Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 727 - 752 Metin Dili: Türkçe

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

Öz:
Bu araştırmada ergenlerin arkadaştan ve aileden algıladıkları sosyal destek ile dep¬resyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, 18-21 yaş arası 325 (200 kız 125 erkek, yaş ortalaması x=20.41) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada algılanan sosyal destek, depresyon ve kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla, Eskin tarafından Türk toplumuna uyarlanan Arkadaştan ve Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölpeği, Tegin tarafından Türk toplumuna uyarlanan Beck Depresyon Ölçeği ve Öner tarafından Türk toplumuna uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Hesaplanan korelasyonlar sonucunda sürekli kaygı ve depresyon puanlan arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki (p<.01), arkadaştan ve aileden algılanan sosyal destekle depresyon puanları arasında negatif yönlü anlamlı ilişki (p<.01, p<.05) bulunmuştur. Ayrıca kız öğrencilerin ailelerinden algıladıkları sosyal destek ve arkadaşlarından algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki anlamlı değilken (p>.05) erkek öğrencilerin ailelerinden ve arkadaşlarından aldıkları sosyal destek arasındaki ilişki olumlu ve anlamlıdır (p<.01).
Anahtar Kelime: ergenlik üniversite öğrencileri depresyon sosyal destek kaygı

The Relationship Between the Perceived Social Support and the Level of Depression and Anxiety in University Students

Öz:
The relationship between social support that students perceived from their friends and families and their depression and anxiety levels is investigated in this study. The study is conducted with 325 students (200 females 125 males aged between 18 and 21, mean age = 20.41) attending to different universities in the 2002-2003 academic year. Three scales were used in the study to measure perceived social support, depression and anxiety levels: the Social Support Perceived from the Family and Friends, adapted to the Turkish by Eskin, "the Beck Depression Scale" adapted to the Turkish by Tegin and "the State and Trait Anxiety Inventory" adapted to the Turkish by Öner. These three scales were administered simultaneously to the students participating in the study and the relations among them were calculated. As a result, there found to be a positive significant relationship between trait anxiety and depression scores (p<.01) and a negative relationship between social support perceived from the friends (p<.01) and family (p<.05) and depression scores.
Anahtar Kelime: university students social support adolescence depression anxiety

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akova, H. (2000). U. Ü. Tip Fakültesi Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine başvuran çocuk ve ergenlerde cmksiyete depresyon ilişkisi ve bunu etkileyen sosyodemoğrafık özellikler. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa.
 • Barrera, M. (1986). Distictions between social support concepts, measures and models. Journal of Community Psychology, 14, 413-44.5.
 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock., J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
 • Becker, R., E., Heimberg, R.,G., & Bellack, A., S. (1987). Social skills training treatment for depression. New York: Pergomon Press.
 • Beest, M., & Baerveldt, C. (1999). The relationship between adolescents' social sup¬port from parents and from peers. Adolescence, 34, 193-199.
 • Bulut, I. (1995). Korunmaya muhtaç genç kızların ruh sağlığına etki eden psikolojik faktörler. Kriz Dergisi, 3(1 -2), 120-125.
 • Cicchetti, D., & Toth, S., L. (1998). The development of depression in children. American Psychologist, 53 (3), 221-241.
 • Cohen, S. (1988). Psychological models of the role of social support in the etiology of physical disease. Healt Psychology, 7, 269-297.
 • Cohen, S., & Hoberman, H. M (1983). Positive events and social support as buffers of life change stress. Journal of Applied Social Psychology, 13, 99-125.
 • Cohen, S., & Wills,T. A. (1985). Stress, social support and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 77, 153-171.
 • Cornwel, B. (2003). The dynamic properties of social support: Decay, growth and staticity and their effects on adolescent depression. Social forces. Chapel Hill, 81 (3), 953-979.
 • Coyne, J. C, & Downey, G. (1991). Social factors and psychopathology: Stress, soci¬al support and coping processes. Annual Reviev of Psychology, 42, 4001-425.
 • Çuhadaroğlu, F. (1993). Adolesanlar da depresyon ve anksiyetenin birlikte görülmesi: Bir araştırma. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(3), 189-194.
 • Çuhadaroğlu, F., Yazıcı, K.M. (1999). Psychiatric symptoms among Turkish adoles¬cents. Turkish Journal of Pediatrics, 41(3), 307-313.
 • Elgard, J. F., & Arlett. C. (2002). Perceived social inadeguacy and depressed mood in adolescents. Journal of Adolescence, 25, 301-305.
 • Elmacı, F. (2001). Parpalanmış ve bütünlüğünü koruyan aileye sahip ergenlerin depresyon ve uyum düzeylerinde sosyal desteğin rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eskin, M. (1993). Reliability of the Turkish version of the perceived social support from friends and family scales, scales for interpersonal behavior and suicide probability scale. Journal of Clinical Psychology, 49 (4), 515-522.
 • Eskin, M. (1995). Suicidal behaviour as related to social support and assertiveness among Swedish and Turkish high school students: a cross-cultural investigation. Journal of Clinical Psychology, 51, 158-72.
 • Fleming, J., & Offord, D.R. (1990). Epidemiology of Childhood deppresive disor¬ders. A critical reviev. Adolescent Psichiatry, 29, 571-580.
 • Harrington, R. (1994,). Affective disorders, in rutter M(ed): Child and adolescent psychiatry. Modern approaches, London: Bath Press .
 • Hisli, N. (1989). Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikoloji Dergisi, 6; 118-122.
 • Işık, E. (1991). Duygulanım bozuklukları, depresyon ve mani. İstanbul: Boğaziçi Matbaası.
 • Jones, W H Hobbs, S. A., & Hockenbury, D. (1982). Loneliness and social skill de-ficits. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 682-689.
 • Kashani I H., & Orvaschel, H. (1988). Anxiety disorders in mid adolescence: A community sample. American Journal ofPscyhiatry, 144, 931-934.
 • Kulaksızoğlu, A. (1999). Ergenlik psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Meeus, W. (1989). Psychosocial problems and social support in adolescence: Social networks and social support in childhood and adolescence. New York: Walter de Gruyter.
 • Öner, N. (1977). Durumluk-sürekli kaygı envanterinin Türk toplumunda geperliği Yayımlanmamış doçentlik tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Öner, N. (1994). Türkiye'de kullanılan psikolojik testler, istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Öner, N., & LeCompte, A. (1985). Durumluk sürekli kaygı envanteri el kitabı, istanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Öy, B., (1995). Çocuk ve ergenlerde depresyon epidemiyolojisi ve risk etkenleri. Çocuk ve Genplik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(1), 40-45.
 • Özgüven, H. D., Soykan, Ç., Haran., S., & Gençöz, T. (2003). intihar girişiminde depresyon ve kaygı belirtileri ve algılanan sosyal desteğin önemi. Türk Psikoloji Dergisi, 18 (52), 1 -11.
 • Prodicano, M., E., & Heller, K.(1983). Measures of perceived social support from friends and from family: Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11, 1-24.
 • Sarason, I. G., Sarason, B. R., & Shearin, E. N. (1986). Social support as an individual difference variable: Its stability, origins and relational aspects. Social Psychology, 50 (4), 845-855.
 • Schotte, D. E., & Clum, G. A. (1987). Problem solving skills in suicidal psychiatric patienns. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 49-54.
 • Slater, J., & Depue, R. A. (1981). The contribution of environmental events and social support to serious suicide attempts in primary depressive disorder. Jornal of Ab¬normal Psychology, 90, 275-285.
 • Sorias, O. (1988). Sosyal desteğin değerlendirilmesi II: Toplumdan seçilmiş bir örneklemde sosyal ağın yapısal özellikleri ile algılanan destek. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminer Dergis, 6, 18-26.
 • Sorias, O. (1992). Hasta ve sağlikli öğrencilerde yaşam stresi, sosyal destek ve ruhsal hastalik ilişkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Seminer Dergisi, 9, 33-49.
 • Tegin, B. (1980). Depresyonda bili/sel bozukluklar: Beck modeline göre bir inceleme. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.
 • Velez, C. N., Johnson, J., & Cohen, P. (1989). A longitudinal analysis of selected risk factors for childhood psychology. Journal of the Amecican Acedemy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 861-864.
 • Westenberg, P. M., Siebelink, B. M., & Warmenhoven, N. J. (1999). Sepearation anxiety and overanxious disorders: Relations to age and level of psychosocial maturity: Journal of the American Acedemy of Child Psychiatry, 38 (8), 1000-1007.
 • Zaimoğlu, Z. & Büyükberber, Ç. (1992). Adolesanlarda toplumsal destek algısı. Kuşadası: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günlerinde bildiri olarak sunulmuştur.
APA ELDELEKLİOĞLU J (2006). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 727 - 752.
Chicago ELDELEKLİOĞLU JALE Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. (2006): 727 - 752.
MLA ELDELEKLİOĞLU JALE Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. , 2006, ss.727 - 752.
AMA ELDELEKLİOĞLU J Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2006; 727 - 752.
Vancouver ELDELEKLİOĞLU J Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. . 2006; 727 - 752.
IEEE ELDELEKLİOĞLU J "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki." , ss.727 - 752, 2006.
ISNAD ELDELEKLİOĞLU, JALE. "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki". (2006), 727-752.
APA ELDELEKLİOĞLU J (2006). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 727 - 752.
Chicago ELDELEKLİOĞLU JALE Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6, no.3 (2006): 727 - 752.
MLA ELDELEKLİOĞLU JALE Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.6, no.3, 2006, ss.727 - 752.
AMA ELDELEKLİOĞLU J Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(3): 727 - 752.
Vancouver ELDELEKLİOĞLU J Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2006; 6(3): 727 - 752.
IEEE ELDELEKLİOĞLU J "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, ss.727 - 752, 2006.
ISNAD ELDELEKLİOĞLU, JALE. "Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek ile Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 6/3 (2006), 727-752.