Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 13 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri

Öz:
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Aydın İl Merkezinde doğum sonrası depresyon görülme durumunu ve ilişkili risk etmenlerini incelemektir.GEREÇ ve YÖNTEM: Aydın il merkezinde 68 haftalık bebeği olan annelerde yapılmış kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma grubunun seçiminde çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 248 kadına yüz yüze anket uygulanmıştır. Doğum sonrası depresyon görülme durumunun belirlenmesinde Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca sosyal destek ihtiyacı ve genel sağlık durumlarını belirlemek amacıyla aile ve arkadaş sosyal destek ölçeği ve genel sağlık anketi uygulanmıştır.BULGULAR: Kadınların son gebeliklerinde doğum sonrası depresyon görülme sıklığı %12,5 olarak tespit edilmiştir. Tek değişkenli analizlerde kadının yaşam şeklinin, aile içinde stres, evliliğinde sorun yaşamasının, eşinden şiddet görmesinin, gebeliğin istenmemesinin, gebelik öncesi ruhsal sorunlar yaşamasının, eşinin veya kendi ailesi ile kötü ilişkilerinin olmasının, aile veya arkadaş ilişkilerinin kötü olmasının doğum sonrası depresyon görülme durumunu etkilediği tespit edilmiştir. İleri analizlerde doğum sonrası dönemde depresyon görülme durumunu evde anne-baba veya kardeşlerle yaşamanın 3,533 kat (%95 GA'da 1,269-9,838), aile içinde stres yaratan olaylar olmasının 2,674 kat (%95 GA'da 1,037-6,896), gebelik öncesi dönemde ruhsal problemlerinin olmasının 9,867 kat (%95 GA'da 2,043-47,644), kendi ailesi ile ilişkilerinin kötü veya orta düzeyde olmasının 4,650 kat (%95GA'da 1,473-14,679) etkilediği tespit edilmiştirSONUÇ: Gelişmekte olan ülkelerde diğer sağlık sorunlarına daha fazla önem verildiğinden doğum sonrası depresyon ihmal edilmektedir. Bunun için birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen gebe takibi ve doğum sonrası izlemlerin ebeler tarafından evlerde verildiği Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği gibi basit tarama araçlarını kullanarak, doğum sonrası depresyon riski altında olan kadınların tanımlanması son derece önemlidir.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları

Postpartum depression prevalence and related risk factors in Aydin province

Öz:
OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the prevalance and risk factors of postpartum depression in Aydin Province.MATERIALS and METHODS: A cross-sectional design was used to study a group of women with six to eight weeks old babies, in Aydin city center. Multistage sampling method was used in the selection of the study group. Questionnaire forms were administered to 248 women by face to face interview technique. Edinburg Postpartum Depression Scale was used for the assessment of postpartum depression. Also family and friend social support scale were used. General health questionnaire was used in order to assess general health status and social support need of women.RESULTS: Postpartum depression prevalance of last pregnancy period of women was 12,5 %. In univariate analysis, living arrangements, stresfull life events within family environment, marrital problems, violence from husband, unintended pregnancy, psychologic problems before pregnancy, bad relationships with her or husbands family, bad relationships with her family or friends were significant risk factors for postpartum depression (p<0,05). In the final model of multivariate analyses, factors those effect postpartum depression were: living with mothers-fathers-sisters or brothers 3.533 (95% CI 1.269-9.838), stressfull events in family 2.674 (95% CI 1.037-6.896), psychologic problems before pregnancy 9.867 (95% CI 2.043-47.644) and bad relationships with her own family 4.650 (95% CI 1.473-14.679).CONCLUSION: Postpartum depression is mostly neglected in developing countries in which other health problems are considered to be more important. Therefore, it is essential to identify women under the risk of postpartum depression using simple screening tools like Edinbug Postpartum Depression Scale where antenatal and postpartum follow-up visits are made by midwives.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Kadın Araştırmaları Pediatri Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1) Kemp B, Bongartz K, Rath W. Psychic disturbances in the postpartum period: an increasing problem? Geburtshilfe Neonatol 2003;207:159-65.
 • 2) Karaçam Z, Öz F, Taşkın L. Postpartum depresyon: önleme, erken tanı ve hemşirelik bakımı. Sağlık ve Toplum 2004;3:14-24.
 • 3) Heh S, Fu Y. Effectiveness of informational support in reducing the severity of postnatal depression in Taiwan. J Adv Nurs 2003; 42(1):30-6.
 • 4) Dennis CLE. Preventing postpartum depression part I: A review of biological interventions. Can J Psychiatry 2004; 49:467-75.
 • 5) O�ara MW. Social support, life events and depression during pregnancy and the puerperium. Arch Gen Psychiatry 1986;43.
 • 6) Evcimen YA, Sudak DM. Postpartum depression. Prim Care Update Ob/Gyns 2003;10( 5). 210-9.
 • 7) Huang YC, Mathers N. Postnatal depression-biological or cultural? A comparative study of postnatal women in the UK and Taiwan. J Adv Nurs 2000;33:279�7.
 • 8) Regmi S, Sligl W, Carter D, Grut W, Seear M. A controlled study of postpartum depression among Nepalese women: validation of the Edinburg Postpartum Depression Scale in Kathmandu. Trop Med Int Health 2002;7:378-82.
 • 9) Whitton A, Warner R, Appleby L. Brief report: The pathway to care in postnatal depression: women� attitudes to postnatal depression and its treatment. Br J Gen Pract 1996;46:427-8.
 • 10) Tammentie T, Tarkka MT, Åstedt-Kurki P, Paavılainen E, Laippala P. Family dynamics and postnatal depression. J Psychiatr Ment Health Nurs 2004;11(2):141-9.
 • 11) Danacı AE, Dinç G, Deveci A, Şen FS. İçelli İ. Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 2000;11: 204-11.
 • 12) Ekuklu G, Tokuc B, Eskiocak M, Berberoğlu U, Saltik A. Prevalence of postpartum depression in Edirne, Turkey, and related factors. J Reprod Med 2004; 49:908-14.
 • 13) Buğdayci R, Şasmaz CT, Tezcan H, Kurt AO, Oner S. A cross-sectional prevalence study of depression at various times after delivery in Mersin province in Turkey. J Womens Health 2004;13:63-8.
 • 14) Gülseren L. Doğum sonrası depresyon: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 1999;10:58-67.
 • 15) Wang SY, Jiang XY, Jan WC, Chen CH. A comparative study of postnatal depression and its predictors in Taiwan and Mainland China. Am J Obstet Gynecol 2003; 189:1407-12.
 • 16) Viinamaki H, Niskanen L, Pesonen P, Saarikoski S, Evolution of postpartum mental health. J Psychosom Obstet.Gynecol 1997;18:213-9.
 • 17) Seguin L, Potvin L, St-Denis M, Loiselle J. Depressive symptoms in the late postpartum among low socioeconomic status women. Bırth 1999; 26:3.
 • 18) Dankner R, Goldberg RP, Fisch RZ, Crum RM. Cultural elements of postpartum depression: A study of 327 Jewish Jerusalem Women. J Reprod Med 2000;45:2.
 • 19) Downie J, Wynaden D, McGowan S, Juliff D, Axten C, Fitzpatrick L, et al. Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale to achieve best practice standards. Nursing and Health Sciences 2003;5:283-7.
 • 20) Davies BR, Howels S, Jenkins M. Early detection and treatment of postnatal depression in primary care. J Adv Nurs 2003;44:248-55.
 • 21) Çeber TE, Pektaş İ, Dikici İ. İzmir ili Bornova ilçesinde doğum yapmış kadınların doğum sonrası depresyon durumları ve bu durumu etkileyen etmenlerin incelenmesi. VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002: 858-61.
 • 22) http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11 Erişim tarihi: 09.01.2009.
 • 23) http://www.aydinsaglik.gov.tr/ Erişim tarihi: 09.01.2009.
 • 24) Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburg Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987;150:782-6.
 • 25) Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Bahar Sempozyumları Kitabı, Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara,1996: 51-2.
 • 26) Procidano ME, Heler K. Measures of perceived social support from friends and from family: three validation studies. Am J Community Psychol 1983;11:1-24.
 • 27) Eskin M. Reliabilty of Turkish version of the perceived social support from friends and family scales,scale for interpersonal behaviour and suicide probability scale. J Clin Psychol 1993;49:515-22.
 • 28) Goldberg DP, Williams P. A users guide to the general health questionnaire. Windsor, NFER/Nelson, 1988.
 • 29) Kılıç C. Genel sağlık anketi: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7:3-9.
 • 30) Nahas VL, Hillege S, Amasheh N. Postpartum depression: The lived experiences of middle eastern migrant women in Australia. J Nurse Midwifery 1999;44:65-74
 • 31) Rodrigues M, Patel V, Jaswal S, de Souza N. Listening to mothers: Qualitative studies on motherhood and depression from Goa. India Soc Sci Med 2003; 57: 1797-806.
 • 32) Small R, Lumley J, Yelland J. Cross-cultural experiences of maternal depression: associations and contributing factors for Vietnamese, Turkish and Filipino immigrant women in Victoria Australia. Ethn Health 2003;8:189-206.
 • 33) Heilemann MV, Coffey-Love M, Frutos L. Perceived reasons for depression among low income women of Mexican descent. Arch Psychiatr Nurs 2004;18:185-92.
 • 34) Berle JO, Aarre TF, Mykletun A, Dahl AA, Holsten F. Brief report: Screening for postnatal depression Validation of the Norwegian version of the Edinburg Postnatal Depression Scale and assessment of risk factors for postnatal depression. J Affect Disord 2003;76:151-6.
 • 35) Teissedre F, Chabrol H. Detecting women at risk for postnatal depression using the Edinburg Postnatal Depression Scale at 2 to 3 days postpartum. Can J Psychiatry 2004;49:51-4.
 • 36) Georgiopoulos AM, Bryan TL, Wollan P, Yawn BP. Routine screening for postpartum depression. J Fam Pract 2001;50:117-22.
 • 37) Wickberg B, Hwang CP. Screening for postnatal depression in a population based Swedish sample. Acta Psychiatr Scand 1997;95:62-6.
 • 38) Beeghly M, Olson KL, Weinberg MK, Pierre SC, Downey N, Tronick EZ. Prevalence, stability, and socio-demographic correlates of depressive symptoms in Black mothers during the first 18 months postpartum. Matern Child Health 2003;7:157-68.
 • 39) Baker L, Cross S, Greaver L, Wei G, Lewis R. Prevalence of postpartum depression in a native american population. Matern Child Health 2005;9:21-5.
 • 40) Onazawa K, Kumar RC, Adams D, Dore C, Glover V. High EPDS scores in women from ethnic minorities living in London. Arch Women Ment Health 2003;6:51-5.
 • 41) Ayvaz S, Hocaoğlu Ç, Tiryaki A, Ak İ. Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17: 243-51.
 • 42) Richman JA, Raskin VD, Gaines C. Gender roles, social support and postpartum depressive symptomatology, the benefits of caring. J Nerv Ment Dis 1991;179:139-47.
 • 43) Irfan N, Badar A. Determinants and pattern of postpartum psychological disorders in hazara division of Pakistan. J Ayup Med Coll Abbottabad 2003;15:19-23.
 • 44) Wang SY, Chen CH, Chin CC, Lee SL. Impact of postpartum depression on the mother-infant couple. Birth 2005;32:1.
 • 45) Leung SSK, Martinson IM, Arthur D. Postpartum depression and related psychosocial variables in Hong Kong Chinese women: Findings from a prospective study. Res Nurs Health 2005;28:27-38.
 • 46) Hung CH. Predictors of postpartum women� health status. J Nurs Scholarsh 2004;36: 345-51.
 • 47) Logsdon MC, Birkimer JC, Usui WM. The link of social support and postpartum depressive symptoms in African-American women with low incomes. MCN Am J Matern Child Nurs 2000; 25:262-6
 • 48) Nur N, Çetinkaya S, Bakır DA, Demirel Y. Sivas il merkezindeki kadınlarda postnatal depresyon prevalansı ve risk faktörleri. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2004;26: 55-9.
 • 49) Small R, Lumley J, Yelland J. Cross-cultural experiences of maternal depression: associations and contributing factors for Vietnamese,Turkish and Filipino immigrant women in Victoria, Australia. Ethn Health 2003;8:189-206.
 • 50) Hung CH. Women� postpartum stress, social support, and health status. West J Nurs Res 2005;27:148-59.
 • 51) Sutter-Dallay AL, Giaconne-Marcesche V, Glatigny-Dallay E, Verdoux H. Women with anxiety disorders during pregnancy are at increased risk of intense postnatal depressive symptoms:a prospective survey of the MATQUID cohort. Eur Psychiatry 2004;19:459-63.
 • 52) Templeton L, Velleman R, Persaud A, Milner P. The experiences of postnatal depression in women black and minority ethnic communities in Wiltshire, UK. Ethn Health 2003; 8:207-21.
 • 53) Zambrana R, Scrimshaw S, Collins N, Dunkel-Schetter C. Prenatal health behaviors and psychosocial risk factors in pregnant women of Mexican origin: The role of acculturation. Am J Public Health 1997;87:1022-6.
 • 54) Patel W, Rodrigues M, De Souza N. Gender, poverty, and postnatal depression: a study of mothers in Goa, India. Am J Psychiatry 2002;159:43-7.
 • 55) Records K, Rice MJ. A comparative study of postpartum depression in abused and nonabused women. Arch Psychiatr Nurs 2005;19:281-90.
 • 56) Tezcan, S, Bozbeyoğlu AC. Düşükler ve ölü doğumlar. Hacettepe University Institute of Population Statistics, Turkish Demographic and Health Survey, Ankara, Turkey, 2003: 81-9.
 • 57) Chandran M, Tharyan P, Muliyil J. Postpartum depression in a cohort of women from a rural area of Tamil Nadu, India. Br J Psychiatry 2002;181:499-504.
 • 58) Robertson E, Grace S, Wallington T, Stewart DE. Antenatal risk factors for postpartum depression: a synthesis of recent literature. Gen Hosp Psychiatry 2004;26: 289-95.
 • 59) Martinez-Schallmoser L, Telleen S, MacMullen NJ. The effect of social support and acculturation on postpartum depression in Mexican American women. J Transcult Nurs 2003;14:329-38.
 • 60) Pfost KS, Stevens MJ, Lum CU. The relationship of demographic variables, antepartum depression, and stress to postpartum depression. J Clin Psychol 1990;46: 588-92.
 • 61) O�ara MW, Swain AM. Rates and risks of postpartum depression: a meta analysis. Int Rev Psychiatri 1996;8:37-54.
 • 62) Beck CT. Predictors of postpartum depression: an update. Nurs Res 2001;50:275-2-85.
 • 63) Johnstone SJ, Boyce PM, Hıckey AR, Morris-Yates AD, Meredith G. Haris MG, Boyce PM. Obstetric risk factors for postnatal depression in urban and rural community samples. Aust N Z J Psychiatry 2001;35:69-74.
 • 64) Areias ME, Kumar R, Barros H, Figueiredo E. Comparative incidence of depression in women and men, during pregnancy and after childbirth. Validation of the Edinburg Postnatal Depression Scale in Portuguese Mothers. Br J Psychiatry 1996;169:30-5.
 • 65) Kumar R, Robson KM. A perspective study of emotional disorders in childbearing women. Br J Psychiatry 1984;144:35-47.
 • 66) Schaper AM, Rooney BL, Kay NR, Silve PD. Use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale to identify postpartum depression in a clinical setting. J Reprod Med 1994; 38: 620-4.
 • 67) Unterman RR, Posner NA, Williams KN. Postpartum depressive disorders: changing trends. Birth 1990;17:131-7.
 • 68) Bernazzani O, Saucier JF, David H, Borgeat F. Psychosocial predictors of depressive symptomatology level in postpartum women. J Affect Disord 1997;46:39-49.
 • 69) Ghubash R, Abou-Saleh MT. Postpartum psychiatric illness in Arab culture: Prevalence and psychosocial correlates. Br J Psychiatr 1997;171:65-8.
 • 70) Logsdon MC, McBride, AB, Birkmer JC. Social support and postpartum depression. Res Nurs Health 1994;17:449-57.
 • 71) Se´guin L, Potvin L, Denis M, Loiselle J. Socio-environmental factors and postnatal depressive symptomatology: A longitudinal study. Women Health 1999;29:57-72.
 • 72) Roux G, Anderson C, Roan C. Postpartum depression, marital dysfunction, and infant outcome: A longitudinal study. J Perinat Educ 2002;11:25-36.
 • 73) Martinez-Schallmoser L, Tellen S, Macmullen NJ. The effect of social support and acculturation on postpartum depression in Mexican American women. J Transcult Nurs 2003;14:329-38.
APA ARSLANTAŞ H, ERGİN F, Akdolun Balkaya N (2009). Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. , 13 - 22.
Chicago ARSLANTAŞ HÜLYA,ERGİN Filiz,Akdolun Balkaya Nevin Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. (2009): 13 - 22.
MLA ARSLANTAŞ HÜLYA,ERGİN Filiz,Akdolun Balkaya Nevin Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. , 2009, ss.13 - 22.
AMA ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. . 2009; 13 - 22.
Vancouver ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. . 2009; 13 - 22.
IEEE ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N "Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri." , ss.13 - 22, 2009.
ISNAD ARSLANTAŞ, HÜLYA vd. "Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri". (2009), 13-22.
APA ARSLANTAŞ H, ERGİN F, Akdolun Balkaya N (2009). Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 13 - 22.
Chicago ARSLANTAŞ HÜLYA,ERGİN Filiz,Akdolun Balkaya Nevin Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10, no.3 (2009): 13 - 22.
MLA ARSLANTAŞ HÜLYA,ERGİN Filiz,Akdolun Balkaya Nevin Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, 2009, ss.13 - 22.
AMA ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 13 - 22.
Vancouver ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 13 - 22.
IEEE ARSLANTAŞ H,ERGİN F,Akdolun Balkaya N "Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri." Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10, ss.13 - 22, 2009.
ISNAD ARSLANTAŞ, HÜLYA vd. "Aydın il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri". Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10/3 (2009), 13-22.