Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 275 - 300 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33207/trkede.1247996 İndeks Tarihi: 07-08-2023

Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler

Öz:
Dergi yayıncılığı, güncel bilginin fazla bir gecikme yaşanmaksızın ilgilileriyle paylaşılması anlamına gelmektedir. Bilimsel dergiler, ilk zamanlardan itibaren güncel bilimsel bilginin aktarılması, bilimin gelişmesi, yaygınlaşması ve bilim insanları arasında bilimsel iletişimi geliştirmek ve güçlendirmek için önemli bir işlev görmüştür. Makaleler nedeniyle yayına hazırlanmasının kısa süre alması, aynı cilt içinde birden fazla makalenin yayınlanabilmesi, farklı yazarların araştırmalarına yer verilmesi, bu makalelerin bir dergi formatında okurlarıyla buluşması, aynı yıl içinde birden çok kez cilt/sayı halinde basımının yapılması ve ilgililerine mümkün olan en hızlı bir şekilde ulaştırılması dergilerin tercih nedenleridir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi (BBY) alanında hazırlanan araştırmaları yayınlayan dergiler hakkında bilgi vermektir. Buna bağlı olarak çalışmada açıklanmaya çalışılan tek soru “Türkiye’de BBY alanında yayın faaliyeti yürüten hangi dergiler vardır?” şeklinde belirlenmiştir. Bu dergilerin hangi ad altında ve hangi yıldan itibaren, kaç cilt/sayı yayın yaptığı, düzenli yayın yapılıp-yapılmadığı, hakemli-hakemsiz oluşu, yayın amacı, hangi dil(ler)de yayın yaptığı, (e-)ISSN numarası alıp almadığı ve açık erişim durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden ve durum çalışmasından yararlanılmış olup, verilerin analizi için doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmanın verileri ise internet araştırması ve kütüphane taraması ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelime: Türkiye dergi/süreli yayın dergi yayıncılığı bilgi ve belge yönetimi arşivcilik kütüphanecilik bilgi bilimi

Every Profession has a Journal: Journals Publishing in the Field of Information and Records Management in Turkey

Öz:
Journal publishing means sharing current information with interested parties without much delay. Scientific journals have played an important role in the transfer of current scientific information, the development and dissemination of science, and the development and strengthening of scientific communication among scientists from the earliest times. There are the reasons for preference of journals. These reasons are: (1) It takes a short time to prepare for publication due to the articles, (2) more than one article can be published in the same volume, (3) the researches of different authors are included, (4) that these articles can meet with their readers in a journal format, (5) printing in volume/issue more than once in the same year and (6) to be delivered to the readers as quickly as possible. The purpose of research is to give information about the journals that publish the researches prepared in the field of information and records management in Turkey. Accordingly, the only question that is tried to be explained in the study is “Which journals are there in Turkey that publishing activities in the field of information and records management?”. Under what name and from which year, how many volumes/issues these journals are published, whether they are regularly published or not, whether they are refereed or non-peer-reviewed, the purpose of publication, in which language(s) they are published, whether they have an (e-)ISSN number, and access status was tried to be determined. Qualitative research method and case study were used in the research, and document analysis technique was used for data analysis. The data of the study were obtained by internet research and library resources.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AĞAOĞLU, Bülent (2013), “Kütüphanecilik Dergi ve Bültenleri Kaynakçası”, Türk Kütüphaneciliği, 27.2, 403-409.
 • AKDOĞAN, Zeynep ve ÖZDEMİRCİ, Fahrettin (2016), “The Process of Institutionalization of Electronic Records Management Systems in Universitesi: Ankara University e-BEYAS Application”, Journal of Communication and Computer, 13, 50-54.
 • AKKAYA, Mehmet Ali (2020), “Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Bilgi Merkezleri: Yeni Bir Fırsat mı Yoksa Tehdit mi?”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 120-134.
 • AKKAYA, Mehmet Ali (2020), “Bilgi Kaynağı Olarak Efemeranın Kent Arşiv ve Müzeleri İçin Anlamı ve APİKAM Örneği”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XX.40, 323-350.
 • AKKAYA, Mehmet Ali (2021), “Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi”, Z Kültür Sanat Şehir Tematik Dergisi, 1, 476-477.
 • ALİKILIÇ, Dündar ve YILMAZ, Malik (2018), Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 63, 705-720.
 • ANAMERİÇ, Hakan (2010a), “Kurum Arşivi Olarak Belediye Arşivleri”, Yerel Yönetim ve Denetim, 15.11, 8-13.
 • ANAMERİÇ, Hakan (2010b), “Belediyelerde Arşivin Önemi”, Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 20.194, 7-12.
 • ANAMERİÇ, Hakan (2011), “Kurum Arşivlerinde Ayıklama ve İmha İşlemlerinin Uygulanması ve Belediye Arşivleri”, Yerel Yönetim ve Denetim, 16.2, 16-21.
 • ANAMERİÇ, Hakan (2018), “Filatelik Materyalin Nitelenmesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58.1, 595-622.
 • ANAMERİÇ, Hakan (2021), “Osmanlı Devleti’nde Satın Alınan Özel Kütüphaneler/Koleksiyonlar: Belgesel-Metodolojik Bir İnceleme”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 40.70, 276-341.
 • ANAMERİÇ, Hakan ve RUKANCI, Fatih (2017), “II. Abdülhamid Dönemi Kitap Diplomasisi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 36.62, 101-132.
 • ANAMERİÇ, Hakan ve RUKANCI, Fatih (2019), “Bir Özel Arşiv Nasıl Tasnif Edildi? Arşivcilik Metot ve Terminolojisi ile Bir Süreç Analizi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23.4, 1811-1844.
 • ARISOY, Yunus Emre ve ÖZDEMİRCİ, Fahrettin (2017), “Kurum ve Kuruluşların Bakış Açısından e-Belgelerin Arşivlenmesi”, DTCF Dergisi, 57.2, 1250-1270.
 • ARMAĞAN, A. Şenol (2011), “Bir Değerlendirme: Cumhuriyet Döneminde Arşivciliğimiz ve Arşivcilik Eğitimi”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11.1, 20-51.
 • ATAMAN, Bekir Kemal (1993), “Merhaba”, Archimedia, 1, 1-2. http://www.tcswat.org/bka/ArchiMedia/ARMD01.html
 • ATAMAN, Bekir Kemal (1994), “Bilgisayarlı Arşivleme Sistemleri: Nedir? Ne Değildir?”, Byte Türkiye, 3.4, 134-136.
 • ATILGAN, Doğan (1997), “Kütüphanecilik Dergilerinin Mesleğe Katkıları”, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün 25. Yılına Armağan, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, Ankara, 109-114.
 • ATILGAN, Doğan (2002), “Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Yayın Yaşamındaki Yeri”, Türk Kütüphaneciliği, 16.3, 248-256.
 • ATILGAN, Doğan, ATAKAN, Cemal ve BULUT, Burcu (2008), “Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi”, Türk Kütüphaneciliği, 22.4, 392-413.
 • AYDIN, Bilgin (1994), “Meşihat Arşivi’nde Yeni Tasnif Olunan Siciller”, Türk Dünyası Araştırmaları, 92, 122-151.
 • AYDIN, Bilgin (1998), “Osmanlı Devleti’nde Tekkeler Reformu ve Meclis-i Meşâyih’in Şeyhülislâmlık’a Bağlı Olarak Kuruluşu, Faaliyetleri ve Arşivi”, İstanbul Araştırmaları,7, 93-109.
 • AYMAKOĞLU, İlter (1960), “Dergimiz Çıkarken”, Kitap Belleten: Aylık Bibliyografya Biyografya Kültür Tarihi Dergisi, 1.1, 1.
 • BAHŞİŞOĞLU, Hatice Kübra, DURAN, Z. Canan ve YILDIZELİ, Aytaç (2007), “Mesleki ve Bilimsel Bir Dergi: Bilgi Dünyası”, Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler. Bilgi Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu -Ankara, 25-26 Eylül 2003-, ÜNAK, Ankara, 78-88.
 • Balkan Kütüphaneciler Birliği, (2023, 15 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jblu
 • BAŞ, İbrahim (2019), “Eski Medeniyetlerden Bugüne Arşivin Önemi ve Günümüzde Arşivcilik Hizmeti Veren Türk Arşivleri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10.1, 76-95.
 • BİL-BEM, (2021, 19 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/by
 • BÜYÜKCOŞKUN, (1997), “Muallim M. Cevdet’in Arşive ve Arşivciliğe Hizmetleri”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 3, 203-211.
 • ÇAKMAK, Nermin (2020), “Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi”, Bilgi Dünyası, 21.2, 385-401.
 • ÇAKMAK, Tolga (2020), “Bir Dergi Yönetim Sistemi Yapılandırması Süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri”, Bilgi Dünyası, 21.2, 373-384.
 • ÇELİK, Sönmez (1994), “Türk Kütüphaneciler Derneği ve Şubelerinin Yayınları”, Türk Kütüphaneciliği, 8.3, 234-244.
 • ÇİÇEK, Niyazi ve BOZLAĞAN, Recep (2008), “Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği”, Akademik İncelemeler, 3.2, 188-222.
 • DİLEK-KAYAOĞLU, Hülya (2004), “Bilimsel İletişim Sürecinde Basılı Dergiden Elektronik Dergiye Geçiş”, Aysel Yontar Armağanı, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 37-65.
 • DURDU, Ali ve İPEK, Emine (2020), “Bilgi Yönetiminin İşletmelere Yenilik ve Rekabet Üstünlüğü Sağlaması”, “AJIT-e: Academic Journal of Information Technology”, 11.43, 105-114.
 • ERTUGRUL, Mehmet ve GÜNEŞ, Ali (2017), “Arşiv Yönetim Sistemleri İçin Ontoloji Bilgi Tabanı Geliştirilmesi”, Aksaray University Journal of Science and Engineering, 1.2, 85-109.
 • ERÜNSAL, İsmail E. (1977), “Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, 19, 213-222.
 • ERÜNSAL, İsmail E. (1999), “Yayın Hayatına Başlarken…”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 1, VII-VIII.
 • GÖK, Muhammet Fatih (2021), “Bir Sanat Pratiği Olarak “Arşiv””, Art-e Sanat Dergisi, 14.27, 183-195.
 • GÜLER, Ceyhan ve KESKİN, İshak (2020), “Türkiye’de Arşivcilik Alanındaki Araştırma Sorunları: Arşiv Dünyası Dergisinde Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi”, Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 13, 1-31.
 • GÜRSOY, Gökhan ve KELEŞ, A. Emre (2015), “Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30.1, 65-72.
 • HAŞILOĞLU, Mehmet Ferruh ve İZER, Ayşegül (2021), “Müzesini Düşleyen Arşiv: Grafist Arşivi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25. 1, 327-342.
 • İNCEOGLU, Fatma Samime (2021), “Erken Dönem Türk Sinemasının Arşiv Kaynakları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 19.37, 243-304.
 • İPŞİRLİ, Mehmet (2002), “Her Medeniyetin Bir Ansiklopedisi Vardır”, Doğu Batı -Oryantalizm I-, 5.20, 235-245.
 • KALIPÇI, Mahmud Esad (2017), “Arşiv Kataloğundaki Özete Atıf Yapılır Mı? (Belge-Katalog Uyumsuzluğuna Dair Bir Örnek)”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 75, 531-542.
 • KARAGÖZOĞLU ASLIYÜKSEK, Mehlika (2016), “Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)”, Bilgi Dünyası, 17.1, 87-103.
 • KARTIN, Cengiz (2014), “İngiliz Arşiv Belgelerinde Tahrifât: Türkiye Dosyası 1”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 37, 143-161.
 • KESKİN, İshak (2009), “Yerel Tarih Çalışmalarında Kullanılan Arşiv Kaynaklarının Üretildiği Kurumlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 47, 209-247.
 • KESKİN, İshak (2010), “Ortaçağ Müslüman Türk Devletlerinde Belge ve Arşiv Yönetimi Hakkında Gözlemler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 50, 27-58.
 • KESKİN, İshak (2013), “Yapılandırmacı Öğretim Bakımından Arşiv Kaynaklarının Önemi”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3.5, 1-29.
 • KESKİN, İshak, FURAT, Mehmet Fahri, KAYGISIZ, Esra Gökçen ve OĞUZ, Nizamettin (2014), “Bilgi Kurumlarında Kurumsal İtibar: İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Örneği”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 9.2, 101-120.
 • KILIÇ, Elif ve GÜNGÖR, Zühal (2006), “Kütüphane Web Sitelerinin Kullanılabilirliği: Bir Uygulama Çalışması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21.4, 781-789.
 • KILIÇ, Yusuf (2019), “Eski Mezopotamya’nın Büyük Arşivleri (Nippur, Tell Šemšāra, Babil, Mari (Tell Hariri) Arşivi ve Ninive (Asurbanipal) Kitaplığı)”, Kafdağı, 4.2, 88-106.
 • KÜÇÜK, Mehmet Emin (2020), “Bilgi Dünyası: Başlangıç,” Bilgi Dünyası, 21.2, 365-371.
 • KÜÇÜKCAN, Berrin (2015), “Okul Kütüphanelerinde Mekân Tasarımı”, Milli Eğitim Dergisi, 45.208, 218-232.
 • KÜTÜKOĞLU, Mübahat S. (1998), “Sicill-i Ahval Defterleri’ni Tamamlayan Arşiv Kayıtları”, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 12, 141-157.
 • MERCANLIGİL, Şefika Doğdu (1956), Yeni Yayınlar: Aylık Bibliyografya Dergisi, 1.1, 1.
 • ÖCAL, M. Emin ve AYDINLI, Serkan (2013), “Türk İnşaat Sektörü İçin Bir Belge Yönetim Sistemi Önerisi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28.1, 51-60.
 • ÖZKAN, Nejat (2010), “Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının 5352 Sayılı Yasaya Göre Silinmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 3, 253-261.
 • RUKANCI, Fatih ve ANAMERİÇ, Hakan (2007), “Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor”, TTK Belgeler, XXVII.31, 91-111.
 • SARICAOĞLU, M. Esat (2012), “Türkiye’de Özel Arşiv Kavramı ve Bir Örnek (Ekrem Ceyhun’un Özel Arşivi)”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3.2, 61-70.
 • SEYHAN, Ayşe (2021), “Arşiv Belgelerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri”, Milli Eğitim Dergisi, 50.229, 655-680.
 • ŞİMŞEK, Hüseyin, (2001), “XIX. Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine”, Milli Eğitim Dergisi, 151, 1-9. TAŞKIN, Zehra ve ÇAKMAK, Tolga (2010), “Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili”, Bilgi Dünyası, 11.2, 332-348.
 • TBMM Enformasyon Merkezi, (1987), “Sunuş”, Bilgi: TBMM Enformasyon Merkezi Dergisi, 1.1, 1.
 • TONTA, Yaşar (2002), “Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001”, Türk Kütüphaneciliği, 16.3, 282-320.
 • Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi, (1972), “Çıkarken”, Kütüphanecilik: Aylık Meslek Dergisi, 1.1, 1.
 • Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, (1993), “Editörden”, Oluşum Dergisi, 1.1, 1.
 • Türk Kütüphaneciler Derneği, (1952), “Başlarken”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülten, 1.1, 1.
 • ÜNAK (2000), “Başlarken”, Bilgi Dünyası, 1, 3.
 • ÜSTÜN, Ayşe (1998), “Sunuş”, Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 1, V.
 • YAVUZ, Fuat (1999), “Editör’den”, Arşiv Dünyası Bülteni,1, 1.
 • YILDIZELİ, Aytaç ve BAHŞİŞOĞLU, Hatice Kübra (2020), “Bilgi Dünyası: Bir Düşünceden Bilimsel Dergiye (1998-2013)”, Bilgi Dünyası, 21.21, 351-364.
 • YILMAZ, Bülent (2020), “Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi İçin Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme”, Bilgi Dünyası, 21.2, 403-419.
 • YILMAZ, Murat (2015), “Dijital Kütüphanelerde, elektronik Veri Tabanlarında ve Multimedya Ürünlerinde Telif Hakkı Sorunu”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 5.1, 77-112.
 • YILMAZ, Murat (2015), “Okul Kütüphanecisinin Matematiksel Yöntem ile Seçimi: OWA (Sıralı Ağırlıklandırılmış Ortalama)”, Mili Eğitim Dergisi, 44.208, 200-217.
 • ZENCİR, Mithat Baver, KUTLUTÜRK, Levent ve SUBAŞIOĞLU, Fatoş (2017), “Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler: Web Sayfaları Bağlamında Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57.1, 720-739.
 • Dergilere Ait İnternet Sayfaları
 • Akademik İncelemeler Dergisi, (2022, 6 Aralık), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademikincelemeler
 • Aksaray University Journal of Communication and Computer, (2022, 6 Aralık), Erişim Adresi: http://asujse.aksaray.edu.tr/tr/
 • Ankara Barosu Dergisi, (2022, 6 Aralık), Erişim Adresi: http://www.ankarabarosu.org.tr/e-yayin/dergi/ankara-barosu-dergisi.html
 • Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi
 • Art-e Sanat Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil
 • Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed
 • Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://www.mahalliidarelerdergisi.com.tr/ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Abant Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi
 • Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss
 • Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/divan Education and Technology in Information Science (ETIS), (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/etis
 • İstanbul Hukuk Mecmuası, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ihm
 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iutarih İstanbul Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iugaad
 • Kafdağı Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafdagi
 • Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd
 • Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sutad
 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede
 • Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/talid
 • Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tda
 • TTK Belgeler, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: https://belgeler.gov.tr/
 • Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi, (2023, 10 Ocak), Erişim Adresi: http://www.sanalbasin.com/site/yerel-yonetim-ve-denetim-dergisi- kontder-mahalli-idareler-kontro-21714/
APA KESKİN İ, sümbül s, Güler C (2023). Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. , 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
Chicago KESKİN İSHAK,sümbül sinan,Güler Ceyhan Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. (2023): 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
MLA KESKİN İSHAK,sümbül sinan,Güler Ceyhan Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. , 2023, ss.275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
AMA KESKİN İ,sümbül s,Güler C Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. . 2023; 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
Vancouver KESKİN İ,sümbül s,Güler C Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. . 2023; 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
IEEE KESKİN İ,sümbül s,Güler C "Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler." , ss.275 - 300, 2023. 10.33207/trkede.1247996
ISNAD KESKİN, İSHAK vd. "Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler". (2023), 275-300. https://doi.org/10.33207/trkede.1247996
APA KESKİN İ, sümbül s, Güler C (2023). Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13(26), 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
Chicago KESKİN İSHAK,sümbül sinan,Güler Ceyhan Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 13, no.26 (2023): 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
MLA KESKİN İSHAK,sümbül sinan,Güler Ceyhan Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.26, 2023, ss.275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
AMA KESKİN İ,sümbül s,Güler C Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2023; 13(26): 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
Vancouver KESKİN İ,sümbül s,Güler C Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2023; 13(26): 275 - 300. 10.33207/trkede.1247996
IEEE KESKİN İ,sümbül s,Güler C "Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler." Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13, ss.275 - 300, 2023. 10.33207/trkede.1247996
ISNAD KESKİN, İSHAK vd. "Her Mesleğin Bir Dergisi Vardır Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Yayın Faaliyeti Yürüten Dergiler". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 13/26 (2023), 275-300. https://doi.org/10.33207/trkede.1247996