Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method

Yıl: 2009 Cilt: 34 Sayı: 153 Sayfa Aralığı: 25 - 37 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method

Öz:
Bu çalışmanın amacı, metaphor (benzetme) metodunu kullanarak Almanya ve Türkiye'den olan katılımcıların yaratıcı drama algılarını belirlemek ve bu algılarının yaratıcı dramanın genel özelliklerini ve hedeflerini yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır. Katılımcıların yaratıcı drama algıları açık uçlu bir soruya karşılık yazdıkları bir kompozisyonla belirlenmiştir. Katılımcı cevaplarından çıkarılan metaforlar her ülke için ayrı ayrı sınıflandırılmış ve tüm metaforlar ortak temalar çerçevesinde gruplandırılmıştır. Daha sonra elde edilen sonuçların yaratıcı dramanın özelliklerini ve hedefini yansıtıp yansıtmadığına bakılmıştır. Elde edilen veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiştir ve sonuçlara göre iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: algılama almanya tiyatro pedagojisi Türkiye metaforlar yaratıcı drama metafor yöntem canlandırmacı oyun

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Metafor (benzetme) yöntemi ile Türkiye ve Almanya örneklemindeki katılımcıların yaratıcı drama'ya ilişkin algılarının belirlenmesi ve karşılaştırılması

Öz:
The purpose of this study was to determine the perceptions of participants from German and Turkish population in relation to creative drama by using a metaphor method to investigate whether these perceptions reflect the objectives and general characteristics of creative drama. The participants’ perceptions of creative drama have been determined through compositions written as a response to an open-ended question. The metaphors to which the participants responded were classified separately for each country and all the metaphors were grouped around common themes. Following this was an examination of the findings in relation to the objectives and characteristics of creative drama. The data obtained in the study was analyzed by using qualitative techniques. In line with the findings, differences and similarities between the two countries have been determined.
Anahtar Kelime: Turkey metaphors creative drama metaphor method animative play perception germany theatre pedagogy

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adıgüzel, H. Ö. (1999). Yaratıcı Dramayı Tanımlayabilmek. Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması (Edt. Naci Aslan), Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları, Ankara.
 • Balcı, A. (1999). Metaphorical Images of School: School Perceptions of Students, Teachers and Parents From Four Selected Schools. Doktora Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Cook, C. (1917). Play Way. London: William Heinemann.
 • Davidson, D. (1978). Meaning in Metaphor. Critical Inquiry, 5. Güz.
 • Fleming, M.(2003). Starting Drama Teaching, 2nd Ed. David Fulton Publishers.
 • Heathcote, D. (1984). Collected Writings, Hutchinson, London.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metophors We Live By, (çev. M.Doğan). Kitap-lık. 11(65), 54–65. İstanbul.
 • Marshak. R. (1993).Webster New World Dictionary. :44. New York.
 • Mc Caslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom, Longman 5th Ed. Players Press, inc. California.
 • Morgan, G. (1980). Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organization Theory, Administrative Science Quarterly, 25, 605-622.
 • Morgan, G. (1986). Images of Organization, Newbury Park, CA:Sage.
 • Okvuran, A. (2000). Yaratıcı Drama’ya Yönelik Tutumlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Özar, B. (1999). Mecaz (Benzetme) Yöntemi ile Öğretmenlerin Algılarına Dayanarak Bir Eğitim Kurumunun Yapısal ve İşlevsel Durumunun Belirlenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması. Doktora tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Polisini, J. K. (1993). Three Approaches. 5, Woodbury
 • Sackman, S. (1989). The role of metaphors in organization transformation. Human Relations, 42, 463-485.
 • Salman, Y.(2003). Dilin Düş Evreni: Eğretileme. Kitap-lık. 11(65), 53–54.İstanbul.
 • Schwartz M. S., & Fischer K.W (1991). Useful metaphors for tackling problems in teaching and learning. Journal of Teacher Education, Vol. 42(1), 43-51.
 • Simsek, H., & Seashore, K. (2008). Teacher unions, new unionism and shiifting cultural metaphors. Egitim Arastırmalari-Euraasian Journal of Educational Research, 31, 93-113.
 • Way B. (1967). Devolopment through Drama. Longman, London.
 • Yıldırım A., & Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara.
APA ADIGÜZEL H (2009). Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. , 25 - 37.
Chicago ADIGÜZEL H. Ömer Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. (2009): 25 - 37.
MLA ADIGÜZEL H. Ömer Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. , 2009, ss.25 - 37.
AMA ADIGÜZEL H Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. . 2009; 25 - 37.
Vancouver ADIGÜZEL H Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. . 2009; 25 - 37.
IEEE ADIGÜZEL H "Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method." , ss.25 - 37, 2009.
ISNAD ADIGÜZEL, H. Ömer. "Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method". (2009), 25-37.
APA ADIGÜZEL H (2009). Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. Eğitim ve Bilim, 34(153), 25 - 37.
Chicago ADIGÜZEL H. Ömer Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. Eğitim ve Bilim 34, no.153 (2009): 25 - 37.
MLA ADIGÜZEL H. Ömer Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. Eğitim ve Bilim, vol.34, no.153, 2009, ss.25 - 37.
AMA ADIGÜZEL H Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(153): 25 - 37.
Vancouver ADIGÜZEL H Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(153): 25 - 37.
IEEE ADIGÜZEL H "Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method." Eğitim ve Bilim, 34, ss.25 - 37, 2009.
ISNAD ADIGÜZEL, H. Ömer. "Determination and comparison of german and Turkish participants' perceptions of creative drama through the metaphor (simile) method". Eğitim ve Bilim 34/153 (2009), 25-37.