Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 499 - 513 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30900/kafkasegt.953811 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning

Öz:
The many positive effects of outdoor learning on students form a good idea about the necessity of maintaining this model with students. However, at this point, perhaps the most important detail to be considered is the level of perception of the students who are directly involved in the subject of outdoor learning. This study is a quantitative study conducted to determine the perception levels of secondary school students towards outdoor learning. The study was designed in accordance with the survey model. 980 participants were included in the study on a voluntary basis. The study data were collected through the “Out of School Learning Environments Perception Scale (OSLEPS)”. The items in this scale were collected using an online form. In the analysis of the data, t-test for independent samples and one-way analysis of variance for independent samples were used. In this study, which was conducted to determine the perceptions of students about outdoor learning environments, the answers given by the students participating in the study to the OSLEPS were evaluated in terms of their gender, grade level, living place and where they spend their holidays. As a result of the analyzes, both female and male students have higher perceptions of willingness to learn and integration with other courses, that outdoor learning environments have a greater effect on female students than male students and female students' perceptions of outdoor learning environments are higher than male students. When the studies in the literature and this study are evaluated together, it is seen that the results obtained overlap with each other. When evaluated in terms of other factors, no significant difference was found between the variables. Since outdoor education activities are an educational process in which the five senses are used together, there are activities in which movement, excitement and curiosity are involved, it ensures that students are constantly active in the process, increases their desire for learning and presents information from different disciplines as a whole, it can be suggested that such activities should be included more in the curriculum prepared.
Anahtar Kelime: Secondary Education School Outdoor education Outdoor Learning Outdoor Learning Environments Perception Scale

Ortaokul öğrencilerinin okul dışı öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Okul dışı öğrenmenin öğrenciler üzerinde ortaya çıkardığı pek çok olumlu etki bu modelin öğrenciler ile sürdürülmesi gerekliliği hakkında iyi bir fikir oluşturmaktadır. Ancak bu noktada göz önünde bulundurulması gereken belki de en önemli detay, okul dışı öğrenme konusunun doğrudan muhatabı olan öğrencilerin konu hakkındaki algılarının ne düzeyde olduğudur. Bu çalışma, ortaokul kademesinde öğrenim gören öğrencilerin okul dışı öğrenmeye yönelik algı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan nicel bir çalışmadır. Çalışma tarama modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya gönüllülük esasına dayalı olarak 980 katılımcı dâhil edilmiştir. Çalışma verileri “Okul Dışı Öğrenme Ortamları Algı Ölçeği (ODOAL)” aracılığıyla toplanmıştır. Söz konusu ölçekte yer alan maddeler çevrimiçi bir form kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t-testi ve bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, çalışmaya katılan öğrencilerin ODOAL’a verdikleri yanıtlar, cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, yaşadıkları yerler ve tatillerini geçirdikleri alanlar boyutlarında değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda hem kız hem de erkek öğrencilerde öğrenmeye yönelik isteklilik ve diğer derslerle bütünleştirme boyutlarında algılarının yüksek olduğu, okul dışı öğrenme ortamlarının kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha fazla etkisinin olduğu ve okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarına göre de kız öğrencilerin algılarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürdeki çalışmalar ile bu çalışma bir arada değerlendirildiğinde de elde edilen sonuçların birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Diğer faktörler açısından değerlendirildiğinde ise değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Okul dışı eğitim etkinlikleri beş duyu organının bir arada kullanıldığı, içinde hareket, heyecan ve merakın bulunduğu etkinliklerin olduğu, öğrencilerin süreç içinde sürekli aktif olmasını sağlayan ve öğrenmeye yönelik isteklerini artıran, farklı disiplinlere ait bilgileri bir bütün halinde sunan bir eğitim süreci olduğundan dolayı hazırlanan öğretim programlarında bu tür etkinliklere daha fazla yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Avcı, G. & Gümüş, N. (2019). Sınıf dışı eğitim etkinliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Studies, Educational Sciences, 3, 351-377. Retrieved from http://hdl.handle.net/11772/2580
 • Avcı, G. & Gümüş, N. (2020). 2023 eğitim vizyonu ve okul dışı eğitim. Oral presentation presented at the II. International Ankara Conference of Scientific Research, Ankara, Turkey. Retrieved from https://www.kongreuzmani.com/site.html?https://www.ankarakongresi.org
 • Avery, E. E., Baumer, M. D., Hermsen, J. M., Leap, B. T., Lucht, J. R., Rikoon, J. S. & Wilhelm-Stanis, S. A. (2020). Measuring place of residence across urban and rural spaces: An application to fears associated with outdoor recreation. The Social Science Journal, 1-13. doi:10.1016/j.soscij.2019.08.007
 • Becker, C., Lauterbach, G., Spengler, S., Dettweiler, U. & Mess, F. (2017). Effects of regular classes in outdoor education settings: A systematic review on students’ learning, social and health dimensions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 5, 485. doi:10.3390/ijerph14050485
 • Bozdoğan, A. E. & Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/35204/390649
 • Braun, T. & Dierkes, P. (2017). Connecting students to nature–how intensity of nature experience and student age influence the success of outdoor education programs. Environmental Education Research, 7, 937-949. doi:10.1080/13504622.2016.1214866
 • Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary Teaching Through Outdoor Education. Human Kinetics.
 • Burriss, K. G. & Burriss, L. (2011). Outdoor play and learning: Policy and practice. International Journal of Education Policy and Leadership, 6(8), 1-12. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=EJ963739
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çifçi, T. & Dikmenli, Y. (2016). Coğrafya öğretmenlerinin okul dışı coğrafya öğretimine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 363-382.
 • Çobanoğlu, E. O. & Cirit-Gül, A. (2017). İlkokul 4. Sınıf müfredatında yer alan cümlenin öğeleri konusunun sınıf dışı (outdoor) etkinliklerle desteklenerek öğretilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 521-531.
 • Eaton, D. (2000). Cognitive and affective learning in outdoor education. (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto, Canada.
 • Ertaş, H., Şen, A. İ. & Parmaksızoğlu, A. (2011). Okul dışı bilimsel etkinliklerin 9. Sınıf öğrencilerinin enerji konusunu günlük hayatla ilişkilendirme düzeyine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 178-198.
 • Ford, P. (1986). Outdoor Education: Definition and Philosophy. New Mexico: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools.
 • Karademir, E. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında “okul dışı öğrenme etkinliklerini” gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi. (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karakaya-Akçadağ, Ç. & Çobanoğlu, E. O. (2018). “İnsan ve çevre” ünitesi için sınıf dışı öğretim uygulamasının çevre okuryazarlığı üzerine etkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(2), 1-23.
 • Korkmaz, Z. S. (2020). Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları. A. Küçükoğlu and H. İ. Kaya (Eds.), in the Okul dışı ortamlarda öğretim (pp. 23-54). Ankara: Pegem Akademi.
 • Laçin-Şimşek, C. (2020). Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları. C. Laçin-Şimşek (Ed.), in the Giriş (Okul dışı öğrenme) (pp. 1-18). Ankara: Pegem Akademi.
 • MEB, (2018a). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.
 • MEB, (2018b). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar), Ankara.
 • MEB, (2018c). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar), Ankara.
 • Neill, J. T. (1997, January). Gender: How does it effect the outdoor education experience. In Catalysts for change: 10th National Outdoor Education conference proceedings (pp. 1-9). Sydney, Australia. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu
 • Palmberg, I. E. & Kuru, J. (2000) Outdoor activities as a basis for environmental responsibility, The Journal of Environmental Education, 4, 32-36. doi: 10.1080/00958960009598649
 • Payne, P. G. & Wattchow, B. (2008). Slow pedagogy and placing education in post-traditional outdoor education. Journal of Outdoor and Environmental Education, 12(1), 25-38. doi:10.1007/BF03401021
 • Sandell, K. & Öhman, J. (2013) An educational tool for outdoor education and environmental concern, Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 1, 36-55. doi: 10.1080/14729679.2012.675146
 • Sarışan-Tungaç, A. & Ünaldı-Coral M. N. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine dayalı) eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(26), 24-42.
 • Smith, P. R. (1987). Outdoor education and its educational objectives. Geography, 72(3), 209-216.
 • Şen, A. İ. (2019). Okul dışı öğrenme ortamları. A. İ. Şen (Ed.), in the Okul dışı öğrenme nedir? (pp. 1-20). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şen, A. İ., Ertaş-Kılıç, H., Oktay, Ö., Ekinci, S. & Kadirhan, Z. (2021). Learning science outside the classroom: Development and validation of the out-of-school learning environments perception scale. Journal of Outdoor and Environmental Education, 24, 19-36. doi: 10.1007/s42322-020-00070-7
 • Şimşek, A. & Kaymakçı, S. (2015). Okul dışı Sosyal Bilgiler öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.
 • Tösten, R. (2020). Kuramdan uygulamaya okul dışı öğrenme ortamları. A. Küçükoğlu and H. İ. Kaya (Eds.), in the Okul dışı eğitim ve öğrenme (pp. 1-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Zink, R. & Boyes, M. (2006). The nature and scope of outdoor education in New Zealand schools. Journal of Outdoor and Environmental Education, 10(1), 11-21. doi: 10.1007/BF03400826
APA TAĞRİKULU P, CIRIT GUL A, Çobanoğlu E (2021). Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. , 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
Chicago TAĞRİKULU PINAR,CIRIT GUL AYÇA,Çobanoğlu Elif Omca Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. (2021): 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
MLA TAĞRİKULU PINAR,CIRIT GUL AYÇA,Çobanoğlu Elif Omca Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. , 2021, ss.499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
AMA TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. . 2021; 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
Vancouver TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. . 2021; 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
IEEE TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E "Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning." , ss.499 - 513, 2021. 10.30900/kafkasegt.953811
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR vd. "Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning". (2021), 499-513. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.953811
APA TAĞRİKULU P, CIRIT GUL A, Çobanoğlu E (2021). Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8(3), 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
Chicago TAĞRİKULU PINAR,CIRIT GUL AYÇA,Çobanoğlu Elif Omca Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 8, no.3 (2021): 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
MLA TAĞRİKULU PINAR,CIRIT GUL AYÇA,Çobanoğlu Elif Omca Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.3, 2021, ss.499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
AMA TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2021; 8(3): 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
Vancouver TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning. KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2021; 8(3): 499 - 513. 10.30900/kafkasegt.953811
IEEE TAĞRİKULU P,CIRIT GUL A,Çobanoğlu E "Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning." KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 8, ss.499 - 513, 2021. 10.30900/kafkasegt.953811
ISNAD TAĞRİKULU, PINAR vd. "Examining of perception levels of secondary education students regarding outdoor learning". KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 8/3 (2021), 499-513. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.953811