Yıl: 2010 Cilt: 65 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 195 - 218 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Ankara’da kısa adı OSTİM olan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezinde imalat işletmelerinde çalışanların algıladıkları örgütsel iklim ile performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, örgüt ikliminin boyutları ile (üstün desteği, iş yükü baskısı, tarafsızlık, bağdaşıklık, içsel takdir) çalışanların performans algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenen örneklem üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizi için f testi, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları, örgütsel iklim algısı ile çalışanların performansları arasında ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel iklim ve performans algıları bakımından farklılığın olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği İşletme Finans Ziraat, Toprak Bilimi

The effect of organizational climate on employee performance: A study on the employees of OSTIM manufacturing enterprises

Öz:
The aim of this paper is to study the relation between the organizational climate perceived by the workers at the Middle East Industrial and Commercial Centre (OSTIM) and their performance. The relation between the dimensions of the organizational climate (superiors’ support, workload pressure, impartiality, harmony, appreciation) and the workers’ performance perceptions has been looked at. The research has been carried out on a random sample. The f test, regression and correlation analyses have been used for data analysis purposes. The results show indeed a relation between organizational climate perceptions and work performance. Besides, workers’ demographics and organizational climate and performance perceptions also show some variations.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme Çevre Bilimleri Ziraat Mühendisliği İşletme Finans Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKAL, Z. (1992), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri (Ankara: MPM Yayınları).
 • AMABILE T. M./ CONTI R./COON H./LAZENBY J./HERRON M. (1996), “Assessing The Work Environment For Creativity,” Academy of Management Journal, 39/5: 1154-1184.
 • ARGYRIS, C. (1957), Personality and the organization: The conflict between the system and the Individual (New York: Harper & Row).
 • ARMSTRONG, M. (1996), Employee Reward (London: Institute of Personnel and Development (IPD) House).
 • AUCOIN, P./HEINTZMAN, R. (2000). “The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform,” International Review of Administrative Sciences, 66: 45-55.
 • BAYRAM, N. (2004), Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi (Bursa, Ezgi Kitabevi).
 • BLACK, J. S./ PORTER, L. L. (2000), Management: Meeting New Challenges (New Jersey: Prentice Hall Inc.,).
 • BOLTON, T. (1997), Human Resource Management: An Introduction (Massachusetts: Blackwell Publishers).
 • CAIN, D. (2000), “Creating a Learning Organization Environment for the Facilities Professional,” Facilities Manager, 16/2: 20-25. CAIN, D., & CHRISTENSEN, D. (2000), Assessment and Continuous Improvement. Facilities Manager, 16/1: 19-20.
 • CAMPBELL, J. R./ DUNNETTEE, M. D./LAWLER, E. E./ WEICK, K. E. J. (1970), Managerial Behaviour, Performance and Effectiveness (New York: McGrew-Hill).
 • CEMALOĞLU, N. (2002), “Öğretmen Performansının Artırılmasında Okul Yöneticisinin Rolü,” Milli Eğitim Dergisi, 153-154.
 • EKVALL, G. (1987), “The Climate Metaphor in Organization Theory,” BASS, Bernard M./ DRENTH, Pieter S.D. (eds.), An International Review (Sage Publications).
 • FLEISHMAN, E. A. (1953), “Leadership Climate, Human Relations Training, and Supervisory Behaviour,” Personnel Psychology, 6: 205-222.
 • FULLAN, M. G./ MILES, M. B. (1992), Getting Reform Right: What Works and What Doesn’t,” Kapan, 73/10: 744-752.
 • GUPTA, O. P. (1982), Commitment to Work of Industrial Workers, Concept Publishing Company (New Delhi).
 • GÜRBÜZ S. (2006), “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma,” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1/ 3: 48-75.
 • ÇÖL, G. (2008), “Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9: 35-46.
 • HAIR, Jr. J./ ANDERSON E. R./ TATHAM L. R./ BLACK. C. William (1988), Multivariate Data Analysis (Prentice-Hall International Inc.).
 • İŞCAN, Ö. F./ KARABEY, C. N. (2007), “Örgüt İklimi ile Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki,” Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6/2: 180-193.
 • KIRIM, A. (2002), Farklılığınızı Ölçebildiğiniz An: Kurumsal Başarının Yol Haritası (İstanbul: Sistem Yayıncılık).
 • KOYS, D.; TOMAS, D. (1991), “Inductive Measures Of Psychological Climate,” Human Relations, 44: 265–285.
 • KUNDU, K. (2007), “Development of the Conceptual Framework of Organizational Climate,” Vidyasagar University Journal of Commerce, 99-108.
 • LEWIS, P. S./GOODMAN, S. H./FAND, P. M. (1995), Management Challenges in the 21st Century (West Publishing Company).
 • LEWIN, K./LIPPIT, R./WHITE, R. K. (1939), “Patterns of Aggressive Behaviour in Experimentally Created ‘Social Climate,” Journal of Social Psychology, 10: 271-290 İçinde KUNDU, Kaushik, (2007), “Development of the Conceptual Framework of Organızatıonal Clımate,” Vidyasagar University Journal of Commerce, 12.
 • LITWIN, G. H./ ROBERT A. S. JR., (1968), Motivation and Organizational Climate (Cambridge, MA: Harvard University Press) içinde FEY, Carl F./ BEAMISH Paul W (2001), “Organizational Climate Similarity and Performance: International Joint Ventures in Russia,” Organization Studies, 22/5: 853–882.
 • LUENBURG, F. C./ORNSTEİN, A. C. (1991), Educational Administration: Concepts and Practices (Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co.).
 • LUTHANS F., (1994), Organizational Behavior (New York: McGraw-Hill, Inc.).
 • McGREGOR, D. (1957), “The Human Side of Enterprise,” Management Review, 46: 22-28.
 • MONTES, F. J./ MORENO, A. R./ FERNANDEZ, L. M. (2004), “Assessing the Organizational Climate and Contractual Relationship For Perceptions of Support For İnnovation,” International Journal of Manpower, 25/2: 167-180.
 • MOWDAY, R.T.I./ PORTER, L.W./ STEERS, R.M. (1982), “The Measurement of Organizational Commitment,” Journal of Vocational Behavior, 14.
 • OLDHAM, G. R./ CUMMINGS, A. (1996), “Employee Creativity: Personal And Contextual Factors At Work,” Academy of Management Journal, 39/3: 607-634.
 • ORNSTEIN, S. (1990), “Linking Environmental and Industrial/Organizational Psychology,” COOPER, C.L./ROBERTSON, I.T. (eds), International Review of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 5. (Chichester: John Wiley): 195–228.
 • PUGH, D. (1991), Organizational Behaviour (Prentice Hall Interneational (UK) Ltd.).
 • SCHERMERHORN, J.R./ HUNT, G./ OSBORN, R.N. (1985), Managing Organizational Behavior (New York: John & Sons Publishing).
 • SCHLESINGER, L. (1982), Quality of Work Life and the Supervisor (New York: Praeger Publishers).
 • SCOTT S. / BRUCE R (1994), “Determinants of Innovatıve Behavıor: A Path Model of Indıvıdual Innovaton In The Workplace,” Academy of Management, 37/3: 580-607.
 • SERGIOVANNI, T./ STARRATT, R. (1987), Supervision: Human Perspectives (New York: McGraw- Hill).
 • SHALLEY C./ GILSON L./ BLUM T. (2000), “Matching Creativity Requirements and the Work Environment: Effects On Satisfaction And Intentions to Leave,” Academy of Management Journal, 43/2: 215-223.
 • SIGLER, T.H./ PEARSON, C. M. (2000), “Creating an Empowering Culture: Examining The Relationship Between Organizational Culture And Perceptions of Empowermen,” Journal of Quality Management, 5: 27-52.
 • STERN, G. C. (1970), People in Context: Measuring Personal Environment Congruence in Education and Industry (New York: Wiley).
 • STOGDILL, R. (1965), Managers, Employees, Organizations. (OH: The Ohio State University Press).
 • SULIMAN, A. M. T. (2001), “Work Performance: Is it One Thing or Many Things? The Multidimensionality of Performance in a Middle Eastern Context,” The International Journal of Human Resource Management, 6:1049-1061.
 • SULIMAN, A. M. T. (2001), “Are we Ready to Innovate? Work Climate-Readiness to Innovate Relationship: The Case of Jordan,” Creativity and Innovation Management, 10/1: 49-59.
 • TANNEBAUM, R.; SCHMIDT, W.(1958), “How to Choose a Leadership Pattern,” Harvard Business Review, 46: 95-101.
 • TUTAR, H. (2007), “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin, Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi,” Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 42/4: 31-47.
 • URAL, A./ KILIÇ, İ. (2006), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (Ankara: Detay Yayıncılık).
 • UYARGİL, C. (1994), “Astın Kendini Değerlendirdiği Performans Değerlendirme Sistemlerinde Tevazu Faktörü ve Bir Örnek Olay Çalışması,” MPD, 5/19: 31-34.
 • VALENTINE S., (2001), ”Men and Women Supervisors' Job Responsibility, Satisfaction, and Employee Monitoring,” Sex Roles: A Journal of Research.
 • VAN SCOTTER, J.R./ MOTOWİDLO, S.J. (1996), “Interpersonal facilitation and job dedication as separate facets of contextual performance,” Journal of Applied Psychology, 81: 525–531.
 • WITT A., (1989), “Sex Differences Among Bank Employees in The Relationships of Commitment With Psychological Climate and Job Satisfaction,” Journal of General Psychology, 116/4: 419-426.
 • ZAMMUTO, R. F./ KRAKOWER, J. Y., (1991), “Quantitative and Qualitative Studies in Organizational Culture,” Research in Organizational Change and Development, 5: 83-114.
APA TUTAR H, Altinoz M (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. , 195 - 218.
Chicago TUTAR Hasan,Altinoz Mehmet Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. (2010): 195 - 218.
MLA TUTAR Hasan,Altinoz Mehmet Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. , 2010, ss.195 - 218.
AMA TUTAR H,Altinoz M Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. . 2010; 195 - 218.
Vancouver TUTAR H,Altinoz M Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. . 2010; 195 - 218.
IEEE TUTAR H,Altinoz M "Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma." , ss.195 - 218, 2010.
ISNAD TUTAR, Hasan - Altinoz, Mehmet. "Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma". (2010), 195-218.
APA TUTAR H, Altinoz M (2010). Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 195 - 218.
Chicago TUTAR Hasan,Altinoz Mehmet Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65, no.2 (2010): 195 - 218.
MLA TUTAR Hasan,Altinoz Mehmet Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.65, no.2, 2010, ss.195 - 218.
AMA TUTAR H,Altinoz M Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(2): 195 - 218.
Vancouver TUTAR H,Altinoz M Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2010; 65(2): 195 - 218.
IEEE TUTAR H,Altinoz M "Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma." Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65, ss.195 - 218, 2010.
ISNAD TUTAR, Hasan - Altinoz, Mehmet. "Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: OSTİM imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65/2 (2010), 195-218.