Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 29 Sayfa Aralığı: 73 - 83 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Öz:
Problem Durumu: Yapılan araştırmalar sonucunda, “Problem Çözme Becerisi” ne sahip olanların kişilik özellikleri incelendiğinde o kişilerin; özgüven duygusuna ve nesnel bir bakış açısı ile yaratıcı düşünebilme yetisine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca karşı- laştıkları olaylar karşısında fazla kaygılanmadan, atılgan olabilme özelliğine de sahip- tirler. Bu tür özelliklerin iyi bir öğretmen olmak için eğitim alan her öğretmen adayında olması gerektiği düşünülmüştür. Bu nedenle, öğretmen adaylarının meslekte karşılaş- tıkları problemleri çözmede kendilerini yeterli bulmaları ve algılamalarının üzerinde araştırma yapılması gereği duyulmuştur. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada, iki farklı branşta öğretmenlik eğitimi alan, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencileri ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerindeki algılama düzeyleri arasındaki farklar ana- liz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada, farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin al- dıkları eğitimin “Problem çözme becerilerinde fark yaratıp yaratmadığı” sorusuna ce- vap aranmıştır. Bu sebepten dolayı her iki öğrenci grubunun “Problem çözme becerisi algılama düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada, Survey Yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalış- ma grubunu, Marmara Üniversitesi GSEB Müzik eğitimi (N=92) ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde (N=70) 2006-2007 öğretim yılında öğrenim gören toplam 162 kişi oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler; öğrencilere yönelik “Kişisel bilgi formu” ve 1982 yılında P.P Heppner ve C. H. Petersen tarafından geliştirilen ve özgün adı “Problem Solving Inventory”, Form-A (PSI-A) olarak adlandırılan “Problem çözme ölçeği” yardı- mıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında, yüzdelik (frekans) dağı- lımı, Kruskal Wallis ve Mann-Witney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulguları ve Sonuçları: Verilerin analizi sonucunda, Müzik Eğitimi öğrencilerine kıyasla Psikolo- jik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinin Problem Çözme becerilerine ilişkin algıları açı- sından daha yetersiz oldukları saptanmıştır. PDR bölümü öğrencileri, Yaklaşma-Kaçınma (YK) ve Kişisel Kontrol (KK) alt ölçeklerinden aldıkları puanlara göre de, daha yetersiz bulunmuş, bu durum aldıkları eğitim açısından beklenmeyen bir sonuç olmuştur. Öneriler: Problem Çözme becerisinin her eğitimcide olması gerekliliği göz önüne alına- rak, bu beceriyi etkileyebilecek çeşitli faktörler hakkında daha ayrıntılı çalışmaların ya- pılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Davranış Bilimleri

The Comparison of Problem Solving Skills of Post Graduate Students in Techer's Colleges in Terms of their Levels

Öz:
Problem Statement: The characteristics of the people having ‘Problem Solving Skills’ have been observed and as the result of the researches, it has been found that those people have self esteem and creative thinking by means of an objective point of view. Besides they have the abilities of being impulsive without worrying too much about the cases they have comforted with. It is concluded that all would be teachers must carry these features. Thus researches had to be conducted on the subject of would be teachers find- ing themselves competent in solving the problems they confront with and their percep- tions. Purpose: The differences between the levels of perception in problem solving skills of post graduate students in Music Education Department and Psychological Counseling and Guidance Departments have been analyzed in this research. Due to these reasons, the perception levels of two student groups in problem solving skills have been ana- lyzed under several variables. Methods: The Survey Methodology has been used in this research. 162 people who are teachers in GSEB Music Education (N=92) and Psychological Counseling and Guidance Departments (N=70) in 2006-2007 Academic Year. The data in research has been col- lected by ‘Individual Information Form’ for students and ‘Problem Solving Inventory’ Form-A (PSI-A) developed by P.P Heppner and C. H. Petersen in 1982. The information and data collected have been analyzed by using frequency distribution, Kruskal Walls and Mann-Witney U test in SPSS package program. Findings and Results: As the result of the analysis of data, it has been concluded that the levels of perception of students in Psychological Counseling and Guidance Depart- ments are lower compared to the levels of perception of students in Music Education Department. The points which the students in Physiological Counseling and Guidance Departments have got in Approaching-Avoidance (AA) and Personal Control (PC) sub scales have been found to be less inadequate compared which was an unexpected result in the aspect of the education they have. Recommendations: Considering the fact that every educationalist must have problem solving skills, researches in detail have to be conducted in detail on various factors which may affect this skill.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Arseven, A. (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık A.Ş.
 • Bozkurt, E. & Üstün, A. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin kendilerini algılayışlarına göre problem çözme becerilerini etkileyen bazı mesleki faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11,1,13-20.
 • Çakmak, M. (2003, Mart 2). Matematik derslerinde problem çözme yaklaşımının değerlendirilmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi, 10 Aralık 2006 tarihinde http://www. matder.org.tr/bilim/’den indirildi.
 • Demirel, Ö. (1998). Genel öğretim yöntemleri. Ankara: Kardeş Kitabevi.
 • Demirel, Ö. (2000). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. İstanbul: Pegema Yayıncılık.
 • Dağlı, A. (2004, Temmuz 5). Problem çözme ve karar verme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,Makale 3, 7 41-49, 20 Aralık 2006 tarihinde http://www.e-sosder.com/’den indirildi.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi, 160, 1-17 Ocak, 2006’da http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/160/guclu.htm’den indirildi.
 • Özdaş, A. (1997). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul.
 • Özbey, M. “Yaratıcı düşünme ve beyin fırtınası” isimli Pres Türk yazısından.
 • Savaşır, I. ve Şahin, N. (1997). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler.Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Sönmez, V. (2001). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
APA GÜRŞEN OTACIOĞLU A (2007). Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. , 73 - 83.
Chicago GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. (2007): 73 - 83.
MLA GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. , 2007, ss.73 - 83.
AMA GÜRŞEN OTACIOĞLU A Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. . 2007; 73 - 83.
Vancouver GÜRŞEN OTACIOĞLU A Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. . 2007; 73 - 83.
IEEE GÜRŞEN OTACIOĞLU A "Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması." , ss.73 - 83, 2007.
ISNAD GÜRŞEN OTACIOĞLU, AYŞE SENA. "Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması". (2007), 73-83.
APA GÜRŞEN OTACIOĞLU A (2007). Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 0(29), 73 - 83.
Chicago GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research 0, no.29 (2007): 73 - 83.
MLA GÜRŞEN OTACIOĞLU AYŞE SENA Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, vol.0, no.29, 2007, ss.73 - 83.
AMA GÜRŞEN OTACIOĞLU A Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(29): 73 - 83.
Vancouver GÜRŞEN OTACIOĞLU A Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research. 2007; 0(29): 73 - 83.
IEEE GÜRŞEN OTACIOĞLU A "Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması." Eurasian Journal of Educational Research, 0, ss.73 - 83, 2007.
ISNAD GÜRŞEN OTACIOĞLU, AYŞE SENA. "Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması". Eurasian Journal of Educational Research 29 (2007), 73-83.