Yıl: 2005 Cilt: 21 Sayı: 3-4 Sayfa Aralığı: 39 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada, yaş şeker pancarı posasına (YŞPP) farklı düzeylerde buğday kırığı ya da melas ilavesinin silaj kalitesi ve in vitro sindirilme derecesine etkisi araştırılmıştır. YŞPP'na sırasıyla % 0, % 2.5, % 5 melas ya da % 0, % 2, % 4 buğday kırığı; silaj kuru maddesini %15, %17 veya %20'ye yükseltecek miktarda odun talaşı ilave edilmiştir. Böylece toplam 18 grup oluşturulmuştur. Her grupta 5'er tekerrür olmak üzere hazırlanan 90 adet silaj örneği, cam kavanozlara sıkıştırılarak konmuş ve kavanozlar 90 gün sonra açılmıştır. Silaj örneklerinin ham besin madde, in vitro sindirilebilirlikleri ve pH analizleri yapılmış; ayrıca enerji değerleri ve Flieg puanları da hesaplanmıştır. YŞPP'na farklı düzeylerde katılan melas ve buğday kırığı düzeyine paralel olarak ham protein değerleri artarken; bu katkılar silajların NDF ve ADF düzeylerini azaltmıştır. Tüm silaj örneklerinden elde edilen pH değerleri 3.82-4.36 arasında belirlenmiştir. Silajlara ait Flieg puanlan "iyi" ve "pekiyi" ola­rak hesaplanmıştır. En yüksek Flieg puanları KM'si %15 ve %17 olan melas katkılı silajlardan eîde edilmiştir. Silajların kuru maddeleri ve silajlara katılan odun talaşı miktarının artışına bağlı olarak, yemlerin organik madde sindirilebilirliklerinde (OMS) önemli düzeyde azalma (P<0.001) görülürken; melas yada buğday kırığı ilavesi, silajların OMS ve enerji düzeylerini yükseltmiştir (P<0.05). Sonuç olarak; Kuru maddesi %15 olan ve % 5 melas ile % 4 buğday kırığı içeren silajların, organik madde sindirilebilirliği ve enerji içerikleri açısından, yüksek kaliteli yemler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: pancar küspesi Triticum pH protein içeriği kimyasal bileşim in vitro sindirilebilirlik silaj yapımı melas enerji içeriği silaj silaj kalitesi buğday silaj katkı maddeleri

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Evaluation of silage quality of wet sugar beet pulp prepared with different additives

Öz:
The objective of this study was to investigate the effect of ground wheat and molasses addition in to wet sugar beet pulp (WSBP) at different levels on the silage quality and in vitro digestibility. Molasses (0%, 2.5%, 5%) or ground wheat (0%, 2%, 4%) was added in to WSBP and then, silage dry matter was increased up to 15%, 17% and 20% by ad­dition of wood shaving a total of 18 groups were prepared. Ninety silage samples were prepared as five replicates of each group in glass jars and the jars were opened after 90 days. Chemical composition, digestibility and pH analyses of silages were analyzed. Energy values and Flieg points were calculated. An increase in crude protein values was observed in pa­rallel to molasses and ground wheat levels in silages. However, NDF and ADF ratios of silages were decreased due to these additives. pH values obtained from all silage samples were between 3.82 and 4.36. Fleig points of silages were bet­ween good and excellent. The highest Flieg points were obtained from molasses additives silages with 15% and 17% dry matter. Organic matter digestibility decreased due to ingreasing silage dry matters and amount of wood shavings additions (in groups with dry matter of 15%, 17% and 20%; 79.90%, 67.40% and 58%, respectively). Supplementation of rholasses or wheat increased silage organic matter digestibility and energy levels. In conclusion; silages with 5% molasses and 4% ground wheat with 15% dry matter was high quality silages based on organic matter digestibility and energy contents.
Anahtar Kelime: molasses energy content silage silage quality wheat silage additives beet pulp Triticum pH protein content chemical composition in vitro digestibility silage making

Konular: Biyoloji Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkılıç, M., Sürmen, S., (1979). Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Laboratuvar Kitabı. A.Ü. Basımevi, Ankara.
 • Arnould, R., Deswysen, A., Lamber, J., (1982). Con­servation et Utilisation des Ensilages. Seminaire de Per-fectonnement en Zootechnie. UCL, Louvain-La-Neuve.
 • Bolsen, K.K., Ashbell, G., Weinberg, Z.G., (1996). Silage Fermentation and Silage Additives. Ajas. 9(5): 483-493.
 • Castle, M., Watson, J.N., (1985). Silage and Milk Pro­duction Studies with Molasses and Formic Acid as Ad­ditives for Grass Silage. Grass Forage Sci. 1985; 40(1): 85-92.
 • Chiericato, G.M. and Rioni, M.,(1983). Research on The Digestibility and Nutritive Value of Ensiled Pressed Beet Pulp, Dried Grape Skins and Maize Silage in Young Bulls. 9,89-101.
 • Coşkun, B., Şeker, E. ve İnal, F., (1998). Yemler ve Tek­nolojisi. S.Ü. Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi. KONYA.
 • Cottyn, B. , Boucque, C, Aerts, J., Fiems, L, Buysse, F., (1980). La valeur alimentair des pulpes surpressees en-silees. Rev. Agric. Brussels. 33: 953-970.
 • Deniz, S., Demire!, M., Tuncer, Ş.D., Kaplan, O., Aksu, T., (2001). Değişik Şekillerde Üretilen Şeker Pancarı Posası Silajının Süt İneği ve Kuzu Rasyonlarmda Kullanılma Ola­nakları 1. Kaliteli Şeker Pancarı Posası Silajının Elde Edil­mesi Turk. J. Vet Anim. Sci. 25:1015-1020.
 • Des Visser, H. and Hindle, V. ( 1990).Dried Beet Pulp And Maize Silage As Substitutes For Concrates In Dairy Cows Rations. 1. Feed Value, Feed Intake, Milk Pro­duction And Milk Composition. Neth. J. Agric. Sci.38:77-88.
 • Haaksma, J., (1982). Valeur Alimentaire de la Pulpe Surp-ressee Comparee Aux Autres Aliments Pour Betail. Publ. Trimest. 4:173-184.
 • INRA, (1988). Alimetation des Bovine, Ovino et Caprins, INRA Publications, PARİS.
 • Ishler, V., Heinrichs, J., Varga, G., (2000). From feed to milk: Understanding Rumen function. Penn. State uni. Collepe of Agricultural Sci. Extension circular 422, USA
 • Karalazos, A., Giouzeljannis, A., (1988). A Note on the Use of Sugar- Beet Pulp Silage and Molasses in the Diet of Lactating Dairy Cows. Animal Feed Science and Tech­nology. 20:13-18.
 • Kılıç, A. (1986). Silo Yemi; öğretim, öğrenim ve uygulama önerileri. Bjlgehan Basımevi. İZMİR.
 • leterme, P., Thewis, A., Culot, M., (1992). Supp­lementation of Pressed Sugarbeet Pulp Silage with Mo­lasses and Urea, Laying Hen Excreta or Soybean Meal in Ruminant Nutrition. Anim. Feed Technol. 39:209-225.
 • Longland, A., Low, A. (1988). Digestion of diets containing molassed or plain sugar beet pulp by growing pigs.Anim. Feed Sci. Technol. 23: 63-78.
 • Marten, G.C., Barnes, R.F., (1980). Prediction of Energy Digestibility of Forages with In vitro Rumen Fermentation and Fungal Enzyme Systems. In: Pigden, W.J., Balch, C.C., Graham, M, In OProc. Int. Workshop on Stan­dardization of Analytical Methodology for FeedO. Int. Dev. Res. Center, Ottawa.
 • NRC, (1989). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 6 th Revised Edit., National Academy Pres, Washington, D.C., USA.
 • Nursoy, H., Deniz, H., Demirel, M., Denek, N., (2003). Süt Olum Döneminde Biçilen Kimi Mısır Hasıllarına Üre ve Melas Katkılarının Silaj Kalitesi ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimine Etkisi Turk J Vet Anim Sci 27:93-99.
 • Sarwatt, S.V., Urio, N.A., Ekern, A., (1995). Evaluation of Some Tropical Forages as Silage. Nutr. Abstr. Rev. Series B. 65(10): 4836.
 • SAS (1985). Sas User's Guide: Statistics (Version 5 Ed.). SAS Inst, Inc. Carry, NC.
 • Steel, R.G., Torrie, J.H., (1980) Principle and Procedures of Statistics (2nd Ed.). McDonald Book Co., Inc., NewYork.
 • Thomas, J.W., (1987). Preservatives for Conserved Fo­rage Crops. J. Anim. Sci. 47(3): 721-735.
 • Tilley, J.M.A., Terry, R.A.A., (1963). Two-Stage Tech­nique for the In vitro Digestion of Forage Crops. J. Br. Grassl. Soc.18:104-111.
 • Van Soest, P.J., Robertson, J.B.,(1979). Systems of Analyses for Evaluation of Fibrous Feed. In.: Pidgen, W.J., Balch, C.C., Graham, M. "Proc. Int. Workshop on Standardization of Analytical Methodology for Feeds," Int. Dev. Res. Center, Ottowa.
APA Avcı M, Akdeniz H, DENİZ S (2005). Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. , 39 - 45.
Chicago Avcı Mehmet,Akdeniz Hakkı,DENİZ Suphi Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. (2005): 39 - 45.
MLA Avcı Mehmet,Akdeniz Hakkı,DENİZ Suphi Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. , 2005, ss.39 - 45.
AMA Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. . 2005; 39 - 45.
Vancouver Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. . 2005; 39 - 45.
IEEE Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S "Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi." , ss.39 - 45, 2005.
ISNAD Avcı, Mehmet vd. "Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi". (2005), 39-45.
APA Avcı M, Akdeniz H, DENİZ S (2005). Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 21(3-4), 39 - 45.
Chicago Avcı Mehmet,Akdeniz Hakkı,DENİZ Suphi Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21, no.3-4 (2005): 39 - 45.
MLA Avcı Mehmet,Akdeniz Hakkı,DENİZ Suphi Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, vol.21, no.3-4, 2005, ss.39 - 45.
AMA Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2005; 21(3-4): 39 - 45.
Vancouver Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 2005; 21(3-4): 39 - 45.
IEEE Avcı M,Akdeniz H,DENİZ S "Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi." Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 21, ss.39 - 45, 2005.
ISNAD Avcı, Mehmet vd. "Değişik katkılarla hazırlanan yaş şeker pancarı posası silajlarının kalitesinin belirlenmesi". Veteriner Bilimleri Dergisi . Eurasian Journal of Veterinary Sciences 21/3-4 (2005), 39-45.