Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 21 Sayfa Aralığı: 125 - 136 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi

Öz:
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıfa devam eden öğrencilerinin kariyer gelişimleri ve cinsiyetlerinin meslek kararı verme öz yetkinlik algılarını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu üç ilköğretim okulunun 8. sınıfındaki random yoluyla seçilen (%47,8’i erkek; %52,2’si kız ) 756 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin kariyer gelişim düzeyleri, 8 boyutlu (merak/araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık) Çocuklar İçin Kariyer Gelişim Ölçeği ile ölçülmüştür. Meslek kararı verme öz yetkinlik algıları ise (bireysel ve mesleki özellikleri doğru olarak değerlendirme, mesleki bilgi toplama, gerçekçi plan yapma) alt boyutlarından oluşan Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği ile ölçülmüştür. Veriler çözümlenirken, çoklu doğrusal regrasyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kariyer gelişimi ve cinsiyetin birlikte meslek kararı verme öz yetkinlik algısının üç alt boyutunu da anlamlı olarak yordadıklarını göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Examination of 8th grade elementary school students' career decision making self efficacy predictors

Öz:
Self-efficacy concept was described as belief related to practicing the order of behaviors with individual’s capacities in a successful way by Bandura (1977; 1986). Self-efficacy expectations are postulated to influence behavioral choices, performance, and persistence. Self-efficacy is thought to have four primary sources: performance acoomplishments, vicarious usal. Within psychological counseling, the application of self-efficacy theory to career choice behavior has been especially important, both the theoretically (Borgen, 1991; Hackett and Lent, 1992), and to design of career counseling interventions (Betz,1992). Self-Efficacy Theory was applied first in career counseling field by hackett and Betz (1981). According to Betz (2000) selfefficacy concept contributed to either career counseling or career development theories and became the subject of a lot of study. In particular, there have now hundreds of studies investigating the importance of self-efficacy to educational and career development with respect to educational and career development with respect to career-related behaviors. These studies have included mathematics self-efficacy (Lopez, Lent, Brown, and Gore,1997; Özyürek, 1995), and self-efficacy for occupational tasks (Rooney and Osipow, 1992), and career search self-efficacy (Solberg, Good, Fischer, Brown, and Nord, 1995; Bacanlı, 2006). Because of its importance to career decision making self-efficacy has received probably the most study attention relative to other domains of career behavior. Career decision-making self-efficacy, derived directly from Bandura’s self-efficacy theory (Taylor and Betz, 1983), relates specifically to a person’s belief that he or she can successfully accomplish the tasks and behaviors associated with making career decisions. Research indicates that career decision-making self-efficacy is related to other career choices behaviors. For example, career decision-making self-efficacy is negatively related to career indecision (Betz, Klein and Taylor, 1996). There are positively significant relationships between career decision-making self-efficacy and career maturity (Anderson and Brown, 1997; Creed, Patton and Prideaux, 2007; Luzzo, 1995), vocational identity (Betz, Klein and Taylor, 1996; Robins, 1985). The other studies indicated that career decision-making self-efficacy was a strong predictor of exploratory behavior in both the self and environmental domains (Blustein, 1989; Brown, Darden, Shelton, and Dipoto, 1999). These studies were investigated on high school and university students samples. The studies about elementary school students’ career decision-making self-efficacy are few studies and these studies are mostly about development of measurement studies (Bozgeyikli, 2004, 2005; Post-Kammer and Smith, 1986; Betz, Klein, and Taylor, 1996). According to Ginzberg, Ginsburg, Alexrad and Herma (1951), Gottfredson (2002) and Super (1953, 1990) career development is a dynamic process which starts in childhood, embeds in the following development stages and continues during life span. When an assessment is made from this angle, elementary school years are the periods in which the students’ the attitudes about career decision making and behaviors about this concept are developed. Roe (1956), Super (1990) and Gottfredson (2002) emphasized that the researchers neglect observing the variables which affect the career development in childhood and the variables which affect this development. The theoretical model about career development in childhood period in career psychology was developed by Super (1990). Super (1990) developed a theoretical model by referring the curiosity and observing behaviors of children studies of Buehler (1935) and Jordaan (1963) in order to determine the dimensions of career development in childhood period. This model is constituted of nine dimensions namely, curiosity, research, information, key figures, interests, locus of control, time perspective, self concept and planning. According to Super (1990) children’s gaining the behaviors in these nine dimensions in a successful way causes learning problem solving and decision making behaviors in a successful way. When four informative sources, which provide suitable environment for self efficacy belief, are taken into consideration Super’s level of fulfilling the behaviors which constitute the content of career development model in childhood period has an important place to observe. Thus this research’s main aim is to determine whether Super’s (1990) 8th grade elementary school students’ gender and fulfillment levels of career development in childhood model’s behaviors in curiosity, observing, information, key figures, interests, locus of control, time perspective, self concept and planning dimensions predict career decision making self efficacy beliefs (Assessing of Personal and Occupational Features (APOF), Occupational Information (GOI) and Realistic Planning (RP) or not. Participants 756 8th grade elementary school students (361 female (47,8%), 395 male (52,2%)) who were educated in 2008-2009 educational year fall semester in Konya city center public elementary schools. Instruments Career Decision Making Self-Efficacy Scale (CDMSES): Career Decision Making Self Efficacy Scale (CDMSES) which was developed by Bozgeyikli (2004) for 8th grade elementary school students was used in order to determine the levels of being efficient in career decision making of students. In this scale there are three sub dimensions namely, Assessing of Personal and Occupational Features (APOF), Gathering Occupational Information (GOI) and Realistic Planning (RP). These sub dimensions have 11 items, 8 items and 8 items respectively (total 27 items). This scale is 5 degree Likert type scale and can be applied either personal or group level. Career Development Scale for Childhood (
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anderson. S. ve Brown, C. (1997). Self-efficacy as a determinant of career maturity in urban and rural high school seniors. Journal of Career Assessment. 5. 305- 315.
 • Bacanlı, F. Özer A. & Sürücü, M. Çocuklar için kariyer gelişim ölçeği’nin faktör yapısı ve güvenirliği. 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Çeşme, İzmir, Altın Yunus Otel.(2007, 17-19 Ekim).
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122- 147.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of self-control. New: Freeman.
 • Bergeron, L. M. ve Romano, J. L. (1994). The relationships among CDMSE, educational indecision, vocational indecision, and gender. Journal of College Student Development, 35, 19-24.
 • Betz, N. E. (1992). Career assessment: A review of critical issues. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Handbook of counseling psychology (2nd ed., pp. 453–484). New York: Wiley.
 • Betz, N. E. (2000). Self-efficacy theory as a basis for career assessment. Journal of Career Assessment. 8 (3), 205-222.
 • Betz, N. E., Klein, K. ve Taylor, K. (1996). Evaluation of a short form of the CDMSE Scale. Journal of Career Assessment. 4, 47-57.
 • Betz, N. E., Klein, K., & Taylor, K. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 4, 47-57.
 • Betz, N. E., ve Hackett, G. (1981). The relationship of career-related self-efficacy expectations to perceived career options in college women and men. Journal of Counseling Psychology. 28, 399-410.
 • Betz, N.E., ve Serling, D. (1993). Criterion Related and Construct Validity Of Fear Of Commitment. Journal Of Career Assessment, I., 21-34.
 • Blustein, D. L. (1989). The role of goal instability and career self-efficacy in the career exploration process. Journal of Vocational Behavior. 35, 194-203.
 • Borgen, F. H. (1991). Megatrends and milestones in vocational behavior: A 20-year counseling psychology perspective. Journal of Vocational Behavior, 39. 263-290.
 • Bozgeyikli, H. (2004). Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 221-234.
 • Bozgeyikli, H. (2005). Mesleki grup rehberliğinin ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin meslek kararı vermede kendilerini yetkin görme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya
 • Brown, C. Darden, E. E., Shelton, M. L. & Dipoto, M. C. (1999). Career exploration and self-efficacy of high schools students: Are the urban/suburban differences?, Journal of Career Assessment, 7(3), 227-237.
 • Buehler, C. (1935). From birth to maturity. London: Kegan & Paul.
 • Creed, P.A., Patton, W., and Prideaux, L.A. (2007). Predicting change over time in career planning and career exploration for high school students. Journal of Adolescence, 30, 377-392.
 • Ginzberg, E., Ginsburg, S., Axelrad, S. ve Herma, J.L. (1951). Occupational choice: An approach to a general theory. New york: Columbia University Pres.
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise, and self-creation. In D. Brown & Associates (Eds). Career choice and development (4th ed.). Bensenville, II: Scholastic Testing Service
 • Hackett, G., & Lent, R. W. (1992). Theoretical advances and current inquiry in career psychology. New York: Wiley.
 • Hackett, G., Lent, R. W., ve Greenhaus, J. H. (1991). Advances in vocational theory and research: A 20-year retrospective. Journal of Vocational Behavior, 38, 3- 38.
 • Hackett, G., ve Betz, N. E. (1981). A self-efficacy approach to the career development of women. Journal of Vocational Behavior. 18. 326-339.
 • Hackett, G., ve Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self- efficacy/mathematics performance correspondence. Journal of Research in Mathematics Education, 20, 261-273.
 • Jordaan, J. P. (1963). Exploratory behavior: The formation of self and occupational concepts. In D. Super, R. Starishevsky, R. Matlin, & J. P. Jordaan (Eds.), Career development: Self-concept theory (pp. 42-78). New York: College Entrance Examination Board.
 • Lent, R. W., Brown, S. D. ve Larkin, K. C. (1984). Relations of self-efficacy expectations to academic achievement and persistence. Journal of Counseling Psychology. 31, 356-362.
 • Lent, R. W., Brown, S. D., ve Larkin, K. C. (1984). Relations of self-efficacy expectations to academic achievement and persistence. Journal of Counseling Psychology. 31, 356-362.
 • Lopez, F. G., Lent, R. W., Brown, S. D., & Gore, P. A. (1997). Role of social-cognitive expectations in high school students’ mathematics-related interest and performance. Journal of Counseling Psychology, 44(1), 44-52.
 • Luzzo, D. A. (1995). The relative contributions of self-efficacy and locus of control to the prediction of career maturity. Journal of College Students Development. 36 (1), 61-66.
 • Luzzo, D. A. ve Ward, B. E. (1995). The relative contributions of self-efficacy and locus of control to the prediction of vocational congruence. Journal of Career Development. 21, 307-317.
 • Niles, S, G., Erford, B. T., Hunt, B. ve Watts, R. H. Jr. (1997). Decision-making styles and career development in college students. Journal of College Student Development. 38 (5), 479-488.
 • O’Brien, K.M., Dukstein, R.D., Jackson, S.L., Tomlinson, M.J., & Kamatuka, N.A. (1999). Broadening career horizons for students in at-risk environments.The Career Development Quarterly, 47, 215-229.
 • O’Brien, V., Martinez-Pons, M. ve Kopala, M. (1999). Mathematics Self-efficacy, ethnic identity, gender, and career interests related to mathematics and science. Journal of Educational Research, 92 (4), 231- 236.
 • Özgüven, İ. E., (2003). Endüstri Psikolojisi, Ankara: Pdrem Yayınları
 • Paulsen, A.B., ve Betz, N.E. (2004). Basic Confidence Predictors of Career Decision-Makşng Self- Efficacy. The Career Development Quatrerly, 52,354-362
 • Post-Kammer, P. ve Smith, P. L. (1986). Sex differences in math and science career self-efficacy among disadvantage students. Journal of Vocational Behavior, 29, 89-101.
 • Robbins, S. B. (1985). Validity estimates for the CDMSE scale. Measurement and Evaluation in Counseling and development. 18, 64-74.
 • Roe, A. (1956). The psychology of occupationas. New York: Wiley.
 • Schultheiss, D.E.P., ve Stead, G.B. (2004). Childhood Career Development Scale: Scale Construction and Psychometric Properties. Journal of Career Assessment, Vol:12; No:2, 113-134.
 • Solberg, V. S., Good, G. E., Fischer, A. R., Brown, S. D., & Nord, D. (1995). Career decision making and career search activities: Relative effects of career search activities and human agency. Journal of Counseling Psychology, 42, 448-455.
 • Sullivan, K. R. ve Mahalik, J. K. (2000). Increasing career self-efficacy for women: Evaluating a group intervention. Journal of Counseling and Development. 78, 54-62.
 • Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8, 185-190.
 • Super, D. E. (1990). A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (2nd ed., pp. 197-261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Taylor, K. M. ve Betz, N. E. (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. Journal of Vocational Behavior. 22, 63-8 1.
 • Taylor, K. ve Popma, J. (1990). An examination of the relationship among CDMSE, career salience, locus of control, and vocational indecision. Journal of Vocational Behavior. 32, 17-31.
APA Bozgeyikli H, Bacanlı F, doğan h (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. , 125 - 136.
Chicago Bozgeyikli Hasan,Bacanlı Feride,doğan hüseyin İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. (2009): 125 - 136.
MLA Bozgeyikli Hasan,Bacanlı Feride,doğan hüseyin İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. , 2009, ss.125 - 136.
AMA Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. . 2009; 125 - 136.
Vancouver Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. . 2009; 125 - 136.
IEEE Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi." , ss.125 - 136, 2009.
ISNAD Bozgeyikli, Hasan vd. "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi". (2009), 125-136.
APA Bozgeyikli H, Bacanlı F, doğan h (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(21), 125 - 136.
Chicago Bozgeyikli Hasan,Bacanlı Feride,doğan hüseyin İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.21 (2009): 125 - 136.
MLA Bozgeyikli Hasan,Bacanlı Feride,doğan hüseyin İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.21, 2009, ss.125 - 136.
AMA Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 0(21): 125 - 136.
Vancouver Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 0(21): 125 - 136.
IEEE Bozgeyikli H,Bacanlı F,doğan h "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi." Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.125 - 136, 2009.
ISNAD Bozgeyikli, Hasan vd. "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2009), 125-136.