Yıl: 2009 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 11 - 21 Metin Dili: Türkçe

Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması

Öz:
Vertebra deformitelerinde pediküler vidalar uzun zamandır kullanılmaktadır, ancak vidaların spinal kanala penetrasyonu sonucu nörolojik defisit oluşma riski, daha güvenli olduuna inanılan torakolomber (T12-L1) ve lomber bölgede kullanımı ile sınırlı kalmasına yol açmıştır. Son yıllarda, özellikle skolyotik deformitelerin tedavisinde torakal bölgede çengeller, lomber bölgede ise pediküler vidalardan oluşan hibrid sistemler yerine tüm vertebral seviyelere pediküler vida uygulaması yapılan 3. kuşak modern sistemler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, dana vertebrasında, hem torakal, hem de lomber bölgede serbest el teknii ile transpediküler vida uygulaması sonrası ortaya çıkan malpozisyon oranının ve kanala veya vertebra cismi dışına penetrasyon olmaksızın vida yerleştirilen güvenli açısal aralıın saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, T1-L6 arası bütün olarak çıkartılan 10 adet taze dana omurgası kullanılmıştır. Bu omurlara vida uygulamasında acemi beş uygulayıcı tarafından, tüm vertebral seviyeye çift taraşı toplam 320 üçüncü kuşak pediküler vida konulmuştur. Tüm örnekler, 16 kesit bilgisayarlı tomografi ile spiral olarak taranmış, tüm vida pozisyonları gözden geçirilmiş ve sagital plana göre açılanmaları ölçülmüştür. Tüm vida uygulamaları, birlikte değerlendirildiğinde, konulan 320 vidanın 33 (% 10.3)’ünün malpozisyona sahip olduğu belirlenmitir. Bu malpozisyona sahip vidalardan 4 (% 1.2)’ü ciddi, 24 (% 7.5) ve 5 (% 1.6) hafif düzeyde penetrasyonu olduğu gözlenmiştir. Torakal ve lomber malpozisyon oranları karşılaştırıldığında, istatistikî olarak bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Torakal bölgede herhangi bir penetrasyon yapmaksızın pedikül içinde yer alan 185 vidanın ortalama 13.7° ± 5.8° açı ile konduğu, güvenli açı aralığının 4° ile 20° arasında olduğu belirlenmiştir. Lomber bölgede ise malpozisyona yol açmayan güvenli zonun 22° ile 34° arasında olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak kadavra ve cerrahi uygulamalarıyla benzer malpozisyon oranları elde edildiği göz önünde tutularak, pediküler vida uygulamalarında, öğrenme sürecinde, taze dana vertebrasının iyi bir model olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın verilerine göre torakal ve lomber bölgedeki malpozisyon oranları benzer olduğu, güvenli açısal zona dikkat edildiği sürece, torakal bölgede pediküler vida uygulaması için komplikasyon riski açısından lomber bölgedekine ek olarak daha yüksek bir risk bulunmadığı fikri elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The angular safe zone for the free hand technique tranpedicular screw application in the thoracic and lumbar fresh calf spine

Öz:
Pedicular screws were used in vertebra deformities for a long time, however, it lead to a limited use of them with the use of thoracolumbar (T12-L1) and lomber zone, which are believed to be safer, as a result of the penetration of the screws to the spinal canals the formation risk of neurological deficit. In recent years, especially instead of using hooks in the treatment of scoliosis deformations in thoracic zone and hybrid systems consisting of pedicular screws in lomber zone , 3rd generation modern systems were started to use prevalently on pedicular screw applications to all vertebral levels. In this study, it was aimed to determine safe angular interval where screws were installed without any rate of malposition and penetration to the canal or outside the vertebrate substance which happened after the application of transpedicular screw with free hand technique both in thoracic and lomber zone on calf vertebra. With this purpose, 10 fresh calf vertebral columns which were taken out as a whole between T1-L6 were used. In the application of screws to these vertebra, totally 320 double sided 3rd generation pedicular screws were installed on all vertebral levels by 5 inexperienced operators. All of the samples were scanned with 16 cross-section computerized tomography spirally, all screw positions were revised and their angles were measured according to sagital plan. When all screw applications were evaluated together, it was found that 33 of 360 screws (% 10.3) which were installed had malposition. It was observed that 4 of the screws (%1.2) which had malposition were serious, 24 (%7.5) and 5 (% 1.6) had slightly penetrated. When malposition rates on thoracic and lombar were compared, there was no difference statistically (p>0.05). Without causing any penetration on thoracic zone it was found that 185 screws, which took place in pedicul, were installed with 13.7° ± 5.8°, and safe angular distance was between 4° and 20°. It was determined that safe zone which did not lead to malposition in lomber zone was between 22° and 34°. As a consequence, it was put forward that fresh calf vertebra was a good model in learning process, and pedicular screw applications by considering similar malposition rates were obtained with surgical and cadaver applications. According to the data of this study, the malposition rates in thoracic and lumbar zone were similar, so long as paying attention to the safe angular zone; it was found that there wasn’t a higher risk of pedicular screw application in the thoracic zone in terms of complication risk in addition to lumbar zone.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akgül T, Polat G, Talu U, Domaniç Ü. Adolesan idiopatik skolyoz tedavisinde posterior segmental pedikül vidası uygulama sonuçları. J Turk Spinal Surg 2008; 19 (3): 223-231.
 • 2. Alanay A, Çil A, Acaroğlu E, Caglar O, Akgün R, Marangoz S, Yazıcı M, Surat A. Late spinal cord compression caused by pulled-out thoracic pedicle screws: a case report. Spine 2003; 28(24): E506-E510.
 • 3. Barr SJ, Schuettke AM, Emans JB. Lumbar pedicle screws versus hooks. Results in double curves in adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1997; 22: 1369-1379.
 • 4. Belmont PJ Jr, Klemme WR, Dhawan A, Polly DW Jr. In vivo accuracy of thoracic pedicle screws. Spine 2001; 26 (21): 2340-2346.
 • 5. Benli ‹T, Kaya A. ‹diopatik skolyoz cerrahi tedavisinde korreksiyon ve enstrümantasyon teknikleri. J Turk Spinal Surg 2008; 19(3): 233- 293.
 • 6. Bergeson RK, Schwend RM, DeLucia T, Silva SR, Smith JE, Avilucea FR. How accurately do novice surgeon place thoracic pedicle screws with the free hand technique? Spine 2008; 33(15): E501-E507.
 • 7. Boachie-Adjei O, Girardi FP, Bansal M, Rawlins BA. Safety and efficacy of pedicle screws placement for adult spinal deformity with a pedicle-probing conventional anatomic technique. J Spinal Disord 2000; 13(6): 496-500.
 • 8. Brown CA, Lenke LG, Bridwell KH, Geideman WM, Hasan SA, Blanke KM. Complications of pediatric thoracolumbaar and lumbar pedicle screws. Spine 1998; 23: 1566-1571.
 • 9. Chung KJ, Suh SW, Desai S, Song HR. Ideal entry point for the thoracic pedicle screw during the free hand technique. Int Orthop (SICOT) 2008; 32: 657-662.
 • 10.Cinotti G, Gumina S, Ripani M, Postacchini F. Pedicle instrumentation in the thoracic spine. A morphometric and cadaveric study for placement of screws. Spine 1999; 24: 114-119.
 • 11.Çatan H, Buluç L, Anık Y, Ayyıldız E, fiarlak AY. Pedicle morphology of the thoracic spine in preadolescent idiopathic scoliosis: magnetic resonance supported analysis. Eur Spine J 2007; 16: 1203-1208.
 • 12.Diab M, Smith AR, Kuklo TR. Neural complications in the surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Spine 2007; 32 (24): 2759-2763.
 • 13.Donohue ML, Murtagh-Schaffer C, Basta J, Moquin RR, Bashir A, Calancia B. Pulse-train stimulation for detecting medial malpositioning of thoracic pedicle screws. Spine 2008; 33(12): E378-E385.
 • 14.Elliott MJ, Slakey JB. Thoracic pedicle screw placement, analysis using anatomical landmarks without image guidance. J Pediatr Orthop 2007; 27: 582-586.
 • 15.Gertzbein SD, Robbins SE. Accuracy of pedicular screw placement in vivo. Spine 1990; 15:11-14.
 • 16.Hamill CL, Lenke LG, Bridwell KH, Chapman MP, Blanke KM, Baldus CR. The use of pedicle screw fixation to improve correction in the lumbar spine of patients with idiopathic scoliosis. Is it warrented? Spine 1996; 21: 1241-1249.
 • 17.Hamzaoğlu A, Öztürk C, Aydoğan M, Tezer M, Aksu N, Bruno MB. Posterior only pedicle screw instrumentation with intraoperative halofemoral traction in the surgical treatment of severe scoliosis (> 100 degrees). Spine 2008; 33 (9): 979-983.
 • 18.Heini P, Scholl E, Wyler D, Eggli S. Fatal cardiac tamponade associated with posterior spinal instrumentation. A case report. Spine 1998; 23: 2226-2230.
 • 19.Herring JA. (Ed.). Tachdjian’s Pediatric Orthopedics from Texas Scottish Rite Hospital for Children. 3rd Ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2002; pp: 213-260.
 • 20.Karapınar L, Erel N, Kaya A, Altay T. The morphometry of thoracic pedicles and pedicle-rib units and their relations to aorta: an MRI study. J Turk Spinal Surg 2008; 19(3): 213-222.
 • 21.Karapınar L, Erel N, Ozturk H, Altay T, Kaya A. Pedicular screws placement with a free hand technique in thoracolumbar spine: is it safe? J Spinal Disord Tech 2008; 21(1): 63-67.
 • 22.Kim YJ, Lenke LG, Bridwell KH, Cho YS, Riew KD. Free hand pedicle screw placement in the thoracic spine: Is it safe? Spine 2004; 29 (3): 333-342.
 • 23.Kim YJ, Lenke LG, Cho SK, Bridwell KH, Sides B, Blanke K. Comparative analysis of pedicle screw versus hook instrumentation in posterior spinal fusion of adolescent idiopathic scoliosis: a matched cohort analysis. Spine 2004; 29 (18): 2040-2048.
 • 24.Kim YJ, Lenke LG, Bridwell KH, Kim J, Cho SK. Selection of the lowest instrumented vertebra in thoracic adolescent idiopathic scoliosis (Lenke type 1 and 2) following segmental posterior spinal fusion. NASS Anual Meeting, Chicago, 2004.
 • 25.Kim YJ, Lenke LG, Bridwell KH, Cheh G. Bilateral apical vertebral derotational pedicle screw instrumentation in the posterior spinal fusion of adolescent idiopathic scoliosis. Comparison with pedicle screw translational technique. International Advanced Spine Technology Annual Meeting, Bermuda, 2004.
 • 26.Kim YJ, Lenke LG. Thoracic pedicle screw replacement: free-hand technique. Neurol India 2005; 53(4): 512-519.
 • 27.Kim YW, Lenke L, Kim YJ, Bridwell KH, Kim YB, Watanabe K, Watanabe K. Free-hand pedicle screws placement during revision spinal surgery. Spine 2008; 33(10): 1141-1148.
 • 28.Krag MH, Weawer DL, Beynnon BD, Haugh LD. Morphometry of the thoracic and lumbar spine related to transpedicular screw placement for surgical spinal fixation. Spine 1988; 13: 1988.
 • 29.Krag MH, Beynnon BD, Pope MH, Frymoyer JW, Haugh LD, Weawer DL. An internal fixator for posterior application to short segments of the thoracic, lumbar or lumbosacral spine. Design and testing. Clin Orthop 1986; 203: 75-98.
 • 30.Lechman RA, Lenke LG, Keler KA, Kim YJ, Cheh G. Computed tomography evaluation of pedicle screws placed in the pediatric deformed spine over an 8-year period. Spine 2007; 32 (24): 2679-2654.
 • 31.Lee CS, Kim MJ, Ahn YJ, Kim YT, Jeong KI, Lee DH. Thoracic pedicle screw insertion in scoliosis using posteroanterior C-arm rotation method. J Spinal Disord Tech 2007; 20(1): 66-71.
 • 32.Lee SM, Suk SI, Chung ER. Direct vertebral rotation: a new technique of three-dimensional deformity with segmental pedicle screw fixation in adolescent idiopathic scoliosis. Spine 2004; 29: 343-349.
 • 33.Lehman RA Jr, Polly DW Jr, Kuklo TR, Cunningham B, Kirk KL, Belmont PJ Jr. Straightforward versus anatomic trajectory technique of thoracic pedicle screw fixation: a biomechanical analysis. Spine 2003; 289 (18): 2058-2065.
 • 34.Liljenqvist UR, Halm HF, Link TM. Pedicle screw instrumentation of the thoracic spine in idiopathic scoliosis. Spine 1997; 22 (19): 2239 - 2245.
 • 35.Liljenqvist U, Hackenberg L, Link T, Halm H. Pull out strenght of pedicle screws versus pedicle and laminar hooks in the thoracic spine. Acta Ortop Belg 2001; 67: 157-163.
 • 36. Luhmann SJ, Lenke LG, Kim YJ, Bridwell KH, Schootman M. Thoracic adolescent idiopatih scoliosis curves 70 and 100 degrees: is anterior release necessary. Spine 2005; 30(18): 2061-2067.
 • 37.Misenhimer GR, Peek RD, Witse LL, Rothman SL, Widell EH. Anatomic analysis of pedicle cortical and cancellous diameter as related to screw size. Spine 1989; 14: 367-372.
 • 38.Pappin P, Arlet V, Marshesi D, Rosenblatt B, Aebi M. Unusual presentation of spinal cord compression related to misplaced pedicle screws in thoracic scoliosis. Eur Spine J 1999; 8: 156-159.
 • 39.Suk SI, Lee CK. Segmental pedicle screw fixation in the treatment of thoracic idiopathic scoliosis. Spine 1995; 20: 1399-1407.
 • 40.Suk SI, Kim WJ, Lee SM, Kim JH, Chung ER. Thoracic pedicle screw fixation in spinal deformities. Are they really safe? Spine 2001; 26 (18): 2049-2057.
 • 41.Ugur HC, Attar A, Uz A, Tekdemir I, Egemen N, Genc Y. Thoracic pedicle: surgical anatomic evaluation and relations. J Spinal Disord 2001; 14: 39-45.
 • 42.Vaccaro AR, Rizzolo SJ, Allardyce TJ, Ramsey M, Salvo J, Balderston RA, Cotler JM. Placement of pedicle screws in the thoracic spine. Part I: Morphometric analysis of the thoracic vertebrae. J Bone Joint Surg 1995; 77- A (8): 1193-1199.
 • 43.Vaccaro AR, Rizzolo SJ, Balderston RA, Allardyce TJ, Garfin SR, Dolinskas C, An HS. Placement of pedicle screws in the thoracic spine. Part II: An anatomical and radiographic assessment. J Bone Joint Surg 1995; 77-A (8):1200-1206.
APA AKAN B, BENLİ İ, KARAGÜVEN D, KÖKEN M, BÜLBÜL Ö, YILDIRIM T, ÖZDOĞAN S (2009). Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery, 20(3), 11 - 21.
Chicago AKAN Burak,BENLİ İ. Teoman,KARAGÜVEN Doğaç,KÖKEN MURAT,BÜLBÜL Özgür,YILDIRIM Tuğrul,ÖZDOĞAN SELÇUK Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery 20, no.3 (2009): 11 - 21.
MLA AKAN Burak,BENLİ İ. Teoman,KARAGÜVEN Doğaç,KÖKEN MURAT,BÜLBÜL Özgür,YILDIRIM Tuğrul,ÖZDOĞAN SELÇUK Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.20, no.3, 2009, ss.11 - 21.
AMA AKAN B,BENLİ İ,KARAGÜVEN D,KÖKEN M,BÜLBÜL Ö,YILDIRIM T,ÖZDOĞAN S Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2009; 20(3): 11 - 21.
Vancouver AKAN B,BENLİ İ,KARAGÜVEN D,KÖKEN M,BÜLBÜL Ö,YILDIRIM T,ÖZDOĞAN S Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2009; 20(3): 11 - 21.
IEEE AKAN B,BENLİ İ,KARAGÜVEN D,KÖKEN M,BÜLBÜL Ö,YILDIRIM T,ÖZDOĞAN S "Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması." Journal of Turkish Spinal Surgery, 20, ss.11 - 21, 2009.
ISNAD AKAN, Burak vd. "Taze dana torakal ve lomber omurgasına serbest el tekniği ile transpediküler vida uygulamasında açısal güvenli zonun araştırılması". Journal of Turkish Spinal Surgery 20/3 (2009), 11-21.