Yıl: 2016 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 196 - 210 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli öğretim materyalinin fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili öğrenmelerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada ön test-son test karşılaştırmalı deney kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören deney grubu (N= 31) ve kontrol grubu (N=21) olmak üzere toplam 52 3. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde oluşturulan kodlar puanlandırılarak veriler nicelleştirilmiştir. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Deney grubunun ön ve son test puanları karşılaştırıldığında, son test puanları lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum deney grubunda uygulanan bilgisayar destekli öğretim materyalinin etkililiği ile yorumlanabilir. Ancak hidrolik enerji konusunda hem deney hem de kontrol grubunda ön-son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu durum, öğretmen adaylarının hidrolik enerji kavramını ilk kez duymuş olabilecekleri ile ilişkilendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Psikoloji

Effect of the Computer Assisted Instruction Material on Prospective Teachers' Learning of the Renewable Energy Sources

Öz:
The purpose of this study is to examine the effect of computer assisted instruction material on prospective science teachers' learning of the renewable energy and sources. In this research study quasiexperimental method including pre-post test design with comparison experimental -control group, was used. The sample of the study is composed of total 52 3th grade prospective science teachers, experimental group (N= 31) and control group (N=21), who studying science teacher training program in Faculty of Education at the Giresun University. As data collecting tool a questionary form composed of open-ended questions was used. Obtained qualitative data in the study, were analyzed via content analysis. Scoring created codes in the content analysis qualitative data were quantified. Quantitative data were analaysed with SPSS 16.00 package program. When the experimental group's pre and post test scores were compared, it was determined that there was a significant difference in favour of post test of the experimental group. This situation can be interpreted that computer assisted instruction material was applyed in the experimental group is effect. However, both experimental and control groups' between pre and post score were found that there are a significant difference statistically in favour of post test scores on hydraulic energy issue. This situation was associated to prospective science teachers may be heard of hydraulic energy concept in the first time.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, C. (2011). Renewable energy education in Turkey. Renewable Energy, 36 (2), 608-- 611.
 • Akkoyunlu, A. (2006). Türkiye 'de Enerji Kaynakları ve Çevreye Etkileri. 17.11.2015 tarihinde http://www.trntp.org/pdf/enerjikitabi/20.pdf adresinden alınmıştır.
 • Altın, K. (2006). Fen öğretiminde bilgisayardan yararlanma: Uygulama örnekleri. EDU7, (1). 25.03.2016 tarihinde http :/ _] ournal .yeditepe .edu.tr/index .php/edu7/article/view/22 adresinden alınmıştır.
 • Benzer, E., Karadeniz--Bayrak, B., Dilek--Eren, C. ve Gürdal, A. (2014a). İlköğretim öğrencilerinin enerji ve enerji kaynaklarıyla ilgili bilgi ve görüşleri: Eski ve yeni öğretim programlarının karşılaştırılmasıyla (Knowledge and opinions of the primary students about energy and energy resources: The comparison of current and previous curriculum). The Journal ofAcademic Social Science Studies, 25 (1), 285--298.
 • Benzer, E., Karadeniz--Bayrak, B., Eren, C.D., Gürdal, A. (2014b). Knowledge and opinions of teacher candidates about energy and energy resources. International Online Journal of Educational Sciences, (1), 243--257.
 • Besson, U., Viennot, L. (2004). Using models at the mesoscopic scale in teaching physics: two experimental ınterventions in solid friction and fluid statics. International Journals of Science Education, 26 (9), 1083- 1110.
 • Bilen, K., Özel, M. ve Sürücü, A. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-111.
 • Bodur, G. ve Şenyuva, E. (2013). Üniversite öğrencilerinin hidroelektrik enerji santrallerine (HES) ilişkin görüşleri ile çevreye yönelik tutumları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, (4), 27-38.
 • Coştu, B., Çepni, S. ve Yeşilyurt, M. (2002). Kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli rehber materyallerin kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16--18 Eylül 2002, Ankara.
 • Çepni, S. (2009). Effects of computer supported instructional material (CSHVI) in removing, students misconceptions about concepts: "Light, Light Source and Seeing". Energy Education Science and Technology, Part B, (2), 51--83.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Celepler Matbaacılık, 3. Baskı, Trabzon.
 • Çepni, S., Yeşilyurt, M. ve Coştu, B. (2002). Hal değişimi ile ilgili kavram yanılgılarına yönelik bilgisayar destekli rehber materyallerin kullanılması. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16--18 Eylül 2002, Ankara.
 • Çukurçayır, M.A. ve Sağır, H., (2008). Enerji Sorunu, Çevre ve Alternatif Enerji Kaynakları. 25 .04.2015 tarihinde https://www.academia.edu/665 1638/ENERJ%C4%B0_SORUNU_ %C3%87EVRE_VE_ALTERNAT%C4%BOF_ENERJ%C4%B0_KAYNAKLARI adresinden alınmıştı
 • Demirci, N. (2002). Öğrencilerin kuvvet ve hareket konularında başarıları ve yanlış anlamaları üzerine bir web tabanlı fızik programının etkilerinin incelenmesi. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16--18 Eylül 2002, Ankara.
 • Dönmez Usta, N. ve Ayas, A. (2013). Radyoaktif bozunma kavramına yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalinin geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Trabzon.
 • Dönmez Usta, N., Durukan, Ü.G. (2015). Developing computer assisted instruction material about fossil fuels and evalutaion of its effectiviness. Oxidation Communication, 38 (1), 455-471.
 • Dönmez Usta, N. (2011). Yapılandırmacı öğrenme kuramı çerçevesinde bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirmesi, uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi: Çekirdek kimyası (radyoaktivite) örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dönmez Usta, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının nükleer enerji farkındalığına bilgisayar destekli öğretimin etkisi. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Balıkesir.
 • Dönmez Usta, N., Karslı, F., Ayas, A. (2014). The development of computer assisted instructional material about types of radioactivity degradation in nuclear chemistry, International Journal ofNew Trends in Arts, Sports Science Education, (1), 51-5 8.
 • Ergin, Ö. (2008). Su farkındalığı üzerine bir eğitim projesi. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi. Ankara, 20--22 Mart 2008, 531--540.
 • Fırat, E. ve Demirtaş, C. (2012). Konjonktürel teoriler ışığında Türkiye'de yaşanan 2000--2001 krizinin değerlendirilmesi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, (1), 23--32.
 • Fortner, S. K. (2009). Fourth and fifth grade students learn about renewable and nonrenewable energy through inquiry. Journal of Geoscience Education, 57 (2), 121--127.
 • Gençoğlu, M.T. (2002). Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye açısından önemi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, I4 (2), 57-64. 29.04.2015 tarihinde http://yp.enerjik.com.tr/DOCS/BilgiBankasiDocs/yenilenebilir%20enerji%20kaynaklar %C4%B1n%C4%B1n%20%C3%B6nemi.pdf adresinden alınmıştır. Jennings, P. (2009). New directions in renewable energy education. Renewable Energy, 34 (2), 435--439.
 • Karslı, F., Ayas, A. (2014). Developing laboratory activity by using 5E learning model on student learning of factors affecting the reaction rate and improving scientific process skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 663-668.
 • Karslı, F. Çalık, M. (2012). Can freshman science student teachers' alternative conceptions of 'electrochemical cells' be fully diminished?. Asian Journal of Chemistry, 24 (2), 485- 491.
 • Keser, Ö. (2003). Energy, environment, and education relationship, in developing countries' policies: case study for Turkey. Energy Sources, 25 (2), 123--133.
 • Kumbur, H., Özer, Z., Özsoy, H.D. ve Avcı, E.D. (2005). Türkiye'de geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve çevresel etkilerinin karşılaştırılması. Yeksem 2005, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 19--21 Ekim 2005, 32--38,
 • Mersin. 31.03.2015 tarihinde http://www.emo.org.tr/ekler/3f445b0ff5a783e_ek.pdf adresinden alınmıştır.
 • Liarakou, G., Gavrilakis, C., Flouri, E. (2009). Secondary school teachers' knowledge and attitudes towards renewable energy sources. Journal of Science Education and Technology, 18 (2), 120-129.
 • Marker, G.W. (1991). Has the time come to revive energy education? Social Studies, 82 (5), 183--187.
 • Momalougos, N.G., Kollias, V.P. Vosniadou, S. (2007). Application of computer supported collaborative learning environment (CSCL) in teaching of electric circuits, Aralık 2007 tarihinde http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/icalt/2003/1967/00/ 19670488.pdf adresinden alınmıştır.
 • Özdener, N. ve Erdoğan, B. (2001). Bilgisayar destekli eğitimde kullanım amaçlı bir simülasyon yazılımıyla ders geliştirilmesi. Yeni Binyilın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Eylül, İstanbul, Maltepe Üniversitesi Bildiriler Kitabı: 235--242.
 • Reid, D.J., Zhang, J., Chen, Q. (2003). Supporting for scientific discovery learning in simulation environment. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 9--20.
 • Rotbain, Y., Marbach--Ad, G., Stavy, R. (2008). Using Computer Animation to Teach High School Molecular Biology. Journal of Science Education Technology, 7, 49--5 8.
 • Şahin, Ç. (2010). İlköğretim 8. Sınıf "kuvvet ve hareket" ünitesinde "zenginleştirilmiş 5e öğretim modeli "ne göre rehber materyaller tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Toolin, R., Watson, A. (2010). Conducting sustainable energy projects in secondary science classrooms. Science Activities, 47 (2), 47-53.
 • Tortop, H.S. (2012). Awareness and misconceptions of high school students about renewable energy resources and applications: Turkey case. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, (3), 1829--1840.
 • Töman, U. ve Odabaşı--Çimer, S. (2013). Enerji kaynakları ve enerji depolanması kavramlarının farklı öğrenim seviyelerinde öğrenilme durumunun araştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 47-68.
 • Windschitl, M. (2001). Using simulations in the middle school: Does assertiveness of dyad partners 1nfluence conceptual change? International Journal of Science Education, 23 (1) 17-- 32.
 • Yangın, S., Geçit, Y. ve Delihasan, S. (2012). Öğretmen adaylarının hidroelektrik santralleri konusundaki görüşleri. Marmara CoğraJŞ/a Dergisi, 26, 124--146.
 • Yeşilyurt, M., Sevim S., Bayraktar, Ş., Kesicioğlu, A. ve Gökalp, H. (2003). Bilgisayar destekli rehber materyallerin kullanılması: hal değişimi grafik çizicisi. Pamukkale Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, 1-- Mayıs 2003, Denizli.
 • Yıldız, A. 2003. Fotovoltaik Modüllerin Binalarda Kullanımı ve PVSYST 3.21 Yazılımı ile Bir Binanın Simülasyonu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yılmaz, M. ve Saka, AZ. (2005). Bilgisayar destekli fizik öğretiminde çalışma yapraklarına dayalı materyal geliştirme ve uygulama. The Turkish Online Journal of Educational Technology, (3), 120-131.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), (2), 52--73.
 • Zhang, ., Chen, Q., Sun, Y. Reid, D.] (2004). Triple scheme of learning support design for scientific discovery learning based on computer simulation: Experimental research. Journal of Computer Assisted Learning, 20, 269-- 282.
APA Dönmez Usta N, KARSLI BAYDERE F, Durukan Ü (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. , 196 - 210.
Chicago Dönmez Usta Necla,KARSLI BAYDERE FETHİYE,Durukan Ümmü Gülsüm Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. (2016): 196 - 210.
MLA Dönmez Usta Necla,KARSLI BAYDERE FETHİYE,Durukan Ümmü Gülsüm Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. , 2016, ss.196 - 210.
AMA Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. . 2016; 196 - 210.
Vancouver Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. . 2016; 196 - 210.
IEEE Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi." , ss.196 - 210, 2016.
ISNAD Dönmez Usta, Necla vd. "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi". (2016), 196-210.
APA Dönmez Usta N, KARSLI BAYDERE F, Durukan Ü (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 196 - 210.
Chicago Dönmez Usta Necla,KARSLI BAYDERE FETHİYE,Durukan Ümmü Gülsüm Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12, no.1 (2016): 196 - 210.
MLA Dönmez Usta Necla,KARSLI BAYDERE FETHİYE,Durukan Ümmü Gülsüm Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, 2016, ss.196 - 210.
AMA Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(1): 196 - 210.
Vancouver Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(1): 196 - 210.
IEEE Dönmez Usta N,KARSLI BAYDERE F,Durukan Ü "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, ss.196 - 210, 2016.
ISNAD Dönmez Usta, Necla vd. "Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12/1 (2016), 196-210.