Yıl: 2021 Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 371 - 376 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tnd.2021.32067 İndeks Tarihi: 18-05-2022

Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Serebral venöz tromboz (SVT), serebrovasküler hastalıkların nadir görülen bir formudur. SVT tanısı alan hastaların %40’ında intrakraniyal hemoraji meydana gelebilir. İntrakraniyal hemorajilerin morfolojisi küçük jukstakortikal hemorajilerden (JH) büyük parankimal hematomlara kadar değişir. JH’nin SVT için karakteristik olduğu öne sürülse de JH ve SVT arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada kendi popülasyonumuzda SVT tanısı alan hastalarda JH’nin klinik, radyolojik ve demografik özelliklerini belirlemek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2015-2021 yılları arasında SVT tanısı ile takip edilen 157 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Hastalar JH’si olanlar ve olmayanlar olarak kategorize edildi. Hastaların demografik, klinik, radyolojik özellikleri, SVT etiyolojileri ve klinik sonlanımları mukayese edildi, JH ile ilişkili değişkenler belirlendi. Bulgular: JH’si olan ve olmayan hastaların klinik, radyolojik ve demografik özellikleri karşılaştırıldığında, JH’nin kadın cinsiyet (p=0,037), klinik başlangıç semptomu (p=0,003), erken nörolojik kötüleşme (p<0,001), superior sagittal sinüs (SSS) trombozu (p<0,001), venöz kollateral skalası (VKS) (p<0,001), postpartum dönemde olmak (p=0,006), intrakraniyal herniasyon gelişimi (p<0,001) ve kötü klinik sonlanım (p<0,001) ile anlamlı istatistiksel ilişkisi mevcuttu. Anlamlı bulunan değişkenler binary lojistik regresyon ile değerlendirildiğinde; JH ile bağımsız olarak ilişkisi tespit edilen değişkenler SSS trombozu (p=0,043), kortikal ven trombozu (KVT) (p=0,010) ve SVT sonrası nöbet geçirmek (p=0,004) idi, ancak VKS ile JH arasında anlamlı ilişki saptanamadı. Sonuç: SVT tanısı yüksek klinik şüphe ve radyolojik görüntülemenin doğru yorumlanması ile mümkündür. JH, ilk görüntüleme yöntemi olan kontrastsız kraniyal bilgisayarlı tomografi ile saptanabilir ve klinisyenin SSS trombozu ve KVT’den şüphelenmesine neden olabilir. Prospektif çok merkezli çalışmalarla daha kesin sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Clinical, Radiological, and Demographic Characteristics of Juxtacortical Hemorrhages in Cerebral Venous Thrombosis

Öz:
Objective: Cerebral venous thrombosis (CVT) is a rare form of cerebrovascular disease. Intracranial hemorrhage may occur in 40% of the patients with CVT. The morphology of the intracranial hemorrhages ranges from small juxtacortical hemorrhages (JH) to large parenchymal hematomas. Although it has been suggested that JH is a characteristic of CVT, studies examining the relationship between JH and CVT are limited. In this study, it was aimed to determine the clinical, radiological, and demographic characteristics of JH in patients with CVT. Materials and Methods: In this study, a total of 157 patients who were followed up with the diagnosis of CVT between 2015 and 2021 were included retrospectively. Patients were categorized as, those with and without JH. Variables associated with JH were determined by comparing the demographic, clinical, and radiological characteristics, CVT etiologies and clinical outcomes of the patients. Results: When the clinical, demographic, and radiological characteristics of the patients with and without JH were compared; female gender (p=0.037), clinical initial symptom (0.003), early superior sagittal sinus (SSS) thrombosis (p<0.001), venous collateral scale (VCS) (p<0.001), being in the postpartum period (p=0.006), development of intracranial herniation (p<0.001), and poor clinical outcome (p<0.001) were significantly related with JH. When the significant variables were evaluated with the binary logistic regression, the most significant and independent variables were found to be SSS thrombosis (p=0.043), cortical vein thrombosis (CoVT) (p=0.010), and seizures after CVT (p=0.004). By contrast, no relationships were found between the groups in terms of VCS in binary logistic regression. Conclusion: Diagnosis of CVT is possible with high clinical suspicion and correct interpretation of radiological imaging. JH could be detected with noncontrast cranial computed tomography, which is the first imaging modality, and may cause the clinician to suspect from SSS thrombosis and CoVT. More precise results could be obtained with the prospective multicenter studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Bousser MG, Crassard I. Cerebral venous thrombosis, pregnancy and oral contraceptives. Thromb Res 2012;130(Suppl 1):S19-22.
 • 2. Stam J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med 2005;352:1791-1798.
 • 3. Kimber J. Cerebral venous sinus thrombosis. QJM 2002;95:137-142.
 • 4. Ferro JM, Canhão P, Bousser MG, et al. Cerebral vein and dural sinus thrombosis in elderly patients. Stroke 2005;36:1927-1932.
 • 5. Ferro JM, Bousser MG, Canhão P, et al. European Stroke Organization guideline for the diagnosis and treatment of cerebral venous thrombosis - endorsed by the European Academy of Neurology. Eur J Neurol 2017;24:1203-1213.
 • 6. Dinc Y, Özpar R, Hakyemez B, Bakar M. The relationship between early neurological deterioration, poor clinical outcome, and venous collateral score in cerebral venous sinus thrombosis. Neurol Sci Neurophysiol 2021;38:158- 165.
 • 7. Afifi K, Bellanger G, Buyck PJ, et al. Features of intracranial haemorrhage in cerebral venous thrombosis. J Neurol 2020;267:3292- 3298.
 • 8. Coutinho JM, van den Berg R, Zuurbier SM, et al. Small juxtacortical hemorrhages in cerebral venous thrombosis. Ann Neurol 2014;75:908-916.
 • 9. Coutinho J, de Bruijn SF, Deveber G, Stam J. Anticoagulation for cerebral venous sinus thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2011;2011:CD002005.
 • 10. Cuadrado-Godia E. Early neurological deterioration, easy methods to detect it. Indian J Med Res 2015;141:266-268.
 • 11. Sheth SA, Trieu H, Liebeskind DS, et al. Venous collateral drainage patterns predict clinical worsening in dural venous sinus thrombosis. J Neurointerv Surg 2018;10:171-175.
 • 12. Okudera T, Huang YP, Fukusumi A, et al. Micro-angiographical studies of the medullary venous system of the cerebral hemisphere. Neuropathology 1999;19:93-111.
 • 13. Röther J, Waggie K, van Bruggen N, de Crespigny AJ, Moseley ME. Experimental cerebral venous thrombosis: evaluation using magnetic resonance imaging. J Cereb Blood Flow Metab 1996;16:1353-1361.
 • 14. Gotoh M, Ohmoto T, Kuyama H. Experimental study of venous circulatory disturbance by dural sinus occlusion. Acta Neurochir (Wien) 1993;124:120- 126.
 • 15. Schaller B, Graf R, Sanada Y, et al. Hemodynamic changes after occlusion of the posterior superior sagittal sinus: an experimental PET study in cats. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24:1876-1880.
 • 16. Kurokawa Y, Hashi K, Okuyama T, Uede T. Regional ischemia in cerebral venous hypertension due to embolic occlusion of the superior sagittal sinus in the rat. Surg Neurol 1990;34:390-395.
 • 17. Oppenheim C, Domigo V, Gauvrit JY, et al. Subarachnoid hemorrhage as the initial presentation of dural sinus thrombosis. AJNR Am J Neuroradiol 2005;26:614-617.
 • 18. Qureshi AI. A classification scheme for assessing recanalization and collateral formation following cerebral venous thrombosis. J Vasc Interv Neurol 2010;3:1-2.
 • 19. Ferro JM, Correia M, Rosas MJ, et al. Seizures in cerebral vein and dural sinus thrombosis. Cerebrovasc Dis 2003;15:78-83.
 • 20. Ferro JM, Canhão P, Bousser MG, et al. Early seizures in cerebral vein and dural sinus thrombosis: risk factors and role of antiepileptics. Stroke 2008;39:1152-1158.
 • 21. Masuhr F, Busch M, Amberger N, et al. Risk and predictors of early epileptic seizures in acute cerebral venous and sinus thrombosis. Eur J Neurol 2006;13:852-856.
 • 22. Mehndiratta P, Koubeissi MZ. Seizures in cerebrovascular disorders: a clinical Guide. In: Koubeissi Mohamad Z, Alshekhlee Amer (eds). Chapter 8: Seizures in cerebral venous sinus thrombosis. Springer New York, 2015:95-101.
 • 23. Ferro JM, Canhão P, Stam J, et al. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke 2004;35:664-670.
 • 24. Ameri A, Bousser MG. Cerebral venous thrombosis. Neurol Clin 1992;10:87-111.
 • 25. Uluduz D, Midi I, Duman T, et al. Epileptic seizures in cerebral venous sinus thrombosis: subgroup analysis of VENOST study. Seizure 2020;78:113- 117.
 • 26. Yablon SA. Posttraumatic seizures. Arch Phys Med Rehabil 1993;74:983- 1001.
 • 27. Prince DA, Parada I, Graber K. Traumatic brain injury and posttraumatic epilepsy. In: Noebels JL, Avoli M, Rogawski MA, Olsen RW, Delgado- Escueta AV (eds). Jasper’s Basic Mechanisms of the Epilepsies. Bethesda, MD: National Center for Biotechnology Information; 2012.
APA dinç y, Ozpar R, Bakar M, Hakyemez B (2021). Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. , 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
Chicago dinç yasemin,Ozpar Rifat,Bakar Mustafa,Hakyemez Bahattin Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. (2021): 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
MLA dinç yasemin,Ozpar Rifat,Bakar Mustafa,Hakyemez Bahattin Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. , 2021, ss.371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
AMA dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. . 2021; 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
Vancouver dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. . 2021; 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
IEEE dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B "Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi." , ss.371 - 376, 2021. 10.4274/tnd.2021.32067
ISNAD dinç, yasemin vd. "Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". (2021), 371-376. https://doi.org/10.4274/tnd.2021.32067
APA dinç y, Ozpar R, Bakar M, Hakyemez B (2021). Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, 27(4), 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
Chicago dinç yasemin,Ozpar Rifat,Bakar Mustafa,Hakyemez Bahattin Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi 27, no.4 (2021): 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
MLA dinç yasemin,Ozpar Rifat,Bakar Mustafa,Hakyemez Bahattin Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi, vol.27, no.4, 2021, ss.371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
AMA dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi. 2021; 27(4): 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
Vancouver dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi. 2021; 27(4): 371 - 376. 10.4274/tnd.2021.32067
IEEE dinç y,Ozpar R,Bakar M,Hakyemez B "Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi." Türk Nöroloji Dergisi, 27, ss.371 - 376, 2021. 10.4274/tnd.2021.32067
ISNAD dinç, yasemin vd. "Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi". Türk Nöroloji Dergisi 27/4 (2021), 371-376. https://doi.org/10.4274/tnd.2021.32067