Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 62 Sayfa Aralığı: 37 - 54 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma

Öz:
Muhasebeciler uygulamada asli mesleki fonksiyonlarının dışında bulunan ve müşterilerininbeklentiler i doğrultusunda ortaya çıkan çok çeşitli görevleri yerine getirmektedirler. Bu bağlamdaçalışmada muhasebecilerin mesleki tükenmişlikleri ile rol çelişkisi arasında istatistiksel olarakanlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını tespit etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca muhasebecilerinmesleki tükenmişliğinin hangi demografik özellikleri noktasında farklılaştığı da tespit edilmeyeçalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiyede 27 farklı ilde faaliyet gösteren 466 muhasebeci ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi sonucunda rol çelişkisi ile meslekitükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon tespit edilmiştir. Muhasebecilerin rolçelişkisi arttıkça mesleki tükenmişlik düzeylerinin de arttığı ve kişisel başarılarının ise azaldığısonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan muhasebecilerin medeni hali, günlük çalışma süreleri ve çocuksahibi olup olmama durumları ile mesleki tükenmişlikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkininolduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

A study to determine the relationship between the burnout level and the role conflict of accountant

Öz:
Accountants do several work not related to their professional functions in practice but emergingfrom customer expectations.In this context, it is intended to determine whether there is a statisticalrelationship between the burnout and role conflict of accountants. Also, it will be tried to bedetermined that on which demographic point the professional burnout of accountants differ. For thisaim, 466 accountants working in 27 different cities in Turkey are surveyed face to face. As a resut ofthe survey analysis, correlation has been identified between the role conflict and professional burnout.It is concluded that the professional burnout level has increased and individual success has decreasedwhereas the role conflict of accountants increases. On the other hand, it is seen that there isstatistically meaningful relationship between accountants marital status, daily working time, theirhaving children or not and accountants professional burnout.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arı, G.S. - E.Ç., Bal, (2007), Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 15 , Sayı 1, s s.131 – 147.
 • Ay M. - S. Avsaroğlu, (2010), Muhasebe Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1 - Mesleki Tükenmislik Düzeyleri. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s s.1182- 1184.
 • Ceylan, T., (2011), Toplumsal Sistem Analizinde Toplumsal Statü ve Rol, Atat ürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5 , Sayı 1, s s.89- 104.
 • Chappell, D. - V. Di, Martino, (2006), Violence at work, Geneva, International Labor Organization, s s .1 – 27.
 • Dağ, D., (1993), Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Ölçekler, Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Sayı 2, s s.58.
 • Demirkol, İ., (2006), Avukatlarda İş Doyumu, Tükenmişlik ve Denetim Odağının Bazı Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler E nstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Mersin.
 • Ergin, C. (1992). “Doktor ve Hemş irelerde Tükenmiş lik ve Maslach Tükenmiş lik Ölçeğinin Uyarlanması”, Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalış maları, Türk Psikologlar Derneğ i Yayınları, s s. 143 –154.
 • Freuderberger, H., (1974). “Staff Burn- out”, Journal of Social Issues, Vol. 30, No. 1, pp.159- 165.
 • Kaçmaz, N., (2005), Tükenmişlik (burnout) Sendromu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 68, Sayı 2, s s.9- 32.
 • Kalaycı Ş. vd., (2006) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstat istik Teknikleri, 4.Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Linton, R., (1936). The Study of Management, New York: Appleton Century Company, Incorporation.
 • Luthans, F., (1992), Organizational behavior, Mc Graw Hill, New York.
 • Marshall, G., (1999). Soyoloji Sözlüğü, Çeviren Osman Akınbay, Derya Kömürcü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Maslach, C., (2003). Job Burnout: New Directions in Research and Intervention, American Psychological Society, Vol. 12, No. 5, pp. 189- 192.
 • Nazlıoğlu, E. H., (2009), Muhasebe Meslek mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Anabilim dalı.
 • Öztürk V., - S.Ç. Koçyiğit- E.Ç. Bal, (2011), Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile İşe Bağlılık Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli örneği, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1 , s s.84- 98.
 • Sinat, Ö., (2007), Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemş irelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sürgevil, O. - Ö.O., Fettahlıoğlu- S., Gücenmez- G., Budak, (2007), Belediye Çalışanlarının Duygusal Saldırıya Uğrama ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 17, s s.36- 58.
 • Sürgevil, O., (2006), Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu, Ankara: Nobel Yayınevi. TURMOB, (2013) Üye İstatistikleri, Meslek Mensubu Dağılım Tablosu (SM- SMMM), http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Istatistikler.aspx (10.12.2013)
 • Yazıcıoğlu, Y. - Erdoğan, S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
APA DALGAR H, TEKŞEN Ö (2014). Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. , 37 - 54.
Chicago DALGAR Hüseyin,TEKŞEN ÖMER Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. (2014): 37 - 54.
MLA DALGAR Hüseyin,TEKŞEN ÖMER Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. , 2014, ss.37 - 54.
AMA DALGAR H,TEKŞEN Ö Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. . 2014; 37 - 54.
Vancouver DALGAR H,TEKŞEN Ö Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. . 2014; 37 - 54.
IEEE DALGAR H,TEKŞEN Ö "Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma." , ss.37 - 54, 2014.
ISNAD DALGAR, Hüseyin - TEKŞEN, ÖMER. "Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma". (2014), 37-54.
APA DALGAR H, TEKŞEN Ö (2014). Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(62), 37 - 54.
Chicago DALGAR Hüseyin,TEKŞEN ÖMER Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.62 (2014): 37 - 54.
MLA DALGAR Hüseyin,TEKŞEN ÖMER Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.62, 2014, ss.37 - 54.
AMA DALGAR H,TEKŞEN Ö Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(62): 37 - 54.
Vancouver DALGAR H,TEKŞEN Ö Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2014; 0(62): 37 - 54.
IEEE DALGAR H,TEKŞEN Ö "Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.37 - 54, 2014.
ISNAD DALGAR, Hüseyin - TEKŞEN, ÖMER. "Muhasebecilerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma". Muhasebe ve Finansman Dergisi 62 (2014), 37-54.