Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 48 - 65 Metin Dili: Türkçe

1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi

Öz:
Özet: Bu çalışmada, 1923-1950 dönemleri arasında Türkiye ekonomisinin yapısal durumu ana hatları ile incelenmiştir. Bu amaçla ilk önce 1923-1929 döneminde savaştan yeni çıkan ve kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ekonomik yapısını oluşturması ve geliştirmesi amacıyla gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ele alınmıştır. Bu ekonomik reformlar izmir İktisat kongresi, Lozan Barış Antlaşmasında alınan kararlar ve aşarın kaldırılması şeklinde ele alınmıştır. 1930-1939 döneminde korumacı-devletçi sanayileşme üzerinde durulmuştur. 1940 ve 1950 döneminde ise II.Dünya savaşı öncesi ve sonrası ekonomik tedbirler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelime:

The structural analyysis of Turkey's economy during 1923-1950

Öz:
Abstract: In this study, Turkey's economy has been inspecting with the main lines a study on the structural analysis between in 1923-1950 period. For this purpose, first during the 1923-1929 war and established of the new Turkish Republic has been taken to create the structure and development of the economy performed for the purpose of economic reform.. These economic reforms have been taken Izmir Economy Congress, the Lausanne Peace Treaty and the tithe. In the period 1930-1939 focused on protectionist-satist industrialization. In the period 1940 and 1950 focused on before and after the Second World War economic measures.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksanyar, N. ve Biçer, Murat, "II. Dünya savaşında çıkarılan varlık vergisinin Türk basınında ve kamuoyunda yansımaları(l 1 kasım 1942-15 Mart 1944)", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl: 2008 sayı:21, Kütahya, Ağustos 2008.
 • Altıparmak, A. "Türkiye'de Devletçilik Döneminde Özel Sektör Sanayinin Gelişimi," Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2002 Sayı: 13.
 • Boratav, K., Yakınçağ Türkiye Tarihi, 1908-1980, İstanbul: Milliyet Kitaplığı, 2007.
 • Bulut, C., " Atatürk Dönemi Ekonomik Yapı ve Politikaları", v>vvvv.qafaax.edu.a//iournai/20051602%20Cihan%20Bnlııt.p(ii, (Erişim Tarihi:30 Ekim 2009).
 • Burak, D. Mehmet, "Camilla Jacquart:'ın Raporuna Göre Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi", Kastamonu Eğitim Dergisi , Cilt: 16 no:l, Kastamonu, Mart 2008.221-236.
 • Coşar, N. "Türkiye'de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi (Historical Development Of Banking Sector In Turkey)," Department Of Economics Working Papers, http://ideas.repec.Org/s/vi1/wpaper.html Erişim: 13.10.2009.
 • Çelebi, E., " Atatürk'ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri( 1923-2002), Doğuş Üniversitesi Dergisi, yıl:2002 sayı:5, İstanbul, 2002.
 • Çiftçioğlu, Ö. M., "1945-60 Döneminde Şekillenen Dünya Konjoktüründe Türkiye Ekonomisinin Gelişme ve Değişme Eğilimleri". Yayımlanmamış Doktora Tezi. T.C. Marmara Üniversitesi S.B.E., İstanbul, 2005, s.s.55-57-155.
 • Erdinç, Z., "Uluslar arası Para Fonu- Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve 19. Stand-By Anlaşması," Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Ağustos 2007.
 • Erhan, Ç., "80.Yılında Lozan," Mülkiye Dergi, Cilt: 27 Sayı:241, 24 Eylül 2009.
 • Erim, N., "Atatürk Dönemi Türkiye Ekonomisi: Ekonomi Politikası ve Uygulamaları". Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi S.B.E., Kocaeli, 1998.
 • Ertuna, Ö., "1923'ten Bugüne Türkiye Ekonomisi ve 2023'e Doğru Hedefler" MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, yıl:2004 sayı:21, İstanbul, 2004.
 • Ertuna, Ö., "Bir Kalkınma Modeli Olarak Sümerbank" , MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, İstanbul, Ekim 2003. s 15-19.
 • Güler, Y.. "II. Dünya Harbi Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri( 1945-19509," Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, 2004.
 • http://www.aithacettepe.edu.tr/eaitiiii/ait203204/Ill .pdf, Erişim: 12.11.2009.
 • Karakayalı, H.. Türkiye'nin Ekonomik Yapısı ve Değişimi (Tarihsel Gelişim & Yapısal Değişim), Genişletilmiş 3. Baskı, Manisa: Emek Matbaa, 2009.
 • Karluk, R. Türkiye Ekonomisi, 6.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 1999.
 • Kayıran, M. ve Metintaş, Y. Mustafa, "Refik Saydam Hükümetleri Döneminde Türkiye'nin Ekonomi Politikası( 1939-1942)", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9 Sayı:2, Eskişehir, 2007.
 • Kazgan, G., Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mart 2002.
 • Mülayim, Ziya Gökalp. Atatürk'ten Bugüne Kooperatifçilik, Ankara, Yetkiiı Yayınları, 1998.
 • Özçelik, Ö. ve Tuncer, Güner, "Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları," http ://www. sosbil. aku.edu. tr/makale/c9s 1 m 15 .pdf Erişim: 10.12.2009.
 • Parasız, î.. Türkiye Ekonomisi, 1923'den Günümüze İktisat ve İstikrar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1998
 • Sezgin, O. , "Türkiye'de Karma Ekonomik Sistem İçinde Planlama", İstanbul İ.T.İ.A. Dergisi, Sayı: 1-2, 1978, s.50.
 • Taşkın, M. Murat, "1923-2003 Döneminde Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Ticaret Politikaları," http://www.dtm.gov.tr Erişim: 23.10.2009.
 • Tecer, M., "Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik Örgütlenme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt:39 Sayı:4, Ankara, Aralık 2007, s.75.
 • Topuz, H., "Cumhuriyet Dönemi Ekonomisinde Tarımsal Yapınm İncelenmesi( 1923-1950)" , Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl:2007 Cilt: 12 Sayı:3, İsparta, 2007.367-380.
 • Tuna, S., "Cumhuriyet Ekonomisinin İlk Devalüasyonu 7 Eylül 1946" Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, sayı: 13, Antalya, 2007.86-121.
 • Uğur, B., "1923-1940 Dönemi ve 1929 Buhram'nın Etkileri", http://www.tek.org.tr/ forum/tr/dosvalar/000058.doe. Ankara.(Erişim Tarihi: 12 Kasım 2009).
 • Üçgöz, S., "IMF İstikrar Programları ve Ekonomik Etkileri: Latin Amerika ve Türkiye Uygulamalarının Karşılaştırılması," (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005).
 • Yeşilay, R. Barış, "Devletçiliğin Türkiye Ekonomisindeki İzdüşümleri," İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 1, Nisan 2005.
APA KOÇTÜRK O, GÖLALAN M (2010). 1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45(2), 48 - 65.
Chicago KOÇTÜRK O. Murat,GÖLALAN Meryem 1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 45, no.2 (2010): 48 - 65.
MLA KOÇTÜRK O. Murat,GÖLALAN Meryem 1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.45, no.2, 2010, ss.48 - 65.
AMA KOÇTÜRK O,GÖLALAN M 1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik. 2010; 45(2): 48 - 65.
Vancouver KOÇTÜRK O,GÖLALAN M 1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik. 2010; 45(2): 48 - 65.
IEEE KOÇTÜRK O,GÖLALAN M "1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi." Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45, ss.48 - 65, 2010.
ISNAD KOÇTÜRK, O. Murat - GÖLALAN, Meryem. "1923-1950 Türkiye ekonomisinin yapısal analizi". Üçüncü Sektör Kooperatifçilik 45/2 (2010), 48-65.