Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yıl: 2006 Cilt: 2006 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 21 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Günümüzde görsel ve işitsel duyulara yönelik bir kitle iletişim aracı olan televizyon çocuğun gelişmesinde önemli bir yere sahip olmakta ve olumlu/olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çocuklar zihinsel özelliklerinden dolayı, izlediklerini yetişkinlerden farklı biçimlerde algılamakta ve etkilenmektedirler. Medya, şiddet unsuru içeren görüntü ve mesajlar ile şiddetin çocuklar tarafından kanıksanmasına ve rutin davranışlara dönüşmesine neden olabilmektedir. Araştırmalar özellikle çocuklar ve gençlerin prime-time da yayınlanan dizi film/film, reality show ve diğer programlarda yer alan şiddet ögelerinden, algısal ve davranışsal olarak etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bu düşüncelerden hareketle araştırmamızın amacı; şiddet ögeleri içeren televizyon programlarının, çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik olarak ebeveynlerin tutumlarını belirlemeye çalışmaktır. Araştırmamızda anket yöntemi kullanılmıştır. Örneklem iradi olarak seçilen, iki ilköğretim okulunun 7-12 yaş arası öğrencilerinin ebeveynlerinden oluşmaktadır. Çift taraflı Likert Ölçeği kullanılarak oluşturulan anket formu ile elde edilen verilere SPSS 12.0 versiyon paket program kullanılarak korelasyon analizi uygulanmıştır. Aralarında %99 ve %95 güven sınırında ilişki bulunan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ayrıca crosstabs analizi uygulanmış ve ebeveynlerin bu konudaki tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında yapılan korelasyon analizine göre; %99 güven sınırında on (10) ilişki ve %95 güven sırında ise yedi (7) ilişki saptanmıştır.
Anahtar Kelime: korelasyon analizi ebeveyn eğitim düzeyi saldırgan davranış çocuklar anket televizyon programları cinsiyet farklılıkları şiddet gelir düzeyi televizyon izleme ebeveyn tutumları

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

A Survey on Ttitudes of Children Parents Towards Influence of Television Programmes Having Violent Messages and Scenes

Öz:
The aim of our study is; to find out attitudes of their parents towards influence of television programmes having violent messages and scenes on a children. And moreover, it is to determine attitudes of parents for violence images and messages of television that impacts on children whether the attitudes are born coincidentally or not on their children in relation to watching television both in general and particular. In our study, the research sample has been chosen voluntarily among parents of students of two primary schools where students between age of 7 and 12. The research sample has been obtained by questionnaire form with double-sided Likert Scale that aims to find out parents’ attitudes. Otherwise analyses of data’s survey have been used SPSS 12.0 version to correlation and crosstabulation. Correlation analyse technique has been used to determine relations between depended-indepented variables. According to the analyse of depended -indepented variables relations has been determined on 99% confidence rates where as 7 relations have been found 95% confidence rates. In addition, parents attitudes have been tried to determine by crosstabs analyse.
Anahtar Kelime: violence income level television viewing parental attitudes correlation analysis parents' educational level aggressive behavior children questionnaire television programs gender differences

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akarcalı, S. (Eylül-Ekim 1996). Televizyon ve Şiddet. Yeni Türkiye, sayı 11, yıl 2,553-560
 • Baltaş, Z. (13-15 Ekim 2003). Milenyumda Çocuk ve İletişim. 1. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı. İ.Ü. İletişim Fakültesi, ISBN:975-404-732-4, 88-97
 • Clifford, B. R.; Gunter, Barie; McAleer, Jill (1995). Television and children, Lawrence Erlaum Associates, Hillsdale, http://www.questia.com.(18.02.2005
 • Edelson, E. (2001) Less TV Makes Kids Behave Better, Limits to wieving, video games reduce aggressiveness. http://dailynewspaper.subportal.com/health/Kids/Child Development/107337.html
 • Gentile, D.,Walsh,D.,Ellison, P., Fox, M. ve Cameron, J. (May 2004). Media violence as a isk faktör for children: A longitudinal study. American Psychological Society 16th.Annual Convention, Chicago, Illinois.
 • Kiesewetter, J. Kranz, C.(2001). Media Has Big Influence On Kids. Study defines time spent on TVs, CDs, PCs, http://www.parentingbookmark.com/Pages/Article Media01.htm) (22.02.2005
 • Kurtuluş, K. (1996). Pazarlama Araştırmaları. İ.Ü.İ.F. Yay. No:146, İstanbul
 • Oliver, M. B. (2000). The Impact Of Sex And Gender Role Self-Perception On Affective Reactions To Diferent Types Of Film.http://www.findarticles.com/ p/articles/mi_m2294.(22.02.2005)
 • Orhunbilge, N. (1996). Uygulamalı Regresyon ve Koelasyon Analizi. İ.Ü.İ.F.Yay. No: 267,İ.İ.E.Yay. No: 159, Avcıol Basım-Yaym, Istanbul.
 • TV Bloodbath: Violence on Prime Time Broadcast TV , A PTC State of The Television Industry Report 2002, http://www.parentstv.org/ptc/Publications/reports/ stateindustryviolaence/main.asp,
 • http://www.parentstv.org/ptc/facts/mediafacts.asp (2004). Parents Television Council
APA DOĞAN KÖSEBALAN N (2006). Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 21 - 36.
Chicago DOĞAN KÖSEBALAN Nalan Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. (2006): 21 - 36.
MLA DOĞAN KÖSEBALAN Nalan Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 2006, ss.21 - 36.
AMA DOĞAN KÖSEBALAN N Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2006; 21 - 36.
Vancouver DOĞAN KÖSEBALAN N Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2006; 21 - 36.
IEEE DOĞAN KÖSEBALAN N "Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma." , ss.21 - 36, 2006.
ISNAD DOĞAN KÖSEBALAN, Nalan. "Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". (2006), 21-36.
APA DOĞAN KÖSEBALAN N (2006). Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2006(26), 21 - 36.
Chicago DOĞAN KÖSEBALAN Nalan Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2006, no.26 (2006): 21 - 36.
MLA DOĞAN KÖSEBALAN Nalan Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2006, no.26, 2006, ss.21 - 36.
AMA DOĞAN KÖSEBALAN N Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(26): 21 - 36.
Vancouver DOĞAN KÖSEBALAN N Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2006; 2006(26): 21 - 36.
IEEE DOĞAN KÖSEBALAN N "Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma." İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2006, ss.21 - 36, 2006.
ISNAD DOĞAN KÖSEBALAN, Nalan. "Televizyon Programlarındaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi ve Ebeveylerin Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2006/26 (2006), 21-36.