Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması

Öz:
Özyeterlik inancı bireylerin zor durumlarla mücadele etmesinde önemli bir faktördür. Özyeterlik inancıyla ilgili birçok alanda araştırmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada Amasya üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarında cinsiyete, branşa ve ölçeğin alt boyutlarına göre farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıstır. Ölçeğin alt boyutları derse öğrenci katımlını sağlama, derste öğretimsel stratejileri kullanma ve sınıf yönetimi’dir. Çalışma Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2008-2009 öğretim yılında yürütülmüştür. Çalışmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evreni, Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören 620 öğretmen adayıdır. Çalışmanın örneklemi ise 6 branştan 240 öğretmen adayıdır. Veriler, öğretmenlik özyeterlik ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16.0 kullanılmış, bağımsız gruplar (cinsiyet) için t-testi ve branşlara ilişkin karşılaştırmalarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarında branşa ve cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmamıştır. Derse öğrenci katılımını sağlama alt boyutunda sosyal bilgiler ve matematik, Türkçe ve matematik branşlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğretimsel stratejileri kullanma ve sınıf yönetimi boyutlarında öz yeterlik inanç düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Anahtar Kelime: amasya üniversitesi öz yeterlik inancı cinsiyet farklılıkları eğitim fakülteleri farklı değişkenler branş öğretmen adayları öğretmenlik özyeterlik ölçeği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akbaş, A., ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Ögretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 98-110.
 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin özyeterlik inançları, Yüzüncü Yıl Üni, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), s. 24-33. http://efdergi.yyu.edu.tr.
 • Alabay, E. (2006). İlköğretim okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile ilgili öz yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi, edu 7, cilt:2, Sayı 1.
 • Allinder, R. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86−95.
 • Ashton, P. T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Aslan, O., ve Uluçınar Sağır, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel tutumlarının, öz yeterlik inanç düzeylerinin ve etki eden faktörlerin belirlenmesi,http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/167.doc erisi tarihi: 02.02.2009.
 • Atay, D. (2007). Beginning teacher efficacy and the practicum in an EFL context Teacher Development, 11(2), 203–219.
 • Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward A Unifying Theory Of Behavioral Change, Psychogical Review. 84 (2), 191-215.
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37(2), 122-147
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy, In V.S. Ramachaudran(Ed.), Encyclopedia of Human Behavior. (4), 71-81. Newyork: Academic Press.
 • Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development.Vol.6. Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.
 • Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf Ögretmenlerinin Fen Öğretiminde Öz-yeterlik İnancı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Milli Eğitim Dergisi, 161
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Malone, S. Steca, P. & Malone, P.S. (2006). Teachers' selfefficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level, Journal of School Psychology, 44 (2006) 473–490
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., Sarıkaya, H. (2005). Öğretmenlik Özyeterlik Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Bilim. 30(137), 74–81
 • Dembo, M.H. & Gibson, S. (1985). Teachers’ sense of efficacy: an important factor in school improvement, Elementary School Journal, 86 (2), 173-184.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoglu, P., ve Soran, H. (2006). Biology Teaching Self-Efficacy Beliefs of the Teacher Candidates, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2006, vol: 39, no: 1, 57-73.
 • Henson, R. K., Kogan, L. R., Vacha-Haase, T. (2001). A reliability generalization study of the teacher efficacy scale and related instruments, Educational and Psychological Measurement, 61 (3), 404-420.
 • Lin, H.L & Gorrell, J. (2001). Exploratory analysis of pre-service teacher efficacy in Taiwan, Teaching and Teacher Education, 17 (5), 623-635.
 • Linnenbrink, E.A. & Pintrich, P.R.(2003). The role of self-effıcacy beliefs ınstudent engagement and learning in the classroom, Reading & Writing Quarterly, 19(2), 119 – 137.
 • Pajares, F. (2002). Gender and Perceived Self-Efficacy in Self-Regulated Learning, Theory Into Practice, 42(2), 116-125.
 • Pajares, F. (2002). Overview of Social Cognitive Theory and of Self-efficacy.
 • Tracz, S.M & Gibson, S. (1986). Effects of efficacy on academic achievement, Paper presented at the Annual Meeting of the California Educational Research Association (Marina del Rey, CA, November 13-14). http://search.ebscohost.com /login.aspx?direct=true&db =eric&AN=ED281853&site=ehost-live 03.02.2009
 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C. Ve Soran, H. (2004). Öğretmen Öz-Yeterlik İnancı, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, yıl:5 sayı: 58
 • Yılmaz-Tüzün, Ö ve Topçu, M.S. (2008). Relationships among Preservice Science Teachers’ Epistemological Beliefs, Epistemological World Views, and Self-efficacy Beliefs, Int. Journal of Science Education 30 (1), 65–85.
APA ÜSTÜN A, TEKİN S (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. , 35 - 47.
Chicago ÜSTÜN Ahmet,TEKİN Seher Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. (2009): 35 - 47.
MLA ÜSTÜN Ahmet,TEKİN Seher Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. , 2009, ss.35 - 47.
AMA ÜSTÜN A,TEKİN S Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. . 2009; 35 - 47.
Vancouver ÜSTÜN A,TEKİN S Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. . 2009; 35 - 47.
IEEE ÜSTÜN A,TEKİN S "Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması." , ss.35 - 47, 2009.
ISNAD ÜSTÜN, Ahmet - TEKİN, Seher. "Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması". (2009), 35-47.
APA ÜSTÜN A, TEKİN S (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 35 - 47.
Chicago ÜSTÜN Ahmet,TEKİN Seher Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9, no.1 (2009): 35 - 47.
MLA ÜSTÜN Ahmet,TEKİN Seher Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 2009, ss.35 - 47.
AMA ÜSTÜN A,TEKİN S Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 9(1): 35 - 47.
Vancouver ÜSTÜN A,TEKİN S Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 9(1): 35 - 47.
IEEE ÜSTÜN A,TEKİN S "Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, ss.35 - 47, 2009.
ISNAD ÜSTÜN, Ahmet - TEKİN, Seher. "Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlilik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9/1 (2009), 35-47.