Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 33 Sayfa Aralığı: 9 - 50 Metin Dili: Türkçe

Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme

Öz:
Bu makalede, öncelikle Cumhuriyetin hemen öncesindeki yıllar ve Cumhuriyetdöneminde öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirmeüzerinde durulmuştur. Daha sonra din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme konusunda İlahiyat Fakültelerinin devre dışı bırakılmış olmasının sonuçları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Teacher training system in the Turkey and teacher training for the field of religious teaching

Öz:
In this article, the teacher training system before and during the republic epoch and the teacher training system for the field of religous teaching have been argued. Moreover, the results of deactivating the theology faculties in the process of religous teacher training has been evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADEM, Mahmut (2005), “Laik Eğitim”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartı malar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 68 80, Malatya.
 • AKÇAMETE, Gönül (2005), “Öğretim Birliği Yasası Kapsamında Din Öğretimi ve Öğretmen”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartı malar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 508 518, Malatya.
 • AKYÜZ, Yahya (2005), “MeslekleNmeye Etkisi Açısından Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Atamaları”, V. Türk Kültürü Kongresi-Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002), Eğitim, Cilt IV, Yayına Hazırlayan: Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, ss. 3 20, Ankara.
 • AYDIN, M. Şevki (2005), Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yeti tirme ve İstihdamı, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • BİLGİN, Beyza (2005), “T.C. Devletinin Din Politikaları: Din Eğitimi”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartı malar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 87 108, Malatya.
 • BASKAN, Gülsün Atanur (2001), “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, ss. 16 25.
 • CONRADS, E. I. (2009), Systemisch-konstruktivistische Ansätze und ihre mögliche Perspektivein der Religionspädagogik und –didaktik mit Blick auf den Religionsunterricht an Berufskollegs, Von der Philosophischen Fakultät der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie genehmigte Dissertation, Tag der mündlichen Prüfung: 13.05.2009, Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Hochschulbibliothek online verfügbar. Alındığı Yer: http://darwin.bth.rwth aachen.de/opus/volltexte/2009/2828/, İndirildiği Tarih: 28.01.2010.
 • DURUSOY, Gertrude Gönül Durukafa (1996), “A Comparative Study On Teacher Training In German And Turkish Universities”, Teacher Training For The Twenty First Century, Editör: Galip Karagözoğlu, ss. 213 220, İzmir.
 • EŞME, İsa (2005), “Laik Eğitime Bakış”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartı malar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 49 57, Malatya.
 • EV, Halit (2001a), “Türkiye ve Almanya (Kuzey Ren Westfalya Eyaleti)’nın Din Dersi Öğretmeni Yetiştirme Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII, ss. 131 160, İzmir.
 • EV, Halit (2001b), “İlahiyat Fakülteleri İle İlgili Bir Model Önerisi”, Tabula rasa-felsefe-teoloji, Yıl: 1, Sayı: 2, ss. 129 1149, Isparta.
 • EV, Halit (2003), Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Kurumları ve Öğretmen Yetiş tirme, Tibyan Yayıncılık, İzmir.
 • FLORNES, Kari (2003), “Çoğulcu Toplumların Okullarında Zorunlu Din Öğretimi”, Çev:Şehbal M. Gökdal, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartı malar 28-30 Mart 2001-İstanbul, ss. 143 154, ME Basımevi, Ankara.
 • KAVCAR, Cahit (2002), “Cumhuriyet Döneminde Dal Öğretmeni Yetiştirme”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 1, ss. 1-14, Ankara.
 • KAVCAR, Cahit (2005), “İlahiyat Fakültesinde Öğretmen Yetiştirme”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı- Bildiri ve Tartışmalar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 500 507, Malatya.
 • KÜÇÜKAHMET, Leyla ve diğ. (2003), Öğretmenlik Mesleğine Giriş , 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • MEHMEDOĞLU, Yurdagül Konuk (1998), 1838’den 1920’ye Örgün Eğitimde Din Eğitimi ve Öğretimi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • OKÇABOL, Rifat (2005), “Türkiye Cumhuriyeti Eğitimi Sisteminin Kuruluş Mantığı ve Temelleri”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartışmalar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 16 30, Malatya.
 • OKUTAN, Ömer (1980), Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi ve Öğretimi Öğretmeni Yeti tirme Sorunu, AÜ Eğitim Fakültesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • ÖSYM (2004), Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları Kitabı (2004-KPSS Temmuz Dönemi), ÖSYM Yayınları, No: 2004 7, Ankara.
 • ÖSYM (2005), Yükseköğretim Programlarına Göre 2005 Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları Kitabı,
 • http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF 8FE9074FF19B00056D0BC216A9778CD0, Alındığı Tarih: 01.02.2006.
 • ÖSYM (2006), Yükseköğretim Programlarına Göre 2006 Kamu Personel Seçme Sınavı/1 Sonuçları Kitabı,
 • http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF 8FE9074FF19B00055CDBAED4AD3E38F7, Alındığı Tarih: 08.03.2007
 • ÖSYM (2007), Yükseköğretim Programlarına Göre 2007 Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçları Kitabı,
 • http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF 404F9755767D76FF2A50B7665CCB91F6, Alındığı Tarih: 26.01.2008
 • ÖSYM (2008), Yükseköğretim Programlarına Göre 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları Kitabı,
 • http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF F88F742D0D711251CF5FB66844089127, Alındığı Tarih: 19.01.2009
 • ÖSYM (2009), Yükseköğretim Programlarına Göre 2009 Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları Kitabı,
 • http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF D4AF1EF75F7A7968200939029BD88404, Alındığı Tarih: 26.08.2010
 • ÖZOĞLU, Süleyman Çetin (2005), “Din Öğretiminin Eğitim Bilimleri Boyutu”, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Bildiri ve Tartışmalar, İnönü Üniversitesi 7-9 Nisan 2005 Malatya, Editör: İkram Çınar ve Hakan Atılgan, İnönü Üniversitesi Yayınları, ss. 322 333, Malatya.
 • ÖZPOLAT, Abdulkvahap (Yaz/2008), “İnkılâpçı ve Muhafazakâr Devlet Toplum Anlayışlarının Eğitim ve Öğretmenlik Mesleğindeki Yansımaları”, Milli Eğitim, Sayı 179, ss. 230 240.
 • ÖZTÜRK, Cemil (2005), “Cumhuriyet Döneminde İlköğretim ve Genel Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma”, V. Türk Kültürü Kongresi-Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002), Eğitim, Cilt IV, Yayına Hazırlayan: Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, ss. 31 62, Ankara.
 • ÖZTÜRK, Veli (1990), Cumhuriyet Dönemi Milli Eğitim Rûralarında Din Eğitimi ve Öğretimi İle İlgili Alınan Kararlar ve Değerlendirilmesi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • ÖZTÜRK, Veli (1997), Türkiye’de Din Eğitimi ve Siyaset (TBMM Zabıtlarında Din Eğitimi Tartı maları 1920-1990), DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • PARLADIR, Selahattin (1986a), İslam’da Örgün Din Eğitimi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • PARLADIR, Selahattin (1986b), “Öğretmenliğin Dünü, Bugünü”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, III, DEÜ Yayınları, 121 134, İzmir.
 • RESMİ GAZETE, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609.
 • T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Milli Eğitim Rûraları Kararları, Alındığı Yer: http://ttkb.meb.gov.tr/secmeler/sura/sura.htm, Alındığı Tarih: 06.10.2009.
 • T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Milli Eğitim Temel Kanunu, Kanun No: 1739.
 • T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Tebliğler Dergisi, 23 Ekim 1967, Sayı: 1475
 • T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (1991), Yedinci Milli Eğitim Rûrası(5-15 Rubat 1962), Tıpkı Basım, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • T. C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (:ubat 2007), Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, Ankara.
 • T. C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (Temmuz 2007), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007), Ankara, (Alındığı Yer: http://www.yok.gov.tr/content/view/16/52/, Alındığı Tarih: 20.08.2010).
 • TOSUN, Cemal (2005a), “Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din Görevlisi Yetiştirme Alanında Değişme”, V. Türk Kültürü Kongresi- Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21 Aralık 2002), Eğitim, Cilt IV, Yayına Hazırlayan: Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, ss. 85 111, Ankara.
 • TÜRK, Ercan (1999), Türk Eğitim Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
APA EV H (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0(33), 9 - 50.
Chicago EV Halit Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 0, no.33 (2011): 9 - 50.
MLA EV Halit Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.33, 2011, ss.9 - 50.
AMA EV H Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2011; 0(33): 9 - 50.
Vancouver EV H Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2011; 0(33): 9 - 50.
IEEE EV H "Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme." DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 0, ss.9 - 50, 2011.
ISNAD EV, Halit. "Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve din öğretimi alanına öğretmen yetiştirme". DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 33 (2011), 9-50.