Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 78 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1

Öz:
Uzaktan eğitim dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda üniversite ve özel kuruluş tarafından uygulanmakta ve bu uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. 20142015 öğretim yılı güz döneminden itibaren Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde önlisans ve lisans düzeyindeki ortak zorunlu dersler uzaktan eğitim yolu ile yürütülmeye başlandı. Bu dersleri veren öğretim elemanları ilk kez Web tabanlı uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak derslerini sundular. İlgili üniversite ve öğretim elemanları için uzaktan eğitim uygulaması yeni bir süreç olduğundan öğretim elemanlarının çeşitli sorunlarla karşılaşılması muhtemeldir. Dolayısıyla, öğretim elemanlarının uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi uzaktan eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı çevrimiçi uzaktan eğitim yolu ile ortak zorunlu dersleri veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini derinlemesine incelemek ve sistemin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda 12 öğretim elemanı ile yüz yüze yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları teknoloji, destek, yönetim, öğrenme-öğretim ve içerik boyutlarında öğretim elemanlarının olumlu ve olumsuz görüşlerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

Opinions of Instructors Who Give Lectures Online About Distance Education

Öz:
As in most countries, in Turkey, distance education applications are being implemented by many higher education and private institutions and becoming popular. The common compulsory courses at Abant Izzet Baysal University in associate and undergraduate level have been implemented online since the fall semester of 2014-2015 academic year. The instructors of these courses have the first experience of online lecturing at Abant Izzet Baysal University. As distance education is a novel approach for the university and the instructors of the common compulsory course, it is possible that the instructors have problems about online teaching. Thus, the examination of instructors' opinions about online teaching process is important to enhance the distance education system at the institution. The aim of this study is examine the opinions of instructors of the common online compulsory courses deeply, and, in consideration with the results of the study, make suggestions in order to make contributions in the development of the distance education system. Within the aim of the study, semistructured and face-to-face interviews were implemented with 12 instructors, and the collected data were analyzed with descriptive techniques. The results of the study showed instructors positive and negative opinions on technology, support, administration, teaching and learning, and content dimensions of online teaching and learning process.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktay, Y. (2002). Eğitimde küresel imkânlar-küreselleşen dünyada eğitimde fırsat eşitliği ve özgürleşim fırsatları üzerine. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 7- 22.
 • Alshangeeti. A., Alsaghier, H. ve Nguyen, A. (2009). Faculty perceptions of attributes affecting diffusion of online learning in Saudi Arabia: A qualitative study. In F. Salajan (Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on e-Learning (pp. 10-24). Reading, UK: Academic Conferences.
 • Bilgiç, H.G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S.S. (2011). Türkiye'de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.
 • Bogdan, R. ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
 • Bolliger, D. ve Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116.
 • Bower, B. (2001). Distance education: Facing the faculty challenge. Online Journal of Distance Learning Administration. 4(2). http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer42/bower42.html adresinden alınmıştır.
 • Chao, T, Saj, T. ve Tessier, F. (2006). Establishing a quality review for online courses. Educause Quarterly, 3, 32-39. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0635.pdf adresinden alınmıştır.
 • Dooley, K. E. ve Murphrey, T. P. (2000). How the perspectives of administrators, faculty, and support units impact the rate of distance education adoption. Online Journal of Distance Learning Administration, 3(4).
 • Gannon-Cook, R. ve Ley, K. (2004). What's driving faculty participation in distance education? 27th Annual Meeting of the Association for Educational Communications and Technology, Chicago, IL.
 • Golladay, R., Prybutok, V. ve Huff, R. (2000). Critical success factors for the online learner. Journal of Computer Information Systems, 40(4), 69-71.
 • Gök, B. (2011). Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü.
 • Green, T., Alejandro, J. ve Brown, A. (2009). The retention of experienced faculty in online distance education programs: understanding factors that ımpact their ınvolvement. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 10(3). http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/683/1279 adresinden alınmıştır
 • Haber, J. ve Mills, M. (2008). Perceptions of barriers concerning effective online teaching and policies: Florida community college faculty. Community College Journal of Research and Practice, 32(4-6), 266-283. doi:10.1080/10668920701884505
 • Harris, D. A. ve Krousgrill, C. (2008). Distance education: New technologies and new directions. Proceedings of the IEEE, 96(6), 917-930. doi: 10.1109/JPROC.2008.921612.
 • Hiltz, S. R., Kim, E. ve Shea, P. (2006). Faculty motivators and demotivators for teaching online: Results of focus group interviews at one university. Proceedings of the 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Hong, S. ve Jung, I. (2011). The distance learner competencies: a three-phased empirical approach. Educational Technology Research and Development, 59(1), 21-42.
 • Horzum, M. B. (2003). Sakarya Üniversitesi eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 246-262.
 • İnan, C. (2013). Dicle Üniversitesi öğretim üyelerinin uzaktan eğitim konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, (4).
 • Johnson, A. E. (2008). A nursing faculty's transition to teaching online. Nursing Education Perspectives, 29(1), 17-22.
 • Kaymakcan, R., Meydan, H., Telli, A. ve Cevherli, K. (2015). İlahiyat lisans tamamlama programının (İLİTAM) verimliliği üzerine olgusal bir araştırma. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (26), 43-62.
 • Lloyd, S. A., Byrne, M. M. ve McCoy, T. S. (2012). Faculty-perceived barriers of online education. Journal of Online Learning and Teaching, 8(1).
 • Mandernach, B. J., Mason, T., Forrest, K. D. ve Hackathorn, J. (2012). Faculty views on the appropriateness of teaching undergraduate psychology courses online. Teaching of Psychology, 39(3), 203-208. doi:10.1177/0098628312450437
 • McLean, J. (2006). Forgotten faculty: stress and job satisfaction among distance educators. Online Journal of Distance Learning Administration, IX(II).
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey- Bass: Wiley.
 • Moore, M. G. ve Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3. Baskı). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
 • Moore, G. ve Anderson, W. (Eds) (2003). Handbook of distance education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Otter, R., Seipel, S., Graeff, T., Alexander, B., Boraiko, C., Gray, J., Petersen, K. ve Sadler, K. (2013). Comparing student and faculty perceptions of online and traditional courses. The Internet and Higher Education, 19, 27-35.
 • Schifter, C. (2002). Perception differences about participating in distance education. Online Journal of Distance Learning Administration . http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring51/schifter51.html adresinden alınmıştır.
 • Schnitzer, M. ve Crosby, L. (2003). Recruitment and development of online adjunct instructors. The Online Journal of Distance Learning Administration. http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer62/crosby_schnitzer62.html adresinden alınmıştır.
 • Seaman, J. (2009). Online learning as a strategic asset. Volume II: The paradox of faculty voices: Viewsand experiences with online learning. Washington, DC: Association of Public and Land-grantUniversities and Babson Survey Research Group. http://hilo.hawaii.edu/uhh/teaching/documents/OnlineLearning-StrategicAsset- Vol2.pdf adresinden alınmıştır.
 • Sloan Consortium (2005). The Sloan Consortium quality framework and the five pillars. http://onlinelearningconsortium.org adresinden alınmıştır.
 • Simonson, M., Smaldino, S. E., Albright, M. ve Zvacek, S. (2012). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Tanyıldızı, M. ve Semerci, Ç. (2005). Çevrim içi eğitim uygulamalarına ilişkin öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 197-216.
 • Taylor, J. C. (2001). Fifth generation distance education. e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 4(1), 1-14.
 • Tezer, M. ve Bicen, H. (2008). Üniversite öğretim elemanlarının e-eğitim sistemlerine yönelik hazır bulunuşluğu. International Educational Technology Conference (s. 728- 733). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Toker-Gökçe, A. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Akademisyenlerin uzaktan eğitim programlarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi (Fırat ve Tunceli Üniversiteleri örneği). İlköğretim Online, 10(2), 776-784. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alındı
 • Ulmer, L. W., Watson, L. W. ve Derby, D. (2007). Perceptions of higher education faculty members on the value of distance education. Quarterly Review of Distance Education, 8, 59-70.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükseköğretim Kurulu (2015). Yükseköğretim bilgi sistemi. https://istatistik.yok.gov.tr adresinden alınmıştır.
APA GÜRER M, Tekinarslan E, YAVUZALP N (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. , 47 - 78.
Chicago GÜRER MELİH DERYA,Tekinarslan Erkan,YAVUZALP NUH Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. (2016): 47 - 78.
MLA GÜRER MELİH DERYA,Tekinarslan Erkan,YAVUZALP NUH Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. , 2016, ss.47 - 78.
AMA GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. . 2016; 47 - 78.
Vancouver GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. . 2016; 47 - 78.
IEEE GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N "Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1." , ss.47 - 78, 2016.
ISNAD GÜRER, MELİH DERYA vd. "Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1". (2016), 47-78.
APA GÜRER M, Tekinarslan E, YAVUZALP N (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1), 47 - 78.
Chicago GÜRER MELİH DERYA,Tekinarslan Erkan,YAVUZALP NUH Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7, no.1 (2016): 47 - 78.
MLA GÜRER MELİH DERYA,Tekinarslan Erkan,YAVUZALP NUH Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.7, no.1, 2016, ss.47 - 78.
AMA GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016; 7(1): 47 - 78.
Vancouver GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016; 7(1): 47 - 78.
IEEE GÜRER M,Tekinarslan E,YAVUZALP N "Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1." Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7, ss.47 - 78, 2016.
ISNAD GÜRER, MELİH DERYA vd. "Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri1". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7/1 (2016), 47-78.