Kapsam Merkezli Bir Analiz”. İslamî İlimler Dergisi, 1, 69-102.
 • Kumartaşlıoğlu, S. (2015). “Kur’an Kıssalarının Dinî Edebiyata Tesirine Bir Örnek: Dâstân-ı Hazret-i İbrahim”. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (36), 249-277.
 • Metseydi, E. (2008). “Yüsüp Zileyha’ning Arhipi”. Bulak dergisi 5, 41-56.
 • Mollavutof, S. (2009). “Yusuf-Zileyha Destanı Toğrisida”. Bulak dergisi 1: 45-51.
 • Öztürk, M. (2014). “Kur’ân Kıssaları Bağlamında İsrâiliyyât Meselesine Farklı Bir Yaklaşım”. İslamî İlimler Dergisi 1: 11-68.
 • Şengül, İ. (2002). “Kıssa”. İslâm Ansiklopedisi. Cilt 25. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 498-501.
 • Şimin, G. ve Ayup, T. (1997). Kedimki Uygurlarning Tarihi Dastanı Oğuzname. Beijing (Pekin): Milletler Neşriyatı.
 • Ömer, A. (1989). Uygur Halk Destanları 2. Ürümçi: Şincang Helk Neşriyatı.
 • Rahman, A. (1984). Edebiyatka Dair Mulahizeler. Beijing: Milletler Neşriyatı.
 • Rahman, A. (1989). Folklor ve Yazma Edebiyat, Kaşgar: Kaşgar Halk Neşriyatı.
 • Rahman, A. (1986). Yipek Yurtidiki Efsane-Rivayetler. Ürümçi: Şincang Helk Neşriyatı.
 • Taberî, M. (1999). Camiu’l-Beyan An Te’vîli Ayi’l-Kur’an. Beyrut: Daru’lkutubi’l-ilmiyye.
 • Tarım, O. (2007). “Yüsüf Züleyha Dastani Hekkide Muhakime”. Şincang Universiteti İlmi dergisi. 2: 12 vd.
 • Topaloğlu, B. (2013). “Yusuf Suresi”, İslâm Ansiklopedisi, C 44. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 28-30.
 • Utuk, İ. E, Osman, G. vd. (2006). “Uygur Edebiyatı Tarihi II”. Beijing: Milletler Neşriyatı.
 • Yunus, M. (1992). “Muhabbetname”. Yayına haz: Muhammed Salih Hacı, Bulak dergisi 3, 62-110, 4: 71-99 vd.
 • Zehebî, M. H. el-İsrâiliyyat fi’t-tefsir ve’l-hadîs Kahire: Mektebetu vehbe. t.y.
 • Zunun, M. ve Rahman, A. (1982). Uygur Helk Eğiz Edebiyatının Asasliri. Ürümçi: Şinciang Helk Neşriyatı.
APA NUR AHMET KURBAN N (2021). UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
Chicago NUR AHMET KURBAN NURAHMET KURBAN UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. (2021): 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
MLA NUR AHMET KURBAN NURAHMET KURBAN UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2021, ss.335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
AMA NUR AHMET KURBAN N UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
Vancouver NUR AHMET KURBAN N UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2021; 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
IEEE NUR AHMET KURBAN N "UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.335 - 358, 2021. 10.24155/tdk.2021.187
ISNAD NUR AHMET KURBAN, NURAHMET KURBAN. "UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". (2021), 335-358. https://doi.org/10.24155/tdk.2021.187
APA NUR AHMET KURBAN N (2021). UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 0(52), 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
Chicago NUR AHMET KURBAN NURAHMET KURBAN UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 0, no.52 (2021): 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
MLA NUR AHMET KURBAN NURAHMET KURBAN UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.0, no.52, 2021, ss.335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
AMA NUR AHMET KURBAN N UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2021; 0(52): 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
Vancouver NUR AHMET KURBAN N UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. 2021; 0(52): 335 - 358. 10.24155/tdk.2021.187
IEEE NUR AHMET KURBAN N "UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ." Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 0, ss.335 - 358, 2021. 10.24155/tdk.2021.187
ISNAD NUR AHMET KURBAN, NURAHMET KURBAN. "UYGUR HALK EDEBİYATINDA YUSUF-ZÜLEYHA DESTANI VE BU DESTANIN KUR’AN KISSALARIBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 52 (2021), 335-358. https://doi.org/10.24155/tdk.2021.187