Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Araştırmada hemşirelik son sınıf öğrencilerinin, hemşirelik mesleği algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Öğrencilerin mesleki algılarını konu edinen bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Türkiye'de bir Sağlık Yüksekokulu'nda 2013-2014 Öğretim Yılı'nda öğrenim gören son sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında öznel deneyimleri incelemek için, öğrencilerin kendilerinin çizdikleri resimler ve resimlere dayalı kendi tanımlamaları bir arada kullanılmıştır. Katılımcı sayısı, veri doygunluğuna göre belirlenmiş olup, araştırma toplam 44 hemşirelik öğrencisi ile sonlandırılmıştır. Veriler, tümevarım bakış açısıyla analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi araştırmacılar tarafından elde kodlama ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırma verileri çözümlendiğinde, hemşirelik mesleği algısının, öğrenci hemşireler için içsel bağlamda üç ana kategoride toplandığı belirlenmiştir. Mesleki algıya dair kavramsal modeli oluşturan bu üç ana kategori isimleri ve aldıkları frekans sayıları sırasıyla; imaj (f=73), figür (f=55), çalışma yaşamı (f=46)'dır. Sonuç: Çalışmanın bulguları hemşirelik öğrencilerinin meslek algılarını "imaj, figür ve çalışma yaşamı" üçgeninde şekillendirdikleri konusunda ışık tutucu ve yol gösterici niteliktedir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Hemşirelik

A Qualitative Study of Professional Perceptions of Senior Nursing Students

Öz:
Objective: The aim of the study was to determine the perceptions of nursing profession of senior nursing students. Method: A qualitative research method was used in the study of professional perceptions of the students. The study was performed in the academic year 2013-2014 on senior year students at a School of Health in Turkey. In collecting data, both pictures drawn by the students themselves and their own descriptions based on the pictures were used to analyze subjective experiences. The number of participants was determined according to data saturation, and the study was terminated with 44 nursing students. Data was analyzed from an inductive point of view. Resolution of the data was achieved by manual coding by the researchers. Result: In resolution of the study data, it was determined that perception of nursing profession was grouped under three major categories in internal consistency for the student nurses. The names and frequencies of those three major categories which formed the conceptual model of professional perception were image (f=73), figure (f=55), and working life (f=46), respectively. Conclusion: The findings of the study have illuminating and guiding features showing that nursing students their perceptions of profession in “image, figure, and working life” triangle
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Y.O Dergisi 1998; 2 (1):59-63.
 • 2. Erişti SD, Uluuysal B, Dindar M. Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. AJESI 2013; 3(1):47-66.
 • 3. Çınar Yücel Ş, Kocaçal Güler E, Eşer İ, Khorshid L. İki farklı eğitim sistemi ile öğrenim gören hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011; 27 (3) : 1-8.
 • 4. Demirkıran F, Türk G, Denat Y. İlk klinik uygulama öğrencilerin mesleklerine ilişkin görüşlerini etkiler mi? Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Özel Sayısı 2007; 22: 569-579
 • 5. Safadi RR, Saleh MYN, Nassar OS, Amre HM, Froelicher ES. Nursing students’ perceptions of nursing: a descriptive study of four cohorts. Int Nurs Rev 2011; 58 (4): 420-427.
 • 6. Cook T, Gilmer M, Bess C. Beginning students’ definitions of nursing: an inductive framework of professional identity. J Nurs Educ 2003; 42 (7): 311–317.
 • 7. Day AR, Field PA, Campbell IE, Reutter L. Students’ evolving beliefs about nursing: from entry to graduation in a fouryear baccalaureate programme. Nurse Educ Today 1995; 15(5), 357–364.
 • 8. Papp I, Markkanen M, von Bonsdorff M. Learning environment: student nurses’ perceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Educ Today 2003; 23(4): 262–268.
 • 9. Tennant S. Nursing to care or caring to nurse: a qualitative investigation of perceptions of new recruits. Nurse Educ Today 1999; 19 (3): 239–245.
 • 10. Apesoa-Varano E. Educated caring: the emergence of professional identity among nurses. Qual Sociol 200; 30 (3): 249–274.
 • 11. Secrest J, Norwood B, Keatley V. “I was actually a nurse”: The meaning of professionalism for baccalaureate nursing students. J Nurs Educ 2003; 42 (2): 77–82.
 • 12. Sartorio NA, Zoboli ELCP. Images of a 'good nurse' presented by teaching staff. Nurs Ethics 2010; 17 (6): 687-694
 • 13. O’Brien F, Mooney M, Glacken M. Impressions of nursing before exposure to the field. J Clin Nurs 2008; 17(14):1843–1850.
 • 14. Sapountzi-Krepia D, Raftopoulos V, Sakelari E, Psychogiou M, Krepia V, Dimitriadou A. The concept “nursing” in Greece: A focus group approach. Health Science Journal, 2007; 4(1): 1-10.
 • 15. Eman E, Cowman S, Edgar AA. Triangulation study: Bahraini nursing students' perceptions of nursing as a career. J Nurs Educ Pract 2012; 2(3):81-92.
 • 16. Brookes D. Understanding the value of qualitative research in nursing. Nurs Times 2007; 103 (8): 32.
 • 17. Debus M. Odak grup araştırmalarında mükemmellik için el kitabı. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Vakfı Yayınları, 2003;2-30.
 • 18. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Tıpkı Basım, 2008;35-48.
 • 19. Punch KF. Sosyal araştırmalara giriş, nicel ve nitel yaklaşımlar (1. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005; 131-221.
 • 20. Kuş E. Nicel-nitel araştırma teknikleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık, 2009; 5-38.
 • 21. Yüksel A, Mil B, Bilim Y. (eds.) Nitel araştırma: neden, nasıl, niçin?. Ankara: Detay Yayıncılık, 2007;1-27.
 • 22. Uygun M. Tüketicilerin bir alışveriş merkezindeki eğlence deneyimlerinin fotoğraflara dayalı öykülemelerle incelenmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2011; 3 (2):243-254.
 • 23. Altınköprü T. Çocuğun başarısı nasıl sağlanır? (11. Basım). İstanbul: Hayat Yayıncılık, 2001;214-218.
 • 24. Yıldırım K. Nitel araştırmalarda niteliği arttırma. İlköğretim Online, 2010; 9(1):79-92.
 • 25. Özata M, Aslan Ş. Hastanede çalışan hemşirelerin mesleki imaj algılamalarının araştırılması. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi - Selçuk Üniversitesi 2010; 13(19): 251-268.
 • 26. Hendel T, Kagan I. Professional image and intention to emigrate among Israeli nurses and nursing students. Nurse Educ Today 2011;31(3) :259-262.
 • 27. Emeghebo L. The image of nursing as perceived by nurses. Nurse Educ Today 2012; 32 (6): 49–53.
 • 28. Kalisch BJ, Begeny S, Neumann S. The image of the nurse on the Internet. Nurs Outlook 2007; 55(4):182-188.
 • 29. Jinks AM, Bradley E. Angel, handmaiden, battleaxe or whore? A study which examines changes in newly recruited student nurses' attitudes to gender and nursing stereotypes. Nurse Educ Today 2004;24(2):121-127.
 • 30. Tzeng HM. Testing a conceptual model of the image of nursing in Taiwan. Nursing Studies, 2006; 43(6):755–765.
 • 31. Pearcey P, Draper P. Exploring clinical nursing experiences: Listening to student nurses. Nurse Educ Today 2008; 28(5):595-601.
 • 32. Pearcey P. Tasks and routines in 21st century nursing: Student nurses’ perceptions. Br J Nurs 2007;16 (5): 296-301.
 • 33. Al Jarrah IAT. Associate nursing students’ perceptions toward nursing profession in Jordan. European Scientific Journal 2013; 9(6): 147-166.
 • 34. Fealy GM. “The good nurse”: visions and values in images of the nurse. J Adv Nurs 2004; 46 (6): 649–656.
 • 35. Mooney M, Glacken M, O'Brien F. Choosing nursing as a career: a qualitative study. Nurse Educ Today 2008; 28(3):385- 392.
 • 36. Yıldırım S. Hemşirelik hizmetlerinde Nedensel Yükleme Teorisi: Bir alan araştırması. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2012; :15 (2): 27-36.
 • 37. American Nurses Association (ANA). [online] Nursing’s social policy statement 2003 (2nd edition). Nursesbooks.org, American Nurses Association, Washington, [Available from: http://employees.csbsju.edu/kohman/Nursing%20Internship/ ANA%20Nursing%20 Triptych-11%20font-4.19.04.doc], Accessed: 13.01.2008.
 • 38. Adib-Hajbaghery M, Khamechian M, Alavi NM. Nurses’ perception of occupational stress and its influencing factors: A qualitative study. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(5): 352–359.
 • 39. Yaghoobian M, Parhizgar S. A study on job stress among nurses working in hospitals in eastern Mazandaran province in 1999. Armaghene-Danesh, 2002; 7(25): 13-20.
 • 40. Sis Çelik A, Pasinlioğlu T, Kocabeyoğlu T, Çetin S. Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının belirlenmesi. F N Hem Derg 2013; 21 (3): 147-153.
 • 41. Terakye G. Hemşirelikte iletişim ve hasta hemşire ilişkileri (2. Baskı). Ankara: Aydoğdu Ofset, 1994;21-3.
 • 42. Görgülü S. Hemşirelik ve anksiyete. Türk Hemşireler Dergisi 1998; 38: 23-28.
 • 43. Taylan S, Alan S, Kadıoğlu S. Hemşirelik rolleri ve özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012; 14(3): 66-74.
APA ÖZMEN D, Çetinkaya A (2016). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. , 40 - 52.
Chicago ÖZMEN Dilek,Çetinkaya Aynur Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. (2016): 40 - 52.
MLA ÖZMEN Dilek,Çetinkaya Aynur Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. , 2016, ss.40 - 52.
AMA ÖZMEN D,Çetinkaya A Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. . 2016; 40 - 52.
Vancouver ÖZMEN D,Çetinkaya A Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. . 2016; 40 - 52.
IEEE ÖZMEN D,Çetinkaya A "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma." , ss.40 - 52, 2016.
ISNAD ÖZMEN, Dilek - Çetinkaya, Aynur. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma". (2016), 40-52.
APA ÖZMEN D, Çetinkaya A (2016). Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18(1), 40 - 52.
Chicago ÖZMEN Dilek,Çetinkaya Aynur Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 18, no.1 (2016): 40 - 52.
MLA ÖZMEN Dilek,Çetinkaya Aynur Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.40 - 52.
AMA ÖZMEN D,Çetinkaya A Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2016; 18(1): 40 - 52.
Vancouver ÖZMEN D,Çetinkaya A Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2016; 18(1): 40 - 52.
IEEE ÖZMEN D,Çetinkaya A "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma." Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18, ss.40 - 52, 2016.
ISNAD ÖZMEN, Dilek - Çetinkaya, Aynur. "Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 18/1 (2016), 40-52.