Yıl: 2022 Cilt: 30 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 290 - 298 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5336/mdethic.2022-90669 İndeks Tarihi: 30-10-2022

Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma

Öz:
Bu araştırma, lisans eğitimi sürecinde eğitim ve danışmanlığın, hemşire lik öğrencilerinin mesleki değerleri ile bakım verici rollerine etkisinin belirlen mesi amacıyla yapılmıştır. Boylamsal müdahale çalışması olarak yürütülen araştırma, 50 hemşirelik bölümü öğrencisi ile 2015-2020 yılları arasında tamam lanmıştır. Öğrenciler deney (n=26) ve kontrol (n=24) gruplarına rastgele dağıtıl mış, deney grubunda yer alan öğrencilerin her eğitim-öğretim yılında mesleki değerleri ve bakım verici rollerini geliştirecek etkinliklere katılımı sağlanmıştır. Kontrol grubunda yer alan öğrencilere ise herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Araştırmada veriler, öğrencilerin demografik özellikleri, Hemşirelerin Bakım Ve rici Rollerine İlişkin Tutumları Ölçeği ve Revize Edilen Hemşirelerin Mesleki Değerleri Ölçeğini içeren veri toplama formu ile toplanmıştır. Verilerin anali zinde, Mann-Whitney U test, varyans analizi, ki-kare ve Fisher kesin ki-kare test leri kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin bakım verici rollerine ilişkin tutum ve revize edilen mesleki değerleri ölçek toplam puan orta lamalarının dört yılda istatistiksel açıdan anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0,05). Öğrencilerin bakım verici rollerine ilişkin tutum ölçek puan ortalama larında deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). Öğ rencilerin mesleki değerleri ölçek puan ortalamalarında deney ve kontrol grubu arasında yalnızca ikinci sınıfta anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Hem şirelik öğrencilerinin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının ve mesleki de ğerleri algılama düzeylerinin dört yıllık lisans eğitimi sürecinde artış gösterdiği belirlendi.
Anahtar Kelime:

Determining the Effects of Education and Counseling on Nursing Students' Professional Values and Caregiver Roles: A Longitudinal Study

Öz:
This study was conducted to determine the effects of education and counseling on the professional values and caregiver roles of nursing students dur ing the undergraduate education process. The research was completed as a lon gitudinal intervention study with 50 first-year nursing students between the years 2015-2020. The students were randomly divided to the experimental (n=26) and control (n=24) groups, and the students in the experimental group were allowed to participate in activities that would develop their professional values and care giver roles in each academic year. No intervention was applied to the students in the control group. In the study, data were collected with a data collection form that included the demographic characteristics of the students, the Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles and the Reliability and Validity of Turkish Version of the Nurses Professional Values Scale-Revised. Mann-Whitney U test, analy sis of variance, chi-square and Fisher exact chi-square tests were used for data analysis. It was observed that the mean scores of the students in the experimen tal and control groups regarding their caregiver roles and revised professional values increased statistically significantly in four years (p<0.05). There was no significant difference between the experimental and control groups in the stu dents' attitude scale mean scores regarding their caregiver roles (p>0.05). It was observed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the mean scores of the students' professional values only in the second grade (p<0.05). It was determined that nursing students' attitudes towards their caregiver roles and their level of perception of professional values increased during the four-year undergraduate education period.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA EREN h, Aydogan S, EYÜBOĞLU g, Sarıtaş E, DOĞAN N, DURMUŞ İSKENDER M, GÜNDÜZ C, göçmen baykara z, CALISKAN N (2022). Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. , 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
Chicago EREN handan,Aydogan Sinan,EYÜBOĞLU gulcan,Sarıtaş Evrim,DOĞAN NEVİN,DURMUŞ İSKENDER Mahinur,GÜNDÜZ Ceyda Su,göçmen baykara zehra,CALISKAN Nurcan Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. (2022): 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
MLA EREN handan,Aydogan Sinan,EYÜBOĞLU gulcan,Sarıtaş Evrim,DOĞAN NEVİN,DURMUŞ İSKENDER Mahinur,GÜNDÜZ Ceyda Su,göçmen baykara zehra,CALISKAN Nurcan Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. , 2022, ss.290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
AMA EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. . 2022; 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
Vancouver EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. . 2022; 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
IEEE EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N "Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma." , ss.290 - 298, 2022. 10.5336/mdethic.2022-90669
ISNAD EREN, handan vd. "Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma". (2022), 290-298. https://doi.org/10.5336/mdethic.2022-90669
APA EREN h, Aydogan S, EYÜBOĞLU g, Sarıtaş E, DOĞAN N, DURMUŞ İSKENDER M, GÜNDÜZ C, göçmen baykara z, CALISKAN N (2022). Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30(3), 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
Chicago EREN handan,Aydogan Sinan,EYÜBOĞLU gulcan,Sarıtaş Evrim,DOĞAN NEVİN,DURMUŞ İSKENDER Mahinur,GÜNDÜZ Ceyda Su,göçmen baykara zehra,CALISKAN Nurcan Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30, no.3 (2022): 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
MLA EREN handan,Aydogan Sinan,EYÜBOĞLU gulcan,Sarıtaş Evrim,DOĞAN NEVİN,DURMUŞ İSKENDER Mahinur,GÜNDÜZ Ceyda Su,göçmen baykara zehra,CALISKAN Nurcan Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.30, no.3, 2022, ss.290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
AMA EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
Vancouver EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi. 2022; 30(3): 290 - 298. 10.5336/mdethic.2022-90669
IEEE EREN h,Aydogan S,EYÜBOĞLU g,Sarıtaş E,DOĞAN N,DURMUŞ İSKENDER M,GÜNDÜZ C,göçmen baykara z,CALISKAN N "Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma." Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, 30, ss.290 - 298, 2022. 10.5336/mdethic.2022-90669
ISNAD EREN, handan vd. "Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Değerleri ile Bakım Verici Rollerine Etkisinin Belirlenmesi: Boylamsal Çalışma". Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi 30/3 (2022), 290-298. https://doi.org/10.5336/mdethic.2022-90669