Yıl: 2023 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 732 - 744 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.53433/yyufbed.1260839 İndeks Tarihi: 31-08-2023

The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats

Öz:
Türkiye is one of the world's nations with the greatest flora diversity in different plants. Moreover, it possesses a high level of plant genetic diversity. Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) is one of the most important fodder species used during cool seasons since it is a hardy and perennial plant. The identification of Orchardgrass cultivars is essential for maximizing cultivar utilization, and safeguarding breeders' intellectual property. Dactylis glomerata L. is an allogamous, variable, monospecific genus with multiple subspecies distinguished by morphology, chromosomal count, and distribution. This genus has a single species, Dactylis glomerata L, which is comprised of multiple subspecies whose traits have not been exhaustively characterized. Using DNA assays that evaluated the transferability of nine SSR primers designed for wheat loci, the genetic diversity of 44 orchardgrass genotypes from eight naturally distributed locales in the Eastern Anatolia Area of Türkiye was calculated. On average, 6.78 alleles were discovered for each of the nine SSR primers, for a total of 61 alleles. A total of 54 polymorphic alleles were identified, with an average of 6.78 per primer. Polymorphism information content (PIC) values ranged from 0.320 (WMC96) to 0.626% (XBARC187). The average polymorphism rate of 88.89% suggests a high amount of genetic diversity among all studied genotypes. The average expected heterozygosity (He) ranged between 0.178 (Ağrı) to 0.882 (Erzurum). The genetic separation ranged from 0.01 to 0.66. In conclusion, our findings indicate that the Dactylis glomerata L genotypes gathered in Eastern Anatolia are a rich source of genetic variability, supplying a vast array of genetic material for orchardgrass breeding efforts.
Anahtar Kelime: Dactylis glomerata Genetic diversity Orchardgrass SSR

Doğu Anadolu Habitatlarından Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) Türlerinin Moleküler Çeşitliliğinin ve Dağılımının Analizinde Buğday SSR Markerlerinin Uygulanabilirliği

Öz:
Türkiye, dünyanın flora çeşitliliği en fazla olan ülkelerinden biridir. Ayrıca, yüksek düzeyde bitki genetik çeşitliliğine sahiptir. Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.), dayanıklı ve çok yıllık bir bitki olması nedeniyle serin mevsimlerde kullanılan en önemli yem türlerinden biridir. Orchardgrass çeşitlerinin tanımlanması, çeşit kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve yetiştiricilerin fikri mülkiyetini korumak için gereklidir. Dactylis glomerata L., morfoloji, kromozom sayısı ve dağılımı ile ayırt edilen çok sayıda alt türü olan allogam, değişken, monospesifik bir cinstir. Bu cinsin tek bir türü vardır, Dactylis glomerata L, özellikleri kapsamlı bir şekilde karakterize edilmemiş birden fazla alt türden oluşur. Buğday lokusları için tasarlanan dokuz SSR primerinin aktarılabilirliğini değerlendiren DNA tahlilleri kullanılarak, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak dağılmış sekiz yerel bölgeden 44 Domuz ayrığı genotipinin genetik çeşitliliği hesaplandı. Ortalama olarak, dokuz SSR primerinin her biri için toplam 61 alel için 6.78 alel keşfedildi. Primer başına ortalama altı olmak üzere toplam 54 polimorfik alel tanımlandı. Polimorfizm bilgi içeriği (PIC) değerleri %0,320 (WMC96) ile %0,626 (XBARC187) arasında değişmektedir. %88.89'luk ortalama polimorfizm oranı, çalışılan tüm genotipler arasında yüksek miktarda genetik çeşitlilik olduğunu göstermektedir. Beklenen ortalama heterozigotluk (He) 0,178 (Ağrı) ile 0,882 (Erzurum) arasında değişmekteydi. Genetik ayırma 0.01 ile 0.66 arasında değişmektedir. Sonuç olarak, bulgularımız, Doğu Anadolu'da toplanan Dactylis glomerata L. genotiplerinin, Domuz ayrığı bitkisi ıslah çabaları için çok çeşitli genetik materyal sağlayan zengin bir genetik çeşitlilik kaynağı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime: Dactylis glomerata Genetik çeşitlilik Meyve bahçesi çimi SSR

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arı, S., Kargıoğlu, M., Temel, M., & Konuk, M. (2014). Traditional tar production from the Anatolian black pine [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana] and its usages in Afyonkarahisar, Central Western Turkey. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 10, 29. doi:10.1186/1746-4269-10-29
 • Aygün, C., Çakal, Ş., & Kara, A. (2009). Characterization of some coksfoot (Dactylis glomerata L.) lines from the natural rangelands of Eastern Anatolia. Biological Diversity and Conservation, 2(2), 57-64.
 • Balfourier, F., Charmet, G., & Ravel, C. (1998). Genetic differentiation within and between natural populations of perennial and annual ryegrass (Lolium perenne and L. rigidum). Heredity, 81, 100-110. doi:10.1046/j.1365-2540.1998.00381.x
 • Booy, G., Hendriks, R. J. J., Smulders, M. J. M., Van Groenendael, J. M., & Vosman, B. (2000). Genetic diversity and the survival of populations. Plant Biology, 2(4), 379-395. doi:10.1055/s-2000-5958
 • Bushman, B. S., Larson, S. R., Tuna, M., West, M. S., Hernandez, A. G., Vullaganti, D., Gong, G., Robins, J. G., Jensen, K. B., & Thimmapuram, J. (2011). Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) EST and SSR marker development, annotation, and transferability. Theoretical and Applied Genetics, 123(1), 119-129. doi:10.1007/s00122-011-1571-2
 • Crawford, K. M., & Whitney, K. D. (2010). Population genetic diversity influences colonization success. Molecular Ecology, 19(6), 1253-1263. doi:10.1111/j.1365-294x.2010.04550.x
 • Demirkol, G. 2017. Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi: 7(2): 289–294.
 • Drummond, E. B. M., & Vellend, M. (2012). Genotypic diversity effects on the performance of Taraxacum officinale populations increase with time and environmental favorability. PLoS One, 7(2), e30314. doi:10.1371/journal.pone.0030314
 • Erfani, J., Ebadi, A., Abdollahi, H., & Fatahi, R. (2012). Genetic diversity of some pear cultivars and genotypes using simple sequence repeat (SSR) markers. Plant Molecular Biology Reporter, 30, 1065-1072. doi:10.1007/s11105-012-0421-y
 • Furan, M. A., Geboloğlu, M. D., & Arpali, D. (2017a). Dayanıklı R55 (6al/6vs) translokasyon hattı ile lokusa özel ssr markerleri kullanılarak endemik tir buğday (Triticum aestivum L. ssp. vulgare Vill. v. Leucospermum Körn) genotipinin Yr-26 sarı pas hastalık direncinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(4), 521-530. doi:10.29133/yyutbd.342092
 • Furan, M. A., & Geboloğlu, M. D. (2017b). Two different molecular markers (SSR and IPBS) assessment on Coriandrum sativum L. with capillary electrophoresis. Fresenius Environmental Bulletin, 26(7), 4568-4573.
 • Garcia, A., & Lindner, R. (1998). Dactylis glomerata genetic resources: Allozyme frequencies and performance of two subspecies on an acid sandy loam with summer drought. Euphytica, 102, 255-264. doi:10.1023/A:1018377513189
 • Garcia, A. A. F., Benchimol, L. L., Barbosa, A. M. M., Geraldi, I. O., Souza Jr, C. L., & de Souza, A. P. (2004). Comparison of RAPD, RFLP, AFLP and SSR markers for diversity studies in tropical maize inbred lines. Genetics and Molecular Biology, 27(4), 579-588. doi:10.1590/S1415-47572004000400019
 • Gedil, M., & Menkir, A. (2019) An integrated molecular and conventional breeding scheme for enhancing genetic gain in maize in Africa. Frontiers in Plant Science, 10, 1430. doi:10.3389/fpls.2019.01430
 • Hongtrakul, V., Huestis, G. M., & Knapp, S. J. (1997). Amplified fragment length polymorphisms as a tool for DNA fingerprinting sunflower germplasm: genetic diversity among oilseed inbred lines. Theoretical and Applied Genetics, 95, 400-407. doi:10.1007/s001220050576
 • Jiang, L. F., Zhang, X. Q., Ma, X., Huang, L. K., Xie, W. G., Ma, Y. M., & Zhao, Y. F. (2013). Identification of orchardgrass (Dactylis glomerata L.) cultivars by using simple sequence repeat markers. Genetics and Molecular Research: GMR, 12(4), 5111-5123. doi:10.4238/2013.october.29.5
 • Kaya, S. (2015). Yabani arpa popülasyonları ve bazı arpa çeşitlerinin agro-morfolojik ve moleküler karakterizasyonu ile kalite özellikleri ve çinko eksikliğine toleranslarının saptanması. (Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye.
 • Last, L., Widmer, F., Fjellstad, W., Stoyanova, S., & Kölliker, R. (2013). Genetic diversity of natural orchardgrass (Dactylis glomerata L.) populations in three regions in Europe. BMC Genetics, 14(1), 102. doi:10.1186/1471-2156-14-102
 • Last, L., Lüscher, G., Widmer, F., Boller, B., & Kölliker, R. (2014). Indicators for genetic and phenotypic diversity of Dactylis glomerata in Swiss permanent grassland. Ecological Indicators, 38, 181-191. doi:10.1016/j.ecolind.2013.11.004
 • Lindner, R., & Garcia, A. (1997). Geographic distribution and genetic resources of Dactylis in Galicia (northwest Spain). Genetic Resources and Crop Evolution, 44, 499-507. doi:10.1023/A:1008690831828
 • Litrico, I., Bech, N., Flajoulot, S., Cadier, D., Talon, C., Gibelin, C., & Barre, P. (2009). Cross-species amplification tests and diversity analysis using 56 PCR markers in Dactylis glomerata and Lolium perenne. Molecular Ecology Resources, 9(1), 159-164. doi:10.1111/j.1755-0998.2008.02168.x
 • Ma, J., Zhou, R., Dong, Y., Wang, L., Wang, X., & Jia, J. (2001). Molecular mapping and detection of the yellow rust resistance gene Yr26 in wheat transferred from Triticum turgidum L. using microsatellite markers. Euphytica, 120(2), 219-226. doi:10.1023/A:1017510331721
 • Madesis, P., Abraham, E. M., Kalivas, A., Ganopoulos, I., & Tsaftaris, A. (2014). Genetic diversity and structure of natural Dactylis glomerata L. populations revealed by morphological and microsatellite-based (SSR/ISSR) markers. Genetics and Molecular Research, 13(2), 4226-4240. doi:10.4238/2014.june.9.8
 • Manifesto, M. M., Schlatter, A. R., Hopp, H. E., Suárez, E. Y., & Dubcovsky, J. (2001). Quantitative evaluation of genetic diversity in wheat germplasm using molecular markers. Crop Science, 41(3), 682-690. doi:10.2135/cropsci2001.413682x
 • Mao, J.-X., Luo, D., Wang, G.-W., Zhang, J., Yang, Y.-M., Zhang, X.-Q., & Zeng, B. (2016). Genetic diversity of orchardgrass (Dactylis glomerata L.) cultivars revealed by simple sequence repeats (SSR) markers. Biochemical Systematics and Ecology, 66, 337-343. doi:10.1016/j.bse.2016.05.004
 • Münzbergová, Z., Cousins, S. A. O., Herben, T., Plačková, I., Mildén, M., & Ehrlén, J. (2013). Historical habitat connectivity affects current genetic structure in a grassland species. Plant Biology, 15(1), 195-202. doi:10.1111/j.1438-8677.2012.00601.x
 • Nei, M. (1973). Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proceedings of the National Academy of Sciences, 70(12), 3321-3323. doi:10.1073/pnas.70.12.3321
 • Parmaksız, İ. (2004). Analysis of genetic variation among Turkish oxytona section species of papaver genus using Rapd markers. (PhD), University of Ankara, Institute of Natural and Applied Sciences, Ankara, Turkey.
 • Peakall, R., & Smouse, P. E. (2006). GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology Notes, 6(1), 288-295. doi:10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x
 • Peng, Y., Zhang, X., Deng, Y., & Ma, X. (2008). Evaluation of genetic diversity in wild orchardgrass (Dactylis glomerata L.) based on AFLP markers. Hereditas, 145(4), 174-181. doi:10.1111/j.0018-0661.2008.02038.x
 • Peter Schmid, M. K. I., Boller, B., & Kölliker, R. (2008). Habitat and management affect genetic structure of Festuca pratensis but not Lolium multiflorum ecotype populations. Plant Breeding, 127(5), 510-517. doi:10.1111/j.1439-0523.2007.01478.x
 • Robins, J. G., Bushman, B. S., & Jensen, K. B. (2012). Dry matter yield combining ability among nine sources of orchardgrass germplasm. Euphytica, 188, 419-428. doi:10.1007/s10681-012-0707-z
 • Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Vol. 1). NY, USA: Cold Spring Harbor Laboratory.
 • Ünal, S., & Mutlu, Z. (2016). Morphological and agronomical characteristics of a Rhizomatous crested wheatgrass (Agropyron cristatum L. Gaertn.) collected from Ankara Province. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(1), 1-10. doi:10.21566/tbmaed.28558
 • Uysal, P., Uzun, M., Ozgoz, M. M., Yazici, A., Terzioglu, K., Aksakal, E., Dumlu, S. E., Cakal, S., & Haliloglu, K. (2015). Morphological and seed yield characteristics of orchardgrass ecotypes of Eastern Anatolia Region. Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, 1, 78-83.
 • Vaiman, D., Mercier, D., Moazami-Goudarzi, K., Eggen, A., Ciampolini, R., Lépingle, A., …, & Guerin, G. (1994). A set of 99 cattle microsatellites: characterization, synteny mapping, and polymorphism. Mammalian Genome, 5, 288–297. doi:10.1007/BF00389543
 • Xie, W.-G., Zhang, X.-Q., Cai, H.-W., Liu, W., & Peng, Y. (2010a). Genetic diversity analysis and transferability of cereal EST-SSR markers to orchardgrass (Dactylis glomerata L.). Biochemical Systematics and Ecology, 38(4), 740-749. doi:10.1016/j.bse.2010.06.009
 • Xie, W.-G., Zhang, X.-Q., Ma, X., Cai, H.-W., Huang, L.-K., Peng, Y., & Zeng, B. (2010b). Diversity comparison and phylogenetic relationships of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) germplasm as revealed by SSR markers. Canadian Journal of Plant Science, 90(1), 13-21. doi:10.4141/CJPS08192
 • Xie, W., Zhang, X., Cai, H., Huang, L., Peng, Y., & Ma, X. (2011). Genetic maps of SSR and SRAP markers in diploid orchardgrass (Dactylis glomerata L.) using the pseudo-testcross strategy. Genome, 54(3), 212-221. doi:10.1139/G10-111
 • Xie, W. G., Lu, X. F., Zhang, X. Q., Huang, L. K., & Cheng, L. (2012). Genetic variation and comparison of orchardgrass (Dactylis glomerata L.) cultivars and wild accessions as revealed by SSR markers. Genetics and Molecular Research: GMR: 11(1), 425-433. doi:10.4238/2012.february.24.1
 • Yan, D., Zhao, X., Cheng, Y., Ma, X., Huang, L., & Zhang, X. (2016). phylogenetic and diversity analysis of dactylis glomerata subspecies using SSR and IT-ISJ markers. Molecules, 21(11), 1459. doi:10.3390/molecules21111459
 • Zeng, B., Zhang, X.-Q., Lan, Y., & Yang, W.-Y. (2008). Evaluation of genetic diversity and relationshipsin orchardgrass (Dactylis glomerata L.) germplasm based on SRAP markers. Canadian Journal of Plant Science, 88(1), 53-60. doi:10.4141/CJPS07017
 • Zhang, Q., Li, J., Zhao, Y., Korban, S. S., & Han, Y. (2012). Evaluation of genetic diversity in Chinese wild apple species along with apple cultivars using SSR markers. Plant Molecular Biology Reporter, 30, 539-546. doi:10.1007/s11105-011-0366-6
 • Zhouri, L., Kallida, R., Shaimi, N., Barre, P., Volaire, F., Gaboun, F., …, & Fakiri, M. (2017). Characterization of cocksfoot (Dactylis glomerata L.) population for growth traits and summer dormancy. Journal of Materials and Environmental Sciences, 8(12), 4378-4384. doi:10.26872/jmes.2017.8.12.461
APA nabhan a, ARVAS Ö, furan a (2023). The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. , 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
Chicago nabhan ahmad,ARVAS Ösmetullah,furan alp The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. (2023): 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
MLA nabhan ahmad,ARVAS Ösmetullah,furan alp The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. , 2023, ss.732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
AMA nabhan a,ARVAS Ö,furan a The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. . 2023; 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
Vancouver nabhan a,ARVAS Ö,furan a The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. . 2023; 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
IEEE nabhan a,ARVAS Ö,furan a "The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats." , ss.732 - 744, 2023. 10.53433/yyufbed.1260839
ISNAD nabhan, ahmad vd. "The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats". (2023), 732-744. https://doi.org/10.53433/yyufbed.1260839
APA nabhan a, ARVAS Ö, furan a (2023). The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(2), 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
Chicago nabhan ahmad,ARVAS Ösmetullah,furan alp The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28, no.2 (2023): 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
MLA nabhan ahmad,ARVAS Ösmetullah,furan alp The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.2, 2023, ss.732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
AMA nabhan a,ARVAS Ö,furan a The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 28(2): 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
Vancouver nabhan a,ARVAS Ö,furan a The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2023; 28(2): 732 - 744. 10.53433/yyufbed.1260839
IEEE nabhan a,ARVAS Ö,furan a "The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats." Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28, ss.732 - 744, 2023. 10.53433/yyufbed.1260839
ISNAD nabhan, ahmad vd. "The Applicability of Wheat SSR Markers to Analyzing the Molecular Diversity and Distribution of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes from Eastern Anatolian Habitats". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28/2 (2023), 732-744. https://doi.org/10.53433/yyufbed.1260839