Yıl: 2016 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 176 - 184 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması

Öz:
Amaç: Toplumun, hatta ruh sağlığı çalışanlarının şizofreni hastalarına yönelik olumsuz tutumları, bu hastaların hastalıkla etkin baş etmesinde, bakımı yönetmesinde ve yaşam niteliklerinde önemli bir engel oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar damgalamanın varlığına işaret etmekle birlikte, çözüm yollarına dair herhangi bir fikir verememektedir. Bu çalışmada, tıp eğitiminin tıp fakültesi öğrencilerinin şizofreniye yönelik tutumları üzerindeki etkisinin 5 yıllık bir çalışma ile araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2008- 2009 öğre- tim yılında öğrenim gören ve gönüllü olarak katılan, psikiyatriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim almamış olan 106 birinci sınıf öğrencisi alınmış, araştır-manın amacını bildiren bir metin okunmuş ve gönüllü olarak çalışmaya katıl-dıklarını bildirenler onay formunu doldurmuşlardır. Katılımcılara Psikiyatrik AraştırmalarveEğitimMerkezi(PAREM)tarafındangeliştirilen"TutumAnketi"nin demografik (10 madde) ile şizofreni (32 madde) bölümleri uygulan-mıştır. Katılımcılar 5 yıl sonra psikiyatri stajının bitişinde yeniden aynı ölçümaracıyla değerlendirilmiştir.Bulgular: Çalışmaya 106 gönüllü katılmıştır. Katılanların çoğunluğu kadın (%54.7), çoğunun gelirleri giderlerine eşit (%65.1), %5.6'sındaise ruhsal has- talık bulunmaktadır. Birinci sınıfta psikiyatri stajı almayan öğrencilerin, beşinci sınıfta psikiyatri stajı aldıktan sonra şizofreni tanısı konan kişilere yönelik tutum- larında süreç içerisinde olumlu değişim olduğu gösterilmiştir. Özellikle şizofreni etiyolojisi (p<0.01), sağaltım seçenekleri (p<0.01), şizofreni hastasına yaklaşım (p<0.01) ve sosyal ilişki (p<0.01) ile ilgili alanlarda verilen cevaplarda süreç içe- risinde öğrencilerin tutumlarında beşinci sınıfta psikiyatri stajını tamamladıktan sonra olumlu yönde gelişmelerin olduğu gösterilmiştir.Sonuç: Ruh sağlığı eğitimiolumlututum geliştirme bileşenlerini içermelidir. Bunun yanı sıra ruh sağlığı eğitiminin tıp eğitiminin bütün yıllarına yayılarak süreklilik arz etmesinin, beceri edindirme aşamalarında öğrencilerin hastalar- la doğrudan ve yeterli sürelerle temas etmelerinin, tedavi sonucunda sağlanan olumlu gelişmeleri gözlemlemelerinin de olumlu tutum geliştirmede önemli ol- duğu gözlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri

The Effect of Medical Education on Attitudes Towards Schizophrenia: A Five-Year follow-Up Study

Öz:
Objective: It has been widely acknowledged that the community and health professionals hold negative attitudes toward patients with impaired mental health. This constitutes a majör obstacle for those patients in coping with their disease, managing their care, and hence regulating their lives. Although studies carried out in Turkey document the presence of stigma, they provide limited information about the ways for solving this problem. Drawing on the litrature, the present study investigated the effect of medical education on stigmatization.Method: During 2008/2009 academic year, 106 freshmen who were majoring in the Medical School at Celal Bayar University volunteered to participate in the present study. Participants have not yet received any theoretical or practical training on psychiatry. At the beginning of the study, they were informed about the purpose of the study and accordingly requested to fill a consent form. The 32-item schizophrenia subscale of the Attitude Questionnaire developed by Psychiatric Investigations and Education Center (PAREM) was administered to the participants. Along with the questionnaire, they were also requested demographic information. After 5 years, the participants who completed their psychiatry internship were reassessed with the same instrument.Results: 106 volunteers participated in the present study. The majority of the participants were females (54.7%) with equal balance of income and expidentures (65.1%) having a mental disease percentage of 5.6%. Findings showed that students' attitudes towards schizophrenic patients changed significantly positive as they proceed from first year to the fifth year. Results demonstrated that as students move through the years they report more positive attitudes in the areas of etiology of schizophrenia (p<0.01), treatment options (p<0.01), approach to schizophrenic patients (p<0.01), and social interactions (p<0.01).Conclusion: We claim that the development of positive attitudes should be integrated in to the mental health curriculum not only in particular years but also throughout the whole years of education. Along this continuum, we believe that students would become more aware of the needs of the schizophrenic patients and gain an on going intuition toward the difficulties that the patients encounter. Viewed together, at the stage of acquiring medical/psychological skills students should be given the opportunity to have direct contact with patients in order to give adequate response to patients' needs and thus observe the improvement at the end of the treatment.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdede B, Alptekin K, Topkaya ŞÖ ve ark. (2004) "Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi." Yeni Symposium 42:113-117.
 • Altindag A, Yanik M, Uçok A ve ark. (2006) Effects of an antistigma program on medical students' attitudes to wardspeople with schizophrenia. Psychiatry Clin Neurosci 60:283-288.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Metal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskı. DSM-IV-TR. Köroğlu E (Çeviri Ed.) Ankara: Hekimler Yayın Birliği 43-68.
 • Arkan B, Bademli K, Duman ZÇ (2011) Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumları: Son 10 Yılda Türkiye'de Yapılan Çalışmalar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 3:214-231.
 • Ay P, Save D, Fidanoglu O (2006) Does stigm a concerning mental disorders differ through medical education? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 41:63-67.
 • Bağ B, Ekinci M (2005) Sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarının araştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 3:107-127.
 • Bahar A (2007) Şizofreni ve damgalama. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2:101- 110.
 • Baxter H, Singh SP, Standen P ve ark. (2001) The attitudes of 'tomorrow's doctors' towards mental illness and psychiatry: changes during the final under graduate year. Med Educ 35:381-383.
 • Birdoğan SY, Berksun OE (2002) Tıp fakültesi 1. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerinde psikiyatrik hastaya yönelik tutumlar. Kriz Dergisi 10:1-7.
 • Boyd JE, Katz EP, Link BG ve ark. (2010) The relationship of multiple aspects of stigma and personal contact with someone hospitalized for mental illness, in a nationally representative sample. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 45:1063-70.
 • Bostancı N. (2005) Ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik stigma ve bunun azaltılmasına yönelik uygulamalar. Dusunen Adam 18:32-38.
 • Brown SA, Evans Y, Espenschade K ve ark. (2010) An examination of two brief stigma reduction strategies: filmed personal contact and hallucination simulations. Community Ment Health J 46:494-9.
 • Chung KF (2005) Changing the attitudes of Hong Kong medical students toward people with mental illness. J Nerv Ment Dis 193:766-768.
 • Corrigan PW, Watson AC (2002) The paradox of self stigma and mental illness. Clinical Psychology: Scienceand Practice 9:35-53.
 • Dickerson FB, Sommerville J, Origoni AE ve ark. (2002) Experiences of stigma among out patients withs chizophrenia. Schizophr Bull 28:143-155.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2005) http://w3.whosea.org/en/Section 1174/Section 1199/Section 1567/Section1827_8059.htm.
 • Erbaydar P, Çilingiroğlu N (2010) Tıp Eğimi Geleceğin Hekimlerinin Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkilemekte midir? Turk Psikiyatri Derg 21:114-125.
 • Griffiths KM, Carron-Arthur B, Parsons A ve ark. (2014) Effectiveness of programs for reducing the stigma associated with mental disorders. A meta- analysis of randomized controlled trials. World Psychiatry 13:161-75.
 • Hochman K (2007) Reducing the Stigma of Mental Illness: A Report from a Global Programme of the World Psychiatric Association. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry 16:38-39.
 • Llerena A, Cáceres MC, Peñas-LLedó EM (200 Schizophrenia stigma among medical and nursing under graduates. Eur Psychiatry 17:298-299.
 • Mino Y, Yasuda N, Tsuda T ve ark. (2001) Effects of a onehour educational program on medical students'attitudes to mental illness. Psychiatry Clin Neurosci 55:501-507.
 • Penn DL, Kommana S, Mansfield M ve ark. (1999) Dispelling the stigma of schizophrenia: II. The impact of information on dangerousness. Schizophr Bull 25:437-446.
 • Raingruber B (2002) Client and provider perspectives regarding the stigma of and non stigmatizing interventions for depression. Arch Psychiatr Nurs 16: 201-207.
 • Sartorius N (2002) Iatrogenic stigma of mental illness: Begins with behaviour and attitudes of medical professionals, especially psychiatrists. BMJ 324:1470.
 • Sartorius N, Schulze H (2005) "Reducing the stigma of mental illness: A report." Tijdschrift voor Psychiatrie 12:855-856.
 • Schulze B, Angermeyer MC (2003) Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals. Soc Sci Med 56:299-312.
 • Schumacher M, Corrigan PW, Dejong T (2003) Examining cues that signal mental illness stigma. J Soc Clin Psychol 22:467-476.
 • Soygür H, Özalp E (2005) "Şizofreni ve damgalanma sorunu." Türkiye Klinikleri. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 1:74-80.
 • Taşkın E (2004) "Damgalama, ayrımcılık ve ruhsal hastalık." Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi: 3P 12:5-12.
 • Taşkın E, Şen FS, Aydemir Ö ve ark. (2002) Türkiye'de kırsal bir bölgede yaşayan halkın şizofreniye ilişkin tutumları. Turk Psikiyatri Derg 13:205-214.
 • Üçok A (2008) "Other people stigmatize... but, what about us? Attitudes of mental health professionals towards patients with schizophrenia." Arboleda- Flórez J ve Sartorius N, (Ed.).Understan ding thes tigma of mental illness: the oryandinterventions. Southern Gate, Chichester PO19, İngiltere: John Wiley & Sons: 108-16.
 • Üçok A (1999) Şizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler. Psikiyatri Dünyası 3:67- 71.
 • Yanık M, Şimşek Z, Katı M ve ark. (2003) Tıp fakültesi öğrencilerinin şizofreniye karşı tutumları ve psikiyatri eğitiminin etkisi. Yeni Symposium 41:194-199.
 • Yenilmez Ç, Güleç G, Ernur D ve ark. (2010) Eskişehir'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları. Klinik Psikiyatri Dergisi 13:185-195.
APA ESEN DANACI A, BALIKÇI K, Aydın O, Cengisiz C, UYKUR A (2016). Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. , 176 - 184.
Chicago ESEN DANACI AYŞEN,BALIKÇI Kuzeymen,Aydın Orkun,Cengisiz Cengiz,UYKUR A Burak Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. (2016): 176 - 184.
MLA ESEN DANACI AYŞEN,BALIKÇI Kuzeymen,Aydın Orkun,Cengisiz Cengiz,UYKUR A Burak Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. , 2016, ss.176 - 184.
AMA ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. . 2016; 176 - 184.
Vancouver ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. . 2016; 176 - 184.
IEEE ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A "Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması." , ss.176 - 184, 2016.
ISNAD ESEN DANACI, AYŞEN vd. "Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması". (2016), 176-184.
APA ESEN DANACI A, BALIKÇI K, Aydın O, Cengisiz C, UYKUR A (2016). Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(3), 176 - 184.
Chicago ESEN DANACI AYŞEN,BALIKÇI Kuzeymen,Aydın Orkun,Cengisiz Cengiz,UYKUR A Burak Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 27, no.3 (2016): 176 - 184.
MLA ESEN DANACI AYŞEN,BALIKÇI Kuzeymen,Aydın Orkun,Cengisiz Cengiz,UYKUR A Burak Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.27, no.3, 2016, ss.176 - 184.
AMA ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2016; 27(3): 176 - 184.
Vancouver ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2016; 27(3): 176 - 184.
IEEE ESEN DANACI A,BALIKÇI K,Aydın O,Cengisiz C,UYKUR A "Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 27, ss.176 - 184, 2016.
ISNAD ESEN DANACI, AYŞEN vd. "Tıp Eğitiminin Şizofreniye Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi; 5 Yıllık İzlem Çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 27/3 (2016), 176-184.