Yıl: 2010 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 101 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction

Öz:
Ezine-Çanakkale civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı Kestanbol granitoyidi, Batı Anadolu’da, Anatolid-Torid Platformu’nun geç Kretase’de çarpışmasıyla oluşan, çarpışma sonrası granitoyidlerden bir tanesidir. Erken Miyosen’de başlayan çarpışma sonrası magmatizma, alkalinden-kalkalkaline değişen özelliklerde olup, bölgesel tektonik kontrollü olarak, plütonizma ve volkanizma birlikte eşyaşlı olarak oluşmaktadır. Kestanbol granitoyidi bölgesel metamorfik temel kayaçlar içerisine sokulum yapmış ve volkanik-volkano-klastik sedimanter kayaçlarla örtülmüştür. Buna ilaveten plütonun batı ve doğu kesimleri büyük faylarla sınırlanır. Pluton eşyaşlı mafik ve felsik magmaların karışım ürünleri olan mafik magmatik enklavlar içerir ve sık sık felsik ve mafik dayklarla kesilir. Kestanbol granitoyidi quvars monzonitik bileşimdedir ancak bu kayaçların enklavları monzonit, monzodiyorit ve kuvars monzodiyorit bileşimdedir. MME-Ana kaya çiftleri, antirapakivi, bıçağımsı biyotit, iğnemsi apatit, süngerimsihücremsi plajiyoklaz ve çivi başlarına benzeyen yamalar içeren plajiyoklaz dokusu gibi bazı özel ‘mixing’ dokuları içermektedirler. Her iki kayaç grubu da mineralojik benzerliklerin yanısıra birbirleriyle bazı etkileşimler ve benzerlikler sergilemektedir. Buna karşın, majör ve iz element davranışları bakımından farklılıklar sunmaktadırlar. Felsik ve mafik damar kayaçlarının mineralojik-petrografik özellikleri felsik ana kayaçlara ve mafik MME’lara benzerler. Mineral kimyası sonuçlarına göre plajiyoklazlar albit-labrador ($An_{8-50}$), amfiboller magnezyo-hornblend ve biyotitler Mg-biyotit bileşimindedirler. Kestanbol granitoyidi amfibol minerallerinin Mg/Mg+$Fe^{+2}$ = 0.55–0.87 değeri, MME’lardaki Mg/Mg+$Fe^{+2}$ = 0.55–0.74 değeri ile benzerdir. Biyotitlerin $FeO^t$/MgO oranı ise, 1.01 ve 1.55 arasındadır. Bu kayaçlar çarpışma sonrası kökenli, subalkalin, metaluminalı, yüksek K-‘lu kalk-alkalin karakterlidir ve eşyaşlı felsik ve mafik magmaların değişik oranda ve değişik magma ortamlarında karışması ile oluşmuşlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji

Kestanbol granitoyidi ve mafik mikrogranüler enklavlarının (Ezine Çanakkale) mineral ve tüm –kayaç Jeokimyası: felsik ve mafik magma etkileşiminin kanıtları

Öz:
The Miocene Kestanbol granitoid, in Ezine-Çanakkale, Turkey, is one of post-collision granitoids of western Anatolia, which have been related to the the late Cretaceous collision between the Anatolide-Tauride platform and the Pontides. Magmatism began during the early Miocene, with coeval alkaline to calc-alkaline plutonism and volcanism, controlled by the regional tectonic evolution. The Kestanbol pluton intruded regionally metamorphosed basement rocks. Volcanic and volcano-clastic sedimentary rocks overlie the pluton, which is bounded in the west and east by major faults. The pluton is frequently cut by felsic and mafic dykes and includes mafic microgranular enclaves (MMEs) that are mixing products of coeval felsic and mafic magmas. The Kestanbol granitoid is quartz monzonitic but the MMEs include monzonite, monzodiorite, and quartz monzodiorite. There are some special mixing textures such as antirapakivi, blade-shaped biotite, acicular apatite, spongy-cellular plagioclase and spike-zoned plagioclase in MME-host rock pairs. MME and host rock pairs display mineralogical similarities and they indicate some interactions and parallel evolution with each other. However, they have distinct major and trace element behaviour. The mineralogical and petrographical properties of the felsic and mafic dykes resemble the felsic host rocks and MMEs respectively. The results of the mineral chemistry showed that plagioclases are albite-labradorite ($An_{8-50}$), amphiboles are magnesiohornblende and biotites are Mg-biotites in MME-host rock pairs. The amphibole compositions of the Kestanbol granitoid and its MMEs are somewhat similar (Mg/Mg+$Fe^{+2}$ = 0.55–0.87 and 0.55–0.74). The $FeO^t$/MgO ratio of biotites in these rocks is between 1.01 and 1.55. These rocks are post-collisional, subalkaline, metaluminous and high-K calc-alkaline, I-type in character, and derived from hybrid magma that originated from the mixing of coeval mafic and felsic magmas in different ratios and at different depths.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABDEL-RAHMAN, A.M. 1994. Nature of biotites from alkaline, calcalkaline, and peraluminous magmas. Journal of Petrology 35, 525–541.
 • ALDANMAZ, E. 2006. Mineral-chemical constraints on the Miocene calc-alkaline and shoshonitic volcanic rocks of Western Turkey: disequilibrium phenocryst assemblages as indicators of magma storage and mixing conditions. Turkish Journal of Earth Science 15, 47–73.
 • ANDAÇ, M. 1973. Biga Yarımadasında Ezine Siyenit Masifi ile Civarındaki Kayaçların Petrografisi ve Bu Kayaçlardan Meydana Gelen Radyoaktif Sahil Plazer Maden Yatağının Etüdü [Petrography of Ezine Syenite Massif and Rocks Around it in Biga Peninsula: Exploration of Radioactive Beach Placers Originated from These Rocks]. İstanbul Technical University, DSc Thesis [in Turkish with English abstract, unpublished].
 • ASLAN, Z. 2005. Petrography and petrology of the calc-alkaline Sarıhan granitoid (NE Turkey): an example of magma mingling and mixing. Turkish Journal of Earth Sciences 14, 185–207.
 • BARBARIN, B. 1988. Field evidence for successive mixing and mingling between the Pioland Diorite and the Saint Julien –la- Vetre Monzogranite (Nord Fore, Massif Central, France). Canadian Journal of Earth Sciences 25, 49–59.
 • BARBARIN, B. 1990. Plagioclase xenocrysts and mafic magmatic enclaves in some granitoids of the Sierra Nevada Batholith, California. Journal of Geophysical Research 95, 17747–17756.
 • BARBARIN, B. 1999. A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments. Lithos 46, 605–626.
 • BARBARIN, B. 2005. Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith, California: nature, origin, and relations with the hosts. Lithos 80, 155–177.
 • BARBARIN, B. & DIDIER, J. 1992. Genesis and evolution of mafic microgranular enclaves through various types of interaction between coexisting felsic and mafic magmas. Transactions of the Royal Society of Edinburgh Earth Sciences 83, 145–153.
 • BATCHELEOR, B. & BOWDEN, P. 1985. Petrogenetic ınterpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology 48, 43–55.
 • BIRKLE, P. & SATIR, M. 1992. Petrology, geochemistry and geochranology of a quartz-monzonite intrusion (Kestanbol granite) and their host rocks near Ezine, Biga-peninsula, NW Anatolia, Turkey. ISGB-92 Abstracts, 44–45.
 • BLUNDY, J.D. & HOLLAND, T.J.B. 1990. Calcic amphibole equilibria and a new amphibole-plagioclase geothermometer. Contributions to Mineralogy and Petrology 104, 208–224.
 • DEBON, F. & LE FORT, P. 1983. A chemival-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Transactions of the Royal Society of Edinburgh Earth Sciences 73, 135–149.
 • DELALOYE, M. & BİNGÖL, E. 2000. Granitoids from Western and Northwestern Anatolia: geochemistry and modeling of geodynamic evolution. International Geology Rewiev 42, 241– 268.
 • DIDIER, J. & BARBARIN, B. (eds) 1991. Enclaves and Granite Petrology: Developments in Petrology 13. Elsevier, Amsterdam.
 • FERNANDEZ, A.N. & BARBARIN, B. 1991. Relative rheology of coeval mafic and felsic magmas: nature of resulting interaction processes. Shape and mineral fabrics of mafic microgranular enclaves. In: DIDIER, J. & BARBARIN, B. (eds), Enclaves and Granite Petrology: Developments in Petrology 13. Elsevier, 263– 275.
 • FOSTER, M.D. 1960. Interpretatıon of the Composition of Trioctahedral Micas. United States Geological Survey Prefessional Paper 354-B, 11–49.
 • GAGNEVIN, D., DALY, J.S. & POLI, G. 2004. Petrographic, geochemical and isotopic constraints on magma dynamics and mixing in the Miocene Mont Capanne monzogranite (Elba Island, Italy). Lithos 78, 157–195.
 • HIBBARD, M.J. 1991. Textural anatomy of twelve magma mixed granitoid systems. In: DIDIER, J. & BARBARIN, B. (eds), Enclaves and Granite Petrology: Development in Petrology 13. Elsevier, Amsterdam, 431–444.
 • HIBBARD, M.J. 1995. Petrography to Petrogenesis. Prentice Hall. IRVINE, T.N & BARAGAR, W.R.A. 1971. A guide to the chemical classification of common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8, 523–548.
 • KADIOĞLU, Y.K & GÜLEÇ, N. 1999. Types and genesis of the enclaves in Central Anatolian granitoids. Geological Journal 34, 243– 256.
 • KARACIK, Z. 1995. Ezine-Ayvacık (Çanakkale) Dolayında Genç Volkanizma-plütonizma İlişkileri [Relationship Between Young Volcanism and Plutonism in Ezine-Ayvacık (Çanakkale) Region]. PhD Thesis, İstanbul Technical University [in Turkish with English abstract, unpublished].
 • KARACIK, Z. & YILMAZ, Y. 1998. Geology of ignimbrites and the associated volcano-plutonic complex of the Ezine area, northwestern Anatolia. Journal of Volcanology and Geothermal Research 85, 251–264.
 • KARSLI, O., AYDIN, F & SADIKLAR, B. 2004. The morphology and chemistry of K-feldspar magacrysts from İkizdere Pluton: evidence for acid and basic magma interactions in granitoid rocks, NE-Turkey. Chemie der Erde 64, 155–170.
 • KOÇAK, K. 2006. Hybridization of mafic microgranular enclaves: mineral and whole-rock chemistry evidence from the Karamadazı Granitoid, Central Turkey. International Journal of Earth Sciences 95, 597–607.
 • KUMAR, S. & RINO, V. 2006. Mineralogy and geochemistry of microgranular enclaves in Palaeoproterozoic Malanjkhand granitoids, central India: evidence of magma mixing, mingling, and chemical equilibration. Contributions to Mineralogy and Petrology 152, 591–609.
 • LEMAITRE, R.W., BATEMAN, P., DUDEK, A., KELLER, J., LAMEYRE, J., LE BAS, M.J., SABINE, P.A., SCHMID, R., SORENSEN, H., STRECKEISEN, A., WOODLEY, A.R & ZANETTIN, B. 1989. A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission of the Systematics of Igneous Rocks. Blackwell Scientific Publications.
 • LEAKE, B.E., WOOLEY, A.R., ARPS, C.E.S., BIRCH, W.D., GILBERT, M.C., GRICE, J.D., HAWTHORNE, F.C., KATO, A., KISCH, H.J., KRIVOVICHEV, V.G., LINHOUT, K., LAIRD, J., MANDARING, J.A., MARESCH, W.V., NICKEL, E.H., ROCK, N.M.S., SCHUMACHER, J.C., SMITH, D.C., STEPHENSON, N.C.N., UNGARETTI, L., WHITTAKER, E.J.W. & YOUZHI, G. 1997. Nomenclature of Amphiboles. Report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canadian Mineralogist 35, 219–246.
 • MANIAR, P.D. & PICCOLI, P.M. 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin 101, 635– 643.
 • OKAY, İ.A. & SATIR, M. 2000. Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey. Geological Magazine 137, 495–516.
 • ÖRGÜN, Y., ALTINSOY, N., YILMAZ ŞAHİN, S., GÜNGÖR, Y., GÜLTEKİN, A.H., KARAHAN, G. & KARACIK, Z. 2007. Natural and anthropogenic radionuclides in rocks and beach sands from Ezine region (Çanakkale). Western Anatolia, Turkey. Applied Radiation and Isotopes 65, 739–747.
 • PEARCE, J.A., HARRIS, N.B.W & TINDLE, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretion of granitic rocks. Journal of Petrology 25, 956–983.
 • TAYLOR, S.R. & MCLENNAN, S.M. 1985. The Continental Crust: its Composition and Evolution. Blackwell, Oxford.
 • VERNON, R.H. 1986. K-feldspar megacrysts in granites – phenocrysts, not porphyroblasts. Earth-Science Reviews 23, 1– 63.
 • VERNON, R.H., ETHERIDGE, M.A & WALL, V.J. 1988. Shape and microstructure of granitoid enclaves: indicators of magma mingling and flow. Lithos 22, 1–11.
 • YAVUZ, F. 2003a. Evaluating micas in petrologic and metallogenic aspect: I- definitions and structure of the computer program MICA+. Computers & Geosciences 29, 1203–1213.
 • YAVUZ, F. 2003b. Evaluating micas in petrologic and metallogenic aspect: II- Applications using the computer program MICA+. Computers & Geosciences 29, 1215–1228.
 • YAVUZ, F. 2007. WinAmphcal: A windows program for the IMA-04 amphibole classification. Geochemistry Geophysics Geosystems 8, Q01004, doi:10. 1029/2006GC001391.
 • YILMAZ, Y. 1997. Geology of Western Anatolia: active tectonics of northwestern Anatolia. The Marmara Poly Project. VDF, Hochschulverlag Ag An Der ETH, Zürich 1–20.
 • YILMAZ, Y., GENÇ, Ş.C., KARACIK, Z & ALTUNKAYNAK, S. 2001. Two contrasting magmatic associations of NW Anatolia and their tectonic significance. Journal of Geodynamics 31, 243–271.
 • YILMAZ, S. & BOZTUĞ, D. 1994. Granitoyid petrojenezinde magma mingling/mixing kavramı: Türkiye'den bazı örnekler [The concept of magma mingling/mixing in granitoid petrogenesis: examples from Turkey]. Jeoloji Mühendisliği 44-45, 1–20 [in Turkish with English abstract].
 • YILMAZ ŞAHİN, S., GÜNGÖR, Y & GÖKER, F.A. 2004. Macroscopical and microscopical evidences magma mixing/mingling type interaction of in Kestanbol granitoid (South Çanakkale), Northwest Anatolia-Turkey. 4th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2004, Bulgaria, Proceeding, 3–14.
 • YILMAZ ŞAHİN, S. 2008. Geochemistry of mafic microgranular enclaves in The Tamdere quartz monzonite, South of Dereli/Giresun, eastern Pontides, Turkey. Chemie der Erde – Geochemistry 68, 81–92.
APA YILMAZ ŞAHİN S, ÖRGÜN TUTAY Y, GÜNGÖR Y, GÖKER A, GÜLTEKİN A, KARACIK Z (2010). Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. , 101 - 122.
Chicago YILMAZ ŞAHİN SABAH,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,GÜNGÖR Yıldırım,GÖKER A. Feti,GÜLTEKİN Ali Haydar,KARACIK ZEKİYE Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. (2010): 101 - 122.
MLA YILMAZ ŞAHİN SABAH,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,GÜNGÖR Yıldırım,GÖKER A. Feti,GÜLTEKİN Ali Haydar,KARACIK ZEKİYE Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. , 2010, ss.101 - 122.
AMA YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. . 2010; 101 - 122.
Vancouver YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. . 2010; 101 - 122.
IEEE YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z "Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction." , ss.101 - 122, 2010.
ISNAD YILMAZ ŞAHİN, SABAH vd. "Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction". (2010), 101-122.
APA YILMAZ ŞAHİN S, ÖRGÜN TUTAY Y, GÜNGÖR Y, GÖKER A, GÜLTEKİN A, KARACIK Z (2010). Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences, 19(1), 101 - 122.
Chicago YILMAZ ŞAHİN SABAH,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,GÜNGÖR Yıldırım,GÖKER A. Feti,GÜLTEKİN Ali Haydar,KARACIK ZEKİYE Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences 19, no.1 (2010): 101 - 122.
MLA YILMAZ ŞAHİN SABAH,ÖRGÜN TUTAY YÜKSEL,GÜNGÖR Yıldırım,GÖKER A. Feti,GÜLTEKİN Ali Haydar,KARACIK ZEKİYE Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences, vol.19, no.1, 2010, ss.101 - 122.
AMA YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences. 2010; 19(1): 101 - 122.
Vancouver YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction. Turkish Journal of Earth Sciences. 2010; 19(1): 101 - 122.
IEEE YILMAZ ŞAHİN S,ÖRGÜN TUTAY Y,GÜNGÖR Y,GÖKER A,GÜLTEKİN A,KARACIK Z "Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction." Turkish Journal of Earth Sciences, 19, ss.101 - 122, 2010.
ISNAD YILMAZ ŞAHİN, SABAH vd. "Mineral and Whole-rock geochemistry of the Kestanbol granitoid (Ezine-Çanakkale) and its mafic microgranular enclaves in northwestern Anatolia: evidence of felsic and mafic magma interaction". Turkish Journal of Earth Sciences 19/1 (2010), 101-122.