Yıl: 2015 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 115 - 135 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Öz:
Ülkelerin/Bölgelerin/İllerin lojistik performansının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere göre gerekli iyileştirmelerin yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'deki bölgelerin lojistik performanslarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, lojistik performansın belirleyicisi olarak seçilen kriterlerin ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle tespit edilmiştir. Daha sonra, TOPSIS yöntemi ile Türkiye'deki bölgelerin lojistik performansları sıralanmıştır. Elde edilen genel sonuçlara göre bölgelerin sıralaması Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olarak tespit edilmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

Evaluation by Integrated AHP and TOPSIS Method of Logistics Performance in Turkey's Regions

Öz:
The evaluation by the logistics performance of the countries/regions/cities and making necessary improvements has great importance according to the evaluation. The aim of this study is to rank regions in Turkey by logistics performances. For this purpose, the weighting of the criteria have been determined using the Analytic Hierarchy Process. Then, the logistics performances of the regions in Turkey are evaluated through TOPSIS method. The order of the regions is listed Marmara, Aegean, Mediterranean, Black sea, Central Anatolia, South-eastern Anatolia and lastly Eastern Anatolia Regions, respectively
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AGILITY (2011). Agility Emerging Markets Logistics Index 2011, http:// w w w . a g i l i t y l o g i s t i c s . c o m / E N / D o c u m e n t s / Agility_Downloads/2011Emerging_Markets_Logistics_Index.pdf (Erişim Tarihi 07.12.2013).
 • AGILITY (2012). Agility Emerging Markets Logistics Index 2012, http:// w w w . a g i l i t y l o g i s t i c s . c o m / E N / D o c u m e n t s / Agility_Downloads/2012_Emerging_markets_logistics_Index.pdf. Erişim Tarihi (07.12.2013).
 • AGILITY (2013). Agility Emerging Markets Logistics Index 2013, http:// w w w . a g i l i t y l o g i s t i c s . c o m / E N / D o c u m e n t s / Agility_Downloads/2013_Emerging_Markets_Logistics_Index.pdf Erişim Tarihi (07.12.2013).
 • AGILITY (2014). Agility Emerging Markets Logistics Index 2013, http:// w w w . a g i l i t y l o g i s t i c s . c o m / E N / D o c u m e n t s / Agility_Downloads/2013_Emerging_Markets_Logistics_Index.pdf Erişim Tarihi (08.07.2014).
 • Ar, İ. M. & Tanyaş, M. (2012). Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısından İllerin Sıralanması. I. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. 1-12 Mayıs, Konya.
 • Ar, İ.M., Özdemir, F., & Baki, B. (2014). Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde AHS-TOPSIS ve AHS-VIKOR Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği. Journal of Yasar University, 9(35),6159-6174.
 • Ar, İ.M., Peker, İ., Baki, B. & Korucuk, S. (2014). Ranking The Turkish Cities by Logistics Center Potential. XII. International Logistics and Supply Chain Congress. 30-31 October 2014, İstanbul.
 • Bayraktutan ,Y. & Özbilgin, M. (2013). Türkiye'de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi. II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray.
 • Bayraktutan, Y., Tüylüoğlu, Ş. & Özbilgin, M. (2012). Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 61-71.
 • Bhushan, N. ve Rai, K. (2004). Strategic Decision Making: Applying The Analytic Hierarchy Process, ABD: Springer.
 • Chang, L. K. (2013). Combined MCDM Approaches for Century-Old Taiwanese Food Firm New Product Development Project Selection. British Food Journal, 115 (8), 1197-1210.
 • Çoban, A. (2014). Yükseköğretim Sisteminin Temel Sorunlarının Önceliklendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 1-13.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2003), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2003),Yayın No:2671, Ankara: DPT Yayınları.
 • Dinçer, H., & Görener, A. (2011). Performans Değerlendirmesinde AHP-Vıkor ve AHP-TOPSIS Yaklaşımları: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama. Sigma: Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 29, 244-260.
 • Doğan, A., & Önder, E. (2014). İnsan Kaynakları Temin ve Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Kullanılması ve Bir Uygulama. Journal of Yasar University, 9(34), 5796- 5819.
 • Dünya Bankası (2007). Connecting to Compete 2007: Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC 20433: The World Bank.
 • Dünya Bankası (2010). Connecting to Compete 2010: Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC 20433: The World Bank.
 • Dünya Bankası (2012). Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC 20433: The World Bank.
 • Dünya Bankası (2014). Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington, DC 20433: The World Bank.
 • Ener, T.(2010). Küresel Lojistik Performans İndeksi: Mersin'de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmalarının Sektörel Performansının İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Gangurde, R.S., & Akarte M. M. (2013). Customer Preference Oriented Product Design Using AHP-Modified TOPSIS Approach. Benchmarking: An International Journal, 20 (4), 549-564.
 • Goh, H.H., Kok, B.C., Yeo, H.T., Lee, S.W., & Zin, A.A.M. (2013). Combination of TOPSIS And AHP In Load Shedding Scheme for Large Pulp Mill Electrical System. Electrical Power and Energy Systems, 47,198-204.
 • Gülen, G. K. (2005). Lojistik Firmalarında Kalite Çalışmalarının Kurumsal Performansa Etkileri, Düşünceden Uygulamaya Değer Yaratma Bildiriler Kitabı, İstanbul: Meta Matbaacılık.
 • Hesse, M. (2004). Logistics and Freight Transport Policy in Urban Areas: A Case Study of Berlin -Brandenburg/Germany. European Planning Studies, 12 (7),1035-1053.
 • Ho, T. C. & Wu, S. Y. (2006). Benchmarking Performance Indicators for Banks. Benchmarking: An International Journal, 13 (1/2).
 • Joshi, R., Banwet, D.K., & Shankar, R. (2011). A Delphi-AHP-TOPSIS Based Benchmarking Framework for Performance Improvement of A Cold Chain. Expert Systems with Applications, 38, 10170-10182.
 • Jozi, S.A., Shoshtary, M.T., & Khayat, A.R. (2015). Environmental Risk Assessment of Dams In Construction Phase Using a Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) Method. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 21, 1-16.
 • Ju, Y., & Wang, A. (2012). Emergency Alternative Evaluation Under Group Decision Makers: A Method of Incorporating DS/AHP With Extended TOPSIS. Expert Systems With Applications, 39, 1315-1323.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE-2011) , Ankara.
 • Karaatlı, M., Ömürbek, N., & Köse, G. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 25-61.
 • Korucuk, S., Kurnuç, M. & Küçük, O. (2013, Eylül). TR90 Düzey II Bölgesi İllerinin Kentsel Lojistik Performanslarının Karşılaştırılması. 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu.
 • Kunadhamraks, P.,& Hanaoka, S. (2008), Evaluating the logitics performance of intermodal transportation in Thailand. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 20(3), 323-342.
 • Martí, L., Puertas, R., & García, L. (2014). The importance of logistics Performance indeks in International Trade. Applied Economics, 46(24), 2982-2992.
 • Oyman, S. (2009). Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü Ve Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Muhasebe Genel Müdürlüğü: Ankara.
 • Özdemir, D. (2010). Strategic Choice for Istanbul: A Domestic or International Orientation for Logistics. Cities, 27,154-163.
 • Perçin, S. & Ayan, Y. T. (2010). AHS ve Bulanık PROMETHEE Yaklaşımlarıyla Esnek Üretim Sistemleri Seçimi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19 (2), 555-575.
 • Saaty, T. (1994). How To Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process. Interfaces, 24 (6), 19-43.
 • Saffarian, S., Shafiee, M., & Zaredar, N. (2015). A New Approach Toward Natural and Anthropogenic Risk Assessment of Gas Power Plants. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 21, 17-36.
 • Shyjith, K., Ilangkumaran, M., & Kumanan, S. (2008). Multi-Criteria Decision-Making Approach to Evaluate Optimum Maintenance Strategy in Textile Industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 14 (4), 375-386.
 • Singh, H. & Kumar, R. (2013). Hybrid Methodology for Measuring The Utilization of Advanced Manufacturing Technologies Using AHP and TOPSIS. Benchmarking: An International Journal, 20 (2), 169-185.
 • Supçiller, A. A., & Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, 1-22.
 • Şimşit, T. Z., Akan, M.Ö.A. & Fırat, S.Ü.O. (2014, Mayıs). Küresel Rekabet ve İnovasyon Çerçevesinde Türkiye'nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi. III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 15-17 Mayıs 2014, Trabzon.
 • Tanyaş, M. & İris, Ç.(2010). Lojistik Sektör Raporu 2010. Müsiad Sektör Raporları :70.
 • Tavana, M., & Marbini, H. A. (2011). A Group AHP-TOPSIS Framework for Human Spaceflight Mission Planning at NASA. Expert Systems with Applications, 38, 13588-13603.
 • U R L 1 : h t t p : / / w w w . t d k . g o v . t r / i n d e x . p h p ? option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5458162f2763e2.63086833 Ustasüleyman, T. (2009). Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: AHSTOPSIS Yöntemi. Bankacılar Dergisi, 69, 33-43.
 • Ünal, F. Ö. (2010). Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yöneticisi Seçimi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yari, M., Monjezi, M., & Bagherpour, R. (2013). Selecting the Most Suitable Blasting Pattern Using AHP-TOPSIS Method: Sungun Copper Mine. Journal of Mining Science, 49(6), 967 -975.
 • Yousefi, A., & Vencheh, H. A. (2010). An Integrated Group Decision Making Model and Its Evaluation By DEA for Automobile Industry. Expert Systems With Applications, 37, 8543 -8556.
 • Zaim, S., Türkyılmaz, A., Acar, F.M., Al-Turki, U. & Demirel, F.Ö. (2012). Maintenance Strategy Selection Using AHP and ANP Algorithms: A Case Study. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 18 (1), 16-29.
 • Zorlu, F. (2008). Türkiye Lojistik Coğrafyası. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 43(3), 39-60.
APA GERGİN R, BAKİ B (2015). Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. , 115 - 135.
Chicago GERGİN Ramazan Eyüp,BAKİ Birdoğan Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. (2015): 115 - 135.
MLA GERGİN Ramazan Eyüp,BAKİ Birdoğan Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. , 2015, ss.115 - 135.
AMA GERGİN R,BAKİ B Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. . 2015; 115 - 135.
Vancouver GERGİN R,BAKİ B Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. . 2015; 115 - 135.
IEEE GERGİN R,BAKİ B "Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi." , ss.115 - 135, 2015.
ISNAD GERGİN, Ramazan Eyüp - BAKİ, Birdoğan. "Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi". (2015), 115-135.
APA GERGİN R, BAKİ B (2015). Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 115 - 135.
Chicago GERGİN Ramazan Eyüp,BAKİ Birdoğan Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6, no.4 (2015): 115 - 135.
MLA GERGİN Ramazan Eyüp,BAKİ Birdoğan Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, 2015, ss.115 - 135.
AMA GERGİN R,BAKİ B Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(4): 115 - 135.
Vancouver GERGİN R,BAKİ B Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2015; 6(4): 115 - 135.
IEEE GERGİN R,BAKİ B "Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6, ss.115 - 135, 2015.
ISNAD GERGİN, Ramazan Eyüp - BAKİ, Birdoğan. "Türkiye'deki Bölgelerin Lojistik Performanslarının Bütünleştirilmiş AHS ve TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6/4 (2015), 115-135.