Yıl: 2021 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 118 - 128 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5080/u23316 İndeks Tarihi: 07-06-2022

Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Amaç: Suç davranışını tetikleyen etkenler arasında biyopsikososyal pek çok neden bulunmaktadır. Bireyin antisosyal tutumları, suça ilişkin haklılık düşünceleri gibi psikolojik süreçlerin yanı sıra suç eylemine karışmış arkadaş sayısı ve bu arkadaşlarla geçirdiği zamanın miktarı gibi sosyal değişkenler de bir suç olayına karışma olasılığı üzerinde etkili olabilen yapılardır. Bu çalışmanın amacı yetişkin bireylerde yukarıda bahsedilen yapıların ölçülmesinde kullanılan Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği’nin (SYTİÖ) (Measurement of Criminal Attitudes and Associates) ülkemizdeki psikometrik özelliklerinin sınanmasıdır. Yöntem: Ölçeğin Türkçe formu, 202 yetişkin erkek hükümlü birey ve 208 lisans öğrencisinden oluşan bir katılımcı grubuna uygulanmıştır. Eşzamanlı geçerliği değerlendirmek için katılımcılara eşzamanlı olarak UPSS Dürtüsel Davranış Ölçeği ve Suçu Destekleyen Düşünceler Ölçeği verilmiştir. Bulgular: Temel bileşenler analizi sonucunda ölçeğin Türkçe sürümünün faktör yapısının orijinal sürümle büyük oranda tutarlılık gösterdiği gözlenmiştir. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için 0,86 olduğu; alt boyutlar için de 0,68-0,82 aralığında değiştiği gözlenmiştir. Ayrıca SYTİÖ-TR’nin alt boyut toplam puanları eşzamanlı geçerliği değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin ilgili alt boyutlarıyla da anlamlı ilişki göstermiştir. Ayırt edici fonksiyon analizi sonuçlarına göre ölçek %77,6 oranında doğru sınıflandırma yapabilmektedir. Sonuç: Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda ölçeğin ülkemizde suçla ilişkili bilişler ve tutumları ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Adaptation of the Measures of Criminal Attitudes and Associates to the Turkish Language: Validity and Reliability Study

Öz:
Objective: There are many biopsychosocial determinants among factors that trigger criminal behavior. Social variables such as the number of friends involved in criminal activity and the amount of time spent with them, as well as psychological processes such as sentiments of entitlement, antisocial attitudes of the individual can influence the possibility of getting involved in acts of crime. The purpose of this study was to adapt the Measures of Criminal Attitudes and Associates (MCAA) to Turkish language and to test its reliability and validity of the Measurement of Criminal Attitudes and Associates (MCAA), adapted to the Turkish language (MCAA-TR). Method: The Turkish version of the scale was tested on 202 adult convicts and 208 undergraduate university students. In order to assess the concurrent validity of the MCAA-TR, the UPPS Impulsive Behavior Scale and Criminal Thinking Scale (MCAA) were given to participants. Results: Principal component analysis showed that the factor structure of the MCAA-TR was highly consistent with the original version of the scale. The Cronbach’s Alpha internal consistency was 0.86 for the total scale and ranged from 0.68 to 0.82 for subscales. Results of discriminant function analysis showed a classification efficiency of 77.6%. Also, the total sub-dimension scores of the MCAA-TR showed significant correlation with the scores on the relevant sub-dimensions of the scales used to evaluate concurrent validity. Conclusion: The MCAA-TR was found to be a valid and reliable tool for assessing crime related cognitions and attitudes
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ammerman B, Kleiman E, Uyeji L ve ark. (2015) Suicidal and violent behavior: The role of anger, emotion dysregulation, and impulsivity. Pers Indiv Differ 79:57-62.
 • Andrews D, Bonta J (2010) The empirical base of PCC and the RNR model of assessment and crime prevention through human service. The Psychology of Criminal Conduct, Cilt 5, New York: Lexis Nexis/Anderson Pub., s. 60.
 • Boduszek D, Adamson G, Shevlin ve ark. (2014) Psycho-sociological investigation of criminal behaviour within a prison sample using retrospective data. The Howard Journal of Crime and Justice 53:31-48.
 • Boduszek D, Hyland P, Bourke A (2012) An investigation of the role of personality, familial, and peer-related characteristics in homicidal offending using retrospective data. Journal of Criminal Psychology 2:96-106.
 • Boduszek D, Hyland P, Pedziszczak J ve ark. (2012) Criminal Attitudes, Recidivistic Behaviour, and the Mediating Role of Associations with criminal friends: an empirical investigation within a prison sample of violent offenders. Europe’s Journal of Psychology 8:18-31.
 • Boduszek D, McLaughlin CG, Hyland PE (2011) Criminal attitudes of exprisoners: the role of personality, criminal friends and recidivism. Internet Journal of Criminology 9:1-10.
 • Bourke A, Boduszek D, Hyland P (2013) The role of criminal cognitions and personality traits in non-violent recidivism: an empirical investigation within a prison sample. Journal of Criminal Psychology 3:40-8.
 • Engeler A (2005) Psikopati ve Antisosyal Kişilik Bozukluğu. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
 • Kartallar R (1996) Antisosyal Davranış Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Knight K, Garner B, Simpson D ve ark. (2006) An Assessment for Criminal Thinking. Crime and Delinquency 52:159-77.
 • Kroner DG, Yessine AK (2013) Changing risk factors that impact recidivism: In search of mechanisms of change. Law Hum Behav 37:321-36.
 • Mills JF, Kroner DG, Forth AE (2002) Measures of Criminal Attitudes and Associates (MCAA) development, factor structure, reliability, and validity. Assessment 9:240-53.
 • Mills JF, Kroner DG (2006) Impression management and self-report among violent offenders. J Interpers Violence 21:178-92.
 • Öncül Ö (2014) Investıgatıng Cognıtıve Mechanısms Of Offendıng Among Adult And Juvenıle Male Prısoners: Suggestıons For Interventıon.Doktora tezi, Orta Doğu Taknik Üniversitesi Sosyal Bilimer Enstitüsü.
 • Pemberton AE, Wakeling HC (2009) Entitled to sex: Attitudes of sexual offenders. Journal of Social Aggression 15:289-303.
 • T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (2018). Yıllara göre mevcutlar. 05.04.2018 tarihinde http://www.cte.adalet.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2018) Ceza infaz kurumuna giren hükümlü istatistikleri veri tabanı. 05.04.2018 tarihinde http://rapory.tuik.gov.tr/05- 04-2018-09:29:52-2120830322220074891622415597.html adresinden erişilmiştir.
 • Walters GD, Deming A, Casbon T (2015) Predicting Recidivism in Sex Offenders With the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS). Assessment 22:167-77.
 • Walters G, Lowenkamp C (2016) Predicting recidivism with the Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) in community-supervised male and female federal offenders. Psychol Assessment 28:652-9.
 • Whiteside S, Lynam D (2001) The Five Factor Model and impulsivity: using a structural. Pers Indiv Differ 30:669-89.
 • Yargıç İ, Ersoy E, Batmaz-Oflaz S (2011) UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği ile Psikiyatri Hastalarında Dürtüselliğin Ölçümü. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 21:139-46.
 • Yıldız S (2009) Hükümlülerde Tehlikelilik ve Tekrar Suç İşlemeye Etki Eden Faktörler. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
APA Nergiz H, IŞIKLI S (2021). Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 118 - 128. 10.5080/u23316
Chicago Nergiz Hüseyin,IŞIKLI Sedat Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (2021): 118 - 128. 10.5080/u23316
MLA Nergiz Hüseyin,IŞIKLI Sedat Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. , 2021, ss.118 - 128. 10.5080/u23316
AMA Nergiz H,IŞIKLI S Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2021; 118 - 128. 10.5080/u23316
Vancouver Nergiz H,IŞIKLI S Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . 2021; 118 - 128. 10.5080/u23316
IEEE Nergiz H,IŞIKLI S "Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." , ss.118 - 128, 2021. 10.5080/u23316
ISNAD Nergiz, Hüseyin - IŞIKLI, Sedat. "Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". (2021), 118-128. https://doi.org/10.5080/u23316
APA Nergiz H, IŞIKLI S (2021). Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 32(2), 118 - 128. 10.5080/u23316
Chicago Nergiz Hüseyin,IŞIKLI Sedat Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 32, no.2 (2021): 118 - 128. 10.5080/u23316
MLA Nergiz Hüseyin,IŞIKLI Sedat Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.32, no.2, 2021, ss.118 - 128. 10.5080/u23316
AMA Nergiz H,IŞIKLI S Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2021; 32(2): 118 - 128. 10.5080/u23316
Vancouver Nergiz H,IŞIKLI S Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2021; 32(2): 118 - 128. 10.5080/u23316
IEEE Nergiz H,IŞIKLI S "Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 32, ss.118 - 128, 2021. 10.5080/u23316
ISNAD Nergiz, Hüseyin - IŞIKLI, Sedat. "Suça Yönelik Tutumlar ve İlişkiler Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 32/2 (2021), 118-128. https://doi.org/10.5080/u23316