Yıl: 2022 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 577 - 586 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7456/11203100/002 İndeks Tarihi: 29-07-2022

PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ

Öz:
Tarih boyunca sanat eserinin üretim ve sergilenme aşamasında birçok değişim yaşanmıştır. Bu değişim süreçleri genelde toplumsal, ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik olguların dönüşümü üzerinden gerçekleşmiştir. Özellikle sanatçının post-modern sanat görüşü veya sanat nesnesinin kazanmış olduğu farklı nitelikler bu değişimleri kanıtlayabilmektedir. Sanat nesnesinin yüzey üzerinden çıkarak farklı boyutlara evrimi, galeri-mekanların belirli alanlarla olan sınırlarının ortadan kalkması, küratörlerin sergi mekanlarını düzenleme sürecinin sanat pratikleri ile paralel olarak gelişim göstermesi, günümüz sanat anlayışının bir sonucudur. Yaşanan tüm gelişmeler çağın bir gereksinimi olarak gerçekleşmektedir. Yaşanan Covid-19 salgını küresel bir sorun olup beraberinde getirdiği birçok olguyu bir zorunluluk olarak yaşama kazandırmıştır. Bu sürecin sanata olan etkisi de sanat pratiklerinin ve sergilenme ortamlarının değişimi olarak düşünülmektedir. Pandemi döneminde sanatsal mekanların sanal ortama, balkonlara ve sokaklara taşınmasıyla interaktif sanat sergileri, balkon sergileri gibi yeni düzenlemeler gerçekleşmiş olup bu dönüşümün küratörler, sanatçılar ve izleyiciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu araştırmanın problemini oluşturmuştur. Bu çalışmada, yaşanan salgın süreci ile birlikte sanal ortamlarda düzenlenen sanatsal etkinliklerin, küratörler ve izleyiciler bağlamında ne yönde bir etki oluşturduğu ortaya çıkmış olup sanatçının ve izleyicinin değişen rolleri irdelenmiştir. Araştırmanın kapsamı, Covid-19 salgın sürecinden günümüze kadar olan süreci ele alınarak küratörler, sanatçı, sergileme alanları ve izleyici perspektifinde sınırlandırılmıştır.Araştırma sürecinde birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak, yazılmış kaynak taramaları ve doküman incelemeleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda pandemi sürecinin; sanatçının ifade biçimlerini değiştirerek, özellikle sergileme ve küratörler bünyesinde farklı değişkenler oluşturduğu saptanmıştır. Erişimin kolaylaştığı ancak duyulara hitap etmeyen sanal mekanların farklı getirileri olmuş, sanatçının eser üretimi ve sergileme aşamasında yaratıcı girişimleri gerçekleşmiş ve küratörler niteliklerini sanal mecralara entegre etmiştir
Anahtar Kelime: Pandemi Döneminde Sanat Güncel Sanat Sanal Galeriler

TRANSFORMATION OF ART MEDIA DURING THE PANDEMIC PERIOD

Öz:
It has not been used on the production and display of historical artwork. This is easily circumvented, economic, political and can be obtained from the course of the future. Especially the post-modern art view or object of taste can prove this. The evolution of the art object to general universal dimensions, designing spaces in parallel with the departure of the boundaries of spaces with certain spaces from kitchen designs, is an application of the future understanding of art. It takes place as one of the entire age. However, the Covid-19 trainings that can be experienced in December 2019 are experienced with a problem. Adults and exhibitions of this art are under the influence of adults. The pandemic has created the problem of how real art exhibitions such as virtual reality of artistic spaces on balconies, balconies and art balconies applied to the streets have an impact on new curators, artists and audiences. Thanks to this research, it has been revealed what effect the artistic events organized in virtual environments with the epidemic process have in the context of curators and viewers, and the changing roles of the artist and the audience are examined. The scope of the research has been limited in the perspective of curators, artists, exhibition areas and audience by considering the process from the Covid-19 epidemic process to the present day. In this research process, primary and secondary sources will be used, and literature reviews and document reviews written within the scope of the subject were made. As a result of the research, the pandemic process; It has been determined that the artist has created different variables, especially within the exhibition and curators, by changing the way of expression. Virtual spaces, which are easy to access but not appealing to the senses, have had different benefits, the artist's creative initiatives were realized during the production and exhibition stages, and the curators integrated their qualifications into virtual media. This research is important in that it examines how a global health problem affects art environments and deals with a current issue, and it is expected to be a source for research to be carried out in this context.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bulut, Ş. (2018). “Güncel Sanatı (Kavramsal) Anlamaya Çalışmak”, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, İnönü University Journal of Culture And Art, Cilt/Vol. 4 Sayı/No. 1: 69-76.
 • Ersen, L. (2010). Türkiye'de 1990 Sonrası Güncel Sanat ve Kültürel Kimlik Kavramı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (6), 47-53.
 • Kılıç Özkan, P. (2021). Pandemi Etkisinde “Yeni” Sergi Mekânı Deneyimi. Mimarlık Dergisi. ISSN 1300-4212 Yıl: 58 Sayı: 417.
 • Salman Çevik, N. (2001). “Günümüz Sanat Ortamı ve Küratör Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme”, Sanat Dergisi, 81, s.97-98.
 • Tanyel Başar, Ç. (2021). Pandeminin Gölgesinde Sanat-Sanatçı-İzleyici. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 25, 51-67.
 • Winegard, E. (2019). Dijital Medya Teknolojilerinin Sanatın ve Tasarımın Yaygınlaşmasındaki Yeri ve Önemi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • URL-1 https://thespaces.com/teamlab-is-opening-its-surreal-shanghai-museum-next-week/ (Erişim Tarihi: 31.01.2022)
 • URL-2 https://www.sundance.org/projects/the-treachery-of-sanctuary (Erişim Tarihi: 14.01.2022)
 • URL-3 https://dressyourwall.net/interaktif-sergileme-elemani-olarak-duvar/ (Erişim Tarihi: 14.01.2022)
 • URL-4 https://www.bmw.com.tr/tr/topics/fascination-bmw/bmw-joy-blog/pandemi-esiginden-sonrasanat.html (Erişim Tarihi: 14.12.2021)
 • URL-5 Http://Www.Banucarmikli.Com/Pandemi-Sonrasi-Sanat-Uretimi/. (Erişim Tarihi: 18.12.2021)
APA Aypek Arslan A, KURTOĞLU S (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. , 577 - 586. 10.7456/11203100/002
Chicago Aypek Arslan Asuman,KURTOĞLU Sibel PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. (2022): 577 - 586. 10.7456/11203100/002
MLA Aypek Arslan Asuman,KURTOĞLU Sibel PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. , 2022, ss.577 - 586. 10.7456/11203100/002
AMA Aypek Arslan A,KURTOĞLU S PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. . 2022; 577 - 586. 10.7456/11203100/002
Vancouver Aypek Arslan A,KURTOĞLU S PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. . 2022; 577 - 586. 10.7456/11203100/002
IEEE Aypek Arslan A,KURTOĞLU S "PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ." , ss.577 - 586, 2022. 10.7456/11203100/002
ISNAD Aypek Arslan, Asuman - KURTOĞLU, Sibel. "PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ". (2022), 577-586. https://doi.org/10.7456/11203100/002
APA Aypek Arslan A, KURTOĞLU S (2022). PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12(3), 577 - 586. 10.7456/11203100/002
Chicago Aypek Arslan Asuman,KURTOĞLU Sibel PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12, no.3 (2022): 577 - 586. 10.7456/11203100/002
MLA Aypek Arslan Asuman,KURTOĞLU Sibel PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.12, no.3, 2022, ss.577 - 586. 10.7456/11203100/002
AMA Aypek Arslan A,KURTOĞLU S PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(3): 577 - 586. 10.7456/11203100/002
Vancouver Aypek Arslan A,KURTOĞLU S PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2022; 12(3): 577 - 586. 10.7456/11203100/002
IEEE Aypek Arslan A,KURTOĞLU S "PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 12, ss.577 - 586, 2022. 10.7456/11203100/002
ISNAD Aypek Arslan, Asuman - KURTOĞLU, Sibel. "PANDEMİ DÖNEMİNDE SANAT ORTAMLARININ DÖNÜŞÜMÜ". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 12/3 (2022), 577-586. https://doi.org/10.7456/11203100/002