Yıl: 2017 Cilt: 46 Sayı: 214 Sayfa Aralığı: 123 - 135 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI

Öz:
Çağdaş müzeler, ziyaretçilerin ön bilgi, deneyim ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturdukları nesne temelli eğitim etkinlikleri ile ziyaretçilerine zengin deneyimler sunarlar. Bu zengin deneyimlerle bilgi yapılandırma süreçlerinde ziyaretçileri özneleştirir. Bu özneleşme sürecinde kültür, sanat, tarih ve bilimle iç içe olan sosyal bir ortamın payının olması öğrencilerin yalnızca bilişsel gelişimlerini değil, duyuşsal ve sosyal gelişim süreçlerini de etkilemekte ve müzenin özgür seçime dayanan doğası öğrencilerin meraklarını desteklemektedir. Yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı günümüz eğitim sisteminde de öğrencilerin bu yönleriyle desteklenmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin bilgiyi, kendilerini ve toplumla olan bağlarını irdeleyebilecekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri birer keşif alanı olarak müzelerin kullanımı bu noktada resmi eğitim sistemimizin bir parçası olmalı, müze-okul işbirliği tüm bileşenleri ile desteklenmelidir. Bu çalışmanın amacı, günümüz eğitim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda müze eğitiminin yeri ile müze eğitiminin kuramsal temellerinin incelenmesi ve müze-okul işbirliğinin sağlanabilmesi için atılması gereken adımların belirlenmesidir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel

UTILIZATION OF MUSEUMS AS DISCOVERY AREAS

Öz:
Contemporary museums offer experiences for visitors with their object based educational activities by bearing in mind visitors’ prior knowledge, experience and needs. Thus, they encourage visitors’ subjectivation in the knowledge construction process. Because this subjectivation process is contributed by a social environment containing culture, art, history and science, it affects not only students’ cognitive development but also their affective and social development and promotes their curiosity due to its free-choice nature. It is aimed to encourage students in all these aspects in today’s education system, which is based on constructivist viewpoint. At this point, museum -which is a discovery area where students scrutinise the connection among knowledge, society and themselves and improve their skills- should be a part of our educational system and museum-school collaboration should be supported with all their components. The purpose of this study is to analyze the place of the museum education in the direction of today’s educational needs and theoretical bases of the museum education, also to determine the actions to be taken in order to provide museum-school collaboration
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abuhamdeh, S., ve Csikszentmihalyi, M. (2011). “The Importance of Challenge for the Enjoyment of Intrinsically Motivated, Goal-Directed Activities”, Personality and Social Psychology Bulletin,38, S. 3, ss.317-330.
 • Allard, M., Boucher, S., ve Forest, L. (1994). “The Museum and the School”, McGill Journal of Education,29, S. 2, ss.197-212.
 • Anderson, D., Piscitelli, B., Weier, K., Everett, M., ve Tayler, C. (2002). “Children’s museum experiences: Identifying powerful mediators of learning”, Curator, 45, S. 3, ss.213 – 231 . Çakır İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A., ve Karadeniz, C. (2011). Müze Eğitimi Etkinlik Kitabı. UNICEF, http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/e/t/etkinlik paketi.pdf
 • Çerkez, S. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Müze Eğitimine Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Tutumlarına Etkisi, Kastamonu Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu.
 • Demirel, Ö., Demir, K., Demirhan İŞCAN, C., Tuncel, İ, ve Karacaoğlu, C. (2008). “Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, S. 1- 2, ss.75-86.
 • Dierking, L. D. ve Falk, J. H., (1997). “School Field Trips: Assessing Their Long-Term Impact”,Curator:
 • The Museum Journal,40, S. 3, ss. 211-218. Dilli, R., ve Bapoğlu-Dümenci, S., (2015). “Okul Öncesi Dönemi Çocuklarına Anadolu’da Yaşamış Nesli Tükenmiş Hayvanların Öğretilmesinde Müze Eğitiminin Etkisi”, Türk Eğitim Derneği Eğitim ve Bilim Dergisi, 40, S.181, ss. 217-230.
 • Erdem, E., ve Demirel, Ö. (2002). “Program Geliştirmede YapılandırmacılıkYaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 23, ss.81-87.
 • Erdener, E. (2009). “Vygotsky’nin Düşünce Ve Dil Gelişimi Üzerine Görüşleri: Piaget’e Eleştirel Bir Bakış”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,7, S. 1, ss.85-103.
 • Ertaş, H. (2012). Okul Dışı Etkinliklerle Desteklenen Eleştirel Düşünme Öğretiminin, Eleştirel Düşünme Eğilimine Ve Fizik Dersine Yönelik Tutuma Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, (Doktora Tezi), Ankara.
 • Falk, J. H., ve Dierking, L. D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning,AltaMira Press, CA Framework for 21st Century Learning - P21. Erişim tarihi: 3 Ocak 2017, http://www.p21.org/ about-us/p21-framework
 • Günçe, G. (1971). “Jean Piaget Ve Temel Kuramsal Fikirleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4, S. 1, ss.19-32.
 • Hein, G.E. (2001). “Constructivism: More Than Meaning Making”, Museological Review, 7, S. 3, ss. 1-17.
 • Kang, M., Heo, H., Jo, I., Shin, J., ve Seo, J. (2010). “Developing an Educational Performance Indicator for New Millennium Learners”, Journal of Research on Technology in Education,43, S. 2, ss.157-170.
 • Karadeniz, C. (2009). Dünyada Çocuk Müzeleri ile Bilim, Teknoloji ve Keşif Merkezlerinin İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Çocuk Müzesi Modeli Oluşturulması, Ankara Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Karadeniz, C., ve Okvuran, A. (2014). “Müzede Bir Gece: Çorum Arkeoloji Müzesi’nde Müze Eğitimi”, İlköğretim Online,13, S. 3, ss.865-879.
 • Karadeniz, C., Okvuran, A., Artar, M., ve Çakır İlhan, A. (2015). “Yeni Müzebilim Bağlamında Müze Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar ve Müze Eğitimcisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,48, S. 2, ss.203-226.
 • MAT Program Overview. Erişim tarihi: 4 Ocak 2017,http://www.amnh.org/learn teach/master-of-arts-in-teaching/mat-program-overview Milli Eğitim Bakanlığı(2006). İlköğretim Sanat Etkinlikleri Dersi Programı ve Kılavuzu (1-8. Sı- nıflar), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara
 • MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya.Erişim tarihi: 31 Aralık 2016 http://www.museunacional.cat/en/youths Museum Education and Employment Programme. Erişim tarihi: 4 Ocak 2017, http://www.amnh. org/learn-teach/post-secondary/museum-education-and employment-program/ Onur, B. (2012). Çağdaş Müze, Eğitim ve Gelişim: Müze Psikolojisine Giriş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara
 • Öztürk, A. (2014). Mevlana Toplum Ve Bilim Merkezi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi, Ege Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), İzmir.
 • Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Paketi, Erişim Tarihi: 1 Nisan 2017, http://www.rmk museum. org.tr/cengelhan/turkce/images/Cengelhan_Rahmi_M_Koc_Muzesi_Eitim_Paketi.pdf T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Çeşitleri, Erişim tarihi: 31 Aralık 2017, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80160/muze-cesitleri.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İş Protokolü, Erişim Tarihi: 1 Nisan 2017, http://teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/49309,milli-egitim bakanligi-ile kultur ve-turizm-bakanligi-a-.pdf?0
 • Tran, L. U. (2007). “Teaching Science in Museums: The Pedagogy and Goals of Museum Educators”, Science Education,91, S. 2, ss.278-297.
 • Türkiye İstatistik Kurumu,Kültürel Miras 2015,Erişim tarihi: 4 Ocak 2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21550 Ulusal Tez Merkezi, 2017, Erişim tarihi: 1 Nisan 2017, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • tezSorguSonucYeni.jsp “museum education” anahtar kelime olarak tez adı ile aratıldığında 25 adet teze ulaşılmaktadır.
 • Şentürk, E. (2009). The Effect Of Science Centres On Students’ Attitudes Towards Science, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • Wollins, I. S., Jensen, N., ve Ulzheimer, R. (1992). “Children’s Memories of Museum Field Trips: A Qualitative Study”. Journal of Museum Education, 17, S. 2, ss.17-27.
 • Yaşar, E. (2014). Bilim Müzesi Ziyaretçilerinin Müze İstasyonundan Öğrendiklerinin Bilgi Hiyerarşisi ile Ölçülmesi ve İstasyondan Öğrenilenlerin İstasyonun Tasarım Amacı ile Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
APA SİVRİKAYA G (2017). MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. , 123 - 135.
Chicago SİVRİKAYA Gizem MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. (2017): 123 - 135.
MLA SİVRİKAYA Gizem MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. , 2017, ss.123 - 135.
AMA SİVRİKAYA G MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. . 2017; 123 - 135.
Vancouver SİVRİKAYA G MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. . 2017; 123 - 135.
IEEE SİVRİKAYA G "MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI." , ss.123 - 135, 2017.
ISNAD SİVRİKAYA, Gizem. "MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI". (2017), 123-135.
APA SİVRİKAYA G (2017). MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. Milli Eğitim, 46(214), 123 - 135.
Chicago SİVRİKAYA Gizem MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. Milli Eğitim 46, no.214 (2017): 123 - 135.
MLA SİVRİKAYA Gizem MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. Milli Eğitim, vol.46, no.214, 2017, ss.123 - 135.
AMA SİVRİKAYA G MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. Milli Eğitim. 2017; 46(214): 123 - 135.
Vancouver SİVRİKAYA G MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI. Milli Eğitim. 2017; 46(214): 123 - 135.
IEEE SİVRİKAYA G "MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI." Milli Eğitim, 46, ss.123 - 135, 2017.
ISNAD SİVRİKAYA, Gizem. "MÜZELERİN KEŞİF ALANI OLARAK KULLANIMI". Milli Eğitim 46/214 (2017), 123-135.