Yıl: 2011 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 244 - 256 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course

Öz:
Çalışmanın amacı, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda fen ve teknoloji derslerini yürüten öğretmenlerin ölçme ve ve değerlendirme uygulamalarına yönelik algılarını farklı değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Nicel araştırma metodolojisine göre yapılan çalışmada, survey yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan 175 öğretmenden toplanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçme aracında, iki alt boyuttan oluşan 18 önerme yer almaktadır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin fen ve teknoloji derslerinde geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını daha fazla kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve araçların nitelik ve amaçlarına yönelik algıları; cinsiyet, kıdem ve hizmet-içi kursa katılmalarına göre anlamlı farklılık göstermezken, kendilerini yeterli görmelerinin farklılığa neden olduğu belirlenmiştir. Ölçme ve değerlendirme konusunda kendilerini yeterli gören öğretmenlerin birinci kademe fen ve teknoloji derslerinde daha etkili uygulamalar yaptıklarını düşündükleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Öğretmenlerin fen ve teknoloji dersinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik algıları

Öz:
The aim of this study was to compare according to different variables teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course in fourth and fifth grade of elementary school. In this study which was carried out according to the quantitative research methodology, the survey method was applied. The study data was gathered from 175 elementary teachers who taught at Karadeniz Ereğli, Zonguldak. To obtain data, perception of measurement and evaluation practices developed by the researcher were used. The tool had two sub-factor including 18 statements. The results of the study indicated that teachers tended to prefer traditional measurement and evaluation practices in science and technology courses. On the other hand, while there was no statistically significant difference in teachers’ perceptions of the quality and purposes of the methods and the tools they use on in terms of gender, experience degree and participation in inservice courses, whereas their consideration of self-efficacy led to statistically significant differences. It was found that teachers who considered themselves self-efficient in terms of measurement and evaluation had higher levels of perception towards science and technology courses taught in the first level of elementary education.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anderson, L.W. (2003). Classroom assessment: Enhancing the quality of teacher decision making. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning teaching and assessing. New York: Longman.
 • Anderson, R.S. (1998). Why talk about different ways to grade? The shift from traditional assessment to alternative assessment. New Directions for Teaching and Learning, 74, 5-16.
 • Arseven, A.D. (1994). Alan araştırma yöntemi: İlkeler teknikler örnekler. Gül Yayınevi: Ankara.
 • Ayas, A.P., & diğ. (2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Çepni, S. (Eds), Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Birgin, O., & Baki, A. (2009). An investigation of primary school teachers’ proficiency perceptions about measurement and assessment methods: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 681-685
 • Black, P. (1998). Formative assessment: Raising standards inside the classroom. School Science Review, 90(291), 39-46.
 • Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 139-148.
 • Brooks, M.G., & Brooks, J.G. (1993). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development Press.
 • Brown, G.T.L. (2003). Teachers' instructional conceptions: Assessment's relationship to learning, teaching, curriculum, and teacher efficacy. Conference of the Australian and New Zealand Associations for Research in Education (AARE/NZARE), November 28-December 3, New Zealand: Auckland.
 • Cansüngü, Ö., & Yaman, S. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 317-325.
 • Cheng, M.H. (2006). Junior secondary science teachers' understanding and practice of alternative assessment in Hong Kong: Implications for teacher professional development. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 6(3), 227-243.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education. (5th ed.). London: Routhledge-Falmer.
 • Comrey, A.L., & Lee, H.B. (1992). A first course in factor analysis. Second Edition. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çepni, S., Ayvacı, H.Ş., & Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Daniel, L.G. & King, D. (1998). A knowledge and use of testing and measurement literac of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91(6), 331-344.
 • Duban, N., & Küçükyılmaz, E.A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784, 2008. Erişim Tarihi: 28.03.2010, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
 • Ediger, M. (2007). Teacher observation to assess student achievement. Journal of Instructional Psychology, 34(3), 137-139.
 • Enger, S.G., & Yager, R.E. (1998). The Iowa assessment handbook. Science Education Center of the University of Iowa, USA.
 • Erdem, A., Uzal, G., & Ersoy, Y. (2010). Türk fizik vakfı öğretmen eğitimi etkinlikleri: Mesleki gelişme program modelini değerlendirme. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 88-104.
 • Ersoy, A.F. (2006). Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 5(1), 85-95. Erişim Tarihi: 01.04.2010, Online: http://ilkogretimonline. org.tr.
 • ESRD. (2004). Student evaluation, a teacher handbook. Evaluation and Student Records Division of Saskatchewan Education. Erişim tarihi: 12.09.2008, from http://www.sasked.gov.sk.ca/ docs/policy/studeval/introbac.html
 • Forgasz, H. J. (1991). Gender, pre-service teachers and assessment of pupil work. Research in Science Education, 21(1), 113-122
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gipps, C., Brown, M., McCallum, B., & McAlister, S. (1995). Intuition or evidence? Teachers and national assessment of seven-year-olds. Buckingham, UK: Open University Press.
 • Gültekin, M., & Çubukçu, Z. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime ilişkin görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 185-201.
 • Hill, M.F. (2000.). Remapping the assessment landscape: Primary teachers reconstructing assessment in self-managing schools. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Waikato, Hamilton, N.Z.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Öğretmen Kitapları Dizisi, Milli Eğitim Basımevi.
 • Kaptan, F. (2005). Fen ve teknoloji dersi öğretim programlarıyla ilgili değerlendirme, eğitimde yansımalar. VIII. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri.
 • Kilmen, S., & Çıkrıkçı Demirtaşlı, N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ilkelerini uygulama düzeylerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 27-55.
 • Klassen, S. (2006). Contextual assessment in science education: Background, issues, and policy. Science Education, 90(5), 820-851.
 • Kurt, S., & Yıldırım, N. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri ve önerileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 91-104.
 • Linn, R. L., & Miller, D. M. (2005). Measurement and assessment in teaching. (9th ed.). Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • MEB. (2005). TTKB öğretmenler portalı. Erişim tarihi 16/10/2008, den http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php.
 • Miller, C., & Newcomb, L. H. (1990). Cognitive levels of instruction and student performance in selected college of agriculture courses. 44th Annual Central Region Research Meeting and Seminar in Agricultural Education, MO: St. Louis.
 • O’Sullivan, R. G., & Johnson, R. L. (1993). Using performance assessments to measure teachers' competence in classroom assessment. The Annual Meeting of the American Educational Research Association, April 12-16, Atlanta, GA.
 • Özer, B. (2004). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi: Katılma durumları, beklentileri ve engelleri. XIII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-9 Temmuz, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S., & Demircioğlu, G. (2004). Fen bilgisi öğretmenlerin ölçme değerlendirme okur-yazarlık düzeyleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Pellegrino, J. W. (2002). Knowing what students know. Issues in Science and Technology, 19(2), 48- 53.
 • Pellegrino, J. W., Chudowsky, N., & Glaser, R. (2001). Knowing what students know: The science and design of educational assessment. In Glaser, R. (Eds,), Washington DC: National Academies Press.
 • Phillips, D. C. (1995). The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. Educational Researcher, 24, 5-12.
 • Pine, J., & et al. (2006). Fifth graders’ science inquiry abilities: A comparative study of students in hands-on and textbook curricula. Journal of Research in Science Teaching, 43(5), 467–484.
 • Plake, B. S., & Impara, J. C. (1997). Teacher assessment literacy: What do teachers know about assessment. In Ed. Phye, G. D. (Eds.), Handbook of classroom assessment: learning, achievement, and adjustment, San Diego: Academic Press.
 • Sato, M., Chung, R.R., & Darling-Hammond, L. (2008). Improving teachers’ assessment practices through professional development: The case of National Board Certification. American Educational Research Journal, 45(3), 669-700.
 • Shepard, L. A. (2001). The role of classroom assessment in teaching and learning. (Ed: Richardson, V.), Handbook of Research on Teaching (4th ed) (pp. 1066-1101). Washington, D.C.: American Educational Research Association.
 • Stiggins, R. (2007). Assessment through the student's eyes. Educational Leadership, 64 (8), 22-26.
 • Stiggins, R., Bridgeford, N. J. (1985). The ecology of classroom assessment. Journal of Educational Measurement, 22, 271-286.
 • Struyven, K., Dochy, F., & Janssens, S. (2005). Students’ perceptions about evaluation and assessment in higher education: A review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(4), 325-341.
 • Şenel Çruhlu, T., & Çepni, S. (2010). Reflection of an in-service education course program: Pedagogical content knowledge about alternative measurement and assessment techniques and attitude development. Elementary Education Online, 9(3), 1106-1121.
 • Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S., & Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Tekin, S., ve Ayas. A., (2002) Kimya öğretmenlerinin profesyonel gelişim süreçleri ve hizmet içi eğitime bakış açıları. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Usta, S., Çığır Dikyol, D., & İnce, E. (2010). The alternative evaluation tools choosen by social and science teacher candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences,2,3457-3462.
 • Volante, L., & Fazio, X. (2007). Exploring teacher candidates’ assessment literacy: Implications for teacher education reform and professional development. Canadian Journal of Education, 30(3), 749‐770.
 • Whittington, M. S. (1995). Higher order thinking opportunities provided by professors in college of agriculture classrooms. Journal of Agricultural Education, 36(4), 32-38.
 • Yaman, S. (2003). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Zeidler, D. L. (1997). The central role of fallacious thinking in science education. Science Education, 81, 483-496.
APA YAMAN S (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. , 244 - 256.
Chicago YAMAN Süleyman Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. (2011): 244 - 256.
MLA YAMAN Süleyman Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. , 2011, ss.244 - 256.
AMA YAMAN S Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. . 2011; 244 - 256.
Vancouver YAMAN S Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. . 2011; 244 - 256.
IEEE YAMAN S "Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course." , ss.244 - 256, 2011.
ISNAD YAMAN, Süleyman. "Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course". (2011), 244-256.
APA YAMAN S (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. İlköğretim Online (elektronik), 10(1), 244 - 256.
Chicago YAMAN Süleyman Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. İlköğretim Online (elektronik) 10, no.1 (2011): 244 - 256.
MLA YAMAN Süleyman Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. İlköğretim Online (elektronik), vol.10, no.1, 2011, ss.244 - 256.
AMA YAMAN S Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. İlköğretim Online (elektronik). 2011; 10(1): 244 - 256.
Vancouver YAMAN S Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course. İlköğretim Online (elektronik). 2011; 10(1): 244 - 256.
IEEE YAMAN S "Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course." İlköğretim Online (elektronik), 10, ss.244 - 256, 2011.
ISNAD YAMAN, Süleyman. "Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course". İlköğretim Online (elektronik) 10/1 (2011), 244-256.