Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma

Yıl: 2007 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 68 - 87 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren örgütlerde çalışan yöneticilerin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, erillik-dişilik ve bireyci-toplulukçu kültürel boyutlarına yönelik algılamalarının farklı olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla tekstil, otomotiv, gıda, eğitim ve savunma sektöründe çalışan toplam 146 yönetici üzerinde görgül bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak yöneticilerin yüksek güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma eğilimi gösterdikleri, dişil değerlere daha çok önem verdikleri ve toplulukçu kültürel değerleri benimsedikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sahiplik yapısı (kamu-özel) ve faaliyette olduğu sektöre göre yöneticilerin kültürel eğilimlerinde farklılıklar olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme İktisat İşletme Finans

An empirical study on tendencies of different managers towards power distance, uncertainty avoidance, masculinity-femininity and individualism-collectivism cultural dimensions

Öz:
he purpose of this study is to determine whether the perceptions of the cultural dimensions, which are power distance, uncertainty avoidance, masculinity-femininity and individualism-collectivism of managers who work in different organizations in Turkey are different. With this aim, an empirical study conducted on 146 managers who worked in textile, automotive, food, education and national defense sectors. According to the results of this study, generally, managers have high power distance, uncertainty avoidance; give more importance to femininity and attributed more importance to collectivist cultural dimensions. Also, the results indicated that inclinations of the managers related to the cultural dimensions vary in terms of type and sector (public- private) of the organizations.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Eğitim, Eğitim Araştırmaları İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abraham, R. (1998), "Instrumental Values: A Five-Nation comparative Study", Cross Cultural Management, 5 (12), 5-22.
 • Adler, N. J. (1991), International Dimensions of Organizational Behavior. Pws- Kent Publishing Company, Boston.
 • Aiken, M., Bacharach, S. B., ve French, J. L. (1980), "Organizational Structure, Work Process, and Proposal Making in Administrative Bureaucracies", Academy of Management Journal, 23 (4), 631 -651.
 • Aktan, Ç. Can, (1999), "Yeni Yönetim Tekniklerinin Kamu Sektöründe Uygulanmasına Yönelik Öneriler", Türk İdare Dergisi, 39 (3), 97-108.
 • Basım, N. (2000), "Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Kültürel Boyutları Bağlamında Asker Yöneticiler Üzepne Görgül Bir Araştırma", KHO Bilim Dergisi, 10 (2), 33-53.
 • Bayrak, S., (1998), "TKY'nin Kamu Kurumlarında Uygulamasının Pratik Güçlükleri", Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, TODAİE Yayını, Ankara.
 • Bingöl,D., (1998), "Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Yönetiminde Uygulanmasının Kurumsal ve Pratik Güçlükleri," Kamu Yönetimi 1. Ulusal Kongresi, TODAİE, Ankara.
 • Bodur, M. ve Kabasakal H., (2002), "Türkiye Arap Kümesinde Kurumsal Kültür:Globe Araştırması",Başkent Üniversitesi Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 5-22.
 • Chatman, J. A. ve Jehn, K. A., (1994), "Assesing the Relaitonship Between Industry Characteristics and Organizational Culture: How Different Can You Be?", Academy of Management Journal, 37 (3), 522-553.
 • Erdem, F., (1996), İşletme Kültürü, Friedrich-Nauman Vakfı Yayını, Ankara.
 • Erdem, F. ve İşbaşı, Ö.J., (2001), "Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 33-57.
 • Erez, M., (1994), "Towards a Model of Cross-cultural I/O Psychology", in Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2nd. edition, 4, 559-608. Palo Alto, Ca: Consulting Psychologists Press.
 • Eroğlu, F., (1982), "Türk Kültüründe Motivasyon", Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Araştırma Merkezi İşletme Dergisi, 5 (3-4), 187-195.
 • Ertekin, Y., (1978), Örgüt İklimi, TODAİE, Ankara.
 • Fikret-Pasa, S.,Kabasakal, H. ve Bodur, M.,(2001),"Society, Organizations, and Leadership in Turkey", Applied Psychology: An International Review, 50 (4), 559-589.
 • Göktürk, İ. ve Yılmaz, M., (1999), "İnsan Felsefesi Açısından Toplam Kalite Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği Araştırması", Kamu Yönetimi 1. Ulusal Kongresi , TODAİE, Ankara.
 • Hofstede, G., (1980), "Motivation, Leadership and Organizations: Do American Theories Apply Abroad?", Organizational Dynamics, 9 (1), 42-63
 • Hofstede, G., (1984), Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values. (Abridged Edition), Newbury Park: Sage Publications.
 • Hofstede, G., (1989), "Organising for Cultural Diversity", European Management Journal, 7 (4), 390-397.
 • Hofstede, G., "Geert Hofstede Cultural Dimensions", (çevrimiçi) http://www. geert-hofstede.com/geert~hofstede_resources.shtml, 28 Haziran 2006.
 • Kabasakal, H. ve Bodur, M., (1998), "Leadership, Values and Institutions: The Case of Turkey", Paper presented at Western Academy of Management Conference, Boğaziçi, İstanbul.
 • Kantarcı, K.,(1994), Sanayide Toplam Kalite Yönetiminin Hayata Geçirilmesi, Toplam Kalite Yönetiminde Türkiye Perspektifi, TKY, Arkom, İstanbul.
 • Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. bs., Beta Basım A.Ş, İstanbul.
 • Köse, S., Tetik, S. ve Ercan, C., (2001), "Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 7 (1), 220-240.
 • Morden,T.,(1999),"Models of National Culture-A Management Review",Cross Cultural Management: An International Journal, 16 (1), 19-40.
 • Özen, Ş., (1996), Bürokratik Kültür, TODAİE, Ankara.
 • Rodrigues, C. A. (1998), "Cultural Classifications of Societies and How They Affect Cross-Cultural Management", Cross Cultural Management: An International Journal, 5 (3), 31-41
 • Ronen, S., (1986), Comparative and Multinational Management, John Wiley and Sons, New York.
 • Sargut, A.S., (2001), Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, Gen.2.Baskı, İmge Kitapevi, Ankara.
 • Tezcan, M., (1993), Kültür ve Kişilik - Psikolojik Antropoloji, Bilim yay. Ankara.
 • Trompenaars, E., (1992), Seven Cultures of Capitalism, Holt Reinhardt and Winston, Inc., New York.
 • Trompenaars, F. ve Hampden-Turner, C., (1998), Riding the Waves of Culture, Nicholas Brearley, London.
 • Turan, S., Durceylan, B., ve Şişman, M., (2005), Üniversite Yöneticilerinin Benimsedikleri İdari ve Kültürel Değerler, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 13, 181-202.
 • Wasti, A.,(1995),"Kültürlerarası Farklılaşmanın Örgütsel Yapı ve Davranışa Etkileri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme", ODTÜ Gelişme Dergisi, 22 (4), 503-529.
 • Webber, R. A., (1969), "Culture and Management", Text a Readings in Comparative Management, 71 (6), 1230-1231.
APA GÜRBÜZ S, BİNGÖL D (2007). Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. , 68 - 87.
Chicago GÜRBÜZ Sait,BİNGÖL Dursun Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. (2007): 68 - 87.
MLA GÜRBÜZ Sait,BİNGÖL Dursun Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. , 2007, ss.68 - 87.
AMA GÜRBÜZ S,BİNGÖL D Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. . 2007; 68 - 87.
Vancouver GÜRBÜZ S,BİNGÖL D Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. . 2007; 68 - 87.
IEEE GÜRBÜZ S,BİNGÖL D "Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma." , ss.68 - 87, 2007.
ISNAD GÜRBÜZ, Sait - BİNGÖL, Dursun. "Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma". (2007), 68-87.
APA GÜRBÜZ S, BİNGÖL D (2007). Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 6(2), 68 - 87.
Chicago GÜRBÜZ Sait,BİNGÖL Dursun Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi 6, no.2 (2007): 68 - 87.
MLA GÜRBÜZ Sait,BİNGÖL Dursun Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, 2007, ss.68 - 87.
AMA GÜRBÜZ S,BİNGÖL D Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi. 2007; 6(2): 68 - 87.
Vancouver GÜRBÜZ S,BİNGÖL D Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi. 2007; 6(2): 68 - 87.
IEEE GÜRBÜZ S,BİNGÖL D "Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma." Savunma Bilimleri Dergisi, 6, ss.68 - 87, 2007.
ISNAD GÜRBÜZ, Sait - BİNGÖL, Dursun. "Çeşitli örgüt yöneticilerinin güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, eril-dişil ve bireyci-toplulukçu kültür boyutlarına yönelik eğilimleri üzerine görgül bir araştırma". Savunma Bilimleri Dergisi 6/2 (2007), 68-87.