Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.2399/yod.19.030000 İndeks Tarihi: 26-05-2022

Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri

Öz:
Ormanc›l›kta yüksekö¤retim, 1857 y›l›ndan bafllayarak günümüze kadar devam etmifltir. Ormanc›l›k e¤itiminin ba¤l› oldu¤u kurumlara iliflkin isim de¤ifliklikleri; (1) 1857–1934 y›llar› aras›, (2) 1945–1948 y›llar› aras› ve (3) 2006–2018 y›llar› aras› olacak biçimde üç dönemde incelenmifltir. Orman Fakültesi, ilk döneminde önce Maden Bakanl›¤›na sonra Tar›m Bakanl›¤›na, Cumhuriyet dönemi ile birlikte de, 1934’te Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne (YZE) ba¤lanm›flt›r. Bu dönemdeki de¤iflimler kurumun ve mesle¤in itibar›n› art›r›c› yönde olmufltur. ‹kinci dönemde ise ormanc›l›k yüksekö¤retimi YZE’den ‹stanbul Üniversitesine ba¤lanm›flt›r. Meydana gelen bu de¤iflikliklerin karar süreçlerine, Orman Fakültesinin kurullar› ve ö¤retim üyeleri do¤rudan dâhil edilmifltir. Üçüncü dönem ise ormanc›l›k e¤itimi kurumlar›n›n ve meslek sahiplerinin sürece dahil edilmeden düzenlemelerin yap›ld›¤› dönem olarak kendisini göstermektedir. Yüksekö¤retim politikas›zl›¤›n›n bir yans›mas› olarak kurumsal isimlerin korunmad›¤› ve ormanc›l›k yüksekö¤retim kurumlar›nda akademik bir gelene¤in oluflmas› geciktirilmifltir.
Anahtar Kelime:

Periodical Name Changes in the Higher Education Forestry Institutions of Turkey

Öz:
Forestry higher education has been offered since 1857. This study investigates the alterations made in the tertiary forestry institution names in Turkey under three periods: (1) between the years 1857 and 1934, (2) between the years 1945 and 1948, and (3) between the years 2006 and 2018. The Faculty of Forestry was under the Ministry of Mining during the first period, which later became a unit under the Ministry of Agriculture. In 1934, during the Republican period, it became a subdivision of Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (Ankara Institute of Advanced Agriculture, YZE). All those changes in this period improved the reputation of the institution and the occupation. In the second period, tertiary-level forestry education was separated from YZE and incorporated into Istanbul University. The faculty members and the councils of the Faculty of Forestry were directly involved in the decision-making processes required by this change. However, the third period is marked by regulations that were made without involving any forestry education institutions and professionals. Due to the lack of a clear higher education policy, the names of institutions have not been preserved and the formation of an academic tradition in the forestry institutions has been delayed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • 7141 Say›l› Kanun (2018, 18 May›s). Yüksekö¤retim Kanunu ‹le Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun. Resmi Gazete, 30425.
 • Akkemik, Ü., & Okan, T. (2013). ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisli¤i Bölümü’nde e¤itim-ö¤retimin tarihsel geliflimi, bugünkü durumu ve akreditasyon süreci. 1857’den Günümüze Ormanc›l›k Çal›fltay›, 17–19 Kas›m 2013, ‹stanbul (s. 124–179). Anonim (1971). Ordinaryüs Profesor Esat Muhlis Oksal: Hayat›, hizmetleri ve eserleri. ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B, 21(1), 3–10.
 • Atm›fl, E. (2013). Türkiye’de Orman Mühendisli¤i e¤itim-ö¤retimini etkileyen güncel politikalar›n de¤erlendirilmesi. 1857’den Günümüze Ormanc›l›k Çal›fltay›, 17–19 Kas›m 2013, ‹stanbul (s. 65–76).
 • Baytop, T. (1985). Eczac› Mektebi taraf›ndan kullan›lan binalar. T. Baytop (Ed.), Türk eczac›l›k tarihi, (s. 219–235). ‹stanbul: ‹. Ü. Eczac›l›k Fakültesi Yay›n no: 47.
 • Belge (1945, 16 Ekim). Fakülte Meclisi toplant› kararlar›. Toplant› no: 10; 7–8.03.1945.
 • Belge (1946, 25 Haziran). Fakülte Meclisi toplant› kararlar›. Toplant› no: 12; 25.06.1946.
 • Belge (1947a, 7 Ocak). Fakülte Meclisi toplant› kararlar›. Toplant› s›ra: 7; 07.01.1947.
 • Belge (1947b, 6–7 fiubat). Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Divan toplant› kararlar›. Toplant› say›s›: 19; 6–7.02.1947.
 • Belge (1948a, 21 Ocak). Fakülte Meclisi karar›, 1 sayfa, 21.01.1948.
 • Belge (1948b, 19 Kas›m). Profesörler Kurulu karar›. Karar no: 23, 1 sayfa, 19.11.1948.
 • Belge (1948c, 23 Kas›m). Profesörler Kurulu karar›. Karar no: 25, 1 sayfa, 23.11.1948.
 • Berkes, F., & K›fllal›o¤lu, M. (1990). Ekoloji ve çevre bilimleri. ‹stanbul: Remzi Kitabevi.
 • Ça¤lar, Y. (1979). Türkiye’de ormanc›l›k politikas›. Ankara: Ça¤ Matbaas›.
 • Eraslan, ‹. (1973). Türkiye’de Devlet Ormanlar›nda idare amaçlar› tesbitinin hukuki, teori ve pratik esaslar›. ‹stanbul: ‹.Ü. Orman Fakültesi Yay›n no: 1843/194.
 • Eraslan, ‹. (1989). Türkiye’de ormanc›l›k ö¤retim ve e¤itim kurumlar›n›n tarihsel geliflimi. ‹stanbul: Ormanc›l›k E¤itim ve Kültür Vakf› Yay›n no: 1.
 • Ergun, P. (2004). Türk Kültüründe a¤aç kültü. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay›n›: 305.
 • Fakülte Akademik Kurulu Kararlar› (2018). ‹.Ü. Orman Fakültesi’nin 26.04.2018 tarihli Akademik Genel Kurul kararlar›. Eriflim adresi http://orman.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/26-04-2018-tarihliakademik-genelkurul-gorusu-68003600390064006F005200390062003500700051003100 (30 Nisan 2018).
 • Gümüfl, C. (2012). Türkiye’de ormanc›l›k e¤itiminin tarihsel geliflimi. 5531 Say›l› Kanun’un Yüksek Ö¤retim ve E¤itime Yans›malar›n›n ‹rdelenmesi ve Hedefleri Kongresi, TMMOB Orman Mühendisleri Odas›, 23–24 Kas›m 2012, Kastamonu (s. 31–45).
 • Gümüfl, C. (2016). Historical development of forestry education in the context of forest resources management in Turkey. Türkiye Ormanc›l›k Dergisi, 17(1), 93–98.
 • Günay, D., & Günay, A. (2017). Türkiye’de yüksekö¤retimin tarihsel eliflimi ve mevcut durumu. Yüksekö¤retim ve Bilim Dergisi, 7(3), 156– 178.
 • Gündüz, M. (2015). Osmanl› e¤itim miras›. ‹stanbul: Do¤u Bat› Yay›nlar›.
 • ‹lkmen, N. (1974). Prof. Dr. fieref Nuri ‹lkmen’in konuflmas›. ‹.Ü. Orman Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden 1973 Y›l›nda Emekliye Ayr›lanlar: Prof. Dr. fieref Nuri ‹lkmen, Prof. Dr. Abdulgafur Acatay, Prof. Dr. Selâhattin ‹nal ‹çin Düzenlenen Törende Yap›lan Konuflmalar (s. 19–35). ‹stanbul: Sermet Matbaas›.
 • Kaynar, M., & Parlak, ‹. (2005). Her ‘il’e bir üniversite: Türkiye’de yüksek ö¤retim sisteminin çöküflü. Ankara: Paragraf Yay›nlar›.
 • Kazanc›gil, A. (2013). ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültelerinin (‹stanbul Cerrahpafla) tarihçesi. Türkiye’de ça¤dafl t›p e¤itiminin bafllang›c›. A. Kazanc›gil, H. Hatemi, & A. Vergili (Eds.), Bilim tarihi ve yaz›lar› içinde (s. 112–187). ‹stanbul: ‹flaret Yay›nlar›.
 • Keskin, Ö. (2013). Osmanl› ‹mporatorlu¤unda ormanc›l›k e¤itiminin geliflimi: Orman Mekteb-i Âlisi. 1857’den Günümüze Ormanc›l›k Çal›fltay›, 17–19 Kas›m 2013, ‹stanbul (s. 13–17).
 • Komisyon Görüflmeleri (2018). TBMM, Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilat› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Teklifi (2/2311). Milli E¤itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 25.04.2018 tarihli görüflmeleri. Yasama dönemi 26, Yasama y›l› 3, S›ra say›s›: 556. Ankara: TBMM.
 • Komisyon Raporlar› (1947). Yüksek Ziraat Enstitüleri Kanunu Tasar›s› ve Tar›m, Millî E¤itim ve Bütçe Komisyonlar› raporlar› (1/288). S›ra say›s›: 176, 22.121947, Ankara: TBMM.
 • Kutluk, H. (1957). Frans›z ormanc›lar› nas›l getirildi? Orman Mektebi kimlerin iste¤i ile ve ne suretle aç›ld›? H. Kutluk, & H. Asmaz (Eds.), Türkiye ormanc›l›¤› 100. tedris y›l›na girerken içinde (s. 18–21). Ankara: Türkiye Ormanc›lar Cemiyeti Yay›nlar›.
 • Meclis Görüflmeleri (1948). Türkiye Büyük Millet Meclisi 77’inci Birleflim, 28 Haziran 1948 Pazartesi. TBMM Tutanak Dergisi, 12, 411–438.
 • Meclis Görüflmeleri (2018a). Türkiye Büyük Millet Meclisi 94’üncü Birleflim, 2 May›s 2018 Çarflamba. TBMM Tutanak Dergisi, 72, 308, 321, 336–413, 421–428.
 • Meclis Görüflmeleri (2018b). Türkiye Büyük Millet Meclisi 95’inci Birleflim, 3 May›s 2018 Perflembe 2018. TBMM Tutanak Dergisi, 72, 509–566.
 • Meclis Görüflmeleri (2018c). Türkiye Büyük Millet Meclisi 96’nc› Birleflim, 8 May›s 2018 Sal›. TBMM Tutanak Dergisi, 73, 123–221. Özdenmez, M. ‹stanbullu, T., Akesen, A., & Ekizo¤lu, A. (1996). Ormanc›l›k politikas›. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yay›n No: 3968/435.
 • Özdönmez, M. (1974). Doç. Dr. Metin Özdönmez’in konuflmas›. ‹.Ü. Orman Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden 1973 Y›l›nda Emekliye Ayr›lanlar: Prof. Dr. fieref Nuri ‹lkmen, Prof. Dr. Abdulgafur Acatay, Prof. Dr. Selâhattin ‹nal ‹çin Düzenlenen Törende Yap›lan Konuflmalar (s. 12–18). ‹stanbul: Sermet Matbaas›.
 • Pamay, B., Çanakç›o¤lu, H., Özdönmez, M., & ‹stanbullu, T. (1972). Türkiye’de ormanc›l›k ö¤retim ve e¤itimin geliflimi ile ‹.Ü. Orman Fakültesi kürsü kurulufllar› ve çal›flmalar›. ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yay›n no: 208/1886.
 • Parkin, R. (1997). Tree marriage in India. In K. Seeland (Ed.), Nature is culture (s. 51–65). Bradford: Intermediate Techonology Publications Ltd.
 • Sak›c›, O. E., & Ayan, S., (2013). Kastamonu’da orman mühendisli¤i e¤itim-ö¤retimin dünü, bugünü ve yar›n›. 1857’den Günümüze Ormanc›l›k Çal›fltay›, 17–19 Kas›m 2013, ‹stanbul (s. 204–213).
 • Seeland, K. (1997). Indigenous knowledge of trees and forests in nonEuropean societies. In K. Seeland (Ed.), Nature is culture (s. 101–112). Bradford: Intermediate Techonology Publications Ltd.
 • Yelkinci, Ö. F. (2010). Türk Modernleflmesi ve II. Abdülhamid’in e¤itim hamlesi. ‹stanbul: Kaknüs Yay›nlar›.
 • Y›ld›r›m, T., Erol, S. Y., & fiahin, G., (2013). Alman ormanc› bilim adamlar›n›n Türkiye ormanc›l›¤› ve ormanc›l›k e¤itimine katk›lar›. 1857’den Günümüze Ormanc›l›k Çal›fltay›, 17–19 Kas›m 2013, ‹stanbul (s. 3–12).
 • Yund, K. (1957). Yüz y›ll›k ormanc›l›k ö¤retimine bak›fl. H. Kutluk, & H. Asmaz (Eds.), Türkiye ormanc›l›¤› 100. tedris y›l›na girerken içinde (s. 22–29). Ankara: Türkiye Ormanc›lar Cemiyeti Yay›nlar›.
APA sevgi o (2021). Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. , 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
Chicago sevgi orhan Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. (2021): 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
MLA sevgi orhan Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. , 2021, ss.1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
AMA sevgi o Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. . 2021; 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
Vancouver sevgi o Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. . 2021; 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
IEEE sevgi o "Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri." , ss.1 - 9, 2021. 10.2399/yod.19.030000
ISNAD sevgi, orhan. "Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri". (2021), 1-9. https://doi.org/10.2399/yod.19.030000
APA sevgi o (2021). Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. Yükseköğretim Dergisi, 11(1), 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
Chicago sevgi orhan Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. Yükseköğretim Dergisi 11, no.1 (2021): 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
MLA sevgi orhan Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. Yükseköğretim Dergisi, vol.11, no.1, 2021, ss.1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
AMA sevgi o Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. Yükseköğretim Dergisi. 2021; 11(1): 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
Vancouver sevgi o Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri. Yükseköğretim Dergisi. 2021; 11(1): 1 - 9. 10.2399/yod.19.030000
IEEE sevgi o "Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri." Yükseköğretim Dergisi, 11, ss.1 - 9, 2021. 10.2399/yod.19.030000
ISNAD sevgi, orhan. "Ormanc›l›k Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹sim De¤ifltirme Süreçleri". Yükseköğretim Dergisi 11/1 (2021), 1-9. https://doi.org/10.2399/yod.19.030000