ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi

Yıl: 2023 Cilt: 11 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 111 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.56423/fbod.1207410 İndeks Tarihi: 20-07-2023

ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı ASSURE öğretim tasarım modeline göre planlanan çevre eğitiminin ortaokul öğrencilerinin çevresel tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında ASSURE öğretim tasarım modeliyle desteklenen dersler ile 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı’na uygun tasarlanan derslerin öğrencilerin çevresel tutumları üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımları içerisinde yer alan ön test ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen modeli kullanılmıştır. Çalışma, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, Balıkesir ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 32 (Deney grubu = 16, Kontrol grubu = 16) 8. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, “Çevresel Tutum Ölçeği”, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri III” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, grupların ön test-son test farklarının analizi için bağımlı örneklem t-testi; gruplar arasındaki farkın analizi için ise bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında deney grubunda yer alan öğrencilerde çevresel tutum açısından anlamlı seviyede değişimlerin olduğu, kontrol grubunda ise anlamlı değişimlerin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: ASSURE Öğretim Tasarımı Modeli Çevre Eğitimi Çevresel Tutum

Effect on Secondary School Students Environmental Attitude of Environmental Lessons Based on ASSURE Instructional Design Model

Öz:
The aim of this study is to reveal the effect of environmental education planned according to the ASSURE instructional design model on the environmental attitudes of secondary school students. Within the scope of the research, the effects of the courses supported by the ASSURE teaching design model and the courses designed in accordance with the 2018 Science Curriculum on the environmental attitudes of the students were compared. In the study, a quasi-experimental design model with pre-test and post-test control group, which is among the quantitative research approaches, was used. The study was carried out with 32 (Experimental group = 16, Control group = 16) 8th grade students studying at a secondary school in Balıkesir in the 2021-2022 academic year. “Environmental Attitude Scale”, “Personal Information Form” and “Kolb Learning Styles Inventory III” were used as data collection tools. In the analysis of the data, dependent sample t-test was used to analyze the pretest-posttest differences of the groups; Independent sample t-test was used to analyze the difference between groups. In the light of the findings, it was concluded that there were significant changes in the environmental attitudes of the students in the experimental group, while there were no significant changes in the control group.
Anahtar Kelime: ASSURE Instructional Design Model Environmental Education Environmental Attitude

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgün, E., Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., Demirel, F. & Karadeniz, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Akkoyunlu, B., Altun, A., & Yılmaz Soylu, M. (2008). Öğretim tasarımı. Maya Akademi Yayınları.
 • Aktaş, İ. (2016, 16-18 Mayıs). Assure modeline uygun olarak TPAB fen etkinliğinin geliştirilmesi. 10. İnternational Computer and Instructional Tecnologies Symposium (ICITS). [Bildiri Sunumu]. Rize, Türkiye.
 • Ariefiani, Z., Kustono, D., Pathmantara, S. (2016). Module development with project-based learning approach and Assure development model, AIP Conference Proceedings 1778 (1), Doi:10.1063/1.4965758
 • Atasay, E. (2005). Çevre için eğitim: ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma. [Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Atasoy, E. (2006). Çevre için eğitim - Çocuk doğa etkileşimi. Ezgi Kitap Evi.
 • Aybey, S. (2020). Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin Assure modeline göre tasarımı. Trabzon İlahiyat Dergisi, 7(1), 339-381.
 • Baran, B. (2010). Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard: ASSURE as a road map. Contemporary Educatıonal Technology, 1(4), 367-380.
 • Bavlı, B. & Erişen, Y. (2015). Designing pcmInstruction by using Assure instructional design model. International Journal on New Trends in Educationand Their Implications, 6(3), 1309-6249.
 • Bekiroğlu, S. (2015). Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları. Eğitim Yayınları.
 • Brown, A. & Green, T. (2006). The essentials of instructional design: Connecting fundamental principles with process and practice. Upper Saddle River, Pearson.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem A.
 • Callison, D. (2002). Instructional models (Part III). School library media activities monthly, 19(3), 36-37.
 • Çatar, B. & Özdilek, Z. (2022), Türkiye’de ASSURE öğretim tasarımı modeli alanında yayınlanan araştırmaların betimsel içerik analizi, Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi (FMGTED), 5(2), 123-144.
 • Çetinkaya, M. (2017), Fen eğitiminde modelleme temelinde düzenlenen kişiselleştirilmiş harmanlanmış öğrenme ortamlarının başarıya etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 269-278.
 • Çetinkaya, M. & Taş, E. (2016). Web destekli ve etkinlik temelli ölçme değerlendirme materyali geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 21-28.
 • Çibir, A., Yazgan, Y. (2021). ASSURE öğretim tasarım modeline dayalı ders tasarımının ilkokul ikinci sınıfta zihinden toplama işlemindeki başarıya etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(39), 35-72.
 • Demir, E. & Yalçın, H. (2014). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1(2), 7-18.
 • Demirel, Ö. (2017). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Pegem Yayıncılık.
 • Demirer, V., Eren, F., Aktürk, A. O., & Şahin, İ. (2010). Bilişim teknolojileri dersinde Assure modeline göre hazırlanmış ders materyalinin akademik başarı, derse karşı tutum ve bilgisayar öz- yeterliğine etkisi. 4. International Computer and Technologies Symposium (s. 476-481). Konya, Türkiye.
 • Diamond, J. (2011). Collapse: How societies choose to fail or succeed, Penguin Group.
 • Durak, G. (2009). Algoritma konusunda geliştirilen “Programlama Mantığı Öğretici-P.M.Ö” yazılımının öğrenci başarısına etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Eagles, P. F. J., Demare, R. (1999). Factors influencing children's environmental attitudes. The Journal of Environmental Education, 30(4), 33–37. doi: 10.1080/00958969909601882
 • Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Gazi Kitabevi.
 • Ergür, D.O. (1998). Hacettepe üniversitesi dört yıllık lisans programlarındaki öğrenci ve öğretim üyelerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır. Çevre ve İnsan 1 Dergisi, 65(66), 1-13.
 • Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır. Çevre ve İnsan 1 Dergisi, 65(66), 1-13. Erten, S. (2004). Uluslararası düzeyde yükselen bir değer olarak biyolojik çeşitlilik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 98-105.
 • Evin Gencel, İ. (2007). Kolb’un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı öğrenme stilleri envanteri-ııı’ü Türkçe’ye uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 120-139.
 • Gündüzalp, C. & Yıldız, E.P. (2020). ASSURE modeli ile tasarlanmış bir dersin öğrencilerin bilgi iletişim teknolojileri kullanımına yönelik tutum ve bilgisayar kaygı düzeylerine etkisi. Ekev Akademi Dergisi, 24(83), 107-137.
 • Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics, 6(2), 107-128.
 • Karaduman, B., Sezgin Memnun, D. & Çakır, C. (2019). ASSURE öğretim tasarım modeli ile olasılık kavramının öğretimine yönelik bir öneri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 456-468. DOI: 10.21733/ibadjournal.584664
 • Karakış, H. (2014). İlköğretim 4. sınıf “kesirler” ünitesi için geliştirilen bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci başarı ve tutumuna etkisi. [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Karakış, H.,Karamete, A. & Okçu, A. (2016). The Effects of a computer-assisted teaching material, designed according to the ASSURE instructional design and the ARCS model of motivation, on Students’ achievement levels in a mathematics lesson and their resulting attitudes. European Journal of Contemporary Education, 15(1), 105-113.
 • Kaya, S., (2021). Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri konusunun öğretiminde ASSURE öğretim tasarımı uygulamalarının öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerine etkisi. [Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Kim, D., & Downey, S. (2016). Examining the use of the ASSURE model by K-12 teachers. Computers in the Schools, 33(3), 153-168.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiencies as the source of learning and development. Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 • Kolb, D. A. (1999). The kolb learning style inventory. Hay Resources Direct.
 • Kolb, D. A. (2000). Facilitator’s guide to learning. Hay Resources Direct.
 • Kristianti, Y., Prabawanto, S. and Suhendra, S. (2017). Critical thinking skills of students through mathematics learning with ASSURE model assisted by software autograph. International Conference on Mathematics and Science Education (ICMScE).875(1), 1-5.
 • Lefebvre,P.(2006). Infusion of technology in the classroom: Implementing an instructional technology matrix to help teachers. [Doctoral dissertation, Concordia University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
 • Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2000). Measurement and assessment in teaching. Prentice Hall.
 • Muammar, H., Hardjono, A., Gunawan, G. (2015). Pengaruh model pembelajaran ASSURE dan pengetahuan awal terhadap hasıl belajar ıpa-fısıka sıswa kelas vııı smpn. 22 mataram Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi, 1(3), 166-172.
 • Olayinka T. A., Jumoke T. F. & Oyebamiji M. T. (2018). Reengineering the ASSURE Model to curbing problems of technology integration in Nigerian learning institutions. Research in Learning Technology, 26, 1-8.
 • Özata Yücel, E., Özkan, M. (2014). Ortaokul öğrencilerine yönelik çevresel tutum ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 27-48.
 • Özdemir, E. & Uyangör, S. M. (2011). Matematik eğitimi için bir öğretim tasarımı modeli. eJournal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0407, 6(2), 1786-1796.
 • Özdilek, Z. (2018). ASSURE modeline dayalı fen öğretimi. O. Karamustafaoğlu, Ö. Tezel, ve U. Sarı. (Eds.), Güncel yaklaşım ve yöntemlerle etkinlik destekli fen öğretimi içinde (ss. 402-423). Pegem Akademi.
 • Purwanti, B. (2015). Pengembangan media video pembelajaran matematika dengan model ASSURE. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 3(1), 42-47.
 • Reyes,Y. & Oreste, J. (2017). Acceptability level of developed material (saı) using ASSURE model. The Educational Review, USA, 1(3), 61-69.
 • Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme teknolojisi. Nobel Yayınları.
 • Shelly, G. B., Gunter, G. A., & Gunter, R. E. (2012). Teachers discovering computers: Integrating technology in a connected world. Cengage Learning.
 • Şimşek, A. (2017). Öğretim tasarımı. Nobel Yayınları.
 • UNESCO, (1977). First intergovernmental conference on environmental education. Final Report, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000032763 adresinden erişilmiştir.
 • Ünal, S. & Dımışkı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve Türkiye’de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (16-17), 142-154.
 • Yeşilyurt, E. (2019). Öğrenme stili modelleri: Teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 2169-2226. DOI: 10.26466/opus.603506
APA ÇATAR B, Ozdilek Z (2023). ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. , 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
Chicago ÇATAR Buket,Ozdilek Zehra ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. (2023): 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
MLA ÇATAR Buket,Ozdilek Zehra ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. , 2023, ss.79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
AMA ÇATAR B,Ozdilek Z ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. . 2023; 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
Vancouver ÇATAR B,Ozdilek Z ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. . 2023; 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
IEEE ÇATAR B,Ozdilek Z "ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi." , ss.79 - 111, 2023. 10.56423/fbod.1207410
ISNAD ÇATAR, Buket - Ozdilek, Zehra. "ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi". (2023), 79-111. https://doi.org/10.56423/fbod.1207410
APA ÇATAR B, Ozdilek Z (2023). ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 11(1), 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
Chicago ÇATAR Buket,Ozdilek Zehra ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 11, no.1 (2023): 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
MLA ÇATAR Buket,Ozdilek Zehra ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.11, no.1, 2023, ss.79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
AMA ÇATAR B,Ozdilek Z ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi. 2023; 11(1): 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
Vancouver ÇATAR B,Ozdilek Z ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi. 2023; 11(1): 79 - 111. 10.56423/fbod.1207410
IEEE ÇATAR B,Ozdilek Z "ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi." Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 11, ss.79 - 111, 2023. 10.56423/fbod.1207410
ISNAD ÇATAR, Buket - Ozdilek, Zehra. "ASSURE Öğretim Tasarım Modeline Dayalı Çevre Derslerinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Etkisi". Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 11/1 (2023), 79-111. https://doi.org/10.56423/fbod.1207410