Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 327 - 348 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği

Öz:
Toplumların gelişmelerine paralel olarak nitelikli işgücü ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikli iş gücünün elde edilmesi ancak uygun yetenekteki kişilerin bu yeteneklerine uygun işlerde istihdam edilmesi sonucu ortaya çıkacaktır. Bunun için de, kariyer tercihlerinde bulunmadan önce, bireylerin kendi yetenek ve yeterliliklerinin farkında olmaları ve doğru yönlendirmeler ile sağlıklı kariyer tercihleri yapmaları gerekmektedir. Özellikle 1995-1999 doğumlu, yaklaşık 14-18 yaş grubundan oluşan lise eğitimi alan bireylerin Y kuşağının son dönemini oluşturduğu göz önünde bulundurulursa, bu bireylerin iş algılarında değişiklikler olacağı açıktır. Özellikle şu an iş yaşamında üç kuşağın (Geleneksel, X ve Y kuşağı)birlikte çalışması sonucu gündeme gelen çatışmalardan da anlaşılacağı üzere, Y kuşağının diğer kuşaklarla göre oldukça farklı meslek tercihleri ve iş yapma alışkanlıkları vardır. Bu nedenlerden dolayı lise öğrencilerinin kariyer tercihinde bulunurken, kariyer değerleri, bu tercihlerini etkileyen faktörler ve karşılaştıkları müdahaleler araştırılmak istenmektedir. Fen liseleri üzerine yapılan bu araştırmada kariyer tercihleri noktasında önemli bir teori olan Edgar Scheinın çalışmaları neticesinde ortaya çıkan kariyer değerleri (career anchors) perspektifinde kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.Bu çalışmada öncelikle; kariyer, kariyer tercihi ve kariyer tercihini etkileyen faktörler mevcut literatürden yararlanılarak açıklanmaktadır. Araştırma bölümünde ise; hangi etmenlerin hangi düzeyde öğrencilerin kariyer tercihlerine etki ettiği, anket yöntemi kullanılarak elde edilen nicel veriler analiz edilerek tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

A research based on factors effecting students carrier decisions from the perspective of schein s carrier anchors: Sample case of science high schools in the city of Isparta

Öz:
In parallel with nations developments, the need for qualifieds killed work for cearises.To obtain this qualified work force, if and only if it is required that suitable skilled people are employed in the right positions according to their skills. Therefore, beforedeciding on a career, it is essential for individuals to be aware of their own skills and qualifications, and to make rational decisions on a career with well-advised guidance. Taking in to consideration that individuals especially born in 1995-1999, part of 14-18 age group and high school studentsconstituting the last period of Y generation, it is apparent that there will be change in the perceptions of carriers for these individuals. Particularly nowadays, as is evident from the conflicts in the consequence of that three (X, Y and Z) generations are working together in same environment, the generation Y has relatively different carrier choices and working habits in comparison with the other generations. Because of these reasons, at the time of high schools tudents making decisions on a carrier, carrier anchors, the factors effecting these decisions and encountered interventions are intended for research. In this study on science high schools, the factors effecting carrier decisions have been focused from the perspective of career anchors - appeared in Edgar Schein studies- which is considered as one of the most significant theory for the point of carrier decision. In this study, primarily; carrier, carrier decision and the factors effecting carrier decisions are explained with benefit from existing literature. As for research part; what factors in what levels effecting carrier decisions are determined by analyzing quantitative data obtained from using survey method.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıgüzel, O, (2008), Türkiye'de Gençlerin Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler ve Üniversite Hazırlık Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma , Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
 • Adıgüzel, O, (2009), Schein'in Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi , 277-292,
 • Agarwala, T, (2008), Factors Influencing Career Choice of Management Students in India, Career Development International Emerald Group, 13 (4), 362-376,
 • Aktaş, H,, & Çetin, C, (2005), Hava Harp Okulu Endüstri Mühendisliği İle Marmara Üniversitesi İ,İ,B,F, Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması, M, Üniversitesi (Dü,), XII,Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi içinde (s, 191-194), İstanbul: Golden Print Ofset Basım Ve Yayın Hizmetleri,
 • Aldemir, M, C,, Ataol, A,, & Budak, G, (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları,
 • Argon, T,, & Eren, A, (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Austin, R, K,, Dahl, A, D,, & Wagner, B, D, (2010), The Roles of Negative Career Thoughts and Sense of Coherence in Predicting Career Decision Status, Canadian Journal of Counselling, 44 (1), 65-77,
 • Aykaç, B, (1999), İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynklarının Stratejik Planlaması, Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Aytaç, S, (2005), Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Bursa: Ezgi Kitapevi,
 • Aytaç, S, (1997), İş Yaşamında Kariyer Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi, , İstanbul: Epsilon Yayınları,
 • Barclay, W, B,, Chapman, J, R,, & Brown, B, L, (2013), Underlying Factor Structure of Schein's Career Anchor Model, Journal of Career Assessment, 21 (3), 430-451,
 • Baruch, Y,, & Peiperl, M, (2000), Career Management Practices: An Empirical Survey And Implications, Human Resource Management, 39 (4), 347–366,
 • Barutçugil, İ, (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık,
 • Bayraktaroğlu, S, (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya: Sakarya Yayıncılık,
 • Bayram, C, (2010), Kariyer Planlama ve Yönetimi, İstanbul: Kum Saati Yayıncılık,
 • Bayram, N,, Gürsakal, S,, & Aytaç, S, Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Açıklamada Kişiliğin Etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 181-190,
 • Beck, J,, & Lopa, J, M, (2001), An Exploratory Application of Schein's Career Anchors Inventory to Hotel Executive Operating Committee Members, International Journal of Hospitality Management , 15-28,
 • Berberoğlu, G, N, (1991), İşletmelerda Organizasyon-Birey Bütünleşmesini Sağlayan Etkili Bir Uygulama: Kariyer Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, 24 (1), 135-153,
 • Bingöl, D, (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınevi,
 • Bolton, T, (1997), Human Resource Management An Introduction, Malden, Massachusetts, USA: BlackwellPublishers Inc,
 • Carrell, M, R,, Elbert, N, F,, & Hatfield, R, D, (1995), Human Resource Management: Global Strategies For Managing a Diverse Workforce, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ,
 • Cascio, W, F, (1992), Managing Human Resources, Singapore: McGraw-Hill, Inc,
 • Cerdin, J,-L,, & Pargneux, M, L, (2010), Career Anchors: A Comparison Between Organization-Assigned and Self-Initiated Expatriates, Published online in Wiley InterScience , 287-299,
 • Chang, C, L,-H,, Jiang, J, J,, Klein, G,, & Chen, H,-G, (2012), Career Anchors and Disturbances in Job Turnover Decisions – A Case Study of IT professionals in Taiwan, Information & Management , 309-319,
 • Chinweike, O, J,, Michael, E,, & Sani, T, (2012), Counseling Practices in Monitoring Vocational Behaviour of Students in Tertiary Institution, Psychology Research David Publishing, 2 (11), 656-661,
 • Chope, R, C, (2008), Practice and Research in Career Counseiing and Development—2007, The Career Development Quarterly, 57, 98-173,
 • Coetzee, M,, & Schreuder, D, (2009), Psychological Career Resources As Predictors Of Working Adults’ Career Anchors: An Exploratory Study, SA Journal of Industrial Psychology, 35 (1), 117-128,
 • Cooper, R, K,, & Sawaf, A, (1997), Liderlikte Duygusal Zeka, (B, S, Zelal Bedriye Ayman, Çev,) İstanbul: Sistem Yayıncılık,
 • Crepeau, R, G,, Crook, C, W,, Goslar, M, D,, & Mcmurtrey, M, E, (1992), Career Anchors of Information Systems Personnel, Journal of Management Information Systems M,E, Sharpe, Inc,, 9 (2), 145-160,
 • Çetin, C,, & Dinç Özcan, E, (2014), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları,
 • Çiftci, B,, Çolak, A,, Dolgun, U,, Serinkan, C,, Kağnıcıoğlu, D,, & Ergun Özler, D, (2007), İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ekin Kitapevi,
 • Çınar, Y, (2013), Kariyer Tercihi Probleminin Yapisal bir Modeli ve Riske Karsi Tutumlar: Olasilikli DEMATEL Yöntemi,
 • Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (1), 157,159-185,366,368,
 • Danziger, N,, Rachman-Moore, D,, & Valency, R, (2008), The Construct Validity of Schein’s Career Anchors Orientation Inventory, Career Development International Emerald Group, 13 (1), 7-19,
 • Decenzo, D, A,, & Robbins, S, P, (2007), Fundamentals Of Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc,: United States Of America,
 • Dessler, G, (2011), Human Resource Management , London: Pearson Education Limited,
 • Erdoğan, İ, (2000), Okul Yönetimi Ve Öğretim Liderliği , İstanbul: Sistem Yayıncılık,
 • Erdoğmuş, N, (2003), Kariyer Geliştirme Kuram Ve Uygulama, Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Eren Gümüştekin, G,, & Gültekin, F, (2009), Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (23), 147-158,
 • Ertürk, M, (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık, Eryılmaz, B,, & Türkay, O, (2010), Kariyer Değerleri Ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen Örnekler,
 • Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) , 179-199,
 • Esters, L, T, (2007), Career Indecision Levels Of Students Enrolled in A College Of Agriculture And Life Sciences, Journal of Agricultural Education, 48 (4), 130-147,
 • Esters, L, T, (2008), Influence Of Career Exploration Process Behaiıors On Agriculture Students’ Level Of Career Certainty, Journal of Agricultural Education, 49 (3), 23-33,
 • Faulkner, P, E,, Baggett, C, D,, Bowen, C, F,, & Bowen, B, E, (2009), Attıtudes, Educatıonal, And Career Choıces Of Food And Agricultural Sciences Institute Participants, Journal of Agricultural Education, 50 (1), 45-56,
 • Feldman, D, C,, & Bolino, M, C, (1996), Careers Wıthın Careers: Reconceptualızıng The Nature Of Career Anchors And Their Consequences, Human Resource Management Review, 6 (2), 89-112,
 • Fındıkçı, İ, (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Alfa Yayıncılık, Finer-Freedman, J, (Dü,), (2006), Critical Career Junctures that Direct the Career Life-Cycle of Young Careerists, Business and Professional Women’s Foundation Rewiev Boards , 1-20,
 • Gerlicher, C, (2002), Older Women And Their Career Decisions And Compromise, Maryland: The Educational Resources Information Center (ERIC),
 • Goleman, D, (1998), Duygusal Zeka, (B, S, Yüksel, Çev,) İstanbul: Varlık Yayınları A,Ş,
 • Gürüz, D,, & Özdemir Yaylacı, G, (2007), İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A,Ş,
 • Hardin, J, R,, Stocks, M, H,, & Graves, 0, F, (2001), The Effect Of Match Or Mismatch Between The Career Anchors And The Job Settings Of Cpas: An Empirical Analysis, Elsevier Science, 18, 119-148,
 • Herr, E, L, (1993), Contexts and Influences On The Need For Personal Flexibility For The 21st Century, Part II, Canadian Journal of Counselling, 27 (4), 219-235,
 • Herrbach, O,, & Mignonac, K, (2012), Perceived Gender Discrimination and Women’s Subjective Career Success: The Moderating Role of Career Anchors, Département des relations industrielles, Université Laval, 67 (1), 25-50,
 • Hsua, M, K,, Jiangb, J, J,, Kleinc, G,, & Tangd, Z, (2003), Perceived Career Incentives And Intent to Leave, Information & Management , 361–369,
 • İbicioğlu, H, (2011), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Alter Yayıncılık,
 • Igbaria, M,, Kassicieh, S, K,, & Silver, M, (1999), Career Orientations and Career Success Among research, and Development and Engineering Professionals, Journal of Engineering Technology Management , 29–54, İstatistik Analiz, (2014, 05 30), (http://www,istatistikanaliz,com/faktor_analizi,asp), Erişim Tarihi: 30.05.2014
 • Jiang, J, J,, Klein, G,, & Balloun, J, L, (2000), The Joint Impact of Internal and External Career Anchors on Entry-Level IS Career Satisfaction, Information Management Elsevier , 31-39,
 • Kalaycı, Ş, (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Ankara: Asil Yayın Dağıtım,
 • Karakaya, Y, E,, Karataş, Ö,, Öz, Ç,, & Karataş, F, (2013), Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin KariyerDeğeri Algıları, Doğuş Üniversitesi Dergisi (14), s, 86-94,
 • Kennedy, M, L,, & Haines, B, (2008), Course Expectations And Career Management Skills, Australia: National Centre for Vocational Education Research Australian Government,
 • Kitapçı, H,, & Sezen, B, (2002), Çalışanların Tatminini Belirleyici Unsurlar Üzerine Bir Araştırma: Kariyer Süreci Örneği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1), 219-230,
 • Kniveton, B, H, (2004), Managerial Career Anchors in a Canging Business Environment, Journal of European Industrial Training, 28 (7), 564-573,
 • Kula, Ö, (2012), Lisansüstü Öğrencilerin Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler:Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Isparta: Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
 • Leea, S, H,, & Wong, P, K, (2004), An Exploratory Study Of Technopreneurial İntentions: A Career Anchor Perspective, Journal of Business Venturing , 7-28,
 • Mariana, D, (2009), Human Resources Profile In The Virtual Organization Based On The Career Anchors Of Edgar Schine, Annals of DAAAM, 20 (1), 1726-9679,
 • Navaro, D, (2014), Kariyer Ve Varoluş, Ankara: Elma Yayınevi,
 • Niles, S, G,, & Harrıs-Bowlsbey, J, (2013), 21, Yüzyılda Kariyer Gelişimi Müdahaleleri, (F, K, OWEN, Çev,) Ankara: Nobel Yayınevi,
 • Noe, R, A, (1999), İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Gelişimi, (C, Çetin, Çev,) İstanbul: Beta Yayınevi,
 • Nordvik, H, (1996), Relationships Between Holland's Vocational Typology, Schein's Career Anchors And Myers—Briggs' Types, Journal of Occupational and Organizational Psychology , 263-275,
 • Odabaşı, S, (2008), Kaiyer Yönetimi, İstanbul: Kum Saati Yayınları,
 • Öner, M, (2001), Kişisel Kariyer Planlaması, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, Özdamar, K, (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Eskişehir: Kaan Kitapevi,
 • Özdemir, Y,, & Mazgal, S, (2012), Bir Kariyer Tercihi Olarak Girişimcilikte Dışsal Faktörlerin Etkisi: Sakarya Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 87-102,
 • Özen, Y, (2011), Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi , 81-96,
 • Özgen, H,, Öztürk, A,, & Yalçın, A, (2002), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Yayıncılık,
 • Özyürek, R, (2013), Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Kuramları, İzmir: Nobel Yayınları,
 • Pekkaya, M,, & Çolak, N, (2013), Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP İle Belirlenmesi, Jasss International Journal of Social Science, 6, 798-818,
 • Petroni, A, (2000), Strategic Career Development For R&D Staff: A Field Research, Team Performance Management: An International Journal , 52±61,
 • Robbins, S, P,, & Judge, T, A, (2013), Organizational Behavior, (İ, Erdem, Çev,) Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Sabuncuoğlu, Z, (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık,
 • Sabuncuoğlu, Z, (1997), Personel Yönetimi: Poltika ve Yönetsel Teknikler, Bursa: Furkan Ofset,
 • Salant, P,, & Dillman, D, A, (1994), How to Conduct Your Own Survey, John Wiley & Sons, Inc, , 55,
 • Sav, D, (2008), Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler Ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
 • Schein, E, H, (1974), Career Anchors and Career Paths: A Panel Study of Management School Graduates, Education Resources Information Center , 1-36,
 • Schein, E, H, (1990), CareerAnchors (discoveringyourrealvalues), San Francisco,
 • Schein, E, H, (1996), Career Anchors Revisited: Implications for Career Development in the 21st Century, Academy of Management, 10 (4), 80-88,
 • Schein, E, H, (2006), Career Anchors, Participant Workbook, USA: John Wiley & Sons, Inc,
 • Schein, E, H, (2006), Career Anchors, Self Assessment, USA: John Wiley & Sons, Inc,
 • Seçer, B,, & Çınar, E, (2011), Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 18 (2), s, 49-62,
 • Soysal, A,, & Söylemez, C, (2014), İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (12), 23-38,
 • Super, D, E, (1976), Career Education and the Meanings of Work Monographs On Career Education, U,S, Government Printing Office , 1-47,
 • Suutari, V,, & Taka, M, (2004), Career Anchors of Managers With Global Careers, Journal of Management Development Emerald Group, 23 (9), 833-847,
 • Şimşek, M, Ş,, Çelik, A,, Akgemici, T,, & Soysal, A, (2004), Kariyer Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi, 347
 • Thompson, B, L, (1998), Yeni Yönetinin El Kitabı 2: Perfornams Geliştirme, (V, G, Diker, Çev,) İstanbul: Hayat Yayınevi,
 • Tortop, N,, Aykaç, B,, Yaymani, H,, & Özer, M, A, (2013), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Tunçer, P, (2012), Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi, http://egitimdergi,omu,edu,tr/ , 15, Türk Dil Kurumu, (2014, 03 18), http://www,tdk,gov,tr/ : http://www,tdk,gov,tr/index, php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK,GTS,53282750b68936,21326140 Erişim Tarihi: 03.18. 2014
 • Uyargil, C,, Acar, D,, Yılmaz, H,, Kağnıcıoğlu, D,, Aytaç, S,, Uzun, Ö,, et al, (2012), Performans Ve Kariyer Yönetimi, Eskiflehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını,
 • Uzunbacak, H, (2006), Kariyer Platosu (Mesleki Durgunluk):Emniyet Teşkilatında Çalışan Amir Sınıfı Personelin Mesleki Durgunluk Boyutu Üzerine Bir Araştırma, Polis Bilimleri Dergisi, 8 (3-4), 29-48,
 • Ünsal, P, (2014), Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı, Ankara: Nobel Yayıncılık,
 • Ünsalan, E,, & Şimşeker, B, (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Weber, K,, & Ladkin, A, (2009), Career Anchors of Convention and Exhibition Industry Professionals in Asia, Journal of Convention & Event Tourism , 243–255,
 • Whymark, K,, & Ellis, S, (1999), Whose Career İs İt Anyway? Options For Careermanagement İn Flatter Organisation Structures, Career Development International, 4 (2), 117-120,
 • Yalım, E, D, (2005), İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler, İstanbul: Hayat Yayıncılık,
 • Yarnall, J, (1998), Career Anchors: Results of an Organisational Study in the UK, Career Development International MCB University Press, 3 (2), 56–61,
 • Yazıcıoğlu, Y,, & Erdoğan, S, (2004), Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Yılmaz, A, G, (2006), İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlamanın Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi , İstanbul,
 • Yüksel, Ö, (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,
 • Zajas, J, J,, & Zajas, J, R, (1994), Planning Your Total Career and Life Portfolio, Executive Development, 7 (2), 19-21,
 • Zellweger, T,, Sieger, P,, & Halter, F, (2011), Should I Stay or Should I Go? Career Choice Intentions of Students With Family Business Background, Journal of Business Venturing , 521–536,
 • Zunker, V, (2008), Career, Work And Mental Health: Integrating career and personel counseling, Texas State: Sage Publications,
APA BATUR H, ADIGÜZEL O (2014). Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. , 327 - 348.
Chicago BATUR H. Zeynep,ADIGÜZEL Orhan Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. (2014): 327 - 348.
MLA BATUR H. Zeynep,ADIGÜZEL Orhan Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. , 2014, ss.327 - 348.
AMA BATUR H,ADIGÜZEL O Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. . 2014; 327 - 348.
Vancouver BATUR H,ADIGÜZEL O Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. . 2014; 327 - 348.
IEEE BATUR H,ADIGÜZEL O "Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği." , ss.327 - 348, 2014.
ISNAD BATUR, H. Zeynep - ADIGÜZEL, Orhan. "Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği". (2014), 327-348.
APA BATUR H, ADIGÜZEL O (2014). Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(42), 327 - 348.
Chicago BATUR H. Zeynep,ADIGÜZEL Orhan Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.42 (2014): 327 - 348.
MLA BATUR H. Zeynep,ADIGÜZEL Orhan Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.42, 2014, ss.327 - 348.
AMA BATUR H,ADIGÜZEL O Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(42): 327 - 348.
Vancouver BATUR H,ADIGÜZEL O Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(42): 327 - 348.
IEEE BATUR H,ADIGÜZEL O "Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.327 - 348, 2014.
ISNAD BATUR, H. Zeynep - ADIGÜZEL, Orhan. "Schein'in kariyer değerleri perspektifinde öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma: Isparta ili fen lisesi öğrencileri örneği". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 42 (2014), 327-348.