Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 118 - 129 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri

Öz:
Bu çalışmada, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi (AEB) Bölümü öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, Ankara ili ile sınırlandırılmıştır. AEB öğretmenleri ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi AEB bölümü son sınıfında okuyan öğretmen adayları çalışma grubunu oluşturmuştur. Buna göre Ankara’da görev yapan 79 öğretmen ile 128 öğretmen adayı araştırmada yer almıştır. Grubun öğretmenlik mesleğine yönelik düşüncelerini belirlemek için araştırmacılar tarafından bir ölçek geliştirilmiştir. Bulgulara göre, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleğe yönelik görüşleri orta düzeyde olumludur. Ayrıca öğretmenler, öğretmen adaylarına göre mesleğe yönelik daha olumlu düşüncelere sahiptir.
Anahtar Kelime: öğretmenlik öğretmen görüşleri Ankara gazi üniversitesi öğretmen adayları mesleki eğitim branş öğretmenleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

Home Economics And Nutrition Education Department Teachers’ And Candidate Teachers’ Opinions of Teaching Profession

Öz:
This study aims to determine the Home Economics and Nutrition Education (HEN) Department teachers’ and candidate teachers’ opinions for their teaching profession. The study was conducted on the HEN teachers (n=79) who work various schools in Ankara and on Gazi University the Vocational Education Faculty HEN’s students (n=128) that are at senior( fourt-grade) classes (candidate teachers). It was a descriptive study and the data were obtained from teachers and candidate teachers via a scale. According to results, teachers’ and candidate teachers’ opinions are positive for their teaching profession at medium level. In addition, teachers have more positive opinions about their teaching profession than candidate teachers.
Anahtar Kelime: prospective teachers vocational education branch teachers teaching profession teacher views Ankara gazi university

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acat, Y. ve Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri ve sorunları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 99-120.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Can, G. (1991). Eğitim fakültesi ve öğretmenlik sertifikası programlarının öğretmen adaylarında tutum geliştirme açısından etkililiği. İzmir 1. Ulusal Eğitim Kongresi Bildirileri, 25–27 Kasım, 162–167.
 • Çakır, Ö., Erkuş, A.ve Kılıç, F. (2000). Mersin üniversitesi 1999–2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ömbp) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı EF (ÖÇ) 2000–1 Nolu Araştırma Projesi.
 • Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (9): 27–42.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 69-73.
 • Çermik, H. (1997). Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri, 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adana: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sempozyum Kitapçığı, 65–78.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası derslerine yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 99-104.
 • Gökçe, E. (2001). Üniversitelerin sınıf öğretmenliği programlarına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt 1, 7-9 Haziran, 1432-1441, Bolu.
 • Görgen, İ. ve Deniz, S. (2003) Ortaöğretim branş öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik sertifikası programına yönelik görüşleri, Milli Eğitim, 158.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (1997). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin fakülteye ilişkin tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki: atatürk üniversitesi örneği, 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri I: Program Geliştirme, Öğretmen Yetiştirme, Yaygın Eğitim. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 51, 473–485.
 • Gürbüztürk, O. ve Genç, S.Z. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7).
 • Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik uygulamaları. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Toplumda öğretmenlik mesleğinin yeri ve sorunları, Çağdaş Eğitim, 12,118: 4–11,Ocak.
 • Koç, G. ve Doğan, O. (2005). Fen-Edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik meslek bilgisi programı öncesi ve sonrasında öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının incelenmesi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28–30 Eylül Denizli.
 • Oktay, A. (2001). İkinci meslek öğretmenlik. öğretmenlik sertifikası programına kayıtlı öğrencilerin özellikleri ve öğretmenlik sertifikası alma nedenleri, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt 1, 7–9 Haziran, 761–775, Bolu.
 • Onural, H. (2001). “Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt 1, 7-9 Haziran 2001: 1299-1308, Bolu.
 • Öztürk, B.; Doğan, S. ve Koç, G. (2005). “Eğitim fakültesi öğrencileri ile fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik mesleğine yönelik algılarının karşılaştırılması (Gazi Üniversitesi Örneği)”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1): 1-22.
 • Saracaloğlu, A.S. (1991). Fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, İzmir Birinci Ulusal Eğitim Kongresi Bildirileri. 25–27 Kasım, 565–569.
 • Saracaloğlu, A.S.; Bozkurt, N., Serin, O. ve Serin, U. (2000). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 27–30 Eylül, Erzurum.
 • Seferoğlu, G. (2004). İngilizce öğretmenliği sertifikası programı ile yetiştirilen öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Seferoğlu, S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 413-423.
 • Semerci, N. (2001). Üç farklı grubun öğretmenliğe ilişkin tutumlar”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, Cilt 1, 7–9 Haziran, 818–825, Bolu.
 • Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2): 7-21.
 • Şahin, N. (1992). Arifiye anadolu öğretmen lisesi 3. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: HÜSBE.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Turgut, F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
APA ERDAMAR KOÇ G, DEMİRCİOĞLU Y (2009). Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. , 118 - 129.
Chicago ERDAMAR KOÇ Gürcü,DEMİRCİOĞLU Yasemin Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. (2009): 118 - 129.
MLA ERDAMAR KOÇ Gürcü,DEMİRCİOĞLU Yasemin Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. , 2009, ss.118 - 129.
AMA ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. . 2009; 118 - 129.
Vancouver ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. . 2009; 118 - 129.
IEEE ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y "Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri." , ss.118 - 129, 2009.
ISNAD ERDAMAR KOÇ, Gürcü - DEMİRCİOĞLU, Yasemin. "Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri". (2009), 118-129.
APA ERDAMAR KOÇ G, DEMİRCİOĞLU Y (2009). Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(25), 118 - 129.
Chicago ERDAMAR KOÇ Gürcü,DEMİRCİOĞLU Yasemin Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.25 (2009): 118 - 129.
MLA ERDAMAR KOÇ Gürcü,DEMİRCİOĞLU Yasemin Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.25, 2009, ss.118 - 129.
AMA ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(25): 118 - 129.
Vancouver ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(25): 118 - 129.
IEEE ERDAMAR KOÇ G,DEMİRCİOĞLU Y "Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.118 - 129, 2009.
ISNAD ERDAMAR KOÇ, Gürcü - DEMİRCİOĞLU, Yasemin. "Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2009), 118-129.