Yıl: 2007 Cilt: 21 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 414 - 439 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları

Öz:
Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin halka götürülmesinde önemli işlevler üstlenmiş, bu işlevlerini halkın beklentilerine göre gerçekleştiren, dolayısıyla halkın dilek ve isteklerini duyurabilecekleri halka en yakın ve en etkili yönetim birimleridir. Halk kütüphaneleri, bulunduğu yörenin kalkınmasına katkıda bulunmak için hizmet verdiği toplumun her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayan yerel niteliklere sahip olan toplumsal kuruluşlardır. Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri hizmet verdiği toplumla yakından ilgilidir ve hizmetlerini bu halkın gereksinimlerine göre biçimlendirmektedirler. Bu çalışma halk kütüphanesinde çalışan yöneticilerin ve halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusundaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimleme yöntemiyle yapılan çalışma, Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalışan yöneticilerin ve kütüphanecilerin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 207 yönetici ve kütüphaneciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezi; "Halk kütüphanelerinde çalışan yönetici ve kütüphaneciler yasal yapı, finansman, personel, bina, derme gibi konularda gerekli koşulların sağlanması durumunda Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere bağlı olmasının doğru olacağını, bu koşullar sağlanmadan gerçek leştirilecek değişimin halk kütüphanelerine zarar vereceğini düşünmektedirler" biçiminde oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, halk kütüphanecilerinin, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilmesini ilke olarak kabul etmekte ve istemekte oldukları ancak bunun uygun koşullar sağlanarak yapılamasının doğru olacağını düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca, kütüphaneciler Türkiye'de içinde bulunduğumuz dönemde halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri konusunda başlatılan yasal süreçteki yaklaşımları güven verici bulmamaktadırlar.
Anahtar Kelime: halk kütüphaneleri yöneticiler kütüphaneci mahalli idare kütüphane yöneticileri

Konular: Folklor

Opinions of Library Directors and Librarians on the Handover of Public Library Services to the Local Governments in Turkey

Öz:
Local governments which have overtaken important functions for providing public services to the public, and which fulfill these functions according to the needs of the public, are hence the nearest and most effective administrative units to the public. Public Libraries are the social institutions, which have local characteristics and provide all the information needs of the public that they serve, for providing assistance for the development of their regions. Local governments and public libraries are closely related to the societies they serve and shape their services according to the needs of the society. This study was made in order to present the views of the library directors and librarians that work in public libraries about the handover of public libraries to the local governments. The study was performed on the library directors and librarians that work in public libraries in Turkey. In this study which was made by survey method 207 questionnaire forms were applied to the library directors and librarians. The hypothesis of the survey was formed as; "the library directors and librarians working in public libraries think that it would be appropriate to handover public libraries tothe local governments in Turkey only when legal structure, financing, staff, structure, collection conditions are provided, and without the satisfaction of these conditions, any changes would harm public libraries. At the end of the survey, it was understood that public librarians accept and want the transferring of public libraries to the local governments in principle, however, they think that it would be appropriate to realize this by providing the proper conditions. Besides, librarians do not consider the approaches in the legal process that was initiated about the handover of public libraries to the local governments as trustworthy in this period.
Anahtar Kelime: public libraries administrators librarian local government library directors

Konular: Folklor
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydemir, S. R. (2001). Hizmette yakınlık (Subsidiarity) ilkesi ve Türkiye'de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası yetki ve görev bölüşümü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Belediye Kanunu. (2005). 29 Ağustos 2006 tarihinde TBMM web sitesinden erişildi: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.htmlr/kanunlar/k5227.html
 • Bilgiç, V. (1998). Yerel yönetimler. Ankara: 21.Yüzyıl.
 • Bozkurt, Ö. ve Ergun, T. (1998). Kamu yönetimi sözlüğü. Ankara: TODAIE.
 • Bülbül, D. (2006). Yerel yönetimlerin mali yapıları. Aralık 2006 tarihinde Yerel/Net web sitesinden erişildi: http://www.yerelnet.org.tr/mali_yapı/ rapor_01pdf.
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu. (2004). 29 Ağustos 2006 tarihinde TBMM web sitesinden erişildi: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html
 • Campbell, H. C. (1988). Halk kütüphanesi sistem ve hizmetlerinin geliştirilmesi. Bengü Çapar (çev.). Ankara: T.C. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • Çıngı, H. (1990). Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Demir, H. (1996). Yerel yönetimlerin kütüphane hizmeti bir deneme: Bursa ili incelemesi. (Yayımlanmamış lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi
 • Demircioğlu, Özden. (2007) Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara: Hacettepe Üniver sitesi.
 • DİE (2007). Ocak 2007 tarihinde DIE web sayfasından erişildi: http://die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus.pdf
 • DPT (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı: yerel yönetimler özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: DPT.
 • Duman, H. (2004). "Halk kütüphanelerinde yeniden yapılanma", Türk Kütüphaneciliği, 18 (4): 418-445.
 • Ersoy, O. (1972). "Merkeziyetçi ve merkeziyetçi olmayan ülkelerde kütüphane", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 21 (1): 14-20.
 • IFLA (2004). Halk kütüphanesi hizmeti: Gelişim için IFLA/UNESCO ilkeleri. Bülent Yılmaz (çev.). Istanbul: TKD Istanbul Şubesi.
 • İl Özel Idaresi Kanunu. (2005). 29 Ağustos 2006 tarihinde TBMM web sitesin den erişildi: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5302.html
 • Kamu Yönetiminin Temel Ilkeleri ve Yeniden Yapılanması Hakkında Kanun (2004). 16 Temmuz 2005 tarihinde TBMM web sitesinden erişildi: http://www.tbmm.gov.tr
 • Keleş, R. ve Yavuz, A. (1983). Yerel yönetimler. Ankara: Turhan.
 • Keseroğlu, Hasan S. (1989). Halk Kütüphanesi Politikası ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Durum. Istanbul: TKD Istanbul Şubesi.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının Il Özel Idareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. (2006). 16 Nisan 2007 tarihinde TBMM web sitesinden erişildi: http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1 /1-1196.pdf
 • Kütüphaneler Komitesi Raporu (1961). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Lakner, E. (1995). "A Survey of public libraries and local government". Haziran 2005 tarihinde University of Illinois kütüphanesinin web sitesinden erişildi: http://lrc.lis.uiuc.edu/web/lrcsurvey.pdf
 • Sağlamtunç, Tülin. (1994). Çağdaş Kütüphanecilik ve Düşünce Özgürlüğü Üzerine .İstanbul: Yapı Tasarım.
 • TODAIE. (1991). Mahalli idarelerin kültürel fonksiyonları (halk kütüphaneleri ve mahalli idareler) araştırma projesi raporu. Ankara: TODAİE.
 • Tortop, N. (1986). Mahalli idareler. Ankara: TODAİE.
 • TÜSİAD (1995). Yerel yönetimler: sorunlar, çözümler. İstanbul: TÜSİAD.
 • Varol, M. (2000). "Yerel temsilden katılıma". B. A. Güler ve A. Sabuktay (Yay.Haz.). Yerel Yönetimler Sempozyumu: Bildiriler: 1- 2 Kasım 2000 Ankara içinde (s. 205-211). Ankara: TODAIE.
 • Yalçındağ, S. (1995). "Yerinden yönetim, yerel yönetim". Çağdaş Yerel Yönetimler, 4 (2): 3-19.
 • Yerel Yönetim. (1990). Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi içinde (c.22, s. 383). İstanbul: Ana Yayıncılık
 • Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımı:Sosyo-ekonomik bir çözümleme. Istanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Istanbul Şubesi.
 • Yılmaz, B. (1997). "Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme", Türk Kütüphaneciliği, 11 (2): 113-133.
 • Yılmaz, B. (2005). "Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri", Türk Kütüphaneciliği, 19 (1): 56-77.
APA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö, Yılmaz B (2007). Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. , 414 - 439.
Chicago DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL ÖZDEN,Yılmaz Bülent Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. (2007): 414 - 439.
MLA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL ÖZDEN,Yılmaz Bülent Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. , 2007, ss.414 - 439.
AMA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. . 2007; 414 - 439.
Vancouver DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. . 2007; 414 - 439.
IEEE DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B "Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları." , ss.414 - 439, 2007.
ISNAD DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL, ÖZDEN - Yılmaz, Bülent. "Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları". (2007), 414-439.
APA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö, Yılmaz B (2007). Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği, 21(4), 414 - 439.
Chicago DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL ÖZDEN,Yılmaz Bülent Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği 21, no.4 (2007): 414 - 439.
MLA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL ÖZDEN,Yılmaz Bülent Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği, vol.21, no.4, 2007, ss.414 - 439.
AMA DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği. 2007; 21(4): 414 - 439.
Vancouver DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları. Türk Kütüphaneciliği. 2007; 21(4): 414 - 439.
IEEE DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL Ö,Yılmaz B "Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları." Türk Kütüphaneciliği, 21, ss.414 - 439, 2007.
ISNAD DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL, ÖZDEN - Yılmaz, Bülent. "Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları". Türk Kütüphaneciliği 21/4 (2007), 414-439.