Yıl: 2023 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 286 - 299 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20491/isarder.2023.1587 İndeks Tarihi: 19-05-2023

Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz

Öz:
Amaç – Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım duyurularının pay getirileri üzerindeki kısa dönem etkisinin belirlenmesidir. Ayrıca, Covid-19 salgını öncesinde ve sırasında pay fiyatlarının pay geri alım duyurularına verdiği tepki incelenmekte ve karşılaştırılmaktadır. Yöntem – Çalışmanın örneklemi, 2018-2022 döneminde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda 72 şirket tarafından açıklanan pay geri alım işlemlerinin başlatılmasına ilişkin 101 bildirimi içermektedir. Olay çalışması yöntemi kullanılarak, belirlenen farklı olay pencereleri için günlük ortalama anormal getiriler (AAR) ve kümülatif ortalama anormal getiriler (CAAR) hesaplanmış ve ardından bu getirilerin anlamlılığını test etmek için parametrik ve parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Bulgular – Test sonuçları, pay geri alım duyurularının pay getirileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı pozitif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca pay fiyatlarının pay geri alımı duyurularına verdiği tepkide, 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19’un pandemi ilan edilmesinden önce ve sonra istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Tartışma – Bulgular, Borsa İstanbul’da pay geri alım duyurularının ardından anormal getiri elde etme imkânı olduğunu göstermektedir. Ayrıca elde edilen sonuçların, düşük değerlenme ve sinyal verme hipotezlerini desteklediğini ifade etmek mümkündür.
Anahtar Kelime:

The Impact of Share Repurchase Announcements on Share Returns: A Comparative Analysis Before and during Covid-19 Pandemic in Borsa Istanbul

Öz:
Purpose – The aim of this study is to determine the short-term effects of share repurchase announcements of companies traded in Borsa Istanbul on share returns. In addition, the reaction of share prices to the share repurchase announcements before and during the COVID-19 pandemic is examined and compared. Design/methodology/approach – The sample of the study includes 101 notifications regarding the initiation of share repurchase transactions announced by 72 companies on the Public Disclosure Platform (PDP) during the 2018-2022 period. Employing the event study methodology, daily average abnormal returns (AAR) and cumulative average abnormal returns (CAAR) were calculated for different event windows, and then parametric and non-parametric tests were conducted to test the significance of these returns. Findings – Test results show that share repurchase announcements have statistically significant positive effects on share returns. In addition, it has been determined that there is a statistically significant difference in the reaction of share prices to the share repurchase announcements before and after the declaration of Covid-19 as a pandemic on March 11, 2020. Discussion – The findings indicate that there is a possibility of obtaining abnormal returns after share repurchase announcements in Borsa Istanbul. In addition, it is possible to state that the findings support the undervaluation and signaling hypotheses.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Albaity, M. ve Said, D. S. (2016). Impact of open-market share repurchases on long-term stock returns: evidence from the Malaysian market. SAGE Open, 6 (4). https://doi.org/10.1177/2158244016670199
 • Arsoy, M. F. (2017). Hisse geri alım programı duyurularının şirketlerin piyasa değerlerine etkisi: Borsa İstanbul örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (2) , 1-22. https://doi.org/10.17153/oguiibf.318636
 • Ayan Civelek, S. ve Konak, F. (2022). Hisse geri satın alımları piyasa fiyatını etkiler mi? BİST sınai endeksi üzerine bir uygulama. Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 109-122. https://dergipark.org.tr/en/pub/anadoluakademi/issue/69008/1091720
 • Chatterjee, C. ve Mukherjee, P. (2015). Price behavior around share buyback in the Indian equity market, Global Business Review, 16 (3), 425-438. https://doi.org/10.1177/0972150915569931
 • Dolley, J. C. (1933). Characteristics and procedure of common stock split-ups. Harvard Business Review, 11, 316-326.
 • Drousia, A, Episcopos, A. ve Leledakis, G. N. (2019). Market reaction to actual daily share repurchases in Greece, The Quarterly Review of Economics and Finance, 74, 267-277. https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.01.007
 • Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25 (2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325486
 • Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1 S.T.), Resmi Gazete, 28871, (03/01/2014)
 • Göçmen Yağcılar, G. ve Arslan, Z. (2018). İşletmelerin geri alım duyurularının hisse senedi getirilerine etkisi: BİST 100 şirketleri üzerine bir olay çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (32), 450-474. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/41366/485819
 • Hatakeda, T. ve Isagawa, N. (2004). Stock price behavior surrounding stock repurchase announcements: Evidence from Japan, Pacific-Basin Finance Journal, 12 (3), 271-290. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2003.10.002
 • Hsu, A. C., Lin, S. H., Chen, C. H. ve Liang, Y. S. (2019). An empirical study of share repurchase: from Taiwan stock market. The International Journal of Organizational Innovation, 12 (2), 285-298. https://www.ijoionline. org/index.php/back-issues-11-20/17-vol-12-num-2-october-2019
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)(2023, 2 Ocak) Bildirim Sorguları. https://www.kap.org.tr/tr/bildirimsorgu
 • Karakuş, R., Zor, İ. ve Yılmaz Küçük, Ş. (2017). Pay geri alım ilanlarının hisse getirisine etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (75) , 55-70. https://doi.org/10.25095/mufad.399279
 • Karan, M. B. (2004). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Gazi Kitabevi.
 • MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature, 35 (1), 13-39. http://www.jstor.org/stable/2729691
 • Nguyen, H. T. H., Nguyen, D. T. ve Pham, A. H. (2019). Three effects of stock repurchase on rival firms in Vietnam, Journal of Economics and Development, 21 (1), 57-70. https://doi.org/10.1108/JED-06-2019- 0006
 • Pirgaip, B. ve Karacaer, S. (2015). Short-term price effects of stock repurchases in Turkish capital markets, International Journal of Economics and Finance, 7 (12), 29-43. https://doi.org/10.5539/ijef.v7n12p29
 • Pirgaip, B. (2021) Pan(dem)ic reactions in Turkish stock market: evidence from share repurchases. Eurasian Economic Review, 11, 381-402. https://doi.org/10.1007/s40822-021-00173-6
 • Punwasi K. ve Brijlal P. (2016). The market reactions to share repurchase announcements on the JSE: an event study. Investment Management and Financial Innovations, 13 (1-1), 191-205. https://doi:10.21511/imfi.13(1-1).2016.06
 • Ross, S. A., Westerfield, R. W. ve Jordan, B. D. (2020). Essentials of Corporate Finance. Mc Graw Hill Education.
 • Sayılgan, G. (2017). Soru ve Yanıtlarıyla İşletme Finansmanı. Siyasal Kitabevi.
 • Sermaye Piyasası Kanunu (6362 S.K.), Resmi Gazete, 28513, (30/12/2012)
 • Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı, 27/748 Sayılı (1/9/2009)
 • Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı, 26/767 Sayılı (10/8/2011)
 • Taşdemir, A ve Alsu, E. (2019). Pay geri alım duyurularının pay getirileri üzerine kısa dönem etkisi: BIST imalat sektörü örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (3), 340-357. https://doi.org/10.11611/yead.491204
 • Thirumalvalavan, P. ve Sunitha, K. (2006, 6 Ocak). Share price behaviour around buy back and dividend announcements in India, Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.873986
 • Türk Ticaret Kanunu (6762 S.K.), Resmi Gazete, 9353 (9/7/1956)
 • Türk Ticaret Kanunu (6102 S.K.), Resmi Gazete, 27846 (14/2/2011)
 • Wang, L. H., Lin, C. H., Fung, H. G. ve Chen, H. M. (2013). An analysis of stock repurchase in Taiwan, International Review of Economics & Finance, 27, 497-513. https://doi.org/10.1016/j.iref.2013.01.007
 • Yook, K. C. (2010). Long-run stock performance following stock repurchases, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50 (3), 323-331. https://doi.org/10.1016/j.qref.2010.03.006
 • Zhang, H. (2005). Share price performance following actual share repurchases. Journal of Banking & Finance, 29 (7), 1887-1901. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004.06.038
APA KAYA B, ONER KAYA E (2023). Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. , 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
Chicago KAYA BEKIR,ONER KAYA EMINE Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. (2023): 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
MLA KAYA BEKIR,ONER KAYA EMINE Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. , 2023, ss.286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
AMA KAYA B,ONER KAYA E Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. . 2023; 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
Vancouver KAYA B,ONER KAYA E Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. . 2023; 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
IEEE KAYA B,ONER KAYA E "Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz." , ss.286 - 299, 2023. 10.20491/isarder.2023.1587
ISNAD KAYA, BEKIR - ONER KAYA, EMINE. "Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz". (2023), 286-299. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1587
APA KAYA B, ONER KAYA E (2023). Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(1), 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
Chicago KAYA BEKIR,ONER KAYA EMINE Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no.1 (2023): 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
MLA KAYA BEKIR,ONER KAYA EMINE Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.1, 2023, ss.286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
AMA KAYA B,ONER KAYA E Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(1): 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
Vancouver KAYA B,ONER KAYA E Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2023; 15(1): 286 - 299. 10.20491/isarder.2023.1587
IEEE KAYA B,ONER KAYA E "Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz." İşletme Araştırmaları Dergisi, 15, ss.286 - 299, 2023. 10.20491/isarder.2023.1587
ISNAD KAYA, BEKIR - ONER KAYA, EMINE. "Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da Covid-19 Salgını Öncesinde ve Sırasında Karşılaştırmalı Bir Analiz". İşletme Araştırmaları Dergisi 15/1 (2023), 286-299. https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1587