Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 84 - 93 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

The Legal Responsibilities of the Doctor of Medcine in the Aesthetic-Purpose Medical Interventions and The Contract for Work and Services

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Sağlık. Hoiberg DH, ed. Ana Britannica: Genel Kültür Ansiklope- disi içinde. İstanbul: Ana Yayıncılık; 1987. s.437.
 • Bayraktar K. Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezaî Sorumluluğu. İs- tanbul: 1972. s.149-169.
 • Petek H. Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynakla- nan Hukuki Sorumluluk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakülte- si Dergisi 2006; 8(1): 177-93.
 • ISAPS Global Statistics. Çevrimiçi erişim: https://www.isaps.org/ news/isaps-global-statistics
 • Yenerer ÇÖ. Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi. İstanbul, 2003. s.24.
 • Özpınar B. Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamadan Doğan Huku- ki Sorumluluğun Sebepleri ve Sonuçları. Ankara Barosu Dergisi, 2006; 66(3): 17-8.
 • Kaya M. Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynak- lanan Tazminat Sorumluluğu. Türk Barolar Birliği Dergisi 2012; 100: 47.
 • Kıcalıoğlu M. Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2011. s.4-5.
 • Ayan M. Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk. An- kara: 1991. s.5-56.
 • İpekyüz Y. Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi. İstanbul, 2006. s.22-64.
 • Şenocak Z. Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu. Ankara Üniver- sitesi Hukuk Fakültesi Yayını. Ankara, 1998. s.24-66.
 • Ozanoğlu HS. Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003; 3: 58-59.
 • Özay M. Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki So- rumluluğu. Ankara 2006. s.20-48.
 • 4. Hukuk Dairesi 7.3.77, 6297/2541 Yargıtay Kararları Dergisi. An- kara, 1978. s.906.
 • Gözler K. Türk Anayasası Hukuku Dersleri. İstanbul: Ekinci Basım Yayın, 2012. s.85-86.
 • Bozkurt E. İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı. Ankara: Ankara Baro- su Yayınları; 2008. s.1.
 • Bulut N. Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar. İs- tanbul: XII Levha Yayıncılık, 2009. s.204-205.
 • Aşçıoğlu Ç. Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu. Ankara: 1982. s.52-53.
 • Akipek J, Akıntürk T, Ateş K. Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hü- kümleri, Kişiler Hukuku, 9. baskı, İstanbul: Beta Yayınevi; 2012. s.360-366.
 • Zevkliler A. Tedavi Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1983; 1: 23-69.
 • Er Ü. Sağlık Hukuku. Ankara: Savaş Yayınları, 2008. s.41-118.
 • Yenerer ÇÖ. Tıbbî Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi. İstanbul, 2003. s.180-182.
 • Çilingiroğlu C. Tıbbi Müdahaleye Rıza. İstanbul, 1993. s.19.
 • Özsunay E. Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu. İstanbul, 1979. s.10.
 • Belgesay MR. Tıbbi Mesuliyet. İstanbul: 1953. s.75-77.
 • Aşçıoğlu Ç. Tıbbi Yardım ve El Atmadan Doğan Sorumluluklar. Ankara: 1993. s.33-52.
 • Zevkliler A. Tedavi Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1983; 1: 499-500.
 • Erman B. Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygun- luğu. Ankara, 2003. s.200-201.
 • Hakeri H. Tıp Hukuku.10. baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2015. s.427-431.
 • Sarıal ME. Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İliş- kiler. İstanbul, 1986. s.77.
 • Arı E. Estetik Cerrah'ın Hukuki Sorumluluğu İzmir Barosu Dergisi 2002; 3(1): 3-17.
 • Özen Ç. Türk Hukukunda Plastik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hu- kuki İlişkinin Niteliği. Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 7-8 Kasım 2008. s.242.
 • Gürelli N. Hukuk Açısından Cerrahi Müdahalelerin Sınırı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1979; 4547: 271.
 • Arpacı A. Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler). 2. baskı. İstanbul: 2000. s.112.
 • Yılmaz B. Hekimin Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Adalet Yayınevi, 2010. s.52-53.
 • Günday R. Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hu- kuki Sorumluluk. Ankara, 2012. s.3.
 • Durdu H. Sağlık Mesleğinde Hukuki Sorumluluk. İzmir: Adalet Yayınları, 1986. s.76.
 • Zeytin Z. Vekalet ve Eser Sözleşmeleri, Estetik Amaçlı Tıbbi Mü- dahaleleri Konu Edinen Sözleşme İlişkilerinin Nitelendirilmesi. Tıp Hukuku Dergisi, 2014: 3(6): 110-2.
 • Tandoğan H. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. İstanbul: Vedat Yayınevi, 2010. s.21-376.
 • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 12079-K. 19759-T. Yargıtay Kararları Dergisi. Ankara, 2015. s.79-115.
 • Akıncı Ş. Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar. Ankara: 1996. s.85.
 • Fidan N. Hekimin Tıbbi Müdahaleleri Nedeniyle Sorumluluğu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2010; 1(1): 353.
 • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi. Yargıtay Kararları Dergisi. Ankara, 1994. s.131.
 • Yargıtay 13. Hukuk Dairesi. E.131, K.2741. Yargıtay Kararları Der- gisi. Ankara, 1993. s.131. Çevrimiçi erişim: http://www.tiphuku- ku.org.tr/icerik.php?gid=22&cat=18
 • Yargıtay 15. Hukuk Dairesi. Yargıtay Kararları Dergisi. 3.11.1999, 4007 E./ 3868 Ankara, 2000. s.723-4.
 • Yargıtay 15. Hukuk Dairesi. Yargıtay Kararları Dergisi. 08.06.2006, 7988 /3417 Ankara, 2006. s.429.
 • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. Yargıtay Kararları Dergisi. 15.03.2012, 177 /6939 Ankara, 1994. s.430.
 • Yargıtaydan Plastik Cerrahlara Şok Karar. Çevrimiçi erişim: http:// www.medimagazin.com.tr/hekim/hukuk-etik/tr-yargitay- dan-plastik-cerrahlara-sok-karar-2-17-23482.html
 • Temel E. Alman Hukukunda Estetik Cerrahi İle Hasta Arasında- ki Hukuki İlişkinin Niteliği. II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 2009. s.233-5.
 • Şenocak Z. Küçüğün Tıbbî Müdahaleye Rızası. Ankara Üniversite- si Hukuk Fakültesi Dergisi 2001; 4: 16-69.
 • Özdemir H. Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi. Ankara, 2004. s.80.
 • Şenol N. Civil Liability of Physicians for Cosmetic Surgery Recht und Medizin Beiträgevon der Türkisch-Slowenischen Konferenz, Univerza v Mariboru Özyeğin Üniversitesi ve Univerza v Ljubljani 2012, 105.
 • Somunoğlu S. Kavramsal Açıdan Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 1999; 4(1): 53.
 • Gerekçe. Çevrimiçi erişim: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/do- nem23/yil01/ss321.pdf.
APA ARINCI A, USTA S (2017). Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. , 84 - 93.
Chicago ARINCI Atilla,USTA Sevgi Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. (2017): 84 - 93.
MLA ARINCI Atilla,USTA Sevgi Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. , 2017, ss.84 - 93.
AMA ARINCI A,USTA S Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. . 2017; 84 - 93.
Vancouver ARINCI A,USTA S Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. . 2017; 84 - 93.
IEEE ARINCI A,USTA S "Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi." , ss.84 - 93, 2017.
ISNAD ARINCI, Atilla - USTA, Sevgi. "Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi". (2017), 84-93.
APA ARINCI A, USTA S (2017). Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. Turkish Journal of Plastic Surgery, 25(2), 84 - 93.
Chicago ARINCI Atilla,USTA Sevgi Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. Turkish Journal of Plastic Surgery 25, no.2 (2017): 84 - 93.
MLA ARINCI Atilla,USTA Sevgi Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. Turkish Journal of Plastic Surgery, vol.25, no.2, 2017, ss.84 - 93.
AMA ARINCI A,USTA S Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. Turkish Journal of Plastic Surgery. 2017; 25(2): 84 - 93.
Vancouver ARINCI A,USTA S Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi. Turkish Journal of Plastic Surgery. 2017; 25(2): 84 - 93.
IEEE ARINCI A,USTA S "Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi." Turkish Journal of Plastic Surgery, 25, ss.84 - 93, 2017.
ISNAD ARINCI, Atilla - USTA, Sevgi. "Estetik lı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Eser Sözleşmesi". Turkish Journal of Plastic Surgery 25/2 (2017), 84-93.