Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 363 - 372 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-11-2018

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Öz:
Dünyanın enerji darboğazıyla karşı karşıya olması, toplumların enerji politikası oluşturmasını zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya uygun enerji ile ilgili atılımlar ise çevreye karşı duyarlı ve çevresel sorumluluğa sahip bireylerden oluşan toplumlarla mümkün olmaktadır. Günümüzde tartışma konusu olan nükleer ve termik santrallere yönelik bireylerin görüşlerinin, farkındalıklarının ve tutumlarının belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu araştırma ile Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, nükleer ve termik santraller ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’de bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören 93 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Genel tarama modeli ile yürütülen araştırmada veriler, nükleer santrallerin ve termik santrallerin çevresel, biyolojik, ekonomik, güvenlik ve sosyal boyutlarına yönelik 10 açık uçlu soru ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının nükleer ve termik santrallerinin canlıları ve çevreyi olumsuz etkilediği ve dünya için riskli olduğu görüşünde olduklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen adayları nükleer ve termik santrallere yönelik güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtirken, bu santrallerin taşıdığı riskler nedeniyle endişeli oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

THE OPINION OF SCIENCE TEACHING CANDIDATES ON THE NUCLEAR AND THERMAL PLANT

Öz:
The situation that the world faces with the energy bottleneck requires the occurrence of energy policies in the societies. The developments related to the proper energy to the sustainable improvement is possible with the societies which consist of the individuals who are sensitive to the environment and have the environmental responsibility. Today, it is considered that it is important to determine the individuals’ opinions, awareness and attitudes related to the nuclear and thermal plants which are contentious ones. Thus, it was aimed with this research that the science teaching candidates’ opinions related to the nuclear and thermal plants are determined. The research was conducted with 93 Science teaching candidates who receive their training at the forth grade in the faculty of education in a state university in Turkey. The data was obtained with 10 open-ended questions related to the environmental, biological, economic, security and social aspects of the nuclear and thermal plants in the research which was conducted with the general survey model. The obtained data was analyzed with the descriptive analysis method. The research results reveal that the teaching candidates think that the nuclear and thermal plants affect negatively on the living creatures and environment and they are risky for the world. Furthermore, it was determined that the teaching candidates stated that it is necessary to take the security precaution related to the nuclear and thermal plants, and they are anxious due to the risks that these plants have them.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akçöltekin, A. ve Doğan, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yenilenebilir enerji hakkındaki tutumlarının belirlenmesi. Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 143-153.
 • Ateş, H. ve Saraçoğlu, M. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının gözünden nükleer enerji. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(3), 175-193.
 • Bilen, K., Özel, M. ve Sürücü, A. (2013). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 101-112.
 • Bozkurt, U. (2008). Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji verimliliği açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Burger, J. (2012). Rating of worry about energy sources with respect to public health, environmental health and workers. Journal of Risk Research, 15(9), 1159-1169.
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. ve Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods design and analysis). (Çeviri Editorü: Ahmet Alpay). Ankara: Anı.
 • Çelikler, D., Yılmaz, A. ve Aksan, Z. (2016). Determining the attitudes towards renewable energy sources of twelfth grade students attending different types of high schools. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6, Special Issue 1, 103-113.
 • Çelikler, D., Aksan, Z. ve Yılmaz, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki farkındalıkları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 11-14 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Çolakoğlu, T. (2000). Sporun topluma yaygınlaştırılmasında medyanın etkisi (Güreş örneği). Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Durmuş, A. (2011). Enerji üretim yöntemleri ve nükleer enerji gerçeği. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, Samsun.http://www.samsunsempozyumu.org/Makaleler/1733314793_01_Prof.Dr.Ayd%C4%B1n%20Durmu%C5%9F.pdf
 • Greenberg, M. ve Truelove, H.B. (2011). Energy choices and risk beliefs: Is it just global warming and fear of a nuclear power plant accident? Risk Analysis, 31(5), 819-831.
 • Karagöz, C. (2007). Kimya öğretmen adaylarının nükleer enerjiye karşı ilgi ve tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kılınç, A., Boyes, E. ve Stanisstreet, M. (2013). Exploring students’ ideas about risks and benefits of nuclear power using risk perception theories. Journal of Science Education and Technology. 22(3), 252-266.
 • Magnus, V.J., Martinez, P. ve Peduya, R. (1997). Analysis of enviromental concepts and attitudes biology degree students. Journal of Enviromental Education, 29(1), 28-33.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. ve Aydın, M. (2010a). Nükleer enerji ve sosyal kabul sorunu: NIMBY sendromu üzerine kritik bir literatür incelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 45-66.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. ve Aydın, M. (2010b). Türkiye’de nükleer santral kurulabilir mi? Çatışmadan uzlaşıya: Türkiye’de nükleer enerji projelerinde sosyal kabul sorunu ve halkın reddetme sendromunun araştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(2), 175-201.
 • Pimental, D., Herz, M., Glickstein, M., Zimmerman, M., Allen, R., Becker, K., Evans, J., Hussain, B., Sarsfeld, R., Grosfled, A. ve Seidel, T. (2002). Renewable energy: Current and potential issues. Bioscience, 52(12), 1111-1120.
 • Pooley, J.A. ve O’Connor, M. (2000). Enviromental education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed. Environment and Behavior. 32(5), 711-723.
 • Stapp, W.B., Bennett, D., Bryan, W.Jr., Fulton, J., MacGregor, J., Nowak, P., Swan, J., Wall, R. ve Havlick, S. (1967). The concept of enviromental education. Journal of Enviromental Education, 1, 30-31.
APA AKSAN Z, Çelikler D (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. , 363 - 372.
Chicago AKSAN Zeynep,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. (2018): 363 - 372.
MLA AKSAN Zeynep,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. , 2018, ss.363 - 372.
AMA AKSAN Z,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. . 2018; 363 - 372.
Vancouver AKSAN Z,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. . 2018; 363 - 372.
IEEE AKSAN Z,Çelikler D "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ." , ss.363 - 372, 2018.
ISNAD AKSAN, Zeynep - Çelikler, Dilek. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". (2018), 363-372.
APA AKSAN Z, Çelikler D (2018). FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(32), 363 - 372.
Chicago AKSAN Zeynep,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.32 (2018): 363 - 372.
MLA AKSAN Zeynep,Çelikler Dilek FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.32, 2018, ss.363 - 372.
AMA AKSAN Z,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(32): 363 - 372.
Vancouver AKSAN Z,Çelikler D FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 0(32): 363 - 372.
IEEE AKSAN Z,Çelikler D "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.363 - 372, 2018.
ISNAD AKSAN, Zeynep - Çelikler, Dilek. "FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NÜKLEER VE TERMİK SANTRALLER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 32 (2018), 363-372.