Yıl: 2009 Cilt: 38 Sayı: 182 Sayfa Aralığı: 36 - 56 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar

Öz:
Öğretmen adaylarına çağdaş öğretmenlik davranışlarının kazandırılmasına önem vermek gerekir. Öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının benimsedikleri rolleri ve öğretimle ilgili algılamalarını ortaya çıkartmak için meta-forlardan yararlanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim alan öğretmeni adaylarının, ortaöğretim öğretmenlerine ilişkin geliştirdikleri algılarını ve gelecekte kendilerini nasıl bir öğretmen olarak gördüklerini metaforlarla ortaya çıkartmaktır. Dumlupmar Üniversitesi ortaöğretim alan öğretmenliği programlarında 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim gören, 166 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri, 26 maddelik Li-kert tipi, kapalı uçlu sorular ve bunlarla birlikte, açık uçlu sorulardan oluşan bir anketle toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının ortaöğretim öğretmenlerini orta derecede temsil ettiğini düşündükleri ilk beş metafor; "lider, rehber, araştırmacı, pusula ve teknik direktör" dür. Ortaöğretim öğretmenlerini büyük ölçüde temsil ettiği ve tam temsil ettiği belirtilen metafor bulunmamaktadır. Öğretmen adaylarının kendilerini en çok temsil edeceğini düşündükleri metaforlarm önde geleni ise, "rehber" dir.
Anahtar Kelime: öğretmen görüşleri dumlupınar üniversitesi orta öğretim öğretmenleri öğretmen eğitimi metaforlar öğretmen adayları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BALCI, A. (2001). Öğrenci, Öğretmen ve Velilerin Okul Kavramlaştırmaları: Okul'un Metaforik Bir Analizi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu.Cilt: III, 130-135. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.
 • BAŞAR, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • BROOKS, J. G. ve BROOKS, M. G. (1999). In Search of Understanding The Case For Construc-tivist Classrooms. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2005). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (5. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • CAN, N. (2004). "Sınıfta Bir Lider Olarak Öğretmen", Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık (Editörler: Mehmet Şişman ve Selahattin Turan), ss. 127-139.
 • CARLSON, T. B. (2001). "Using Metaphors to Enhance Reflectiveness Among Preservice Teachers," Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 72,1; ProQuest Education Journals, 49-53. http://proquest.umi.com (Erişim: 07.06.2005).
 • CERİT, Y. (2006). "Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Okul Kavramıyla İlgili Metaforlara İlişkin Görüşleri", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(3), 669-699.
 • CHEN, D. D. (2003). "A Classification System for Metaphors About Teaching," Journal of Physical Education. Recreation & Dance. 74, 2, 24-31. http://proquest.umi.com (Erişim: 08. 08. 2005).
 • COCHRAN-SIMIT, M. (2001). "Constructing Outcomes in Teacher Education: Policy, Practice and Pitfalls", Education Policy Analysis Archives. 9,11, ISSN 1068-2341.
 • DEMİREL, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. (Yedinci Basım) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • GOLDSTEIN, L. S. (2005). "Becoming a Teacher and a Hero's Journey: Using Metaphor in Preservice Teacher Education", Teacher Education Quarterly, 32, 1, 7-25. http://proquest.umi.com (Erişim: 08. 08. 2005).
 • LAKOFF, G. VE JOHNSON, M. (2005). (İngilizce'si 1980). Metaforlar Hayat Anlam ve Dil (Metaphors We Live By). (Çeviren: Gökhan Yavuz Demir) Chicago, İL: The Universitiy of Chicago Press.
 • MAHLIOS, M. VE MAXSON, M. (1998). "Metaphors as Structures for Elemantary and Secondary Preservice Teachers'Thinking", International Journal of Educational Research. 29, ss. 227-240.
 • MARSHALL, H. H. (2001). "Metaphor as an Instructional Tool in Encouranging Student Teacher Reflection," Theory into Practice. 29, 2, 128-132. http:/ /-proguest.umi.com (Erişim: 08. 08. 2005).
 • OĞUZ, A. (2005). "Öğretmen Eğitim Programlarında Metafor Kullanma", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, DENİZLİ, Kongre Kitabı Cilt 1, (Editör: Hüseyin Kıran), ss.582-588.
 • ÖZDEN, Y. (2000). Eğitimde Dönüşüm: Eğitimde Yeni Değerler. (Üçüncü Basım) Ankara: Pe-gem A Yayıncılık.
 • PERRY , C. VE COOPER, M. (2001). "Metaphors are Good Mirrors: Reflecting on Change for Teacher Educators", Reflective Practice. 2, 1, ss. 41-52. http://webl4.epnet.com (Erişim: 08.08.2005)
 • SABAN, A. (2004). "Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2 2, ss. 131-155.
 • ----. (2003). "A Turkish Profile of Prospective elementary School Teachers and Their Views of Teaching", Teaching and Teacher Education. 19, 829-846. http://www.sciencedirect.com (Erişim: 11. 05.2005).
 • ----. (2002). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının En Çok Hatırladıkları ve En Çok Tercih Ettikleri İlkokul Metaforlan", Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 1, 2, ss. 211-223.
 • SABAN, A., KOÇBEKER, B. N. Ve SABAN, A. (2005). "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, DENİZLİ. Kongre Kitabı Cilt 1 (Editör: Hüseyin Kıran), ss.540-546.
 • SAVRAN, A., ÇAKIROĞLU, J., TEKKAYA, C. (2005). "Yansıtıcı Öğretmen Eğitimi: Bir Eylem Araştırması", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, DENİZLİ. Kongre Kitabı Cilt 1, (Editör: Hüseyin Kıran), ss. 561-656.
 • SENEMOGLU, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • SÜNBÜL, A. M. (2002). "Bir Meslek Olarak Öğretmenlik", Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (Editör: Özcan Demirel) Ankara: Pegem A Yayıncılık, ss. 243-278.
 • TOBIN, K. (2001). "Changing Metaphors and Beliefs : A Master Switch for Teaching?", Theory into Practice. 29, 2, ss. 122-127.
 • VANDEBONCOEUR, J. A. ve TORRES, M. N. (2003). "Constructing and Reconstructing Teaching Roles : a Focus on Generative Metaphors an Dichotomies", Discourse: Studies in the Cultu-rel Politics of Education. 24,1, 87-103. http://webl4.epnet.com (Erişim: 27.04.2005).
 • YAŞAR, Ş. (1998). "Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci", VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler. 9-11 Eylül 1998, Cilt 1, Konya Selçuk Üniversitesi, ss. 695-699.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA Oğuz A (2009). Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. , 36 - 56.
Chicago Oğuz Aytunga Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. (2009): 36 - 56.
MLA Oğuz Aytunga Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. , 2009, ss.36 - 56.
AMA Oğuz A Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. . 2009; 36 - 56.
Vancouver Oğuz A Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. . 2009; 36 - 56.
IEEE Oğuz A "Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar." , ss.36 - 56, 2009.
ISNAD Oğuz, Aytunga. "Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar". (2009), 36-56.
APA Oğuz A (2009). Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim, 38(182), 36 - 56.
Chicago Oğuz Aytunga Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim 38, no.182 (2009): 36 - 56.
MLA Oğuz Aytunga Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim, vol.38, no.182, 2009, ss.36 - 56.
AMA Oğuz A Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim. 2009; 38(182): 36 - 56.
Vancouver Oğuz A Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar. Milli Eğitim. 2009; 38(182): 36 - 56.
IEEE Oğuz A "Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar." Milli Eğitim, 38, ss.36 - 56, 2009.
ISNAD Oğuz, Aytunga. "Öğretmen Adaylarına Göre Ortaöğretim Öğretmenlerini Temsil Eden Metaforlar". Milli Eğitim 38/182 (2009), 36-56.