Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 148 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları

Öz:
Hemşire insan gücünün etkin ve verimli kullanımı, sunulan hizmetin niteliğini ve hastanelerin verimliliklerini doğrudan etkilemektedir. Tüm dünyada ve Türkiye'de hemşire insan gücü yetersizliği çok önemli bir sorundur. Ek olarak mevcut hemşire insan gücünün de doğru dağılımının yapılamaması sorunu derinleştirmektedir. Hemşire insan gücü planlamasında geleneksel olarak hasta-hemşire oranı yöntemi kullanılmaktadır. Güncel yöntem ise hasta sınıflandırma sistemi olup hastanın bakım gereksinimleri göz önüne alınmaktadır. Kliniklerde doğru sayıda ve uygun nitelikte hemşire istihdamı bir yandan hasta ve hastane çıktılarını iyileştirirken, öte yandan hemşire iş yükünü azaltıp iş doyumunu artırabilir. Bu derlemenin amacı yataklı tedavi kurumlarında çalışan hemşirelerin doğru istihdamının sağlanmasının önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri

Nursing Manpower Planning Approaches in Hospital

Öz:
Effective and productive usage of nursing manpower affects directly the quality of services provided by nurses and the efficiency of hospitals. The nursing manpower shortage problem is a very important in the whole world and also in Turkey. Additionally, improper distribution of nurses makes the problem much worse. The ratio of nurse/patient is used traditionally for nursing manpower planning. The current method is based on patient classification system that considers the needs of the patient care. The right number of appropriately qualified nurses in clinics can improve the patient and hospital outcomes, while reducing nurse workloads and can increase the job satisfaction. The purpose of this paper is to emphasize the importance of ensuring the correct employment for the nurses working in inpatient institutions.
Anahtar Kelime:

Konular: Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aiken, LH., Clarke, SP., Sloane, DM. (2002). Hospital staffing, organization, and quality of care: cross-national findings. International Journal for Quality in Health Care, 14:1,5-13. http://dx.doi.org/10.1093/intqhc/14.1.5
 • Aiken, LH., Clarke, SP., Sloane, DM., Sochalski, J., Silber, JH. (2002). Hospital nurse staffing and patient morta- lity, nurse burnout, and job dissatisfaction. The Journal of American Medical Association, 288:16,1987-93. http://dx.doi.org/10.1001/jama.288.16.1987
 • Andrews, G.J, Brodie, D.A., Andrews, J.P., Hillan, E., Gail Thomas, B., Wong, J., Rixon, L. (2006). Professional roles and communications in clinical placements: A qualitative study of nursing students' perception and some mo- dels for practice. International Journal of Nursing Studies, 43:7, 861-874. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.008
 • Bahadori, M., Sadeghifar J, Hamouzadeh, P., Hakimzadeh, SM., Nejati M. (2011). Combining multiple indicators to assess hospital performance in Iran using the Pabon Lasso Model. Australasian Medical Journal, 4:4,175-9. http://dx.doi.org/10.4066/AMJ.2011.620
 • Bilazer, FN., Konca, GE., Uğur, S., Uçak, H., Erdemir, F., Çıtak, E. (2008). Türkiye'de hemşirelerin çalışma koşul- ları. Türk Hemşireler Derneği (THD). Odak Ofset Matbaacılık, Ankara, 22-37.
 • Biron AD, Richer M, Ezer H. (2007). A conceptual framework contributing to nursing administration and research. Journal of Nursing Management, 15, 188-96. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2834.2007.00661.x
 • Carayon, P., Gürses, A. (2008). Nursing Workload and Patient Safety - A Human Factors Engineering Perspective. Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services. In R. G. Hughes (Eds.), Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. AHRQ Publication: Rockville 25-45.
 • Cheraghi, MA., Salasli, M., Ahmadi, F. (2008). Factors influencing the clinical preparation of BS nursing student interns in Iran. International Journal of Nursing Practice, 14:1,26-33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2007.00664.x
 • Cronin, E., Nielsen, M., Spollen, S., Edwards, N. (2007). Adult critical care. Health Care Needs Assessment (HCNA). 3rd series. University of Birmingham,1-68, http://www.hcna.bham.ac.uk (13.09.2009).
 • Dehghan, NN., Nazari, A., Salsali, M., Ahmadi, F. (2006). To Assess role of staffing in nursing productivity: A qua- litative research, Hayat, 12:3,5-15.
 • Eastaugh SR. (2002). Hospital nurse productivity. Journal of Health Care Finance, 29:1,14-22.
 • Eroğlu, EK. (2011). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Yükünün Hasta Güvenliği Üzerindeki Etkisinin Belirlen- mesi Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Farsi, Z., Dehghan-Nayeri, N., Negarandeh, R., Broomand, S. (2010). Nursing profession in Iran: an overview of opportunities and challenges. Japan Journal of Nursing Science, 7:1,9-18. http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7924.2010.00137.x
 • Ghosh, B., Cruz, G. (2005). Nurse requirement planning: a computer-based model. Journal of Nursing Manage- ment, 13:4,363-71. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2934.2005.00566_1.x
 • Goodin, H. J. (2003). The nursing shortage in the United States of America: an integrative review of the literature.
 • Journal of Advanced Nursing, 43: 4, 335-350. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02722_1.x
 • Hibbberd, JM., Doody, LM., Hennessey, M. (2006). Business planning and budget preparation in Judith M. Hibbard & Donna Lynn Smith (Eds) Nursing Leadership and Management in Canada. 3rd Ed.Elsevier Mosby: Toronto, 691-714.
 • Hugonnets S. (2007). The effect of workload on infection risk in critically ill patients. Critical Care Medicine, 35,76-81. http://dx.doi.org/10.1097/01.CCM.0000251125.08629.3F
 • Hurst, K. (2003). Selecting and applying methods for estimating the size and mix of nursing teams. Available from: http://www.who.int/hrh/tools/size_mix.pdf. (11-10-2013).
 • Hurst, K. (2009). Does poor staffing affect job satisfaction and patient care? Nursing Standart, 23:38,14.
 • ICN-International Council of Nurses (2007). Positive Practice Environments: Quality Workplaces-Quality Patient Care, Infromation and Action Toolkit, (http://www.icn.ch/indkit.htm). (13.09.2009).
 • International Council of Nurses (ICN) (2006). International Nurses Day 2006. Safe Staffing Saves Lives. Informa- tion and Action Tool Kit. ICN. Jean-Marteau, CH-1201 Genava;1-16, http://www.icn.ch/indkit2006.pdf (13.09.2009).
 • Lankshear, AJ., Sheldon, TA., Maynard, A. (2005). Nurse staffing and healthcare outcomes: a systematic review of the international research evidence. Advances in Nursing Science, 28:2,163-174. http://dx.doi.org/10.1097/00012272-200504000-00008
 • Mason, D.J., Redeker, N. (1993). Measurement of activity. Nursing Research, 42:2,87-91. http://dx.doi.org/10.1097/00006199-199303000-00005
 • McNeese-Smith, DK. (2001). Staff nurse views of their productivity and nonproductivity. Health Care Management Review, 26:2,:7-19.
 • Meretoja, R., Isoaho, H., Leino-Kilpi, H. (2005). Nurse competence scale: Development and psychometric testing. Journal of Advanced Nursing, 47: 2, 124-133. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03071.x
 • Mitchell GJ. (2003). Nursing shortage or nursing famine: Looking beyond numbers. Nursing Science Quarterly, 16,219-24. http://dx.doi.org/10.1177/0894318403016003011
 • Nayeri, ND., Nazari, AA., Salsali, M., Ahmadi, F. (2005). Iranian staff nurses' views of their productivity and human resource factors improving and impeding it: A qualitative study. Human Resources for Health, 5:3, 1-11.
 • Needleman, J., Buerhaus, P., Mattke, S., Stewart, M., Zelevinsky, K. (2002). Nurse-staffing levels and quality of care in hospitals. The New England Journal of Medicine, 346:22, 1715-22. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMsa012247
 • O'brıen-Pallas, L., Duffıeld, C., Murphy, G. T., Bırch, S., Meyer, R. (2005). Nursing Workforce Planning: Mapping The Policy Trail. Issue Paper. International Council of Nurses, Geneva (Switzerland) ISBN: 92-95040-22-8. 45-65.
 • OECD. (2014). Health at a Glance: Europe 2012 Nurses http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/ health-at-a-glance-europe-2012_9789264183896-. (Erişim 30-08-2014).
 • OECD. (2014). Sağlık İstatistikleri 2014 http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/5210,oecd-saglik-istatistikleri-2014---turkiye- ozeti.pdf?0 (Erişim 30-08-2014).
 • Oktay, S., Tatar, U. (1994). Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde hemşirelik hizmetici eğitimi ve hizmet sunumu etkinliklerinin değerlendirilmesi. Hemşirelik Bülteni, 8:32,14-23.
 • Okumuş, H. (1991). Hastaların bakım gereksinimlerine göre hasta-hemşire oranının saptanması üzerine bir çalış- ma. Hemşirelik Bülteni, 5:20,47-56.
 • Oulton, JA. (2006). The global nursing shortage: An overview of issues and actions. Policy, Politics, & Nursing Practice, 7:(3 Suppl),34-39. http://dx.doi.org/10.1177/1527154406293968
 • Panknin, HT. (2012). Staffing resources in nursing: Higher rate of complications with deficit of nursing staff. Kinderk- rankenschwester, 31:3,91-3.
 • Rafii, F., Hajinezhad, ME., Haghani, H. (2008). Nurse caring in Iran and its relationship with patient satisfaction. Austrian Journal of Advanced Nursing, 26:2,75-84.
 • Rossetti, AC., Gaidzinski, RR. (2011). Estimating the nursing staff required in a new hospital. Revista Latino Ame- rica Enfermagem, 19:4,1011-7. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692011000400021
 • Scott-Findlay, S., Estabrooks, CA., Cohn, D., Pollock, C. (2002). Nursing human resource planning in Alberta:
 • What went wrong? Policy, Politics, & Nursing Practice, 3:4, 348-357. http://dx.doi.org/10.1177/1527154022374
 • Solıman, F. (1997). Improving resource utilization through patient dependency systems. Journal of Medical Systems, (5):291-302. http://dx.doi.org/10.1023/A:1022820624783
 • Spetz, J. (2001). What sould we expect from california's minimum nurse staffing legislation? Journal of Nursing Administration, 31:3, 132-140. http://dx.doi.org/10.1097/00005110-200103000-00009
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012, Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara, 1-133.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsangü- cü Durum Raporu 2014, http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-32644/turkiyede-saglik-egitimi-ve-saglik-insangucu- durum-rapo-.html Ankara, 32-104.
 • Top, M., Ünalan, D., Gider, Ö. (2010). "Hastane Sektöründe İş Performansını Etkileyen Örgütsel Değişkenlerin (Fak- törlerin) İncelenmesi: Kayseri ve Kocaeli İllerindeki Hemşireler Üzerine Bir Alan Araştırması", II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi: Hastanelerin Teşviki ve Güvenliği. Manavgat- Antalya, s. 29-48.
 • Tschannen, D., Kalisch, BJ. (2009). The effect of variations in nurse staffing on patient length of stay in the acute care setting. Western Journal of Nursing Research, 31:2,153-70. http://dx.doi.org/10.1177/0193945908321701
 • Türkmen, E., Uslu, A. (2011). Özel bir hastanede hemşirelerin dolaylı bakım uygulamalarının değerlendirilmesi İ.U.F.N. Hemşirelik Dergisi, 19:2,60-6.
 • Ulusoy, H. (2008). Güvenli istihdamın önemi. Atatürk Ü. HYO Derg, 11(3): 106-112.
 • Yıldırım, D. (2003). Hasta sınıflandırma aracı geliştirme. Hemşirelik Dergisi, 13:51, 115-132.
 • Yıldırım, D.(2002). Hemşire insan gücü planlaması. Hemşirelik Dergisi,12(48): 57-70.
APA DEMİRGÖZ BAL M (2014). Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. , 148 - 154.
Chicago DEMİRGÖZ BAL MELTEM Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. (2014): 148 - 154.
MLA DEMİRGÖZ BAL MELTEM Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. , 2014, ss.148 - 154.
AMA DEMİRGÖZ BAL M Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. . 2014; 148 - 154.
Vancouver DEMİRGÖZ BAL M Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. . 2014; 148 - 154.
IEEE DEMİRGÖZ BAL M "Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları." , ss.148 - 154, 2014.
ISNAD DEMİRGÖZ BAL, MELTEM. "Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları". (2014), 148-154.
APA DEMİRGÖZ BAL M (2014). Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1(3), 148 - 154.
Chicago DEMİRGÖZ BAL MELTEM Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 1, no.3 (2014): 148 - 154.
MLA DEMİRGÖZ BAL MELTEM Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.3, 2014, ss.148 - 154.
AMA DEMİRGÖZ BAL M Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 1(3): 148 - 154.
Vancouver DEMİRGÖZ BAL M Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014; 1(3): 148 - 154.
IEEE DEMİRGÖZ BAL M "Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları." Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 1, ss.148 - 154, 2014.
ISNAD DEMİRGÖZ BAL, MELTEM. "Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşire İnsangücü Planlama Yaklaşımları". Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 1/3 (2014), 148-154.