Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 53 Sayfa Aralığı: 287 - 312 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53444/deubefd.1054014 İndeks Tarihi: 30-12-2022

Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin çevre ve alan öğretimine yönelik görüşlerini nitel bir araştırma yoluyla incelemektir. Araştırmanın örneklemi, amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu bağlamda; 3. ve 4. sınıfta görev yapan 10 sınıf öğretmeni (5 kadın-5 erkek) ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin birçoğunun çevre ve alan ölçme öğretimini farklı ders içerikleri ile ilişkilendirerek gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin gelişimsel özelliklerini dikkate aldıkları, öğretimi somut materyaller üzerinden planladıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın bir başka sonucu ise, sınıf öğretmenlerinin birçoğunun öğretim esnasında tahmin etkinliklerine yer vermediğinin belirlenmesidir. Ayrıca, sınıf öğretmenlerinin rutin problemlerden oluşan etkinlikleri çevre ve alan ölçme öğretiminde sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda; rutin olmayan problemlere öğretim etkinliklerinde yer verilmemesinin önemli bir eksiklik olduğu düşünülmektedir. Son olarak, sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinin çevre ve alan ölçme öğretimini –somut yaşantı sağlayamaması nedeniyle- olumsuz etkilediğine dikkat çekmiştir.
Anahtar Kelime: İlkokul çevre ölçme alan ölçme öğretim rutin problem

Opinions of Primary School Teachers on Teaching Perimeter and Area Measurement

Öz:
The purpose of this research is to examine opinions of primary school teachers about perimeter and area teaching through a qualitative research. The sample of this research was determined by criterion sampling method, which is one of the purposive sampling methods. In this context; interviews were held with 10 primary school teachers (5 women-5 men) working in the 3rd and 4th grades. The obtained data were analyzed with descriptive analysis method. According to the findings of the research; it has been determined that most of the primary school teachers associate teaching of perimeter and area measurement with different course contents. However, it has been determined that primary school teachers take into account the developmental characteristics of primary school students and they plan teaching through concrete materials. Another result of the research is that most of the primary schoo lteachers do not include prediction activities during teaching of perimeter and area measurement. In addition, it has been determined that primary school teachers frequently use activities consist of routine problems in teaching perimeter and area measurement. In this context; it is thought that not including non-routine problems in teaching activities is an important deficiency. Finally, primary school teachers pointed out that thed istance education process negatively affects -because it cannot provide concrete experience- the perimeter and area measurement teaching.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abalı Öztürk, Y. ve Şahin, Ç. (2014). Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlilik algısı ve tutum üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 1022-1046.
 • Altun, M. (2018). İlkokullarda matematik öğretimi (21. Baskı.). Bursa: Aktüel.
 • Baykul, Y. (2021). İlkokulda matematik öğretimi (15. Baskı.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Barret, J. E., Cullen, C., Miller, A. L., Rumsey, C., Sarama, J., Clements, D. H. ve Klanderman D. (2011). Children’s unit concepts in measurement: A teaching experiment spanning grades 2 through 5. ZDM Mathematics Education 43, 637-650.
 • Barrett, J. E., Cullen, C. J., Miller, A. L., Eames, C. L., Kara, M., Klanderman, D. (2017). Area in the middle and later elementary grades. J. E. Barrett, D. H. Clements ve J. Sarama (Eds.), Children’s measurement: A longitudinal study of children’s knowledge and learning of length, area, and volume (Journal for Research in Mathematics Education Monograph Series, içinde (S. 105–127). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Barrett, J. E., Clements, D. H., ve Sarama, J. (2017). Children’s measurement: A longitudinal study of children’s knowledge and learning of length, area, and volume.Journal for Research in Mathematics Education Monograph Series, 16 Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Bell, C. J. (2017). Measuring tangrams on a geoboard. Mathematics Teaching in the Middle School, 22(6), 374-378.
 • Brady, C. ve Lehrer, R. (2020). Sweeping area across physical and virtual environments. Digital Experiences in Mathematics Education, 7, 66-98.
 • Burton, D., M. (2011). The history of mathematics: An introduction (7. Baskı.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cathcart, G., Pothier, Y.M., Vance, J. H., ve Bezul, N.S. (2011) Learning Mathematics in Elementary and Middle Schools: A Learner-Centered Approach (with My Education Lab), (5. Baskı.). Bostan: Pearson.
 • Chang, K. L., Males, M. M., Mosier, A. ve Gonulates, F. (2011). Exploring US textbooks’ treatment of the estimation of linear measurements. ZDM Mathematics Education, 43, 697–708.
 • Cheng, L. P., Ho, W. K. ve Lee, T. Y. (2013). Perimeter in the primary school mathematics curriculum of Singapore. Association of Teachers of Mathematics, 236, 27-30.
 • Clements, D. H. ve Battista, M. T. (2001). Length, perimeter, area, andvolume.L. S. Grinstein, ve S. I. Lipsey (Eds.), Encyclopedia of mathematics education içinde. (S. 406– 410). New York, NY: Routledge Falmer.
 • Clements, D., Sarama, J., Van Dine, D., Barrett, J., Cullen, C., Hudyma, A., Dolgin, R., Cullen, A., ve Eames, C. (2018). Evaluation of three interventions teaching area measurement as spatial structuring to young children. The Journal of Mathematical Behavior, 50, 23–41.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (1994). Research methods in education (4th ed.). London: Routlenge.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri (4. baskı) [Qualitative research methods (4th ed)]. (Çev./Trans. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir), Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Cross, C. T., Woods, T. A., ve Schweingruber, H. E. (2009). Mathematics learning in early childhood: Paths to ward excellence and equity. NationalAcademiesPress.
 • Davis, A., Goulding, M. ve Suggate, J. (2017). Mathematical knowledge for primary teachers. (5. Baskı.). New York: Routledge.
 • Dağlı, H. ve Peker, M. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencileri geometrik şekillerin çevre uzunluğunu hesaplamaya ilişkin ne biliyor? Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 330-351.
 • Darko, A. ve Speer, N. (2015). Deepening student understanding of area and volume by focusing on units and arrays. Journal of the California Mathematics Project 7, 7-14. Drake, M. (2014). Learning tomeasurelength: The problem with the school ruler. Australian Primary Mathematics Classroom, 19(3), 27-32.
 • Eames, C. L., Barret, J. E., Cullen, C. J., Rutherford, G., Klanderman, A., Clements, D. H., Sarama, J. ve Van Dine, D. W. (2019). Examining and developing fourth grade children’s area estimation performance. School Science and Mathematics,120, 67–78.
 • Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B.L. ve Allen, S.T. (1993). Doing naturalistic, inquiry: A guide to methods. Beverly Hills, CA: Sage.
 • Even, R. ve Tirosh, D. (2002). Teacher knowledge and understanding of students mathematical learning. L. D. English (Eds), Handbook of international research in mathematics education içinde (S. 219-240). London: Lawrence Erlbaum Assocıates Publisers.
 • Haylock, D. ve Manning, R. (2019). Mathematics explained for primary teacher(6. Baskı.). London: SAGE Publications Ltd.
 • Hensberry, K. K. R. ve Jacobbe, T. (2012). The effects of Polya’s heuristic and diary writing on children’s problem solving. Math EdRes J, 24,59–85.
 • Huang, H. M. E. ve Witz, K. G. (2013). Children’s conceptions of area measurement and their strategies for solving area measurement problems. Journal of Curriculum and Teaching, 2(1), 10-26.
 • Jones, M. G., Taylor, A. ve Broadwell, B. (2009). Estimating linear size and scale: Body rulers. International Journal of Science Education, 31(11), 1495–1509.
 • Joram, E., Gabriele, A. J., Bertheau, M., Gelman, R. ve Subrahmanyam, K. (2005). Children's use of the reference point strategy for measurement estimation. Journal for Research in Mathematics Education, 36(1), 4-23.
 • Kloosterman, P., Rutledge, Z. ve Kenney P. A. (2009). Exploring results of the NAEP: 1980s to the present: Results of the long-term trend assessment (LTT) for middle-grades students show positive advancement. Mathematics Teaching in the Middle School, 14(6), 357-365.
 • Kamii, C. (2006). measurement of length: How can we teach it better? Teaching Children Mathematics, 13(3), 154-158.
 • Kamii, C. ve Kash, J. (2006). The difficulty of “length×width”: Is a square the unit of measurement? Journal of Mathematical Behavior 25, 105–115.
 • Kar, T. ve Öçal, M. F. (2020). İlköğretimde teknoloji destekli ölçme öğretimi Sınıf ve matematik öğretmenleri için (3. Baskı.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, D. (2019). 6. sınıf öğrencilerinin alan ölçme ile ilgili problem çözme becerileri. International Journal of Educational Studies in Mathematics (IJESIM), 6(4), 144-171.
 • Lee, M. Y. ve Francis, D. C. (2016). 5 ways to improve children’s understanding of length measurement. Teaching Children Mathematics, 23(4), 218-224.
 • Lehrer, R. (2003). Developing understanding of measurement. J. Kilpatrick, W. G. Martin ve D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards fo rschool mathematics içinde. (S. 179–192). National Council of Teachers of Mathematics.
 • Levine, S. C., Kwon, M. K., Huttenlocher, J. Ratliff, K. ve Deitz, K. (2009). Children’s understanding of ruler measurement and units of measure: A training study. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 31(31), 2391- 2395.
 • Mayer, R. E. ve Wittrock, M. C. (2006). Problem solving. P. A. Alexander ve P. H. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology içinde. (S. 287–303). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation (4. Baskı.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Matematik dersi öğretim programı. Ankara. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. ve Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 international results in mathematics and science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.
 • Murphy, C. (2011). The role of subject knowledge in primary prospective teachers’ approaches to teaching the topic of area. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(3), 187-206.
 • NCTM (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Olkun, S., Çelebi, Ö., Fidan, E., Engin, Ö. ve Gökgün, C. (2014). Birim kare ve alan formülünün Türk öğrenciler için anlamı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education, 29(1), 180-195.
 • Outhred, L. N. ve Mitchelmore, M. C. (2000). Young children's intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 144-167.
 • Pólya, G. (1973) How to solve it: A new aspect of mathematical method (2. Baskı). Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Rickard, A. (2005). Constant perimeter, varying area: A case study of teaching and learning mathematics to design a fish rack. Journal of American Indian Education, 44(3), 80-100.
 • Sarama, J. ve Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research (1. Baskı.). New York: Routledge.
 • Schoenfeld, A. H. (2013). "Reflections on problem solving theory and practice,". The Mathematics Enthusiast, 10(1), 9-34.
 • Schoanfeld, A. H. (2016). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics (Reprint). Journal of Education, 196(2), 1-38.
 • Smith, J. P., ve Barrett, J. E. (2017). The learning and teaching of measurement: Coordinating quantity and number. J. Cai (Ed.), Compendium for research in mathematics education içinde. (S. 355–385). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Stein, M. K., Boaler, J. ve Silver, E. A. (2003). Teaching mathematics through problem solving: Research perspectives. H. L. Schoen (Ed.), Teaching mathematics through problem solving, grades 6–12 içinde (S. 245–256). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Stephan, M., ve Clements, D. H. (2003). Linear and area measurement in prekindergarten to grade 2. D. H. Clements (Ed.), Learning and teaching measurement: 65th year book içinde (S. 3–16). National Council of Teachers of Mathematics.
 • Tan Şişman, G. ve Aksu, M. (2009). Yedinci sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konularındaki başarıları. İlköğretim Online, 8(1), 243-253.
 • Toptaş, V., Bodur, B. N. ve Usluoğlu, B. (2019). İlkokul öğretmenlerinin matematik dersindeki ölçme ve veri işleme öğrenme alanına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1-15.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(4), 543-559. Whyte, J ve Anthony, G. (2012). Mathsanxiety: Thefearfactor in themathematicsclassroom. New Zealand Journal of Teachers’ Work, 9(1), 6-15.
 • Winarti, D. W., Amin, S. M., Lukito, A. ve Van Gallen, F. (2012). Learning the concept of area and perimeter by exploring their relation. Journal on Mathematics Education 3(1), 41-54.
 • Van de Walle, J. A., Karp, K. S., ve Bay-Williams, J. M. (2021). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (S. Durmuş, Trans.). 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Fer, S., Kelecioğlu, H., Doğan, N., Yazıcı, N., Oskay, Ö. Ö., Yetkin Özdemir, İ. E. ve Batı, K. (2018). PISA ve Türkiye (2000-2018). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Erişim adresi: http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/pisaveturkiye.pdf
 • Yücel, C. ve Karadağ, E. (2016). TIMSS 2015 Türkiye: Patinajdaki eğitim. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi
APA Türk H, ARLI Y, SOYLU Z, Gülmen Ö, FENER N, Kesten A (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. , 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
Chicago Türk Harun,ARLI YAĞMUR,SOYLU ZARİF SAFA,Gülmen Özlem,FENER NAZMİYE İREM,Kesten Alper Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. (2022): 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
MLA Türk Harun,ARLI YAĞMUR,SOYLU ZARİF SAFA,Gülmen Özlem,FENER NAZMİYE İREM,Kesten Alper Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. , 2022, ss.287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
AMA Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. . 2022; 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
Vancouver Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. . 2022; 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
IEEE Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A "Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri." , ss.287 - 312, 2022. 10.53444/deubefd.1054014
ISNAD Türk, Harun vd. "Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri". (2022), 287-312. https://doi.org/10.53444/deubefd.1054014
APA Türk H, ARLI Y, SOYLU Z, Gülmen Ö, FENER N, Kesten A (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(53), 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
Chicago Türk Harun,ARLI YAĞMUR,SOYLU ZARİF SAFA,Gülmen Özlem,FENER NAZMİYE İREM,Kesten Alper Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.53 (2022): 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
MLA Türk Harun,ARLI YAĞMUR,SOYLU ZARİF SAFA,Gülmen Özlem,FENER NAZMİYE İREM,Kesten Alper Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.53, 2022, ss.287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
AMA Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(53): 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
Vancouver Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 2022; 0(53): 287 - 312. 10.53444/deubefd.1054014
IEEE Türk H,ARLI Y,SOYLU Z,Gülmen Ö,FENER N,Kesten A "Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri." Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.287 - 312, 2022. 10.53444/deubefd.1054014
ISNAD Türk, Harun vd. "Sınıf Öğretmenlerinin Çevre ve Alan Ölçme Öğretimine İlişkin Görüşleri". Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 53 (2022), 287-312. https://doi.org/10.53444/deubefd.1054014