Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 36 Sayfa Aralığı: 129 - 144 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI

Öz:
Sosyal, kültürel ve fiziksel olarak toplumu ve bireyleri etkileyen göç, sağlık ve sağlık değişkenleri üzerinde de çok önemli etkilere sahiptir. Göç süreci bedensel ve zihinsel sağlığı etkiler.Özellikle riskli gruplar içinde kadınlar bu süreçten daha fazla etkilenmektedir.Kadınların sağlık hizmetlerinden tam, eşit ve en yüksek standartlarda faydalanmalarını sağlamak, kadının insan haklarının tam olarak sağlanmasının temel koşullarından biri olmakla beraber göçmen annelerde yeni yaşama uyum, kültürel çevredeki değişimler ve sosyal destek eksikliği nedeniyle sağlık risklerinde artış olmaktadır. Sonuç olarak göç sonrasında kadınlar dil, beslenme, davranışlar yönünden yeni kültüre uyum sağlaması için desteklenmelidir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Kadın Araştırmaları Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri

MIGRANT WOMEN AND MIGRATION'S EFFECT ON WOMEN'S HEALTH IN TURKEY

Öz:
Migration not only affects society and individuals socially, culturally, and physically but it also has a significant effect on health care and health variables. Migration process has an impact on physical and mental health, especially of women's, who are in high risk group. Ensuring women to benefit health services in equal and full terms and in the highest standards is one of the basic conditions of women's human rights. However, during migration, because of lack of social support, changes in cultural environment and adaptation to a new life, migrant mothers encounter increasing health risks. As a result, women should be supported on adapting to the new culture in terms of language, nutrition and behavior after migration.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Sosyal Çalışma Temel Sağlık Hizmetleri Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyoloji Kadın Araştırmaları Aile Çalışmaları Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adaman, F. ve Keyder, Ç. (2005). Türkiye'de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma. Erişim tarihi: 20.01.2015, http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_ tr.pdf
 • Akdeniz, E. B. (2007).Göçmen Türk kadınlarının sorunlarının odak grup görüşmesi yöntemi ile belirlenmesi ve psiko-eğitimsel modele göre danışmanlık hizmeti verilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Buran, B. ve Bay, A. (2002). Zorunlu iç göç: Ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(2), ss. 97-103.
 • Akın, A (2009). Sosyal dışlanma ve kadın sağlığı. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009 kongre kitabı (ss. 35-46). Ankara: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
 • Aksu, H. ve Sevil, Ü. (2010). Göç ve kadın sağlığı. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), ss. 133-138.
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2008). Kadın ve sağlık politika dokümanı. Erişim Tarihi: 26.02.2014, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/ data/542a8e0b369dc31550b3ac30/saglik.pdf.
 • Battaglini, A., Gravel, S., Poulin, C., Brodeur, J., Durand, D. ve DeBlois, S. (2001). Immigration and perinatal risk. Centres of Excellence for Women's Health Research Bulletin, 2(2), ss. 8-9.
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı. (2009). Kentsel yoksulluk, göç ve sosyal politikalar komisyonu raporu. Erişim Tarihi: 15.10.2015, http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/ sura_raporlari/kitap7.pdf
 • Çelik, A. B., Gülçubuk, B. ve Aker, A. T. (2006). Ovacık ve Hozat İlçelerinde geriye göç sürecine ilişkin araştırma. Alana ilişkin temel demografik göstergeler ve göç süreçlerinde yaşanan tarımsal değişimler. İstanbul: Ulaşılabilir Yaşam Derneği.
 • Çelik, A. B. (2006). Batman İli alan araştırması değerlendirmesi: Ülke içinde yerinden edilmenin sosyo-ekonomik sonuçları ve geri dönüş önündeki engeller. Zorunlu göç ile yüzleşmek: Türkiye'de yerinden edilme sonrası vatandaşlığın inşası (ss. 177-195). İstanbul: TESEV Yayınları.
 • Demir, G. ve Arıöz, A. (2014). Göç eden kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), ss. 1-8.
 • Gönüllü, M. (1996). Dış göç. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, ss. 94-104.
 • Güler, Ç. ve Akın, L. (2006). Halk sağlığı temel bilgiler. Demografi ve sağlık (ss. 54-55). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2006). Türkiye göç ve yerinden olmuş nüfus araştırması (TGYONA). Erişim Tarihi: 15.10.2015. http://www.hips.hacettepe. edu.tr/TGYONA-AnaRapor.pdf
 • Hemmasi, M. ve Prorok, C.V. (2002). Women's migration and quality of life in Turkey. Geoforum, 33(3), ss. 399-411.
 • İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi. (2010). İç göçten kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri. Erişim Tarihi: 26.02.2014. http://www.arem.gov.tr/proje/ars_rapor/ ic_goc_sorun_cozum.htm
 • İlkaracan, P. ve İlkaracan, İ. (1999). 1990'lar Türkiye'sinde kadın ve göç. Bilanço '98 dizisi: 75 yılda köylerden şehirlere (ss. 305-322). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Kaya, İ. (2008). Avrupalı Türkler: Misafir İşçilikten Avrupa Vatandaşlığına. Eastern Geographical Review, 19, ss. 149-166.
 • Kofman, E., Phizacklea, A., Raghuram P. ve Sales, R. (2000). Gender and international migration in Europe: Employment, welfare and politics. London and New York: Routledge.
 • Kristiansen, M., Mygind, A. ve Krasnik, A. (2007). Health effects of migration. Danish Medical Bulletin, 54(1), ss. 46-47.
 • Martin, S. F. (2003). Women and migration. Migration and mobility and how this movement affects women (ss. 26-31). Sweden: United Nations Division for the Advancement of Women.
 • Mcdonough, P., Walters, V. ve Strohschein, L. (2002). Chronic stress and the social patterning of women's health in Canada. Social Science and Medicine, 54(5), ss. 767- 782.
 • Meadows, M.L., Thurston, E.W. ve Melton, C. (2001). Immigrant women's health. Social Science and Medicine, 52(9), ss. 1451-1458.
 • Özgülnar, N. (2016). Kadınların Sorunları. Savaş, göç ve sağlık (ss. 52-56). Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları.
 • Sağlık Bakanlığı. (2007). Türkiye'de sağlığa bakış. Erişim Tarihi: 15.10.2015. http://sbu. saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/200708281545440_sagligabakis20.pdf
 • Şahin, Y. (2013). Kentleşme Politikası. İstanbul: Ekin Yayınevi, 2013.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal çalışma sözlüğü. Ankara: Selvi Yayınevi.
 • Topçu, S. ve Beşer, A. (2006). Göç ve sağlık. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), ss. 37-42.
 • Tuzcu, A. ve Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), ss. 56-66.
 • Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK]. (2015). Erişim tarihi: 30.03.2016, http://www.tuik.gov. tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • World Health Organization [WHO]. (2003). International migration, health and human rights. Erişim tarihi: 30.03.2016 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ Migration/WHO_IOM_UNOHCHRPublication.pdf
 • World Health Organization [WHO]. (2008). Understanding and tackling social exclusion. Erişim tarihi: 30.03.2016 http://www.who.int/social_determinants/knowledge_ networks/final_reports/sekn_final%20report_042008.pdf?ua=1
 • Yılmaz, T. T. (2005). Göç'ün kadın yaşamı üzerindeki etkileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
APA Arabacı Z, HASGÜL E, SERPEN A (2016). TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. , 129 - 144.
Chicago Arabacı Zeynep,HASGÜL Erbgün,SERPEN AYŞE SEZEN TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. (2016): 129 - 144.
MLA Arabacı Zeynep,HASGÜL Erbgün,SERPEN AYŞE SEZEN TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. , 2016, ss.129 - 144.
AMA Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. . 2016; 129 - 144.
Vancouver Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. . 2016; 129 - 144.
IEEE Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A "TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI." , ss.129 - 144, 2016.
ISNAD Arabacı, Zeynep vd. "TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI". (2016), 129-144.
APA Arabacı Z, HASGÜL E, SERPEN A (2016). TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0(36), 129 - 144.
Chicago Arabacı Zeynep,HASGÜL Erbgün,SERPEN AYŞE SEZEN TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 0, no.36 (2016): 129 - 144.
MLA Arabacı Zeynep,HASGÜL Erbgün,SERPEN AYŞE SEZEN TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.0, no.36, 2016, ss.129 - 144.
AMA Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2016; 0(36): 129 - 144.
Vancouver Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2016; 0(36): 129 - 144.
IEEE Arabacı Z,HASGÜL E,SERPEN A "TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI." Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 0, ss.129 - 144, 2016.
ISNAD Arabacı, Zeynep vd. "TÜRKIYE'DE KADIN GÖÇMENLIK VE GÖÇÜN KADIN SAĞLIĞI ÜZERINE ETKISI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 36 (2016), 129-144.