İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi

Yıl: 2012 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 213 - 228 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi

Öz:
Bu araştırmada, ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi kapsamındaki kuvvet ve hareket ünitesi konularını günlük hayat bağlamındaki problem çözümlerine transferleri incelenmiştir. Eylem araştırması şeklinde desenlenen araştırmanın örneklemini kritik durum örneklemesi yöntemiyle seçilen 33 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama araçlarıyla elde edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler iki aşamalı olarak ele alınmış, birinci aşamada öğrencilerin başarı testi ve transfer testi puanları arasındaki ilişkiye bakılmış, ikinci aşamada ise öğrencilerin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada yapılan analizler sonucunda öğrencilerin başarı testi puanları ile transfer testinden aldıkları puanlar arasında pozitif yönde, anlamlı ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Araştırma kapsamında geliştirilen transfer düzeyleri , sıfır transfer, eksik transfer ve tam transfer olarak kategorize edilmiştir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat bağlamına tam transfer düzeylerinin oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin sıfır transfer yanında büyük oranda eksik transfer gerçekleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

An investigation of 8th grade primary school students level of transferring science and technology topics ınto everyday life problem solving

Öz:
This study investigates the 8th grade primary school students transferring Force and Motion unit topics into everyday life problem solving. The participants of the study designed as action research are 33 8th grade students chosen using critical case sampling method. The data were collected through the data collection tools developed by the researcher. The data were evaluated in two phases. Relationship between the achievement test and the transfer test scores were evaluated in the first phase while the second phase aimed at identifying the level of transferring science and technology topics into everyday life problem solving. Analysis results indicate that there is a positive, significant, and medium-level relationship between achievement and transfer test scores. Transfer levels developed in the scope of this study were categorized as zero transfer, deficient transfer and complete transfer. The complete transfer levels of science and technology topics into everyday life were found to be quite low in 8th grade students. Besides, the participants were found to perform both zero transfer and deficient transfer to a great extent.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bakırcı, H., Subay, S., Midyatlı, F., Ünsal, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı fizik kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin sınıf seviyesine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10, 31-48
 • Basile, C. G., Copley, J. V.(1997, March). The Effect of an Outdoor Nature Investigation Program on Young Children’s Ability To Transfer Knowledge, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois.
 • Branderhorst, M., Huizenga, T., Kruzich, K. (1997). Developing transfer in middle school student learning, Unpublished master’s theses , Saint Xavier Universi, Chicago.
 • Bransford, J. D., Schwartz, D. L. ( 2001). Rethinking transfer: A simple proposal with multiple implications. Review of Research in Education, 24, 61-100
 • Boidy, T., Moran, M. (1994). Improving students’ transfer of learning among subject areas through the use of integrated curriculum and alternative assessment, Unpublished doctoral dissertation, Saint Xavier University, Chicago.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Veri analizi el kitabı.(7. Baskı), Ankara: PegemA Champagne, A.B., Klopfer, L.E., & Anderson, J.H. (1980). Factors Influencing The Learning Of Classical Mechanics. American Journal Of Physics, 48, 1074–1079.
 • Cote, N.(1994, November). Overcoming the inert knowledge problem in learning from expository text, Paper presented at the meeting of the Mid-South Educational Research Association, Nashville, TN.
 • EARGED, (2005). PISA 2003 Ulusal Nihai Raporu. Ankara: MEB.
 • Eryılmaz, A. (1996). The Effects Of Conceptual Assignments, Conceptual Change Discussions, And A CAI Program Emphasing Cognitive Conflict On Students’ Achivement And Micsonceptions In Physics, Unpublished doctoral dissertation, Florida Institute Of Technology.
 • Etkina, E., Karelina, A., Villasenor, M. R. (2006, August). Studying transfer of scientific reasoning abilities. Paper presented at the meeting of the AAPT National Meeting, Salt Lake City, UT.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö., Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 80-88
 • Lee, H. S., Lıu, O. L. (2009). Assessing learning progression of energy concepts across school grades: the knowledge integration perspective. Science Education, 94, 665-688.
 • Lobato, J. (2006). Alternative perspectives on the transfer of learning: history, issues, and challenges for future research. The Journal of The Learning Sciences, 15, 431-449
 • Martin, D. J., (1997). Elementary science methods: A constructivist approach, New York: Delmar Publishers
 • MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6., 7., 8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Maloney, D. P. (1984). Rule-governed approaches to physics-Newton’s third law. Physics Education, 19, 37–42
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin hareket ve kuvvet hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 123-140
 • Özmen, H.(2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11, 317-324
 • Öztürk, A. (2009). Fizik problemlerini çözmede yüksek ve düşük başarılı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fizik problem çözme süreçlerinin bilişsel farkındalık açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Paul, R., Elder, R. (2001). Critical thinking: inert information, activated ignorance, and activated knowledge, Journal of Developmental Education, 25, 36-38
 • Perkins, D. (1999). The many face of constructivisim, Educational Leadership, 57(3), 6-11
 • Radford, D. (1998). Transferring Theory into Practice: A Model for Professional Development for Science Education Reform, Journal of Research in Science Education, 35, 73-88
 • Rosenquist, M.L. & Mcdermott, L.C. (1987). A Conceptual Approach To Teaching Kinematics. American Journal Of Physics, 55, 407–415.
 • Salomon, G. , Perkins, D. N.(1989). Rock roads to transfer : Rethinking mechanisms of a neglected phenomenon, Educational Psychologist, 24, 113-142
 • Salomon, G., Perkins, D. N. (1985). Transfer of cognitive skills from programming: When and how?, ( Report No. NIE-G-83-0028), Washington, National Institute of Education, (ERIC Document Reproduction Service No. ED271092)
 • Soudani, M., Sivade, A., Cros, D., Medimagh, M.(2000). Transferring Knowledge from the Classroom to the Real World: Redox Concepts, School Science Review, 298, 65-73
 • Şeker, H., Gençdoğan, B. (2006), Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme, Ankara: Nobel.
 • Şimşek, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, 115-139
 • Taşdemir, A., Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 124-148
 • Thissen, F.(1997), Das Lernen neu erfinden: konstruktivistische Grundlagen einer Multimedia- Didaktik, In: U.Beck, W. Sommer (Hırsg), Learntec ’97 Tagungband, (ss. 69-80), Karlsruhe: Schriftenreihe der KKA.
 • Wang, W. (2001, November). The relative effectiveness of structured questions and summarizing on near and far transfer tasks, Paper presented at the National Convention of the Association for Educational Communications and Technology, Atlanta, GA.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı), Ankara: Seçkin.
 • Yiğit, N., Devecioğlu, Y., Ayvacı, H. Ş.(2002, Eylül). İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin fen kavramlarını günlük yaşamdaki olgu ve olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, , Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.
 • YÖK/Dünya Bankası, (1997). Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara: MEB
APA Emrahoglu N, Mengi F (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. , 213 - 228.
Chicago Emrahoglu Nuri,Mengi Fadime İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. (2012): 213 - 228.
MLA Emrahoglu Nuri,Mengi Fadime İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. , 2012, ss.213 - 228.
AMA Emrahoglu N,Mengi F İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. . 2012; 213 - 228.
Vancouver Emrahoglu N,Mengi F İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. . 2012; 213 - 228.
IEEE Emrahoglu N,Mengi F "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi." , ss.213 - 228, 2012.
ISNAD Emrahoglu, Nuri - Mengi, Fadime. "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi". (2012), 213-228.
APA Emrahoglu N, Mengi F (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 213 - 228.
Chicago Emrahoglu Nuri,Mengi Fadime İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, no.1 (2012): 213 - 228.
MLA Emrahoglu Nuri,Mengi Fadime İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, 2012, ss.213 - 228.
AMA Emrahoglu N,Mengi F İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 21(1): 213 - 228.
Vancouver Emrahoglu N,Mengi F İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012; 21(1): 213 - 228.
IEEE Emrahoglu N,Mengi F "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss.213 - 228, 2012.
ISNAD Emrahoglu, Nuri - Mengi, Fadime. "İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji konularını günlük hayat problemlerinin çözümüne transfer düzeylerinin incelenmesi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21/1 (2012), 213-228.